Historický ústav SAV
 
doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD. English version
doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: dusan.zupka@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- stredná Európa v stredoveku
- panovnícka moc a vladárske stratégie
- rituály a symbolická komunikácia
- vojna a náboženstvo v stredoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2005 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2009 PhD. Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2022 Habilitácia v odbore všeobecné dejiny (Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava)

Študijné pobyty:

2015 – 2016 Oxford University: European Research Council (ERC) Project Starting Grant
2010 – 2011 Central European University, Budapest, Postdoktorandský pobyt (NŠP)
2008 Utrecht University, Holandsko (Národný štipendijný program)

Členstvo v redakčných radách:

Od 2021 Historický časopis (člen redakčnej rady)
od 2017 Brill Publishing House, editor edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages (450-1450)

Publikačná činnosť

Roky 2016 – 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Zupka, Dušan: Meč a kríž : vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. 12. storočie). - 2. doplnené vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - 288 s.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZUPKA, Dušan. Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250-1350) [Forms of communication of the political elotes in medieval Central Europe (Hungary, Austria and the Czech Lands, 1205-1350)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 385-408. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02201336Zupka.pdf (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ZUPKA, Dušan. Kríž a meč: vojenské rituály kresťanských vojsk v boji s pohanmi [The cross and the sword: military rituals of Christian troops in their fight against the pagans]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 83-98. ISBN 978-80-224-1787-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: ABD

ZUPKA, Dušan. Forms of communication of the political Elites in medieval Central Europe (Hungary, Austria and the Czech Lands 1250-1350). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 785-808. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.1 Typ: ADDB

ZUPKA, Dušan. Náboženské rituály vojny a vytváranie kresťanskej identity v stredovekej strednej Európe 12. storočia [Religious rituals of war and creation of Christian identity in East Central Europe in the 12th century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 4, s. 577-591. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.4.1 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ZUPKA, Dušan. Medieval Dynasties in Medieval Studies: A Historiographic Contribution. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 2, s. 89-101. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na internete: http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/06-medieval-dynasties-in-medieval-studies-a-historiographic-contribution.pdf (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť -

ZUPKA, Dušan. Life, Death, Commemoration and Memory of Hedwig Jagiellon, the Duchess of Bavaria-Landshut, Born Queen of Poland (1457 – 1502). In Studia Historica Nitriensia, 2021, vol. 25, no. 2, s. 331-343. (2020: 0.193 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2021.25.2.331-343 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly v zahraničných monografiách

ZUPKA, Dušan. Religious Rituals of War in Medieval Hungary Under the Árpád Dynasty. In Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. - Leeds : Arc Humanities Press, 2021, pp. 141-157. ISBN 978-1-64-189133-2.

ZUPKA, Dušan. Rulership in Medieval East Central Europe. In Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. - Leiden ; Boston : BRILL, 2022, s. 3-26. ISBN 978-90-04-49980-5. (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ZUPKA, Dušan. Political, Religious and Social Framework of Religious Warefore and its Influences on Rulership in Medieval East Central Europe. In Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. - Leiden ; Boston : BRILL, 2022, s. 135-159. ISBN 978-90-04-49980-5.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

ZUPKA, Dušan. The Landshut wedding 1475 : to experience the Middle Ages. In Middle Ages without borders : a conversation on medievalism [elektronický zdroj]. Eds. Tomasso di Carpegna Falconieri, Pierre Savy, Lila Yawn. - Roma : École française de Rome, 2021. ISBN 978-2-7283-1493-5. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.4000/books.efr.28475

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZUPKA, Dušan. Uhorský kráľ Štefan I. Svätý - medzi ideálom a realitou. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 3, s. 20-26. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ZUPKA, Dušan. Pitie krvi a nosenie prašivého psa na pleciach : podivné rituály v stredoveku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 53-63. ISBN 978-80-8159-680-3.

ZUPKA, Dušan. Všetko, čo ste si mysleli, že viete o stredoveku, a mýlili ste sa : najväčšie mýty o stredoveku. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 32-43. ISBN 978-80-8159-892-0.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland. Edited Grischa Vercamer, Dušan Zupka. Leiden ; Boston : BRILL, 2022. 445 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450, Vol. 78. ISBN 978-90-04-49980-5

GII

ZUPKA, Dušan. 52. medzinárodný medievalistický kongres v Kalamazoo, USA. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 3, s. 565-568. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10998&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia