Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. English version
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: eva.kowalska@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/evakowalska

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny raného novoveku – dejiny cirkvi (konfesionalizácia), školstva a kultúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, história + filozofia, 1979
CSc.: Univerzita Komenského, 1987
PhDr. 1985
DrSc. 2001

Študijné pobyty (dlhšie ako jeden mesiac):

2005 Leipzig GWZO, 2 mesiace
2003 Marburg Herder Institut, 2 mesiace
2002 Mainz/Halle/Wolfebüttel, 1 mesiac
1992 Göttingen, 2 mesiace
Voltaire Foundation: 1 mesiac
1989 Berlin/Wolfebüttel

Ocenenia:

Členka Učenej spoločnosti SAV; 2 prémie Literárneho fondu; cena Ministra školstva SR (za kolektívnu monografiu My a tí druhí)

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis; CORNOVA; Historia ecclesiastica

Členstvo v komisiách:

Predsedníčka Komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc.) v historických vedách
Členka VR Univerzity Palackého v Olomouci (2014- )
Členka VR Prešovskej univerzity v Prešove (2011-2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí / Eva Kowalská [On the long ways, in the foreign countries. The social, cultural and political context of the confessional exile from Hungary in the 17the Century]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-224-1367-1

AAB02 Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie / Eva Kowalská [The School System in the Age of Enlightenment (1771-1815): A Tool of Education and Discipline]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. - 195 s. - (Slovenská historiografia). - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-3-5

AAB03 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Probleme mit der städtischen Welt: Zur Frage des slowakischen "Nation Building" / Eva Kowalská.
In Provinz als Denk-und Lebensform : Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert / Harald Heppner, Mira Miladinović Zalaznik (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - ISBN 978-3631-66569-5. - S. 127-140.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Audiatur et altera pars. Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov / Eva Kowalská [Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 33-52.

ABD02 Kosta Kostić - posledný Štúrov žiak / Karol Kantek, Eva Kowalská [Kosta Kostić – the last student of Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 86-99.

ABD03 Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov / Eva Kowalská [Problems of urban world: Towns and their relevance on the threshold of the Slovaks national movement].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 30-40.

ABD04 Sociálna disciplinizácia a sociálny vzostup učiteľov: dva aspekty školských reforiem v Habsburskej monarchii 18. storočia / Eva Kowalská [Social Disciplination and social Advancement of Teachers : two Aspects of school Reforms in the Habsburg Empire in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 103-114.

ABD05 Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia / Eva Kowalská [The educational system as politicum: Enlightenment, elementary education and the Habsburg State at the turn of the 18th and 19th centuries].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 420-435.

ABD06 Uhorský konfesionálny exil ako súčasť medzinárodnej politiky a kultúrneho transferu / Eva Kowalská [Hungarian Confessional Exile as a Part of International Relationships and Cultural Transfers].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 404-418.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli ... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu " národného prebúdzania" / Eva Kowalská [These small town people have still not matured to something like it. The casino in Modra - an unknown part of the casino movement and process of "national awaking"].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.23-32.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Daniel Hajnóczy und seine Bibliothek in Rust: Eine unbekannte Geschichte / Eva Kowalská.
In Burgenländische Heimat Blätter [seriál]. - ISSN 1018-6107. - Jahrgang 75, Heft 3 ( 2013), s.141-149.

ADEB02 Frühneuzeitliche Städte als Forschungsthema in der Slowakischen Historiographie der letzten zwei Jahrzehnte / Eva Kowalská.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s. 429-437.

ADEB03 Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija: vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma / Eva Kowalská [The Tradition of National Saints Cyril and Methodius: its Emergence and Use in Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In Slavjanovedeňje [seriál]. - ISSN 0132-1366. - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 68-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Dôstojník v armáde a spoločnosti na prelome 18. a 19. storočia: Imrich II. Zay a jeho kariéra (1765-1831) / Eva Kowalská [Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 - 1831)].
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), 147-160.

ADFB02 Exil ako forma (a miesto) komunikácie ? / Eva Kowalská [Exile as a Form and (Place) of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 79-88.

ADFB03 Konfesia ako motivácia migrácie: (vnútro)uhorská migrácia potestantov medzi prinútením a pozvaním / Eva Kowalská [Confession as a motivation of migration: (inside) Hungarian migration of Protestants between coercion and invitation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol.1-2 (2015), s. 64-82.

ADFB04 Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia [elektronický zdroj] / Eva Kowalská [Images from the History of Ethnicities in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 140-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cirill és Metód mint nemzeti szentek a szlovák nacionalizmus politikai propagandájában / Eva Kowalská [Cyril and Methodius as National Saints in the Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 197-209.

AED02 Medzinárodno-politický rozmer kauzy uhorských exulantov / Eva Kowalská [International and Political Aspects of the Hungarian Exiles Affair]. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku / Editor: Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-1050-7. - S. 95-105.

AED03 Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania" / Eva Kowalská [The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening"].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 154-165.

AED04 Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu / Eva Kowalská [The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 128-138.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI01 Bratislava - miesto inovácií v oblasti školstva na prelome 18.-19. storočia / Eva Kowalská [Bratislava – the Place for Innovations in the School System at the turn of the 19th Century]. - Bratislava : Agentura Pacis Posonium, 2013. - s.1-9. - Spôsob prístupu: http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Kowalska%20SK.pdf

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Taliansky modran Peter Stalis / Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 32-33.

BDFB02 Zamlčané súvisloti alebo kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom ? / Karol Kantek, Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Chvojka, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei - und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 416 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 730-731.
Recenzia na: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei-und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) / Michal Chvojka

EDI02 Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 9788085501571.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč. 5 č.2 (2014), s.270-272.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013

EDI03 Ragač, Radoslav - Fialová, Ivana. Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra 2011, 120 s.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47, č.2 (2012), s. 137-138.
Recenzia na: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč / Radoslav Ragač - Ivana Fialová. - Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy / István M. Szijártó, preložila Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 257-269.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s. ISBN 9788080791865 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 360.

GII02 Na úvod / Eva Kowalská.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S.7-8.

GII03 Petőczová, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV: Prešovský hudobný spolok, 2014, 383 s. ISBN 9788089188406 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s.369-370.

GII04 Szögi, László, Kónya, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387-1918 (Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918). Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest: Elte Könyvtára és Levéltara - centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 2012, 410 s. ISBN 9789632842974 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711.

GII05 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2306&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 26
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 66
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   109

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 20
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 114
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 212
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   379

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia