Historický ústav SAV
 
Ingrid Kušniráková, PhD. English version
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

cirkevné a sociálne dejiny Uhorska v ranom novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, odbor história – archívnictvo
PhD. – Historický ústav SAV, 2006

Členstvo v redakčných radách:

Historické štúdie, ročenka Historického ústavu SAV
Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Disciplinizácia uhorských kláštorov klarisiek v kontexte rozvoja ženských rehoľných inštitúcií v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Disciplination of Hungarian Monasteries of Poor Clares in the Context of the Development of women's religious Institutions in the early modern Period].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 115-134.

ABD02 Festivity ako forma politického boja a nástroj upevňovania politickej/štátnej lojality : úvod. 3 / Ingrid Kušniráková [Festivities as a Form of Political Struggle and a Tool for Strengthening of Political/State Loyalty : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 125-136.

ABD03 Mecenáši, dobrodinci a patróni : komemoratívna kultúra uhorských spoločenských elít v Prešporku raného novoveku / Ingrid Kušniráková [Maecenases, benefactors, patrons. Commemorative culture of social elites in Pressburg in early modern Hungary].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 67-82.

ABD04 Náboženské slávnosti v službe konfesionálnej, štátnej a národnej jednoty : úvod / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals in the Service of Confessional, State and National Unity : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 19-26.

ABD05 Náboženské slávnosti ako alternatíva k násilnej rekatolizácii obyvateľstva slobodných kráľovských miest v Uhorsku v rokoch 1671-1681 / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals as an Alternative to Forcible Re-catholicization of Inhabitants of Free Royal Towns in Hungarian Kingdom from 1671 till 1681].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 27-36.

ABD06 Otázka rušenia kláštorov v habsburskej monarchii a nemeckej ríše : (paralely a rozdiely) / Ingrid Kušniráková [To the Problem of Closing Down Monasteries in the Habsburg Monarchy and in the German Empire : (Parallels and Differences)].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 419-443.

ABD07 Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. / Ingrid Kušniráková [Reform of social care in the Kingdom of Hungary during the reign of Joseph II and Leopold II].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 128-148.

ABD08 Vplyv uhorských magnátov na obnovu katolíckej cirkvi a podobu ľudovej zbožnosti v prvej polovici 17. storočia / Ingrid Kušniráková [Der Einfluss der ungarischen Magnaten auf die Erneuerung der katholischen Kirche und die Volksfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa v rokoch 2009-2011 riešil v Historickom ústave SAV.
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 95-112.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných reforiem Márie Terézie / Ingrid Kušniráková [The reform of monastic institutions in the context of the ecclesiastical reforms of Maria Theresa]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 621-644.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Patients and Nursing Staff of Brothers of Mercy Hospital in Bratislava in the Early Modern Period]. - VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropoli. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte, riešený na HÚ SAV v rokoch 2010-2012.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s.69-80.

ADEB02 Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a náboženskom živote krajiny v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Symbolic Importantce of Marianka, a Pilgrimage Destination, in the Political and Religious Life of the Country in the Early Modern Age]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 187-206.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bratstvo Najsvätejšej Trojice pri konvente trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková [The Brotherhood of the Most Holy Trinity at the Trinitarian Convent in Bratislava].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 2 (2015), s. 17-23.

ADFB02 Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vyrovnanie sa s dôsledkami sekularizácie [elektronický zdroj] / Ingrid Kušniráková [The Renewal of Religious Orders in Hungary after the Death of Joseph II. and Coming to Terms with the Consequences of Secularisation]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-33.

ADFB03 Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [The introduction into the prosopography research of the cloisters of Poor Clares in Hungary in Early modern time]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín. APVV-0119-11.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 37-45.

ADFB04 Žigmund Zongor (1580-1658) (Genealogicko-biografický portrét prešporského prepošta) / Frederik Federmayer, Ingrid Kušniráková [Siegmund Zongor (1580 - 1658). (Genealogisch- biographisches Porträt eines Pressbuger Propstes)].
In WOCH [seriál] : ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. - Roč. 2, (2014), s. 26-39.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Der Elisabethdom in Kaschau / Ingrid Kušniráková.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 294-301.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Konvent trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 9-16.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Kónya, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 232 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 335-338.
Recenzia na: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí / Peter Kónya a kol. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 "Výjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozvietime svet" : integračný a mobilizačný význam sláností v živote spoločnosti / Editorka Ingrid Kušniráková [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012. - 246 s. - VEGA 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie. VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. - ISBN 978-80-89396-20-7

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4082&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 22
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   62

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   77

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia