Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Mannová, CSc. English version
PhDr. Elena Mannová, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: elena.mannova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

sociálne dejiny 19. a 20. storočia, spolkový život, historická pamäť

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo, 1974
PhDr. – FiFUK Bratislava, 1978
CSc. – SAV – Vedecké kolégium pre historické vedy, 1997

Študijné pobyty:

Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Wien, 3 mesiace 1994;
Štipendium DAAD, univerzita Bielefeld, Collegium Carolinum München, 2 mesiace 2003;
Imre Kertész Kolleg, Univerzita Friedricha Schillera Jena, 2 mesiace 2011

Ocenenia:

1991 Cena E. E. Kischa v oblasti literatúry faktu (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
1992 Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
2004 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Krátke dejiny Slovenska (zostavovateľka, spoluautorka)
2009 Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas (II. miesto v kategórii spoločenské vedy)
2010 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Slovensko v 20. storočí, 2. zväzok: Prvá svetová vojna 1914 – 1918 (spoluautorka)
2012 Cena SAV za spoluautorstvo knihy Gabriela Dudeková a kol.: Na ceste k modernej žene
2020 Cena SAV za vedeckú monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Členstvo v redakčných radách:

Bohemia (vyd. Collegium Carolinum, Mníchov)
Bratislava – Zborník Múzea mesta Bratislavy
Forum historiae
Marginalia historica (Pedagogická fakulta UK Praha)
Urbánní studia (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha)
Editorial Board of Book series European Remembrance and Solidarity (with Routledge, London)

Členstvo v komisiách:

Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Vedecké monografie:

Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The Past as a Supermarket? Ways of Representation and Actualisation of Slovak History]. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8 Typ: AAB

Štúdie:

„Malé dejiny“ Slovenska 1918 – 1938 v zrkadle spolkov [“Small History” of Slovakia from 1918 till 1938 Mirrored in the Club Activities]. In Dlhá cesta od monarchie k republike. Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 205-225. ISBN 978-80-224-1921-5. Typ: AEDA

„Liečba rakoviny morálneho rozvratu“ a záchrana najzraniteľnejších. Spolky a starostlivosť o siroty na území Slovenska v 19. storočí [“Treating the Cancer of Moral Breakdown” and the Rescue of the Most Vulnerable. Voluntary Associations and Orphan Care in the Territory of Slovakia in the 19th Century]. In „Zabrániť bahnu morálneho rozkladu.“ Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 337-376. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

Seriózni muži a ich bizarný svet prevrátených hodnôt : prečo boli veselí šlarafovia podozriví? In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2020, s. 260-271. ISBN 978-80-8159-892-0. Typ: BEF

Das Vereinswesen im Königreich Ungarn 1867–1914. Homogenisierung und Hybridisierung. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Ed. Gerhard Seewann. Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 257-277. ISBN 978-3-7917-3035-6. Typ: BEE

Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku [Associations as an elite forming environment. Different conditions in Austria and Hungary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 486-513. ISBN 978-80-224-1778-5. Typ: ABD

„Éljen“ kráľovi a „Trikrát sláva“ prezidentovi. Spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 363-396. ISBN 978-80-89910-01-4. Typ: ABD

„Stredoveká Matka Tereza.“ Podoby svätej Alžbety Uhorskej v kolektívnom spomínaní. In Historické štúdie 51, ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 11-31. ISBN 978-80-224-1575-0. Typ: AEDA

KURINCOVÁ, Elena – MANNOVÁ, Elena. Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-87782-73-6. Typ: BEE

KURINCOVÁ, Elena – MANNOVÁ, Elena. Die Musealisierung der Geschichte Bratislavas als einer multiethnischen Stadt. Konzeption und Wirklichkeit. In Erinnern – Ausstellen – Speichern. Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 93-118. ISBN 978-3-8375-1689-0. Typ: BEE

MANNOVÁ, Elena – TANCER, Jozef. Mehrsprachigkeit. In Habsburg neu Denken. Vielfalt und Ambivalenz in Zentraleuropa. Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2016, s. 133-139. ISBN 978-3-205-20306-3. Typ: BBA

Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie. In Živá kultúra a pamiatky. Zborník príspevkov z konferencie Pochovaní pod pamiatkami. Zost. Magdaléna Vášáryová, Martin Katuščák, Jana Javorská. Bratislava : Via Cultura, Inštitút pre kultúrnu politiku, 2016, s. 45-61. ISBN 978-80-972562-2-7. Typ: AFB

Spoločenské elity Prešporka v 19. storočí. Reprezentácie meštianstva v spolkovom živote a pri inscenovaní pohrebov. In Bratislava, zborník Múzea mesta Bratislavy, 2016. roč. 28. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016, s. 99-132. ISBN 978-80-89636-20-4. ISSN 0524-2428. Typ: AFB

Podoby Márie Terézie v kolektívnom spomínaní. In KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol. „Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií.“ Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 15-41. ISBN 978-80-224-1534-7.

Články v časopisoch:

Náročná cesta k samostatnému občanovi. Spolkový život na Slovensku po roku 1918. In História, revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 9-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF

„Aby sa národ chopil zbrane.“ Spolkový život počas revolúcie 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 44-48. ISSN 1335-6550. Typ: BDF

Ako sa spomínalo na revolúciu 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 66-72. ISSN 1335-6550. Typ: BDF

Spolky ako fenomén 19. storočia. Uhorsko a Rakúsko za dualizmu – dva svety s rozdielnou občianskou kultúrou. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 48-53. ISSN 1335-6550. Typ: BDF

Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie – vizualizácia moci – reprezentácia. In Acta historica Neosoliensia, vedecký časopis pre historické vedy, 2015, roč. 18, č.1-2, s. 236-257. ISSN 1336-9148. Typ: ADFB

Články v encyklopédiách:

Choral societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2018, vol. 2, p. 1355-1356. Typ: BDA

Temperance societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2017. Vyšlo aj v printovej podobe: MANNOVÁ, Elena: Temperance societies. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 1359-1360. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274520 Typ: BDA

Commemorations, festivals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016. Vyšlo aj v printovej podobe. MANNOVÁ, Elena. Commemorations, festivals. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 1352-1353. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-160890 Typ: BDA

Sports in Slovakia. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016. Vyšlo aj v printovej podobe. MANNOVÁ, Elena. Sports. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 1351-1352. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-226260 Typ: BDA

Scholarly and cultural societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, 2016. Vyšlo aj v printovej podobe: MANNOVÁ, Elena: Scholarly and cultural societies. In: Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Edited by Joep Leerssen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, s. 1357-1359. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274702 Typ: BDA

Edičná činnosť:

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – MANNOVÁ, Elena a kol. „Zabrániť bahnu morálneho rozkladu.“ Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: FAI

DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, Elena a kol. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period]. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4. Typ: FAI

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB03 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Hornouhorské spolky v rokoch 1848-1867. Ambivalentný vzťah štátu a občana / Elena Mannová [Societies of the upper regions of the Kingdom of Hungary during 1848 – 1867: The ambivalent relationship between the state and the citizen].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 436-468.

ABD02 "Meruôsmy" v médiách spomínania a zabúdania / Elena Mannová [“Springtime of the Peoples” in the Reflecting and Forgetting Media]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 11-34.

ABD03 Namiesto úvodu : slávenie transcedentna alebo oslavovanie moci ? Sviatkovanie, slávnosti a oslavy očami historikov / Elena Mannová [Instead of Introduction : Celebrating Transcendental or Celebrating Power? Holidays, Festivals and Celebrations through the Eyes of Historians].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S.9-17.

ABD04 Úvod. Komu patrí Bratislava ? : multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie / Elena Mannová, Gabriela Dudeková [Introduction. Whom does Bratislava belong to? A multiethnical city as a site of local, national and transnational representation].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 9-22.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie - vizualizácia moci - reprezentácia / Elena Mannová [Culture of Monuments in Bratislava Remembering – Visualisation of Power – Representation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč. 18 Vol.1-2 (2015), s. 236-257.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

AEC02 Vereine als Medien des Kulturtransfers in Zentraleuropa. Das Beispiel der Slowakei / Elena Mannová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordeuropa : Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge / Jörg Hackmann (Hg.). - Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-412-20136-4. - S. 677-690.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 Ako sa spomínalo na najstaršie dejiny Bratislavy / Elena Mannová [How the Remembering on the Oldest History of Bratislava Used to Be Like].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S. 509-519.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Csáky, Moritz. Das Gedächtnis der Städte. kulturelle Verflechtungen - Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa. Wien: Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2010, 417 s. ISBN 9783205785439.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 700-703.
Recenzia na: Das Gedächtnis der Städte / Moritz Csáky. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2010. - ISBN 9783205785439

EDI02 Kováč, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 s. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 555-559.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

EDI03 Kováč, Dušan et al. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. (Soudings into Slovak history in the long 19th century). Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 pages. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 147-151.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v slohom 19. storočí / Dušan Kováč et al. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 medzinárodná doktoranská konferencia o historických zlomoch / Elena Mannová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 371-372.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2318&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia