Adresa: Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Tel.: 02/5292 5753, Fax: 02/5296 1645, E-mail: histinst@savba.sk

Profil | Pracovníci | Bibliografie | Výročné správy | Knižnica | Periodiká | Publikácie | Konferencie | SHS | Pro História | Oznamy
 


Roman Holec Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Historický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Profesor na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Gondova 2
818 01 Bratislava

rh1918@yahoo.com, Roman.Holec@fphil.uniba.sk

Narodený: 9.11.1959

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1978-83 FF UK Bratislava (odbor slovenčina-dejepis)
1984 PhDr.
1990 CSc.
1995 Doc.
2000 Prof.

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách:

- člen Vedeckej rady Historického ústavu SAV
- člen Vedeckej rady Vojenského historického ústavu
- člen Slovenského národného komitétu historikov
- člen VEGA
- tajomník Slovensko-českej komisie historikov
- člen Slovensko-rakúskej komisie historikov
- člen Česko-slovensko-nemeckej komisie historikov
- člen celoslovenských komisií pre obhajoby doktorských prác v odboroch slovenské dejiny (garant FF PU Prešov), dejiny národného hospodárstva (garant EU Bratislava) a v odbore dejiny vied a techniky (garant HÚ SAV Bratislava)
- Společnost pro hospodářské dějiny, Praha (zahraničný člen)

Člen redakčných rád:

Historické štúdie (Bratislava)
Historica, zb. FF UK (Bratislava)
Česko-slovenská historická ročenka (Brno)

Výskumné zameranie:

hospodárske a sociálne dejiny (1848-1945)
slovenské a stredoeurópske dejiny (1848-1918)
česko-slovenské vzťahy (1840-1938)

Študijné pobyty na univerzitách a ústavoch v zahraničí:

Budapešť, Viedeň, Graz, Mainz (Koblenz, Bonn), Berlín (Postupim), Lipsko (Merseburg), Bern, Kluž, Sofia, Varšava, Krakov, Praha

Prednáškové pobyty v zahraničí:

Karl-Franzens-Universität Graz, Universität Wien, Univerzita Bialystok, Univerzita Aarhus, Univerzita Palackého Olomouc, Slovenský inštitút Berlín, Slovenský inštitút Budapešť

Zahraničné vedecké konferencie a kongresy:

Paríž, Cambridge, Leuven, Odense, Aarhus, Madrid, Utrecht, Trento, Mainz, Marburg, Berlín, Mníchov, Frankfurt/O., Krakov, Budapešť, Veszprém, Debrecín, Pilišská Čaba, Viedeň, Praha, Ostrava, Uherské Hradiště, Brno, Liberec, Hradec Králové, Oradea, Sibiu, Chaskovo, Maribor, Varšava

Publikačná činnosť:

Monografie:

1. Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19. storočia. Bratislava, Veda 1991, 192 s.
2. Ekonomický nacionalizmus v strednej Európe v 19.storočí. Bratislava, UK 1995, 364 s.
3. Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin, Matica slovenská 1997, 270 s.
4. Poslední Habsburgovci a Slovensko. Bratislava, Ikar 2001, 304 s.
5. Zabudnuté osudy. Martin, Matica slovenská 2001, 264 s.

Kapitoly v monografiách (výber):

1. Dejiny Slovenska III.(1848-1900). Bratislava, Veda 1992, s. 375-425, 771-793 (spoluautor)
2. 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Bratislava, Prúdy 1995, s. 7-78, 211-222 (spoluautor a zostavovateľ)
3. Slovak Cooperative System before 1918. In: 150 Years of the Slovak Cooperative Movement. Victories and Defeats. Bratislava 1997, s. 7-15 (spoluautor a zostavovateľ)
4. Palackého cesta. Olomouc, UP 1998, s. 18-25 (spoluautor)
5. Živý symbol starej doby. In: Kniha kráľov. Bratislava, Kleio 1998, s. 277-284 (spoluautor)
6. Kronika Slovenska I. Od najstarších čias do konca 19.storočia. Bratislava, Fortuna Print&Adox 1998 (spoluautor)
7. Kronika Slovenska II. Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava, Fortuna Print&Adox 1999 (spoluautor)
8. A Concise History of Slovakia. Bratislava, HÚ SAV - AEP 2000, s. 201-214, 234-240 (spoluautor)
9. Michal Bosák v československom bankovníctve. In: Bosák, M. - Bosák, R.: Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša. Prešov 2001, s. 139-150
10. Istorija Slovakii. Moskva 2003, s. 251-267, 292-298 (spoluautor)
11. Kniha kráľov. Bratislava, SPN 2003, s. 277-284

Vedecké štúdie v odborných periodikách a periodických publikáciách (výber):

1. Mechanizácia ako súčasť poľnohospodárskej revolúcie na Slovensku v druhej polovici 19.storočia. Historický časopis 36 (1988), č. 4, s. 596-618
2. K vývoju kapitalizmu v poľnohospodárstve Slovenska v druhej polovici 19.storočia. Hospodářske dějiny - Economic History 16,
Praha 1989, s. 93-143
3. Fedor Houdek v slovenskej politike do roku 1918. Liptov 10, Ružomberok 1989, s. 83-95
4. Mechanized Ploughing and the Role of State in Slovakia /1848- -1918/. Práce z dějin ČSAV - Studiae Historiae Academiae Scientiarum Bohemoslovacae. Seria 1 C. Praha 1989, s. 213-241
5. Sociálne a národné - antagonizmus alebo jednota v slovenských národohospodárskych programoch a koncepciách /1848-1918/. In: Otázky sociálního vývoje a jeho národnostních souvislostí /1780-1914/. Práce Slezského ústavu ČSAV v Opavě. Řada B. Opava 1991, s. 90-95, 127
6. Miesto a perspektívy environmentálnej histórie v systéme dejín vied a techniky. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš 1991, s. 60-67
7. Vinohradníctvo na Slovensku v období kapitalizmu /1848-1918/. Historica, Zborník FF UK 39-40 /1989/. Bratislava 1991, s. 225-232
8. Slovensko na prelome 19. a 20.storočia očami nemeckých poľnohospodárskych odborníkov. Historický časopis, 39 (1991), č. 6, s. 629-642
9. Hlásenia švajčiarskych diplomatov ako prameň k slovenským dejinám v období 1848-1918. Slovenská archivistika, 27 (1992), č. 2, s. 89-99
10. Ivan Liub - čudák, rojko alebo filantrop ? Obzor Gemera- Malohontu, 23 (1992), č.4, s. 182-189
11. Barón v službách roľníka (Gregor Friesenhof). Historické štúdie 34 (Bratislava 1993), s. 77-106
12. Poľnohospodárstvo na Orave v poslednej štvrtine 19.storočia. Zborník Oravského múzea 1992, s. 55-76
13. Tulipánové hnutie ako forma ekonomického nacionalizmu a Slovensko. Historický časopis, 41 (1993), č. 5-6, s. 567-582
14. Zápas o martinskú celulózku ako najväčší projekt česko- slovenskej hospodárskej spolupráce pred I.svetovou vojnou. Historické štúdie 35 (Bratislava 1994), s. 49-72
15. Hungarian Agrarian Export and Slovakia (1800-1914). Studia Historica Slovaca XIX (Bratislava 1995), s. 95-116
16. Medzi slovanskou vzájomnosťou a podnikateľskou aktivitou (Pražská banka Slávia v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia). Hospodářské dějiny - Economic History 21 (Praha 1995), s. 145-172
17. Siege und Niederlagen: Der slowakische Wirtschaftsnationalismus vor 1918. In: Bohemia, Bd. 37 (München 1996), Heft 1, s. 38-54
18. Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska. Historický časopis, 45 (1997), č. 1, s. 91-99
19. Postoj Čechov a Slovákov k Rusínom v predvečer prvej svetovej vojny. Česko-slovenská historická ročenka 2 (Brno 1997), s. 29-37
20. Fridrich List, Ochranný spolok a Slovensko. Studia Historica Nitriensia VII. (Nitra 1998), s. 97-126
21. Snahy o ústrednú slovenskú banku pred prvou svetovou vojnou. Historický časopis, 47 (1999), 2, s. 211-232
22. Pramene k slovenskému odboju v Rusku počas prvej svetovej vojny. Slovanské štúdie, 1/1996 (Bratislava 1999), s. 49-71
23. Ochrana zvierat na Slovensku pred prvou svetovou vojnou. Historické štúdie 40 (Bratislava 1999), s. 65-91
24. Agrárne hnutie na Slovensku v kontexte česko-slovenských vzťahov do vzniku ČSR. Česko-slovenská historická ročenka 4 (Brno 1999), s. 59-75
25. Miloš Štefanovič v slovenskej politike. In: Biografické štúdie 26. Martin, Matica slovenská 1999, s. 31-40
26. Tatrabanka a jej dvaja riaditelia (1892-1904). Zborník FFUK Historica, 44 (1999), s. 125-144
27. Ideové a politické podoby slovenského agrarizmu v 20. storočí. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. (Studie Slováckeho muzea 5.). Uherské Hradiště 2000, s. 17-24
28. Podnikatelia a podnikanie na Slovensku pred rokom 1918. Historické štúdie 41 (Bratislava 2000), s. 165-174
29. Miloš Štefanovič v kontexte česko-slovenských vzťahov. Česko-slovenská historická ročenka 5 (Brno 2000), s. 153-168
30. Das Bank- und Kreditgenossenschaftswesen in der Slowakei 1939-1945. In: Geld und Kapital 2000. Stuttgart, F.Steiner Verlag 2001, s. 165-179
31. Bancile slovace pana la 1918 - intre spirit intreprinzator si nationalitate. In: Istorie financiar bancara. Studii asupra bancilor din Austro-Ungaria (1867-1918). Vol. II. Cluj-Napoca, Dacia 2001, s. 91-98, 134-135
32. Život a dielo Žigmunda Paulinyho-Tótha (1865-1906). In: Paulinyovci v slovenskej kultúre (Bibliotheca genealogica Slovaca 4). Martin 2002, s. 115-132
33. Historik a peniaze (alebo podiel peňazí na poľudštení historika). Historický časopis, 50 (2002), č. 1, s. 24-27
34. "Neresti" slovenských národovcov spred sto rokov. Historické štúdie 42 (Bratislava 2002), s. 173-187

Vedecké štúdie v zborníkoch (výber):

1. Memorandum a sociálno-ekonomické aspekty vývoja slovenského národného hnutia v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 19. storočia. In: Z prameňov národa. Martin, Matica slovenská 1988, s. 17-22
2. Slovenskí drotári do roku 1918 ako sociálnoekonomický a národný fenomén. In: Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita. Žilina 1992, s. 7-14
3. Slovenský sladovnícky jačmeň ako exportný artikel v rokoch 1848-1918. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 82-90
4. Český kapitál v slovenských účastinných podnikoch do roku 1914 (Predstavy a realita). In: Podnikatelstvo jako předmět historického výskumu. Ostrava, Ostravská univerzita 1994, s. 146-153
5. Ekonomika v službách politiky alebo politika v službách ekonomiky (K problémom česko-slovenských hospodárskych vzťahov do roku 1918). In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brne, Řada C (mimořádné číslo), Brno 1994, s. 195-200
6. Od národnostného kongresu k černovskej tragédii. (Slováci na prelome 19. a 20.storočia a francúzska verejnosť). In: Francúzsko a stredná Európa (1867-1914). Bratislava, AEP 1995, s. 108-117
Du Congres des nationalités a la tragédie de Černová. (Les Slovaques au tournant du 19e et du 20e siecle et le public francais). In: La France et l Europe centrale (1867-1914). Bratislava, AEP 1995, s. 122-130
7. Slovenské družstevníctvo do roku 1918 ako historický problém. In: Zborník Víťazstvá a prehry slovenského družstevníctva (1845-1945). Bratislava, NLN 1996, s. 2-14
8. Friedrich List und die slowakische Nationalbewegung. In: "Die Vereinigung des europäischen Kontinents". Friedrich List - Die gesamteuropäische Wirkungsgeschichte seines ökonomischen Denkens. Stuttgart, Schäffer-Poeschel Verlag 1996, s. 519-528
9. Problémy a úlohy hospodárskych a sociálnych dejín 19. a 20. storočia. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava, AEP 1997, s. 103-112
10. Economic Aspects of Slovak National Development in the 20th Century. In: Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe. Wien, Vienna University of Economics and Business Administration 1997, s. 127-134
11. Bürgerliche Wohnkultur in der Slowakei vor dem Ersten Weltkrieg. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, AEP 1997, s. 197-212
12. Ekonomické aspekty vzniku ČSR - ilúzie a realita. In: Česko- -slovenské vztahy. Slovensko-české vzťahy. Liberec, TU 1998, s. 37-47
13. Kultúra bývania meštianstva na Slovensku pred prvou svetovou vojnou. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, AEP 1998, s. 175-188
14. Der Gesichtskreis der slowakischen Bankbeamten am Anfang des 20.Jahrhunderts.In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bratislava, AEP 1998, s. 347-356
15. Pri výročí černovskej tragédie. In: Pamätnica 90.výročia tragédie v Černovej. Banská Bystrica 1998, s. 24-33
16. Bitúnky a začiatky priemyselného spracovania mäsa na Slovensku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia v širšom ekonomickom kontexte. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin, Gradus 1999, s. 163-172
17. Rakúsko-uhorské hospodárske vyrovnania a Slováci. In: Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Prešov-Bratislava-Wien 1999, s. 123-132
18. Hospodárska politika Uhorska z pohľadu slovenských ekonomických záujmov. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Bratislava, HÚ SAV 1999, s. 66-79
19. Slovenské banky a úverné družstvá počas 1. svetovej vojny. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Bratislava, HÚ SAV 1999, s. 436-454
20. M.R.Štefánik a problémy česko-slovenského odboja v Rusku. In: Generál dr.Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. Bratislava, VHÚ 1999, s. 57-68
21. Hospodársky vývoj Slovenska bezprostredne po vzniku ČSR v kontexte česko-slovenských vzťahov. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě I. Praha, HÚ AV ČR 1999, s. 273-278
22. Hilsneriáda v uhorských a slovenských súvislostiach. In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999. Praha, Židovské muzeum 1999, s. 101-104
23. Dynastická vernosť ako atribút Slovákov. In: Slovensko v habsburskej monarchii 1526-1918. Bratislava 2000, s. 105-122
24. Liptovské nádeje a prehry na prahu 20.storočia. In: Prínos osobností Liptova pre históriu a súčasnosť. Liptovský Mikuláš 2000, s. 9-26
25. Economic aspects of Slovak national development in the twentieth century. In: Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe (Ed. by A.Teichova, H.Matis and J. Pátek). Cambridge UP 2000, s. 277-294
26. Slovenský bankový úradník na prelome 19. a 20. storočia (Aristokrat alebo nádenník?). In: Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi. Bratislava, Veda 2000, s. 13-36
27. Slovensko v hospodárstve Uhorska - vývojové trendy a problémy. In: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava, Politologický kabinet SAV - Veda 2000, s. 61-80
28. Sociálno-ekonomické výsledky revolúcie 1848-1849. In: Slováci v revolúcii 1848-1849. Martin, MS 2000, s. 221-239
29. The Černová Tragedy and the Origin of Czechoslovakia in the Changes of Historical Memory. In: Slovak Contributions to 19th International Congress of Historical Sciences. Bratislava, Veda 2000, s. 9-26
30. Nápoje na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov 2001, s. 149-156
31. Slovenský agrarizmus ako súčasť česko-slovenských vzťahov pred vznikom ČSR. In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha, Karolinum 2001, s. 99-108
32. Národohospodárske aktivity Milana Hodžu do roku 1918. In: Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava, Veda 2002, s. 95-110
33. Das Wohnen der Bürgern in den Städten der Slowakei zur Zeit des Dualismus. In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom
a Dunántúlon a dualizmus korában - Struktur und Stadtbild. Bürgerliche Gesellschaft in Transdanubien zur Zeit des Dualismus. Veszprém, Laczkó Dezsö Múzeum 2002, s. 515-525
34. Hospodárske súvislosti vzťahu mesta a armády na začiatku 20. storočia. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15.storočia do roku 1918 - A hadsereg, város, társadalom a 15.századtól 1918-ig. Bratislava, VHÚ 2002, s. 284-293
35. British-Hungarian Economic Relations from the Perspective of Slovakia during the Period of Dualism. In: Great Britain and Central Europe 1867-1914. Bratislava, Veda 2002, s. 161-173
36. K problémom česko-slovenskej kapitálovej spolupráce do roku 1918. In: Ľudia - peniaze - banky. Bratislava, NBS 2003, s. 243-259
37. Ľudová banka v Nadlaku pred prvou svetovou vojnou. In: 200 rokov života Slovákov v Nadlaku. Nadlak, Vyd. I.Kraska 2003, s. 42-51


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše webové stránky:
Historický časopis | História | Forum Historiae | Human Affairs | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy pri SAV | Slovenská akadémia vied


Správca web a wap prezentácie HÚ SAV: Mgr. Peter Krákorník je

www.dejiny.sk

 

Copyright © 1996 - 2012 | HÚ SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia

Centrum excelentnosti SAV