Historický ústav SAV
 
Blanka Szeghyová, PhD. English version
Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: blanka.szeghyova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/BlankaSzeghy

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Dejiny miest, sociálne a intelektuálne dejiny, mestská topografia, mestské právo, súdnictvo a súdna prax, história zločinu a trestu, archontológia, dejiny Uhorska v období neskorého stredoveku a raného novoveku.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, História – Archívnictvo, 1997
Štátna skúška - Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Latinčina, 2000
PhD. - Historický ústav SAV, Slovenské dejiny, 2004
Prednášková činnosť ako Local Faculty Fellow v rámci Civic Education Project (CEP) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Katedra histórie, 2002/2003

Študijné pobyty:

University of Oxford, Modern History, 2000/2001
CEU Budapešť, Department of History, 2001/2002
Europa Institut, Budapešť, 2004
Domus Hungarica, Budapešť, 2004, 2005
Public Foundation for Habsburg Studies, Budapešť, 2006
Ballasi Bálint Intézet, Budapešť, 2006/2007

Členstvo odborné:

Podpredsedkyňa Slovenskej spoločnosti skeptikov (od 2013)
Výbor Slovenskej historickej spoločnosti (2006-2011)
Vedecká rada Historického ústavu SAV (2006-2010)
Junior Chamber of Forum of British-Czech-Slovak Historians (2001-2005)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí [Judiciary and Judicial Practice in the 16th Century Pentapolitana Towns]. Recenzenti: Jozef Baďurík, Marie Marečková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2016. 185 s. ISBN 978-80-224-1499-9 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Fornicatrices, scortatrices et meretrices diabolares: Disciplining Women in Early Modern Hungarian Towns. In Same Bodies, Different Women : Other´Women in the Middle Ages and the Early modern Period.. - Budapest : TRIVENT publishing, 2019, s. 167-194. ISBN 978-615-81222-2-1. Dostupné na internete: <trivent-publishing.eu/history/samebodiesdifferentwomen/12.%20Blanka%20Szeghyová.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

SZEGHYOVÁ, Blanka. The Topography of Justice : Symbols, Rituals, and the Representation of Urban Justice in Early Modern Northern Hungary. In Faces of Community in Central European Towns : Images, Symbols, and Performances, 1400-1700. - Lanham ; Boulder ; New York ; London : Lexington Books, 2018, p. 65-89. ISBN 978-1-4985-5112-0. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Uhorský či dácky Simplicissimus: osud jednej knihy a úvaha o možnosti preskúmania jej historickej vernosti [Hungarian or Dacian Simplicissimus: the Journey of One Book and a Reflection on the Possibility of Examining Its Historical Accuracy]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 249-270. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SZEGHYOVÁ, Blanka. Sex Crimes in Hungarian Towns in the Age of the Protestant Reformation. In Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs : Zeitschrift der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, jahrgang 9, heft 1, s. 80-95. ISSN 2221-8890. Dostupné na: https://doi.org/10.1553/BRGOE2019-1s80

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

SZEGHYOVÁ, Blanka. Topografia súdnictva: Lokality, objekty, artefakty a symboly mestskej spravodlivosti v ranonovovekom Uhorsku [Topography of the justice system: places, objects, artefacts and symbols of urban justice in the early modern-era Kingdom of Hungary]. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, č. 1, s. 9-27. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Trestné činy proti majetku v súdnej praxi hornouhorských miest raného novoveku [Crimes against Property in the Early Modern Upper Hungarian Towns]. In Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes : (sborník z konference). Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (eds.) ; recenzoval: Ladislav Soukup. - Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 60-69. ISBN 978-80-210-8332-5. (Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

SZEGHYOVÁ, Blanka. Praniere v Uhorsku: Stav a perspektívy výskumu [Pillories in the Kingdom of Hungary: New Perspectives and the State of Research]. In RÉPÁŠOVÁ, Katarína (prekl.). Spravodlivosť pre všetkých.... PALUGA, Lukáš – RÉPÁSOVÁ, Katarína. - Bratislava : MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2020, s. 157-167. ISBN 978-80-973527-2-1. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

SZEGHYOVÁ, Blanka. Začnime od seba: kvalita versus kvantita alebo kde sa stratili korektúry ? [Let´s Start with Ourselves: Quality versus Quantity or is the Editing and Proofreading Lost?]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 719-724. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZEGHYOVÁ, Blanka. Kommunikation und Strategien. angeklagter Frauen in den oberungarischen Städten im 16. Jahrhundert. Übersetzung: Anna Fundárková. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 82-96. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SZEGHYOVÁ, Blanka. K otázke nevestincov v období neskorého stredoveku a na prahu novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 213-216. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

SZEGHYOVÁ, Blanka. Faces of the Community: Agency and Meaning in Urban visual communication, Central Europe 1400-1700. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 173-174. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Trestné činy proti životu a zdraviu v súdnej praxi uhorských miest raného novoveku. 9. kapitola / Blanka Szeghyová [The Crimes against Life and Health in the Judicial Praxis of Hungarian Towns during the Early Modern History Period].
In Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes / Jaromír Tauchen, Karel Schelle a kolektiv ; recenzenti: Ladislav Vojáček, Ladislav Soukup. - Ostrava : KEY Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7418-248-8. - S. 92-102.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

"Ego vos in matrimonium coniungo". Vplyv reformácie na manželstvo, sobáše a svadobné rituály v uhorských mestách / Blanka Szeghyová ["Ego vos in matrimonium coniungo". Influence of Reformation on the marriage and wedding rituals in the Hungarian towns].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; Recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 152-164.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Úradníci a zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí / Blanka Szeghyová [Officials and Employees in the System of Judicial Self-Government in the Pentapolitana Towns in the 16th Century].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 73-88.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2333&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia