Historický ústav SAV
 
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. English version
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: histfere@savba.sk

WWW: https://sav.academia.edu/BohumilaFerenčuhová

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Špecializuje sa na všeobecné dejiny, dejiny medzinárodných vzťahov 19. a 20. storočia, vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou, problematiku medzinárodnej ochrany menšín, dejiny Slovenska a 1. ČSR v európskom kontexte. K predmetom jej vedeckého záujmu patrí Malá dohoda, kultúrne transfery medzi strednou, západnou a východnou Európou, historiografia a historické písanie biografií (M. R. Štefánik, Bohdan Pavlů a iní).

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1971
PhD., CSc. inštitúcia + rok ukončenia
CSc. Ústav historických vied SAV Slovenská akadémia vied, VK SAV pre historické vedy, 1989
PhDr. 1987
DrSc. 2011
Riadna členka Učenej spoločnosti SAV, 2012
doc. rok
prof. rok

Université Robert Schuman Strasbourg, Centre d´études germaniques, poverená prednáškami o dejinách a súčasnosti Slovenska v rámci D. E. A. Connaissance de l´Europe centrale contemporaine, 10 h/ročne, 1994-2002.

Študijné pobyty:

Ecole normale supérieure des jeunes filles, Paris, bld. Jourdan; Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, november 1969 - marec 1971

Ecole des Hautes études en sciences sociales, Paris 1993, 6 týždňov

Université de Genève / Institut européen de l’Université de Genève, Bibliothèque et Archives de la Société des Nations, 1997 - 1998

Institut d’histoire du temps présent, CNRS Paris, 2000, 6 týždňov

Ocenenia:

Medaila M. R. Štefánika I, udelená r. 1999 Ústredným výborom slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, číslo matriky 1063.

Cena Slovenskej akadémie vied, 2013. Za dielo Slovensko v 20. storočí 3. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV 2012, ISBN 978-80-224-1199-8.

Francúzska republika, Ministerstvo vyučovania, vysokého školstva a vedy dekrétom predsedu vlády zo dňa 28. 7. 2006 menovalo Bohumilu Ferenčuhovú-Kušnierikovú Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques za služby poskytnuté francúzskej kultúre.

Francúzska republika, Ministerstvo vyučovania, vysokého školstva a vedy dekrétom predsedu vlády zo dňa 8. 1. 2014 povýšilo Bohumilu Ferenčuhovú–Kušnierikovú na Officier dans l’Ordre des Palmes académiques za jej angažovanosť v prospech slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce v spoločenských vedách.

Členstvo v redakčných radách:

Revue d´Europe centrale (Strasbourg,) členka redakčnej rady, 1994-2000.

Slovanské štúdie (Bratislava) – od r. 1990.

Členstvo v komisiách:

Slovenský národný komitét historikov, predsedníčka od r. 2011; členka od r. 2001.

Advisory Committee to the Framework Convention for the Protection of National Minorities, (ACFC), Council of Europe(Strasbourg), Member 2006 – 2010.

Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov, od r. 1990 organizuje za slovenskú stranu pravidelné kolokviá francúzskych, českých a slovenských historikov, od r. 2001 menovaná za vedúcu slovenskej sekcie tejto spolupráce.

Commission of history of international relations, (Milano, Paris) členka od r. 1994, členka byra od 2000 doteraz.

Association de l´histoire contemporaine de l´Europe (Genève, Strasbourg), 1995-2010.

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Helena Turcerová -Devečková, la famille d´Ernest Denis et Turčiansky sv. Martin comme lieux de médiation culturelle / Bohumila Ferenčuhová. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 203-222.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Československo v medzinárodnej politike 20. rokov. 2. kapitola / Bohumila Ferenčuhová [Czechoslovakia in the Field of International Affairs of the 1920s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD02 Lingvistický, geografický a mocenský rozmer stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918 / Bohumila Ferenčuhová [The Linguistic, geographical and power dimensions of the designation of Slovak borders after 1918]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 105-119.

ABD03 Medzinárodná politika v 30. rokoch a Mníchov. 10. kapitola / Bohumila Ferenčuhová [International Affairs in the 1930s and Munich].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Neznámy Bohdan Pavlů a jeho doba (3. marca 1883-12. mája 1938) / Bohumila Ferenčuhová [Unknown Bohdan Pavlů and his Time-period (March 3rd 1883 - May 12th 1938)]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 197-220.

ABD05 Občianska spoločnosť na medzivojnovom Slovensku medzi demokraciou, fašizmom a komunizmom: kultúrne tradície a zahraničné vplyvy / Bohumila Ferenčuhová [Civil Society in Slovakia during the Inter-war Period between Democracy, Fascism and Communism: Cultural Traditions and External Factors]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 11-32.

ABD06 Slovenská otázka počas Veľkej vojny v kontexte medzinárodnej politiky / Bohumila Ferenčuhová [Slovak Question during the Great War in the Context of International Affairs]. - vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 11-26.

ABD07 Vznik Československa a začlenenie Slovenska do nového štátu. 1. kapitola / Bohumila Ferenčuhová, Natália Krajčovičová [Formation of Czechoslovakia and the Incorporation of Slovakia into the New State].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe / Bohumila Ferenčuhová [The Re-Militarization of the Rhineland and on 7 March 1936: A Question of Frontiers and International Security (ALSO) in Central Europe]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s.39-59.

ADDB02 The Re-Militarization of the Rhineland and on 7 March 1936: A Question of Frontiers and International Security (ALSO) in Central Europe / Bohumila Ferenčuhová. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 877-899.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Sui rapporti tra l´Italia e la Repubblica ceco-slovacca tra il 1918 e il 1920 : Selezione di documenti dell´Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma / Bohumila Ferenčuhová [About relations between Italy and Czechoslovak Republic between 1918 and 1920 : Selection of Documents od the "Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", Roma]. - Vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s.180-191.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 L´Émigration des Russes 1918-1939 : La Premiere République Tchécoslovaque comme lieu de Transferts Culturels en Europe / Bohumila Ferenčuhová, Ľubica Harbuľová. - Projekt SK-FR 0027-09 La Slovaquie, paradigme de lémergence des identités européennes multiples: convergences entre Slovaquie, France et Allemagne, VEGA 1/0067/10 ČSR a Biele Rusko. K málo známym aspektom česko-slovensko-ruským vzťahov.
In Migrations, Cultural Transfers and International Relations / Edited by Alfredo Canavero, Mauro Elli, Rita Paolini, Hugues Tertrais. - Milano : Edizioni Unicopli, 2012. - ISBN 978-88-400-1602-3. - S. 219-230.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 M. R. Štefánik a československé vojsko v Rusku ( s dôrazom na roky 1916-1917) / Bohumila Ferenčuhová [M. R. Štefánik and the Czechoslovak Army in Russia (with the Emphasis on 1916 – 1917)]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 13-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Hahnová, Eva. Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemí. Praha: Academia 2014.723 s.ISBN 9788020023896.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 359-365.
Recenzia na: Od Palackého k Benešovi / Eva Hahnová. - Praha : Academia, 2014

EDI02 Hrabovec, Emília. Slovensko a Svätá Stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, 557 s. ISBN 9788022332279.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 541-543.
Recenzia na: Slovensko a Svätá Stolica 1918-1927 / Emília Hrabovec. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012

EDI03 Šuchová, Xénia. Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939. Protagonisti, nositelia, oponenti. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama 2011, 312 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 158-161.
Recenzia na: Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939 / Xénia Šuchová. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vydavateľstve Prodama, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Milan Rastislav Štefánik žije v národe : mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete / Ján Fuska a kolektív. Preklad a recenzia Bohumila Ferenčuhová (francúzština). - Bratislava : Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 2013. - 253 s. : 1 CD. - ISBN 978-80-971449-6-8

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické výxhodiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. VEGA 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Ceskoslovenskom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

FAI02 Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Milan Rastislav Štefánik and the Czech-Slovak Foreign Army (Legions). Chapters and Papers]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - 140 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. - ISBN 978-80-971247-3-1

FAI03 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska. VEGA 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

FAI04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, v medzivojnovom Československu 1918-1939 / Editori Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, VEGA 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. VEGA 2/0122/9 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR. - ISBN 978-80-224-1199-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Bernard Michel : (Paríž 6.1. 1935 - Meaux 26. 7. 2013) / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 598-600.

GII02 Informácia Slovenského národného komitétu historikov o stave príprav na XXII. kongres CISH Jinan 2012 a zoznam prijatých tém / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 197-200.

GII03 Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi Francúzskom a strednou Európou / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 375-377.

GII04 Recenzia / Bohumila Ferenčuhová.
In Šak to tašké časy bývali : 70 rokov od nového osídlenia obce Mischdorf / Oľga Reptová a kol. ; Recenzentka: Bohumila Ferenčuhová. - Dunajská Lužná : Vydala obec Dunajská Lužná, 2015. - S. 4-5.

GII05 Sto rokov od podpisu Clevelandskej dohody / Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Veľvyslanectvo USA v Bratislave, 2015. - ISBN [sine]

GII06 "Učila som sa na francúzskej historiografii ..." : hovoríme s PhDr. Bohumilou Ferenčuhovou, DrSc., ocenenou francúzskym vyznamenaním / Pripravil Emil Borčin.
In Správy Slovenskej akadémie vied [seriál]. - ISSN 0139-6307. - Roč. 50, č. 4, (2014), s.9-11.

GII07 Úvod / Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko.
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

GII08 Úvod [Introduction].
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 7-9.

GII09 Úvod / Bohumila Ferenčuhová [Introduction].
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 9-10.

GII10 Úvod / Bohumila Ferenčuhová [Introduction].
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 5-6.

GII11 Za Milanom Zemkom : 7. júla 1944 Čierny Balog - 13. septembra 2013 Bratislava / Bohumila Ferenčuhová.
In Tvorba [seriál] : revue pre literatúru a kultúru. - ISSN 1336-2526. - Roč. 23 č. 3 (2013), s. 31-32.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1510&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 87
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   144

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 151
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 173
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 12
Súčet   362

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia