Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. English version
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: eva.kowalska@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/evakowalska

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny raného novoveku – dejiny cirkvi (konfesionalizácia), školstva a kultúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, história + filozofia, 1979
CSc.: Univerzita Komenského, 1987
PhDr. 1985
DrSc. 2001

Študijné pobyty (dlhšie ako jeden mesiac):

2005 Leipzig GWZO, 2 mesiace
2003 Marburg Herder Institut, 2 mesiace
2002 Mainz/Halle/Wolfebüttel, 1 mesiac
1992 Göttingen, 2 mesiace
Voltaire Foundation: 1 mesiac
1989 Berlin/Wolfebüttel

Ocenenia:

Členka Učenej spoločnosti SAV; 2 prémie Literárneho fondu; cena Ministra školstva SR (za kolektívnu monografiu My a tí druhí)

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis; CORNOVA; Historia ecclesiastica

Členstvo v komisiách:

Predsedníčka Komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc.) v historických vedách
Členka VR Univerzity Palackého v Olomouci (2014- )
Členka VR Prešovskej univerzity v Prešove (2011-2015)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Kapitoly v knižných prácach

Eva Kowalská: Každodennosť interkonfesijných vzťahov v období panovania Márie Terézie: svedectvo denníkov agentov. In KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid a kol, „Pre blaho nášho ľudu všetkých našich kráľovstiev a provincií“. Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Bratislava : HÚ SAV – Veda 2016, s. 185-195.

Eva Kowalská: Školstvo ako politicum: Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia. In KOVÁČ, Dušan, KOWALSKÁ, Eva, ŠOLTÉS, Peter a kol. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava : Veda 2016, s. 420-435

Vedecké štúdie

Eva Kowalská (spoluautor KANTEK, Karol): Listy Karola Štúra na obranu slovenčiny v modranskom gymnáziu. In Slovenská archivistika, Vol. 51, 2021, No 2, s. 81-96.

Eva Kowalská: Die Frau als Objekt und Produkt der Bildung im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In KRÁSZ, Lilla, PESTI Brigitta, SEIDLER, Andrea (eds.). Medien, Orte, Rituale. Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn (=Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum. Bd. 4), Wien 2020, s. 239-252

Eva Kowalská (spoluautorka HAARMANN, Daniela): Konfessionell bedingte Sprache. Die Situation des Slowakischen im 18. Jahrhundert. In HAARMANN, Daniela – PETROVSZKY, Konrad (eds.), Language and Society in 18th Century South Eastern Europe / Sprache und Gesellschaft in Südosteuropa im 18. Jahrhundert, Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe 3 (2020), s. 67–83. DOI: 10.25364

Eva Kowalská: Farár v prelomovom období raného novoveku. In DUCHOŇOVÁ, Diana – HANULA, Matej a kol. Človek raného novoveku. Bratislava : VEDA, HÚ SAV 2020, s. 184-198.

Eva Kowalská: Učiteľ v škole a dome v ranom novoveku. In DUCHOŇOVÁ, Diana – HANULA, Matej a kol. Človek raného novoveku. Bratislava : VEDA, HÚ SAV 2020, s. 199-211.

Eva Kowalská: Diplomatické kontexty kauzy prenasledovania uhorských protestantov v 70. rokoch 17. storočia. In BELANJI BILEA, Adriána – PRIHRACKI, Michaela (eds.). 500 rokov reformácie na Slovensku. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reformácie na Slovensku. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 2020, s.119-134. ISBN 978-80-907557-3-4

Eva Kowalská: List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MURGAŠOVÁ, Veronika (eds.). Vedecká komunikácia 1500-1800, III. Žilina : Žilinská univerzita 2020, s.105-122. ISBN 978-80-89832-22-4.

Eva Kowalská: Bratstvo farárov 24 spišských miest v krízovom období rekatolizácie: svedectvo Matriculae Goltzianae (1660-1673). In KÓNYA, Peter – KÓNYOVÁ, Annamária (eds.). Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku / Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon. Preľov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2020, 335-349. ISBN 978-80-555-2660-7

Eva Kowalská: Problems with the Interpretation of the „Slovak Reformation”. In Journal of Early Modern Christianity (De Gruyter) Vol. 7, č. 2 (2020), s. 305-318 https://www.degruyter.com/view/journals/jemc/7/2/article-p305.xml

Eva Kowalská: Interkonfesionálne vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In PURDEK, Imrich (ed.), Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Bratislava : VHÚ 2020, s. 232-237.

Eva Kowalská: Business Directed by an Aristocrat: The Establishment and First Years of the Textile Factory at Uhrovec (1845-1851). In Historický časopis 67 (2019), č. 5, s. 809-837.

Eva Kowalská: (spoluautor Karol KANTEK): Ján Galbavý: Hedžra Štúrova aneb originálny a autenticky nástin Ludevita Štúra na jeho úteku r. 1848. In Historický časopis 67 (2019), č. 4, s. 713-734.

Eva Kowalská: Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MURGAŠOVÁ, Veronika (eds.) Vedecká komunikácia 1500-1800. II. Žilina: Žilinská univerzita 2019, s. 60-79.

Eva Kowalská: Die erste slowakische Zeitung Presspůrské nowiny zwischen Journalismus und Patriotismus. In DÓBÉK, Ágnes, MÉSZÁROS, Gábor, VADERNA, Gábor (eds.). Media and Literature in Multilingual Hungary 1770-1820. Budapest : Reciti 2019, s. 55-67.

Typy a obsah korešpondencie v kauze uhorských exulantov. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva a kol. Vedecká komunikácia 1500-1800. I. Žilina: Žilinská univerzita 2019, s. 69-83.

Eva Kowalská: Kľúčové otázky uhorského luteranizmu na prelome 17. – 18. storočia: konfrontácia so štátnou mocou a neortodoxným hnutím pietizmu. In KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter (eds.). Reformácia v strednej Európe/Reformáció Közép Európaban/Reformation in Mittel-Europa II, Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2018, s. 72-85.

Eva Kowalská: Prínos Franza von Raffelspergera k rozvoju cestovania a komunikácie v habsburskej monarchii. In Historické štúdie 52, 2018, s. 139-149.

Eva Kowalská: Die vergessene Rolle von Johann Ignaz von Felbiger in Ungarn. In Hungarian Studies 32 (2018), No. 2, s. 239-250.

Eva Kowalská: Frömmigkeit, Fleiß, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay. In DUCHOŇOVÁ, Diana, LENGYELOVÁ, Tünde a kol. Historik na cestách. Jubileum Viliama Čičaja. Bratislava : Veda 2018, s. 141-148.

Eva Kowalská: Ein umstrittener Missionar und Prediger: Nicolaus Kellio SJ (1643-1684). In FATA, Márta, FORGÓ, András, HAUG-MORITZ, Gabrielle, SCHINDLING, Anton (Hgg.). Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts (=Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 171). Münster : Aschendorff Verlag 2019, s. 215-225.

Eva Kowalská: Der Kampf um Toleranz. Die Lage der Lutheraner in Ungarn (1765–1780). In KULCSÁR, Krisztina – FORGÓ, András (eds.). „Die Habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus“. Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II., 1765–1780 (=Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. XVI). Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien 2018, s. 271-294.

Eva Kowalská: Podnikanie v réžii aristokrata: založenie a prvé roky súkenky v Uhrovci (1845-1851) [Business directed by an aristocrat: the establishment and first years of the textile factory at Uhrovec (1845-1851)]. In Historický časopis 2018, roč. 66, č. 3, s. 429-456.

Eva Kowalská: Az árvaházi iskola mint pedagogiai innovációs szintér / Škola pri sirotinci – miesto pedagogických inovácií. In STREŠŇÁK, Gábor (ed.). Az Esterházyak Fraknói ifjabb ága / Mladšia fraknovská línia Esterházyovcov. Senec : Mesto Senec 2017, s. 384/385-400/401

Eva Kowalská: Konfessionelle Gewalt in Ungarn des 17. und 18. Jahrhunderts: Auslöser – Akteure – Auswirkungen. In BAHLCKE, Joachim, BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina, MIKULEC, Jiří (eds). Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries) / Reliöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha – Stuttgart : Historický ústav – Universität Stuttgart 2017, s. 277-292.

Eva Kowalská: (E)migrácia a mentálne hranice: prípad konfesionálneho exilu z Uhorska. In BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.). Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry 2017, s. 114-127.

Eva Kowalská (spoluautor Markus GERSTMEIER): Evangelische Exulanten aus dem Königreich Ungarn und der frühe Pietismus. Migration, Krisenbewältigung und religiöser Wissenstransfer zwischen ungarischen und deutschen Zentren des Luthertums im 17. Jahrhundert. In FATA, Márta – SCHINDLING, Anton (eds.). Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918 (=Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 167). Münster : Aschendorf Verlag 2017, s. 277-317.

Eva Kowalská: Schulwesen als Chefsache. Die Bildungsreform Maria Theresias. In VOCELKA, Karl et al.: Maria Theresia 1717-1780 : Strategin Mutter Reformerin. Wien : Amalthea Signum Verlag, 2017, s. 64-68.

Eva Kowalská: Exulanten und Galeerensklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. In S. VARGA, Pál, KATSCHTHALER, Karl, TAKÁCS, Miklós (eds.). Erinnerungsorte im Spannungsfeld Unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848 (=Loci Memoriae Hungaricae IV). Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, s. 76-90.

Eva Kowalská: Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV 2017, s. 103-119.

Eva Kowalská: Konkurrenten und Verbündeten. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts. In BAHLCKE, Joachim, STÖRTKUHL, Beate, WEBER, Matthias (Hg.). Der Luthereffekt im östlichen Europa. Geschichte – Kultur – Erinnerung. Oldenbourg : De Gruyter, 2017, s. 117-124.

Eva Kowalská: Školský systém mesta Prešporok na prelome 18. a 19. storočia so zreteľom na Kráľovskú akadémiu. In Bratislava. Zborník múzea mesta Bratislavy, zv. XXVIII, 2016, s. 63-80.

Eva Kowalská: Uhorské školské reformy – impulz pre sociálny vzostup učiteľov elementárnych škôl? In CORNOVA. Revue České společnosti pri výzkum 18. století 6, 2016, č. 1, s. 7-18.

Eva Kowalská: Vynuždenaja emigracija iz Vengriji po pričine veroispovedanija v XVII. v.: meždunarodnyj kontekst. In KOČEGAROV, K.A. – NOVOSEĽCEVA, L.K. – FORGÓ, A. – KHAVANOVA, O. (eds.).Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionaľno i etničeski smešanych territorijach Centraľnoj i Vostočnoj Evropy. 1517-1918. Moskva : Nestor-Istorija, 2016, s. 93-114.

Knižné práce - Editorské

Dušan Kováč – Eva Kowalská – Peter Šoltés a kol. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava : Veda 2016, 511 s., ISBN 978-80-224-1478-4

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí / Eva Kowalská [On the long ways, in the foreign countries. The social, cultural and political context of the confessional exile from Hungary in the 17the Century]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-224-1367-1

AAB02 Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie / Eva Kowalská [The School System in the Age of Enlightenment (1771-1815): A Tool of Education and Discipline]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. - 195 s. - (Slovenská historiografia). - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-3-5

AAB03 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 Probleme mit der städtischen Welt: Zur Frage des slowakischen "Nation Building" / Eva Kowalská.
In Provinz als Denk-und Lebensform : Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert / Harald Heppner, Mira Miladinović Zalaznik (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - ISBN 978-3631-66569-5. - S. 127-140.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Audiatur et altera pars. Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov / Eva Kowalská [Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 33-52.

ABD02 Kosta Kostić - posledný Štúrov žiak / Karol Kantek, Eva Kowalská [Kosta Kostić – the last student of Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 86-99.

ABD03 Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov / Eva Kowalská [Problems of urban world: Towns and their relevance on the threshold of the Slovaks national movement].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 30-40.

ABD04 Sociálna disciplinizácia a sociálny vzostup učiteľov: dva aspekty školských reforiem v Habsburskej monarchii 18. storočia / Eva Kowalská [Social Disciplination and social Advancement of Teachers : two Aspects of school Reforms in the Habsburg Empire in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 103-114.

ABD05 Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia / Eva Kowalská [The educational system as politicum: Enlightenment, elementary education and the Habsburg State at the turn of the 18th and 19th centuries].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 420-435.

ABD06 Uhorský konfesionálny exil ako súčasť medzinárodnej politiky a kultúrneho transferu / Eva Kowalská [Hungarian Confessional Exile as a Part of International Relationships and Cultural Transfers].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 404-418.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli ... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu " národného prebúdzania" / Eva Kowalská [These small town people have still not matured to something like it. The casino in Modra - an unknown part of the casino movement and process of "national awaking"].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.23-32.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 Daniel Hajnóczy und seine Bibliothek in Rust: Eine unbekannte Geschichte / Eva Kowalská.
In Burgenländische Heimat Blätter [seriál]. - ISSN 1018-6107. - Jahrgang 75, Heft 3 ( 2013), s.141-149.

ADEB02 Frühneuzeitliche Städte als Forschungsthema in der Slowakischen Historiographie der letzten zwei Jahrzehnte / Eva Kowalská.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s. 429-437.

ADEB03 Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija: vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma / Eva Kowalská [The Tradition of National Saints Cyril and Methodius: its Emergence and Use in Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In Slavjanovedeňje [seriál]. - ISSN 0132-1366. - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 68-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Dôstojník v armáde a spoločnosti na prelome 18. a 19. storočia: Imrich II. Zay a jeho kariéra (1765-1831) / Eva Kowalská [Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 - 1831)].
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), 147-160.

ADFB02 Exil ako forma (a miesto) komunikácie ? / Eva Kowalská [Exile as a Form and (Place) of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 79-88.

ADFB03 Konfesia ako motivácia migrácie: (vnútro)uhorská migrácia potestantov medzi prinútením a pozvaním / Eva Kowalská [Confession as a motivation of migration: (inside) Hungarian migration of Protestants between coercion and invitation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol.1-2 (2015), s. 64-82.

ADFB04 Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia [elektronický zdroj] / Eva Kowalská [Images from the History of Ethnicities in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 140-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 Cirill és Metód mint nemzeti szentek a szlovák nacionalizmus politikai propagandájában / Eva Kowalská [Cyril and Methodius as National Saints in the Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 197-209.

AED02 Medzinárodno-politický rozmer kauzy uhorských exulantov / Eva Kowalská [International and Political Aspects of the Hungarian Exiles Affair]. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku / Editor: Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-1050-7. - S. 95-105.

AED03 Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania" / Eva Kowalská [The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening"].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 154-165.

AED04 Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu / Eva Kowalská [The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 128-138.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01 Bratislava - miesto inovácií v oblasti školstva na prelome 18.-19. storočia / Eva Kowalská [Bratislava – the Place for Innovations in the School System at the turn of the 19th Century]. - Bratislava : Agentura Pacis Posonium, 2013. - s.1-9. - Spôsob prístupu: http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Kowalska%20SK.pdf

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Taliansky modran Peter Stalis / Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 32-33.

BDFB02 Zamlčané súvisloti alebo kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom ? / Karol Kantek, Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Chvojka, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei - und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 416 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 730-731.
Recenzia na: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei-und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) / Michal Chvojka

EDI02 Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 9788085501571.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč. 5 č.2 (2014), s.270-272.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013

EDI03 Ragač, Radoslav - Fialová, Ivana. Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra 2011, 120 s.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47, č.2 (2012), s. 137-138.
Recenzia na: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč / Radoslav Ragač - Ivana Fialová. - Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01 Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy / István M. Szijártó, preložila Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 257-269.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s. ISBN 9788080791865 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 360.

GII02 Na úvod / Eva Kowalská.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S.7-8.

GII03 Petőczová, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV: Prešovský hudobný spolok, 2014, 383 s. ISBN 9788089188406 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s.369-370.

GII04 Szögi, László, Kónya, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387-1918 (Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918). Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest: Elte Könyvtára és Levéltara - centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 2012, 410 s. ISBN 9789632842974 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711.

GII05 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2306&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia