Historický ústav SAV
 
PhDr. Anna Falisová, CSc. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Anna.Falisová@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Venuje sa problematike dejín medicíny a zdravotníctva na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, s dôrazom na verejné zdravotníctvo, zdravotno-sociálnu problematiku, zdravotné pomery obyvateľstva, reformy zdravotnej starostlivosti.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
CSc. Historický ústav SAV 1994
Vedecký pracovník 1995
Samostatný vedecký pracovník 2000

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky) / Anna Falisová, Eva Morovicsová ; recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová [Midwives and Nurses in Slovakia between 1918 and 1938 (Probes into Issue)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 159 s. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-224-1468-5

AAB04 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB05 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

AAB06 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Vznik Lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite a jej prínos pre zdravotníctvo na Slovensku / Anna Falisová, Erika Brtáňová [Entstehung der Medizinischen Fakultät an der Tyrnauer Universität und ihr Beitrag zum Gesundheitswesen in der Slowakei]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Trnavská univerzita vo svetle dejín / Alžbeta Hološová a kolektív. - Krakow ; Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystvo Slowakow w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S.106-126.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Kristán Paecken - organizátor zdravotníctva v Rusku / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Kristián Paecken – originator of health care in Russia]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 239-248.

ABD02 Mária Dziaková-Böhmová. Životné osudy slovenskej lekárky / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Mária Dziaková-Böhmová. Life of a Slovak female doctor]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 249-263.

ABD03 Otázka vzdelanosti a vzdelávania v oblasti zdravotníckych služieb obyvateľstvu (1918-1938) / Anna Falisová [Problems Related to Education in Healthcare Services for Population (1918-1938)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.101-114.

ABD04 Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

ABD05 Remeslo či milosrdenstvo? : kriminálne potraty v medzivojnovom období / Anna Falisová [A Craft or a Compassion]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 51-65.

ABD06 Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD07 Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

ABD08 Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová [The Development of care for the handicapped in Slovakia during the interwar period]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 247-258.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Právne normy a činnosť Československého abstinentného zväzu v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Legislative Measures and the Activities of the Czechoslovak Abstinent Union in the Struggle against Alcoholism in the 1st Czechoslovak Republic].
In Alkoholizmus a drogové závislosti [seriál]. - Roč. 49, č. 2 (2014), s. 65-80.

ADFB03 Realita v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The reality of healthcare provision for children in interwar Slovakia].
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 19, č. 2 (2015), s.253-273.

ADFB04 Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1895-1905 / Anna Falisová [The question of healthcare in the journal "Obzor", 1895 - 1904]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 167-185.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Konsolidácia zdravotných pomerov na Slovensku po II. svetovej vojne / Anna Falisová [Consolidation of Health Conditions in Slovakia after World War II]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 73-78.

AEC02 Realizácia zdravotno-sociálnych aktivít / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Implementation of Health-social Activities]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 82-85.

AEC03 Spolok "Záchrana" a jeho podiel na likvidácii venerických ochorení / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The "Záchrana" Association and its Part in the Liquidation of Venereal Diseases].
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 152-157.

AEC04 Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu generáciu / Anna Falisová [Beginnings of a Professional Health Service for the Youngest Generation]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 145-151.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Zubní technici a starostlivosť o chrup / Anna Falisová, Vojtech Ozorovský [Dental Technicians and Denture Care]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínsky, Pavla Stöhrová (eds.) ; recenzovali: Petr Svobodný, Vladimír Pažout. - Brno : Technické muzeum, 2015. - ISBN 9788087896174. - S. 58-65.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Alkoholizmus v časopisoch Obzor a Prúdy (koncom 19. a začiatkom 20. storočia) / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Alcoholism on the Pages of Obzor and Prúdy Magazines (the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century)].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 83-88.

AED02 Community Child Care in the first Czechoslovak Republic [elektronický zdroj] / Eva Morovicsová, Anna Falisová. - Popis urobený dňa 24. 10. 2013. - Názov z pretlače na CD, z obalu.
In Nursing of the 21 st Century in the Process of Changes : sympozium Proceedings 12-13 September 2013 / Editors:Miroslava Líšková, Mária Semanišinová, Dana Zrubcová. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Social Sciences and Health Care Department of Nursing, 2013. - S. 233-239.

AED03 Činnosť Spolku diplomovaných sestier v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Tätigkeit des Vereins der Diplomkrankenschwestern in der Ersten Tschechoslowakischen Republik]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 336-347.

AED04 Úradní lekári na Slovensku (v 20. rokoch minulého storočia) / Anna Falisová [Amtsärzte in der Slowakei (in 20. Jahren des letzten Jahrhunderts)].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 269-278.

AED05 Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR / Anna Falisová [Vavro Šrobár – Physician and the 1st Minister of Health of Czechoslovakia].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 375-383.

AED06 Z histórie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti prenosným chorobám / Silvia Capíková, Anna Falisová, Darina Heřmanová, Eva Chandogová, Andrea Čerňanová, Michaela Kostičová [From the History of International Cooperation in the Fight against Transmitted Diseases].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 45-51.

AED07 Začiatky penicilínovej liečby na Slovensku a pomoc UNRRA / Anna Falisová [The Beginnings of the Penicillin Treatment in Slovakia and the Help by UNRRA]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 79-82.

AED08 Zdravotná starostlivosť o študentov v Bratislave v rokoch 1919-1938 / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Healthcare for Students in Bratislava from 1919 till 1938]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch : (tradícia a súčasnosť) : publikácia vydaná k 60. výročiu začiatku výučby cudzích jazykov v nefilologických odboroch UK v Bratislave / Editorka: Anna Rollerová. - Bratislava : Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3506-5. - S. 123-132.

AED09 Zdravotníctvo a sociálne služby / Anna Falisová [Healthcare and Social Services].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 404-411, 439-440.

AED10 Zdravotno-sociálna starostlivosť vo Zvolene (1919-1989) / Anna Falisová [The Healthcare and the Social Care in Zvolen (1919-1989)].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 248-252, 434-435.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Ránhojičstvo - štítivé remeslo ? / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Barber Surgery – a Squeamish Craft?].
In Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska / Editorky: Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová ; Recenzenti: Vladimír Rábik, Róbert Letz, Martin Garek. - Bratislava : Vydal Slovenský národný archív, 2014. - ISBN 9788097176716. - S. 141-155.

AEDA02 Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti / Anna Falisová, Silvia Capíková [Hygiene and environment in the Kysuce region in the past]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 315-327.

AEDA03 Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné prostredie v historickej perspektíve / Silvia Capíková, Anna Falisová [Life Style, Social Determination of Health and the Environment from the Historical Perspective]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, APVV 14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Životný štýl a zdravie : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 5. decembra 2014 v Bratislave / editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Rastislav Bednárik, Vojtech Ozorovský. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2015. - ISBN 978-80-85447-25-5. - S. 134-154.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Organizácia protituberkulózneho boja na Slovensku v medzivojnovom období / Darina Heřmannová, Anna Falisová [The Management of the Fight against Tuberculosis in Slovakia in the Inter-war Period].
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S. 56-59.

AFC02 Profesor Mudr. Karel Koch : a jeho miesto v dejinách zdravotníctva na Slovensku / Anna Falisová [Prof. Dr. Karel Koch and his Role in the History of Health Service in Slovakia]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S.84-86.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Služba chorým : začiatky profesionalizácie ošetrovateliek / Anna Falisová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s.44-49.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEC01 Antirabická liečba optikou histórie / Darina Heřmanová, Anna Falisová, Vojtech Ozorovský. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 79-81.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 MUDr. Ivan Stodola a realizácia opatrení v oblasti prevencie a liečby tuberkulózy / Anna Falisová, Eva Morovicová. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starotlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 133-146.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1508&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   98

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 87
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   157

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia