Historický ústav SAV
 
Mgr. Angelika Herucová, PhD. English version
  Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 12
E-mail: angelika.herucova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/AngelikaHerucova

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Vo svojom vedeckom výskume sa venuje dejinám strednej Európy v 11. – 13. storočí, hlavne politickým a právnym dejinám Uhorského kráľovstva za vlády dynastie Arpádovcov, funkciám kráľovského dvora, stredovekému právu a súdnictvu, ako aj analýze naratívnych prameňov z tohto obdobia.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2010, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história, bc.
2012, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história – staršie dejiny, Mgr.
2017, Historický ústav SAV v Bratislave, PhD.

Štipendiá:

2016 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2021 Das Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien

Ceny:

2016 Študentská osobnosť roka v kategórii Politológia, sociológia, filozofia, teológia pod záštitou prezidenta SR
2018, Young Researcher Award 2018 ::Medieval History:: akadémií vied krajín V4

Členstvo v redakčných radách:

Forum Historiae, člen

Pedagogická činnosť:

2015 - 2022, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov [The Palatines of Arpad Kings]. Recenzenti: Miroslav Glejtek, Miroslav Lysý. 1.vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 288 s. ISBN 978-80-224-1780-8 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: AAB

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HERUCOVÁ, Angelika. Pes pri nohách Ahasvera : pokus o interpetáciu psa na tapisérii Príbeh o Ester [Dog at the Feet of the King Ahasuerus. An Attempt to Interpret the Dog on the Tapestry: Story of Esther]. Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Človek a svet zvierat v stredoveku. - Bratislava : Veda, 2015, s. 130-144. ISBN 978-80-224-1423-4. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0061/11 : Človek a svet zvierat v stredoveku) Typ: ABD

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HERUCOVÁ, Angelika. Vojna o babenberské dedičstvo a Štefan V. [The War over the Babenberg Heritage and Stephen V.]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-24. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: ADDB

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HERUCOVÁ, Angelika. Arpádovskí palatíni vo vybraných naratívnych prameňoch [Arpadian Palatines in Selected Narrative Sources]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2015, roč. 49, s. 227-239. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: ADFB

HERUCOVÁ, Angelika. Meč sv. Štefana v Svatovítskom poklade na Pražskom hrade [The Sword of St. Stephen in the St. Vitus Treasury on Prague Castle]. In Zborník Slovenského národného múzea.História, 2013, roč. CIV, č. 50, s. 5-10. Typ: ADFB

HERUCOVÁ, Angelika - HUDÁČEK, Pavol. Verní a neverní kráľovi [Loyal and Disloyal to the King]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-17. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2019.13.2.1 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: ADFB

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

HERUCOVÁ, Angelika. On the Question of co-operation of Galician, Polish and Hungarian rulers towards Přemysl Otokar II after 1270. In Knjazyvstva galickoj i volinskoj zemeľ v meždunarodnych otnošenijach XI - XIV vekov : materialy II Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Ivano-Frankovsk, 20-22 oktjabra 2011 g. - Krakov, 2012, s. 91-97. ISSN 2083-9251. Typ: AEC

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

HERUCOVÁ, Angelika. Dionýz de Türje - priateľ a spolubojovník Bela IV. [Dionysus de Türje - a Friend and a Fellow Warrior of Bela IV]. In Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 36-48. ISBN 978-80-8152-402-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. 5. vedecká konferencia mladých historikov) Typ: AEDA

GALLUSOVÁ, Michaela - HERUCOVÁ, Angelika. Konštantín a Metod v Panónii - zastavenie u Koceľa [Constantine and Methodius in Pannonia - Tarry at Kocel's]. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metod. - Nitra : UKF, 2013, s. 110-120. ISBN 978-80-558-04101-9. Typ: AED

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HERUCOVÁ, Angelika. Palatines in the Hungarian Kingdom, Bohemian Kingdom and Polish Principalities in the 10th to 13th Century. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 69-87. ISBN 978-963-12-7382-3. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: AFA

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

HERUCOVÁ, Angelika. A nebudú klerici bodkované tuniky nosiť... : módna polícia za Arpádovcov. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 99-110. ISBN 978-80-8159-892-0. Typ: BEF

HERUCOVÁ, Angelika. Tapiséria s príbehom o Ester a čo na nej robí pes. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 55-65. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF

HERUCOVÁ, Angelika. Palatine Then Antichrist. Benedict in the Chronicle of Galicia-Vol. In Rus´and Central Europe : from the 11th to the 14th Century. Publication from the 5th International Conference, Spišská kapitula, 16.-18. October, 2014. Eds. Vitalij Nagirnij a Adam Mesiarkin. - Krakow ; Bratislava, 2015, s. 9-13. ISSN 2353-219X. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: BEF
Citácie:
[4.1] HOMZA M. - MALINOVSKÁ N. Haličsko-volynská kronika : neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej Európy v 13. storočí. Martin : Matica slovenská, 2019, s. 55. ISBN 978-80-8128-233-1.

HERUCOVÁ, Angelika. Česi zapísali, že vyhrali, Uhri zapísali, že slávne vyhrali, Poliaci zapísali, že sa Česi s Uhrami pobili a Rakúšania len, že sa Uhri topili : ako dejiny písali víťazi. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 233-241. ISBN 978-80-8159-680-3. Typ: BEF

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Local Roots – European Connections. The Position of Nazarene Art in 19th-Century Europe : Forum historiae 11, č. 2, 2017 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Pavla Machalíková, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/local-roots-european-connections-position-nazarene-art-19th-century-europe ISSN 1337-6861 Typ: FAI

Verní a neverní kráľovi : Forum historiae, roč. 13, č. 2 (2019) [Loyal and Disloyal to the King]. Zostavovatelia Pavol Hudáček, Angelika Herucová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. ISSN 1337-6861 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť) Typ: FAI

Bratislavský hrad : dejiny, výskum a obnova. Zostavovatelia Margaréta Musilová, Peter Barta, Angelika Herucová ; posudzovatelia: Ján Madarás, Daniel Pivko, Milan Thurzo, Vladimír Turčan, Zuzana Zvarová. Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2014. 340 s. ISBN 9788097192372 Typ: FAI

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HERUCOVÁ, Angelika. Človek a svet zvierat v stredoveku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2014, roč. 62, č. 2, s. 373-374. (2013: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), WOS, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII

HERUCOVÁ, Angelika. Colloquia Russica V: Rus a stredná Európa v 11.-14. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2015, roč. 63, č. 1, s. 183-184. (2014: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2015 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GII

HERUCOVÁ, Angelika. Uhorsko a Poľsko v stredoveku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 3, s. 570-571. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GII

MACHALÍKOVÁ, Pavla - HERUCOVÁ, Angelika. Editorial. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 2, s.1-4. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/editorial Typ: GII

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9571&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia