Historický ústav SAV
 
Mgr. Alžbeta Sedliaková English version
PhDr. Alžbeta Sedliaková

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 116
E-mail: alzbeta.sedliakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
odborný pracovník VŠ, vedúca Knižnice od 2006

Vedecké zameranie:

Bibliografia slovenskej historiografie

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského – odbor archívnictvo 1978

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Slovenská historiografia 2005-2009 : výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. - 376 s. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Vega 2/0100/10 Slovensko v období konania komunistického režimu v Československu a počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1962-1989-1992), APVV 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch), ústavná úloha Slovenská historiografia 2009-2012, ústavná úloha HÚ SAV Hungarika na Slovensku 2010-2012. - ISBN 978-80-224-1275-9

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Použitá literatúra / Alžbeta Sedliaková [Used Literature].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 1024-1049.

BBB02 Výberová bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc. / Alžbeta Sedliaková [Selected works of PhDr. Milan Zemko, CSc.]. - Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 700-708.

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDDB01 Slovenská historiografia 2011. Výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, ústavná úloha Slovenská historiografia 2009-2011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 729-785.

BDDB02 Slovenská historiografia 2012. Výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková. - Ústavná úloha: Slovenská historiografia 2013-2015. Vega 2/0154/14: Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore , riešených v HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 739-779.

BDDB03 Slovenská historiografia 2013. Výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková. - Ústavná úloha Slovenská historiografia 2013-2015, ústavná úloha Hungariká na Slovensku 2014-2016. VEGA 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 721-777.

BDDB04 Slovenská historiografia 2010 : výberová bibliografia / Zostavila Alžbeta Sedliaková. - Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a počiakoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), APVV 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch), ústavná úloha: Slovenská historiografia 2009-2012.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 763-823.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 76, 2007 / edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. - Munchen : K.G. Saur, 2012. - 374 s. - ISBN 978-3-11-025117-3. - ISSN 0074-2015

FAI02 International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 77, 2008 / edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. - Munchen : K.G. Saur, 2013. - 431 s. - ISBN 978-3-11-027592-6. - ISSN 0074-2015

FAI03 International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 78, 2009 / edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. - Munchen : K.G. Saur, 2014. - 407 s. - ISBN 978-3-11-031708-4. - ISSN 0074-2015

FAI04 International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 79, 2010 / edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. - Munchen : K.G. Saur, 2015. - 399 s. - ISBN 978-3-11-034173-7. - ISSN 0074-2015

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Kšiňan, Michal. milan Rastislav Štefánik. Praha: CPress, 2012, 63 s. ISBN 9788026401148 / Alžbeta Sedliaková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 587-588.

GII02 Mintálová-Zubercová, Zora. Všetko okolo stola I. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008, 270 s. ISBN 9788089208944. Všetko okolo stola, alebo sladké zbrane žien II. martin: Vydavateľstvo matice slovenskej, 2010, 279 s. ISBN 9788081150135 / Alžbeta Sedliaková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 365-366.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/249

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 25
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   42

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 74
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 106
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   199

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia