Historický ústav SAV
 
Adam Hudek, PhD. English version
Mgr. Adam Hudek, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: adam.hudek@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/AdamHudek

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- slovenská a česká historiografia po roku 1945
- intelektuálne dejiny socialistického Československa
- dejiny vedeckých inštitúcií na Slovensku a premeny vednej politiky po roku 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história - politológia Mgr. 2003
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, odbor slovenské dejiny PhD. 2007

Študijné pobyty:

Imre Kertész Kolleg, Jena Október 2014 – September 2015

Ústav českých dějin - Univerzita Karlova, Praha September 2011 – Február 2012
Štipendium Višegrádskeho fondu

Viedenská univerzita September 2004 – Júl 2005
Herder scholarship

Členstvo v redakčných radách:

Czech Journal of Contemporary History
Kor/ridor

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Cyril a Metod : v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku / Dušan Škvarna, Adam Hudek [Cyril and Methodius in the historical conscience and memory in Slovakia during 19th and 20th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s.r.o., 2013. - 161 s. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-970302-8-5

AAB02 Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. Authors: Juraj Benko, Matej Hanula, Karol Hollý, Adam Hudek, Miroslav Michela, Petra Rybářová, Miroslav Sabol Michal Schvarc, Dušan Segeš, Peter Šoltés, Lászlo Vörös, Marína Zavacká. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - 214 s. - APVV-0628-11 State borders and identities in modern Slovak history in Central European context, Centre of Excellence of Slovak Academy of Sciences SDDE. - ISBN 978-80-89396-26-9

AAB03 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Gustav Husák v historiografii - pohľady marxistickej a exilovej historiografie / Adam Hudek [Gustáv Husák in Historiography – the Marxist and Exile Perspectives]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 85-103.

ABD02 Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v SAV v jednotlivých oblastiach vied / Kapitolu spracovali a redakčne upravili Adam Hudek a Dušan Kováč [The most Significant Outcomes of SAS Scientific Research in Individual Scientific Disciplines].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 243-284.

ABD03 Národná otázka v myslení prvej generácie slovenských komunistických intelektuálov / Adam Hudek [National Question in the Thoughts of the 1st Generation of Slovak Communist Intellectuals]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 51-68.

ABD04 Obdobie "konsolidácie" a "normalizácie" (1969-1989). 7. kapitola / Adam Hudek, Ľudmila Nemeskürthyová [The Period of "Consolidation" and "Normalization" (1969-1989)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S.169-196.

ABD05 Obraz rozpadu česko-slovenskej federácie v anglojazyčnej vedeckej literatúre / Adam Hudek [Dissolution of Czechoslovak federation in the English written scholarly literature]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 76-92.

ABD06 Slovenská akadémia vied v "obrodnom procese" 1968-1969. 6. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences during the "Resurgence Process" 1968-1969].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 145-166.

ABD07 Slovenská akadémia vied a umení. 2. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 55-67.

ABD08 Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. Prerod SAVU do Slovenskej akadémie vied. 3. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts in 1945-1952. The Transformation of the Slovak Academy of Sciences and Arts into the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 69-86.

ABD09 Slovenská akadémia vied v zložitých podmienkach komunistickej totality a jej krízy (1953-1967). 5. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Slovak Academy of Sciences under Difficult Circumstances of the Communist Totalitarian Regime and its Crisis (1953-1967)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 107-142.

ABD10 Slovenský štát ako predmet záujmu historiografie po roku 1945 / Adam Hudek, Miroslav Michela [Slovak State as a Theme of Interest of the Post-war Historiography].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 297-308.

ABD11 Twenty years wasted ? Constructing a narrative of 1989 in Slovakia / Adam Hudek.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 167-178.

ABD12 Význam evanjelictva v slovenských národných dejinách v diele Samuela Štefana Osuského / Adam Hudek [Evangelical Community and its Importance to the Slovak National History according to works by Samuel Štefan Osuský]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 112-123.

ABD13 Vznik Slovenskej akadémie vied. 4. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Emergence of the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 89-105.

ABD14 Zásadné spoločenské zmeny a vývoj SAV po roku 1993. 9. kapitola / Adam Hudek [Significant Social Changes and the Development of SAS after 1993].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 217-241.

ABD15 Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied / Adam Hudek, Dušan Kováč [Breaking points and continuities in the development of the Slovak Academy of Sciences]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 564-585.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 The Slovak Academy of Sciences and Arts in the Years 1945-1952 / Adam Hudek.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 67-96.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Slovenská historiografia v procese konštruovania marxistickej verzie československých dejín v päťdesiatych rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Slovak Historiography in the Process of Constructing the Marxist Version of Czechoslovak history in the 1950s]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený na Historickom ústave SAV.
In HOP Historie - Otázky - Problémy [seriál]. - ISSN 1804-1132. - Roč. 4, č. 1( 2012), s. 9-21.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie [elektronický zdroj] / Adam Hudek [Narratives of Totalitarian Historiography as a Heritage of the Normalization Era]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7 , č. 1 (2013), s.1-14.

ADFB02 Viedenský študentský spolok "Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity / Adam Hudek [Vienna student society "Tatran" as a formation place for the Slovak science and political elite]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013), s. 207-219.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Die Geschichtswissenschaft und das Jahr 1989. Die Rolle der Historiker bei der Formierung des historischen Bewusstseins in der Slowakei ( im Vergleich mit Tschechien und Deutschland) / Adam Hudek.
In Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8375-1009-6. - S. 235-252.

AEC02 Dilemy komunistického prístupu k vedeckej politike na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Dilemmas of the Communist Approach to the Scientific Policy in Slovakia in the 1950s].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 250-260.

AEC03 Images of Edvard Beneš in Slovak Marxist and Nationalist (Ľudák) Narratives / Adam Hudek.
In Edvard Beneš: Vorbild und Feinbild : Politische, mediale und historiographische Deutungen / Herausgegeben von Ota Konrád und René Kupper. - München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. - ISBN 978-3-525-37302-6. - S.247-260.

AEC04 Ľubomír Lipták ako komunistický intelektuál / Adam Hudek [Ľubomír Lipták as a Communist Intelectual].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 174-191.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Perception of Slovak Academy of Sciences as an Institution of National Science / Adam Hudek.
In Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe / Edited by Florian Bieber and Harald Heppner. - Wien : LIT Verlag, 2015. - ISBN 9783643906151. - S. 169-183.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí / Adam Hudek [Cyril-Methodius Tradition in Slovakia during the 20th Century]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy: Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE).
In Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie / zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. - Bratislava ; Nitra : Slovenské národné múzeum : Archeologický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8060-304-5. - S. 229-244.

AED02 The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Slovenská historiografia a (re)konštruovanie príbehu národných dejín po roku 1989 / Miroslav Michela, Adam Hudek.
In Babylon [seriál] : studentský list pro seniory. - Roč. 22, č. 4 (2013), s. VII. Literární a výtvarná příloha.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Ducháček, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2014, 515 s. ISBN 9788024624822.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 697-700.
Recenzia na: Václav Chaloupecký / Milan Ducháček. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 9788024624822

EDI02 Fabricating Authenticity in Soviet Hungary. The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism. By Péter Apor. London- New York: Anthem Press, 2014. 228 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 4, nr. 1 (2015), s. 234-239.
Recenzia na: Fabricating Authenticity in Soviet Hungary / Péter Apor. - London ; New York : Anthem Press, 2015

EDI03 Mervart, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 2010, 376 s. ISBN 9788072944026.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 404-407.
Recenzia na: Naděje a iluze / Jan Mervart. - Brno : Host, 2010. - ISBN 9788072944026

EDI04 Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. [ The Disintegration of Historical Hungary and the Trianon Peace Treaty. Politics of Memory in Slovakia and Hungary.] Edited by Miroslav Michela and László Vörös. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 336 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 3, nr. 2 (2014), s. 464-468.
Recenzia na: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva / Miroslav Michela a László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

EDI05 Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) [(Engagierte Geschichtsschreibung. Parteigeschichte zwischen Stalinismus und Reformkommunismus (1950-1970)] Nakladatelství Lidové noviny/FFUK, Praha 2011, 510 s., ISBN 978-80-7422-134-7.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.237-241.
Recenzia na: Angažované dějepisectví / Vitězslav Sommer. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011

EDI06 Teich, Mikuláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. SLOVAKIA IN HISTORY. Cambridge: New York : Cambridge University Press, 2011, 424 s. ISBN 9780521802536.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 167-170.
Recenzia na: Slovakia in History / Mikuláš Teich, Dušam Kováč, Martin D. Brow. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011

EDI07 Teich, Miluláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. Slovakia in history. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 424 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 121-124.
Recenzia na: Slovakia in history / Mikuláš, Teich, Dušan Kováč, Martin D Brown. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Dokumenty č. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31 / spracoval Adam Hudek [Documents No. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 383-390, 395-399, 411-415, 437-442, 458-467, 476, 478-479, 484-489,511-515.

GII02 Milan Ducháček. Václav Chloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 / Adam Hudek.
In Záhorie [seriál] : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. - Roč. 24 č. 6(2015), s. 21-23.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4818&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   91

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 40
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 7
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   116

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia