Historický ústav SAV
 
Ingrid Kušniráková, PhD. English version
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

cirkevné a sociálne dejiny Uhorska v ranom novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, odbor história – archívnictvo
PhD. – Historický ústav SAV, 2006

Členstvo v redakčných radách:

Historické štúdie, ročenka Historického ústavu SAV
Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Monografie

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [Behind the orphanages gates. The Care for Children in the first Hungarian orphanages (1750–1815)]. Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 303 s. ISBN 978-80-224-1794-5 . Typ: AAB

Kapitoly v kolektívnych monografiách a štúdie v periodikách

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v prvej polovici 19. storočia [Institutional Care for Orphans in the First Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 149-167. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vznik a rozvoj ústavnej starostlivosti o osirelé deti v druhej polovici 18. storočia [The Establishment and Development of Institutional Care for Orphans in the Second Half of the 18th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-148. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Dobročinné spolky a ich vplyv na podobu chudobinskej starostlivosti v Prešporku v prvej polovici 19. storočia [Charitable Associations and their Influence on the Poor Relief in Pressburg in the First Half of the 19th Century]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 295-315. ISBN 978-80-224-1897-3. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná forma zaopatrenia osirelých detí v kontexte nacionálnych a konfesionálnych zápasov druhej polovice 19. storočia [Institutional Provision of Orphan Care in the Context of the Nationalist and Confessional Conflicts in the Second Half of the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 169-206. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Legislatívna ochrana majetkových práv osirelých detí (od vydania Tripartita do polovice 19. storočia) [Legal Protection of Orphan Property Rights from the Tripartitum to the Mid 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 39-46. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o odkázané deti po vzniku ČSR [The Institutional Care for Socially Deprived Children after the Establishment of the Czechoslovak Republic]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 249-252. ISBN 978-80-224-1858-4. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [The Financing of Institutional Care for Orphaned Children in the Kingdom of Hungary]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 153-180. ISBN 978-80-224-1922-2. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [The state conception of institutional care for orphaned children in 18th century Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 55-83. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.1.3. Typ: ADDB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kostol a konvent trinitárov v Ilave [Trinitarian Church and Monastery in Ilava]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 2, s. 18-26. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Ústavná starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [Institutional care for ophaned children in 18th century Hungary]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 57-73. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Protireformácia a obnova katolíckej cirkvi na panstvách Pálffyovcov v 17. storočí [Counter-reformation and the renewal of catholic church on the Pálffy estates in the 17th Century]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 93-106. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - ZVAROVÁ, Zuzana - MATEJKA, Miroslav. Kostol trinitárov v Ilave: archívno-historický a pamiatkový výskum [The church of Trinatarians in Ilava : archival and historical research]. In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : dejiny a pamiatková ochrana. - Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 340-352. ISBN 978-80-227-4876-6. Druhé rozšírené vydanie Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Chudobinská starostlivosť v Uhorsku v 18. storočí = Szegények gondozása a 18. századi Magyar Királyságban [Poor relief in Hungary in 18th Century]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 8-19. ISBN 978-80-971528-7-1. Typ: AFB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Obnova katolíckej cirkvi v Uhorsku v 17. storočí [Renovation of the Catholic Church in the Kingdom of Hungary in the 17th Century]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 147-161. ISBN 978-80-87912-94-2. Typ: ABD

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Az árva és elhagyott gyerekek intézeti ellátása Magyarországon a 18. század második felében. A tallós - Szenci - Pozsonyi királyi árvaház = Ústavná starostlivosť o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia. Kráľovský sirotinec v Tomášikove - Senci - Bratislave [Institutional care for orphans and abandoned children in Hungary in the second half of the 18th century. Royal Orphanage in Tallós/Tomášikov - Szenc/Senec - Pozsony/Bratislava]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 358-383. ISBN 978-80-972927-7-5. Typ: ABD

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv elít na podobu sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období od polovice 18. do polovice 19. storočia [The Influence of the Elite on the Form of Social Care in Hungary from the Second Half of the 18th Century to the First Half of the 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-30. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/02_kusnirakova-ingrid-vplyv-elit-na-podobu-socialnej-starostlivosti-v-uhorsku.pdf Typ: ADNB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Podoby zbožnosti Pálffyovcov v ranom novoveku [Forms of Pálffys´Religiousness in Early Modern Times]. In Res Pálffyana : príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. - Častá : Občianske združenie Červenokamenské panstvo, 2018, s. 54-73. ISBN 978-80-570-0297-0. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Inštitucionalizácia sociálneho zabezpečenia vyslúžilých vojakov v Habsburskej monarchii v 18. storočí [Welfare Institutionalization of Retired Soldiers in Habsburg Monarchy during the 18th Century]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 35-56. ISBN 978-80-89910-01-4. Typ: ABD

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kráľovské akadémie a šľachtické konvikty - miesto formovania nových šľachtických úradníckych elít v Uhorsku v 18. storočí [Royal Academics and Noble Colleges - Training Grounds for New Administrative Elites in 18th Century Hungary]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 19-34. ISSN 1804-6983. Typ: ADEB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Premeny symbolického významu pútnického miesta v Šaštíne [Changes in the Symbolic Significance of the Holy Shrine in Šaštín]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1575-0. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Sociálna a zdravotnícka starostlivosť v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia [Social and health care in the Kingdom of Hungary in the first half of the 19th Century]. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 401-429. Typ: ADDB

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Organizácia sociálnej starostlivosti v Bratislave v ranom novoveku [Die Organisation der Sozialfürsorge in Bratislava in der Frühen Neuzeit. The organization of social care in Bratislava during the Early Modern period]. In Documenta Pragensia, 2015, roč. 34, s. 127-144. ISSN 0231-7443. Typ: AECA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv konfesionalizácie na život ranonovovekého mesta. Konfesionálne podmienené konflikty v Bratislave v 17. storočí [The Impact of Confessionalisation on Town Life in Early Modern Times. Confessionally Conditioned Conflicts in Bratislava in the 17th Century]. In Historické štúdie 50 : ročenka historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 49-62. ISBN 978-80-224-1507-1. Typ: AEDA

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Verejné zdravotníctvo a ochrana zdravia obyvateľstva v čase panovania Márie Terézie [Public Health and Health Protection during the Reign of Maria Theresa]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 133-157. ISBN 978-80-224-1534-7. Typ: AFB

Zostavovateľské práce knižného charakteru

"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie) Typ: FAI

"Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska ["For the Sake of the Welfare of our Liegemen. Our Kingdoms and our Provinces". The Reformining Policies of Maria Theresa and her Attempt to Modernize the Kingdom of Hungary]. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016. 272 s. ISBN 978-80-224-1534-7 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV) Typ: FAI

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Disciplinizácia uhorských kláštorov klarisiek v kontexte rozvoja ženských rehoľných inštitúcií v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Disciplination of Hungarian Monasteries of Poor Clares in the Context of the Development of women's religious Institutions in the early modern Period].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 115-134.

ABD02 Festivity ako forma politického boja a nástroj upevňovania politickej/štátnej lojality : úvod. 3 / Ingrid Kušniráková [Festivities as a Form of Political Struggle and a Tool for Strengthening of Political/State Loyalty : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 125-136.

ABD03 Mecenáši, dobrodinci a patróni : komemoratívna kultúra uhorských spoločenských elít v Prešporku raného novoveku / Ingrid Kušniráková [Maecenases, benefactors, patrons. Commemorative culture of social elites in Pressburg in early modern Hungary].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 67-82.

ABD04 Náboženské slávnosti v službe konfesionálnej, štátnej a národnej jednoty : úvod / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals in the Service of Confessional, State and National Unity : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 19-26.

ABD05 Náboženské slávnosti ako alternatíva k násilnej rekatolizácii obyvateľstva slobodných kráľovských miest v Uhorsku v rokoch 1671-1681 / Ingrid Kušniráková [Religious Festivals as an Alternative to Forcible Re-catholicization of Inhabitants of Free Royal Towns in Hungarian Kingdom from 1671 till 1681].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 27-36.

ABD06 Otázka rušenia kláštorov v habsburskej monarchii a nemeckej ríše : (paralely a rozdiely) / Ingrid Kušniráková [To the Problem of Closing Down Monasteries in the Habsburg Monarchy and in the German Empire : (Parallels and Differences)].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 419-443.

ABD07 Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. / Ingrid Kušniráková [Reform of social care in the Kingdom of Hungary during the reign of Joseph II and Leopold II].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 128-148.

ABD08 Vplyv uhorských magnátov na obnovu katolíckej cirkvi a podobu ľudovej zbožnosti v prvej polovici 17. storočia / Ingrid Kušniráková [Der Einfluss der ungarischen Magnaten auf die Erneuerung der katholischen Kirche und die Volksfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa v rokoch 2009-2011 riešil v Historickom ústave SAV.
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 95-112.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Reforma rehoľných inštitúcií v kontexte cirkevných reforiem Márie Terézie / Ingrid Kušniráková [The reform of monastic institutions in the context of the ecclesiastical reforms of Maria Theresa]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 621-644.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 Pacienti a zdravotnícky personál bratislavskej nemocnice milosrdných bratov v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Patients and Nursing Staff of Brothers of Mercy Hospital in Bratislava in the Early Modern Period]. - VEGA 2/0085/10 Od provincie k metropoli. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte, riešený na HÚ SAV v rokoch 2010-2012.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s.69-80.

ADEB02 Symbolický význam pútneho miesta Marianka v politickom a náboženskom živote krajiny v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [Symbolic Importantce of Marianka, a Pilgrimage Destination, in the Political and Religious Life of the Country in the Early Modern Age]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Východočeský sborník historický [seriál]. - ISSN 1213-1733. - 23 (2013), s. 187-206.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Bratstvo Najsvätejšej Trojice pri konvente trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková [The Brotherhood of the Most Holy Trinity at the Trinitarian Convent in Bratislava].
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 64, č. 2 (2015), s. 17-23.

ADFB02 Obnova náboženských rádov v Uhorsku po smrti Jozefa II. a ich vyrovnanie sa s dôsledkami sekularizácie [elektronický zdroj] / Ingrid Kušniráková [The Renewal of Religious Orders in Hungary after the Death of Joseph II. and Coming to Terms with the Consequences of Secularisation]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 10-33.

ADFB03 Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku / Ingrid Kušniráková [The introduction into the prosopography research of the cloisters of Poor Clares in Hungary in Early modern time]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín. APVV-0119-11.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 37-45.

ADFB04 Žigmund Zongor (1580-1658) (Genealogicko-biografický portrét prešporského prepošta) / Frederik Federmayer, Ingrid Kušniráková [Siegmund Zongor (1580 - 1658). (Genealogisch- biographisches Porträt eines Pressbuger Propstes)].
In WOCH [seriál] : ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. - Roč. 2, (2014), s. 26-39.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDA01 Der Elisabethdom in Kaschau / Ingrid Kušniráková.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 294-301.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Konvent trinitárov v Bratislave / Ingrid Kušniráková.
In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo [seriál]. - ISSN 1335-4353. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 9-16.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Kónya, Peter a kol. Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, 232 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 335-338.
Recenzia na: Konfesionalizácia na Slovensku v 16. -18. storočí / Peter Kónya a kol. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 "Výjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozvietime svet" : integračný a mobilizačný význam sláností v živote spoločnosti / Editorka Ingrid Kušniráková [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2012. - 246 s. - VEGA 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie. VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. - ISBN 978-80-89396-20-7

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4082&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia