Historický ústav SAV
 
Jakub Drábik, PhD. English version
Mgr. Jakub Drábik, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: jakub.drabik@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/JakubDrábik

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny fašizmu v komparatívnej perspektíve, vybrané otázky z československých dejín 20. storočia a z dejín medzinárodných vzťahov

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2004 – 2009 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, študijný odbor história (Mgr. 2009)
2011 – 2014 Karlova univerzita v Prahe, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, študijný odbor všeobecné dejiny (Ph.D. 2014)

Študijné pobyty:

- Visiting Scholar, Institut für Osteuropäische Geschichte, Viedeň, Rakúsko (Marec 2021 – September 2021)
- Visiting research scholar, Central European University, Budapešť, Maďarsko (September 2017 – August 2018)
- Visiting research scholar, Uniwersytet Wrocławski, Poľsko (február – apríl 2014)
- Visiting research scholar, Oxford Brookes University, Veľká Británia (September 2012 – august 2013)
- Študent v programe mobility Erazmus, Bolton University, Bolton, Veľká Británia (September 2008 – február 2009)

Ocenenia:

2020 – Kniha roka Knižnej Revue za knihu Fašizmus
2018 – Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka
2017-2018 – Visegrad Scholarship
2017 – Stipendium Husovy nadace
2017 – 2019 Štipendium Schwarzovho fondu SAV
2017 – 2018 Štipendium Fondu na podporu umenia
2014 – Štipendium CEEPUS
2012-2013 – Anglo-Czech Educational Fund scholarship
2011 – Štipendium Karlovej univerzity za excelentné študentské výsledky
2011 – Štipendium CEEPUS
2009 – Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove
2008 – 2009 Štipendium Erasmus
2004 – 2009 Štipendium Prešovskej univerzity v Prešove za výborné študentské výsledky v plnej výške

Členstvo v redakčných radách:

HistoryWeb.sk/HistoryLab.sk (od 2015)
Human Affairs (od 2019)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub. Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho [Fascist. The Story of Sir Oswald Mosley]. Recenzenti: Slavomír Michálek, Martin Kovář. 1. vydanie. Praha : Academia, 2017. 500 s. + 32 s. obrazových príloh. ISBN 978-80-200-2679-8

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus [Fascism]. Recenzenti: Miloslav Szabó, Ivan Kamenec, Tomáš Nociar. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2019. 643 s. ISBN 978-80-8159-781-7

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu [The Slovaks and The Czechoslovak Socialist Republic. Liberalization, Normalization and the Fall of the Communist Regime]. XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. ISBN 978-80-85501-71-1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DRÁBIK, Jakub - HORÁK, Pavel - KESSLER, Vojtěch. Křikem proti republice [Screaming against the Republic]. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 437-450. ISBN 978-80-7422-643-4.

DRÁBIK, Jakub. Sir Oswald Mosley (1896-1980) Falešný mesiáš povstávající z popela [Sir Oswald Mosley (1896-1980). The Fake Messiah Rising from the Ashes]. In Lidé a dějiny : k roli osobnosti v histórii v multidisciplinární perspektívě. - Praha : Academia, 2017, s. 491 - 520. ISBN 978-80-200-2716-0.

DRÁBIK, Jakub. The History of Czech Fascism: A Reappraisal. In Beyond the Fascist Century : Essays in Honour of Roger Griffin. - Cham : Palgrave Macmillan, 2020, pp. 177-194. ISBN 978-3-030-46830-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46831-6_8

DRÁBIK, Jakub. "We´re of their blood and spirit of their spirit": Ex-servicemen and the British Union of Fascists. In New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. - Palgrave Macmillan, 2017, s. 151-174. ISBN 978-3-319-38914-1.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Pražská jar a invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 očami "západnej" historiografie [The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 as reflected in "Western" historiography]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 4, s. 693-721. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Štúdia vyšla v angl. jaz. mutácii: Drábik, Jakub: The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakiain 1968 as Reflectedin the "Western" Historiography. In: Operation Danube Reconsidered. The International Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. (Jakub Drábik ed.). Stuttgart, ibidem Verlag, 2021, s. 129-158. ISBN 978-3-8382-1554-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.4.6 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Desperate measures or creativity ? BUF propaganda techniques. In Dvacáté století, 2017, roč. 9, č. 1, s. 9-17. ISSN 1803-750X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

DRÁBIK, Jakub. Muž, ktorý vyhral vojnu : pozoruhodný príbeh Lloyda Georgea [The man who had won the war. The remarkable story of Lloyd George]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 2, s. 21-26. ISSN 1335-8316.

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

DRÁBIK, Jakub. Spreading the faith: the propaganda of the British Union of Fascists. In Journal of Contemporary European Studies [serial], 2017, vol. 25, no. 2, s. 211-225. (2016: 0.649 - SJR, Q1 - SJR). (2017 - SCOPUS). ISSN 1478-2804. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14782804.2016.1219846

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DRÁBIK, Jakub. A very long shadow: The Munich Agreement in post-war Czechoslovak communist propaganda, ideology and historiography, 1948–89. In The Munich Crisis, politics and the people : international, transnational and comparative perspectives. - Manchester : Manchester University Press, 2021, pp. 44-65. ISBN 978-1-5261-3808-8. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DRÁBIK, Jakub. Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej [The Phenomenon of Violence in the Ideology and Practice of the National Fascist Community]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DRÁBIK, Jakub. Indivíduum, spoločnosť a kult osobnosti : ideálny vodca v predstavách československých medzivojnových fašistov [Individual, Society and the Personality Cult : Ideal Leader according to the Czechoslovak Inter-war Fascists]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 57-77. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

DRÁBIK, Jakub. Trumanova doktrína [Truman Doctrine]. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 3, s. 16-17. ISSN 1803-6228.

DRÁBIK, Jakub. 1936 - rok tří králů : pro lásku se Eduard VIII. vzdal trůnu. In Fakta a Svědectví, 2017, roč. 9, č. 6, s. 12-14. ISSN 1803-6228.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (výber)

DRÁBIK, Jakub. Ako nás zmenila druhá svetová vojna ... In HistoryWeb, 3.11. 2017, č. ISSN 1338-8789.

DRÁBIK, Jakub. Ako sa zbaviť vietnamského bremena? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s.62-64. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Anschluss 1938 : prvá "obeť" Hitlerovej pažravosti. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 74-77. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Barbarské metódy : Briti v Južnej Afrike. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 9, s.38-41. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Biela ruža: Z Hitlerjugend do odboja proti nacizmu. In HistoryWeb, 13. 3. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biela-ruza-z-hitlerjugend-do-odboja-proti-nacizmu#.WNPLbFXhCUl>

DRÁBIK, Jakub. Cesta britského buldoga k premiérskemu kreslu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

DRÁBIK, Jakub. Evakuácia z Dunkerque zachránila Spojencom vojnu. In HistoryWeb, 19. 07. 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/evakuacia-z-dunkerque-zachranila-spojencom-vojnu#.WXBmLITyiUl>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DRÁBIK, Jakub. Fašizmus a mládež. Historická perspektíva. In Mládež a extrémizmus : výskumy, úvahy, odporúčania. Zostavil Tomáš Nociar. - Bratislava : Inštitút pre medzikultúrny dialóg, 2017, s. 9-12. ISBN 978-80-970915-3-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ipmd.sk/wp-content/uploads/2017/12/MaE_book_A4_web.pdf>

DRÁBIK, Jakub. Germania - Hitlerov megalomanský sen. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 299-304. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Húževnatého Churchilla nezabila ani Amerika. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 288-293. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Krížovky, ktoré mohli zmariť vylodenie v Normandii. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 311-316. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Krvavý masaker v Sowete. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 365-370. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Najprefíkanejší hlupák v dejinách : ako prežiť severovietnamské zajatie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 500-509. ISBN 978-80-8159-680-3.

DRÁBIK, Jakub. Neprejdú! Ako Londýnčania odmietli fašizmus. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 274-279. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Peklo z nebies: bombardovanie Drážďan. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 317-323. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Prečo bola invázia ZSSR do Afganistanu neúspešná? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 371-377. ISBN 978-80-8159-798-5.

DRÁBIK, Jakub. Slovenský diktátor Šrobár ubránil Bratislavu. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 263-269. ISBN 978-80-8159-798-5.

VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Prečo sa ľudia stávajú fašistami. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 57-65. ISBN 978-80-559-0714-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (výber)

DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 2018, 5.1., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl>

DRÁBIK, Jakub. Alexander Mach bol srdcom fašista. In HistoryWeb, 2018, 14.12., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 978-80-8159-667-4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/alexander-mach-bol-srdcom-fasista>

DRÁBIK, Jakub. Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň. In HistoryWeb, 2018, 27.7., [5] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Operace Dunaj. Krvavá odpověd Varšavské smlouvy na pražské jaro1968 / Danielo Povolný. - Praha : Academia, 2018. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/augustu-1968-predchadzala-dezinformacna-kampan#.W17PrtUzaUl>

DRÁBIK, Jakub. Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.) Fascism without Borders : Transnational connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to 1945. New York, Oxford: Berghahn, 2017, 384 s. ISBN 978-17853346-89. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 349-353. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fascism without Borders / Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.). - New York ; Oxford : Berghahn, 2017. - ISBN 978-17853346-89.

DRÁBIK, Jakub. Bol ľudácky režim vojnovej republiky fašistický? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2021, 4.11., [8 s.]. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Fašizmus náš slovenský / Anton Hruboň a kol. - Bratislava : Premedia, 2021. - ISBN 9788081598111. Dostupné na internete: <https://historylab.sk/recenzie/bol-ludacky-rezim-vojnovej-republiky-fasisticky/>

DRÁBIK, Jakub. Brendan Simms napísal jeden z najhorších Hitlerových životopisov. In HistoryWeb, 2021, 27.7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Hitler / Brendan Simms. - Bratislava : IKAR, 2021. - ISBN 978-80-55177-441. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/brendan-simms-napisal-jeden-z-najhorsich-hitlerovych-zivotopisov>

DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš - Mocko, Martin. Husák v odboji a SNP 1938-1945. Bratislava: Marenčin PT, 20169, 348 s. ISBN 9888081146534. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 165-169. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Husák v odboji a SNP 1938-1945 / Tomáš Černák, Martin Mocko. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - ISBN 978-80-811-465-34.

DRÁBIK, Jakub - NOCIAR, Tomáš. Jan RATAJ – Miloš DLOUHÝ – Antonín HÁKA, Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium 2020, 334 s. In Moderní dějiny, 2021, roč. 29, č. 2, s. 311-322. ISSN 1210-6860. Recenzia na: Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století / Jan Rataj, Miloš Dlouhý, Antonín Háka. - Praha : Auditorium, 2020.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. Ed.: Jakub Drábik. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 167 p. ISBN 978-3-8382-1554-9

If This Is a Woman : Studies on Women and Gender in the Holocaust. Edited by: Denisa Nešťáková, Katja Grosse-Sommer, Borbála Klacsmann, Jakub Drábik. Boston : Academic Studies Press, 2021. 292 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9781644697115. ISBN 9781644697108 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (výber)

ABEILLE, Katarína - DRÁBIK, Jakub. Fašizmus vtedy a dnes : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2020, 10. 1., s. 52-59. ISSN 2585-7843.

BROWN, Martin - DRÁBIK, Jakub. Britský historik: udivuje ma, že o SNP sa hovorí tak málo. In HistoryWeb, 2019, 11.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britsky-historik-udivuje-ma-ze-o-snp-sa-hovori-tak-malo>

BROWN, Martin - DRÁBIK, Jakub. SNP malo väčšiu šancu na úspech ako Varšavské povstanie. In HistoryWeb, 2019, 18.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/snp-malo-vacsiu-sancu-na-uspech-ako-varsavske-povstanie>

DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992). Bratislava: Magnet Press, 2016, 360 s. ISBN 9788089169344. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 175-176. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DRÁBIK, Jakub. Bezvýznamní treťotriedni propagandisti. In Denník N, piatok 4. augusta 2017, roč. 3, č. 149, s. 21. ISSN 1339-844X.

Roky 2012 - 2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 2

AAA02 DRÁBIK, Jakub. Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho. Praha: Nakladatelství Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2679-8

AAA01 DRÁBIK, Jakub. Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, ISBN 978-80-7308-520-9

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

AAB01 ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu. XIII d. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 1

ADC01 DRÁBIK, Jakub. British Union of Fascists. A Historiographical Essay. In. Journal of Contemporary British History Volume 30, Issue 1, 2 January 2016, s. 1-19, ISSN 1361-9462

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Počet záznamov: 1

ADD01 DRÁBIK, Jakub. K problematike definície pojmu fašizmus, „nového konsenzu“ a vývoja v bádaní o fašizme. In. Historický časopis, 4/2014, roč. 62, s. 695-718, ISSN 0018-2575

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 3

ADE03 DRÁBIK, Jakub. Desperate measures or creativity ? BUF propaganda techniques. In The Twentieth Century, 1/2017, roč. 9, s. 9-17. ISSN 1803-750X

ADE02 DRÁBIK, Jakub. Oswald Mosley´s Concept of a United Europe. A Contribution to the Study of Pan-European Nationalism. In. The Twentieth Century, 2/2012, s. 53-65, Praha: Karlova univerzita v Prahe, ISSN 1803-750X

ADE01 DRÁBIK, Jakub. The Battle of Cable Street: myths, reality and the collective memory. In. Carnival, 14 (2012). Osijek : ISHA International, (ed. Dubravko Aladic), s. 100-111. ISSN 1475-1226

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 4

ADF04 DRÁBIK, Jakub. Muž, ktorý vyhral vojnu : pozoruhodný príbeh Lloyda Georgea. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16 č. 2, s. 21-26.

ADF03 DRÁBIK, Jakub. Zbrojenie alebo Appeasement? Britské všeobecné voľby v roku 1935. In. Nové historické rozhľady, 1/2012, roč. 2, s. 49 – 63, Trnava : Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, ISSN 1338-4813

ADF02 DRÁBIK, Jakub: Michal Alexandrovič Bakunin a Čechy 1848/49. In.: Dejiny. 2/2009. roč. IV Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 54 – 66. ISSN 1337-0707

ADF01 DRÁBIK, Jakub: Delikty sovietskej armády na východnom Slovensku. In. ELIÁŠ, Štefan (zost.): Košické historické zošity 16/2006, Košice : Štátny oblastný archív, 2006, s. 3 – 13. ISBN 80-969466-7-6

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Počet záznamov: 1

ADM01 DRÁBIK, Jakub. Spreading the faith. Propaganda of the British Union of Fascists. Journal of Contemporary European Studies, 2017, vol. 25, n. 2, s. 211-225, ISSN 1478-2804

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 4

ABC04 DRÁBIK, Jakub. Falešný Mesiáš povstávající z ohně. Oswald Mosley (1896-1980). In. KOVÁŘ, Martin – BÁRTA, Miroslav (eds.). Lidé a dějiny. Praha: Nakladatelství Academia, 2017, s. 443-471, ISBN 978-80-200-2716-0

ABC03 DRÁBIK, Jakub. “We’re of their blood and spirit of their spirit”: Ex-servicemen and the British Union of Fascists. In. SALVADOR, Alessandro, KJOSTVEDT, Anders G. (eds.). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. London: Palgrave Macmillan, 2017, s. 151-174, ISBN 978-3-319-38914-1

ABC02 DRÁBIK, Jakub. Černé halenky. Ženy a Britská unie fašistů. In. TUMIS, Stanislav – KOURA, Jan – SOUKUP, Jaromír (eds.). Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha: Nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2015, s. 131-144. ISBN 978-80-7308-574-2

ABC01 DRÁBIK, Jakub. Fašistický mýtus znovuzrození. Příklad Britské Unie Fašistů. In. BUDIL, Ivo (ed.). Totalitarismus 6. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 65-75. ISBN 978-80-261-0379-0

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

AED01 DRÁBIK, Jakub. Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej. In. Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 167-184.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Počet záznamov: 1

AEC01 DRÁBIK, Jakub – HORÁK, Pavel – KESSLER, Vojtěch. Křikem proti republice. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 437-450. ISBN 978-80-742-26-434.

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 1

BBB01 DRÁBIK, Jakub. The Building of the Block Houses. Košice during socialism. In. GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZÁHORÁN, Csaba (ed.). Remembering the City. A guide through the past of Košice. Košice : Terra Recognita Alapítvány, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013, s.145 – 154. ISBN 978-963-89185-2-8

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

Počet záznamov: 11

BDE11 DRÁBIK, Jakub. 1936 - rok tří králů : pro lásku se Eduard VIII. vzdal trůnu. In Fakta a Svědectví, roč. IX, č. 6/2017, s. 12-14. ISSN 1803-6228

BDE10 DRÁBIK, Jakub. Trumanova doktrína. In. Fakta a svědectví. roč.IX., 3/2017, s. 16-17. ISSN 1803-6228

BDE09 DRÁBIK, Jakub. Souboj titánů: bitva u Jutska. In. Fakta a svědectví. roč.VIII., 6/2016, s. 28-29. ISSN 1803-6228

BDE08 DRÁBIK, Jakub. Legenda z Británie. In. Fakta a svědectví. roč.VIII., 3/2016, s. 18-20. ISSN 1803-6228

BDE07 DRÁBIK, Jakub. Smrt nevinných. In. Fakta a svědectví. roč.VII., 9/2015, s. 30-32. ISSN 1803-6228

BDE06 DRÁBIK, Jakub. “Za krále a vlast”. Fašismus ve Velké Británii a Rotha Lintorn-Orman. In. Dějiny a současnost. 7/2014, s. 37-40, ISSN 0418-5129

BDE05 DRÁBIK, Jakub: Píseň pro Hitlera. In. Fakta a svědectví. roč. 6., 3/2014, s. 28-31. ISSN 1803-6228

BDE04 DRÁBIK, Jakub: Výbuch v hotelu Krále Dávida. In.: Fakta a svědectví. roč. 5., 11/2013, s. 14-17. ISSN 1803-6228

BDE03 DRÁBIK, Jakub: Bombardér se vždy prosadí. In.: Fakta a svědectví. roč.III., 9/2011, s.24-26. ISSN 1803-6228

BDE02 DRÁBIK, Jakub: Bitva o Cable Street. In.: Fakta a svědectví. roč. III, 3/2011, s. 30-33. ISSN 1803-6228

BDE01 DRÁBIK, Jakub: Žena dvou tváří. Život a dílo Marie Stopesové. In.: Dějiny a současnost. 3/2011, s. 18-20. ISSN 0418-5129

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Počet záznamov: 43

BDF44 DRÁBIK, Jakub. Fašizmus sa v Číne neujal. In. HistoryWeb.sk, 16.5.2019 [9 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/fasizmus-sa-v-cine-neujal

BDF43 DRÁBIK, Jakub. Pokus o revolúciu ukončili guľky Freikorps. In HistoryWeb. - Banská Bystrica : HistoryWeb.sk, 2019, 15.1., [7 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pokus-o-revoluciu-ukoncili-gulky-freikorps

BDF42 DRÁBIK, Jakub. Komunisti zneužívali Mníchov na vlastnú propagandu. In HistoryWeb, 1. októbra 2018, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/komunisti-zneuzivali-mnichov-na-vlastnu-propagandu#.W7YYlGgzZPY

BDF41 DRÁBIK, Jakub. Mníchov využil Mussolini doma na propagandu. In HistoryWeb, 24. september 2018, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mnichov-vyuzil-mussolini-doma-na-propagandu#.W7MeF3szaUl

BDF40 DRÁBIK, Jakub. Prečo nás Briti v Mníchove zradili? In. HistoryWeb, 19. september 2018, ISSN 1338-8789, Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-nas-briti-v-mnichove-zradili#.W7MbzHszaUl

BDF39 DRÁBIK, Jakub. Slovenský diktátor Šrobár ubránil Bratislavu. In. HistoryWeb, 23. júl 2018, č. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/slovensky-diktator-srobar-ubranil-bratislavu#.W1tGNtIzZPY

BDF38 DRÁBIK, Jakub. Nový film o Churchillovi je historický nezmysel. In HistoryWeb, 24. január 2018, č. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/novy-film-o-churchillovi-je-historicky-nezmysel#.WnhXP67iaUl

BDF37 DRÁBIK, Jakub. Húževnatého Churchilla nezabila ani Amerika. In HistoryWeb, 13.12.2017 ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/huzevnateho-churchilla-nezabila-ani-amerika#.WkNnOVXiaUl

BDF36 DRÁBIK, Jakub. Teórie domina ovplyvňovala politiku USA dekády. In HistoryWeb, 10.10.2017, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/teoria-domina-ovplyvnovala-politiku-usa-dekady#.WeRZFVu0OUm

BDF35 DRÁBIK, Jakub. Ho Či Min dokázal poraziť Francúzov i Američanov. In HistoryWeb, 2.10. 2017, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ho-ci-min-dokazal-porazit-francuzov-i-americanov#.WdSjCFu0OUl

BDF34 DRÁBIK, Jakub. Barbarské metódy : Briti v Južnej Afrike. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 9, s.38-41. ISSN 1335-6550.

BDF33 DRÁBIK, Jakub. Evakuácia z Dunkerque zachránila Spojencom vojnu. In. HistoryWeb.sk, 19.7.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/evakuacia-z-dunkerque-zachranila-spojencom-vojnu#.WYh4p4h95PY

BDF32 DRÁBIK, Jakub. Peklo z nebies: bombardovanie Drážďan. In HistoryWeb, 12.6.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/peklo-z-nebies-bombardovanie-drazdan#.WUI3zevyiUl

BDF31 Fašistka. In HistoryWeb, 22.5.2017, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/fasistka#.WTfhU-vyiUl

BDF30 DRÁBIK, Jakub. Biela ruža: Z Hitlerjugend do odboja proti nacizmu. In. HistoryWeb.sk, 13.3.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biela-ruza-z-hitlerjugend-do-odboja-proti-nacizmu#.WNPLbFXhCUl

BDF29 DRÁBIK, Jakub. Írska republikánska armáda - IRA : špirála násilia na Britských ostrovoch. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 1, s.26-31. ISSN 1335-6550

BDF28 DRÁBIK, Jakub - KŠIŇAN, Michal. Chradne a práchnivie slovenská veda ? In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč., č., s. ISSN 1337-6861. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/drabik-ksinan-chradne-a-prachnivie-slovenska-veda.pdf

BDF27 DRÁBIK, Jakub. Hitler a nacistické Vianoce. In HistoryWeb. 16. 12. 2016. ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hitler-a-nacisticke-vianoce#.WHdTWFXhCUl

BDF26 DRÁBIK, Jakub. Päť mýtov o východnom fronte v roku 1941. In HistoryWeb. 12. 10. 2016. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pat-mytov-o-vychodnom-fronte-v-roku-1941#.WBsK9fnhCUl

BDF25 DRÁBIK, Jakub. Prečo bola invázia ZSSR do Afganistanu neúspešná?. In. HistoryWeb.sk, 10.08.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/preco-bola-invazia-zssr-do-afganistanu-neuspesna#.WNpi4nopcko

BDF24 DRÁBIK, Jakub. Germania: Hitlerov megalomanský sen. In. HistoryWeb.sk, 21.07.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/germania-hitlerov-megalomansky-sen#.WNpjM3opckp

BDF23 DRÁBIK, Jakub. Krvavý masaker v Sowete. In. HistoryWeb.sk, 16.06.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/krvavy-masaker-v-sowete#.WNpjT3opcko

BDF22 DRÁBIK, Jakub. Nástup Tretej ríše. Nacizmus v rokoch 1933-1939. In. Historická Revue 6/2016, roč. XXVII., s. 27-31. ISSN 1335-6550

BDF21 DRÁBIK, Jakub. Vzostup zla. Nacizmus v rokoch 1918-1933. In. Historická Revue 6/2016, roč. XXVII., s. 22-26. ISSN 1335-6550

BDF20 DRÁBIK, Jakub. Biely orol proti červenej hviezde. In. HistoryWeb.sk, 04.05.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/biely-orol-proti-cervenej-hviezde#.WNpjy3opckp

BDF19 DRÁBIK, Jakub. Fašistický mýtus znovuzrodenia. In. HistoryWeb.sk, 30.03.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/fasisticky-mytus-znovuzrodenia#.WNpj8Hopckp

BDF18 DRÁBIK, Jakub. Angličanka, ktorá poplietla hlavu Hitlerovi. In. HistoryWeb.sk, 21.02.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/anglicanka-ktora-poplietla-hlavu-hitlerovi#.WNpkOHopckq

BDF17 DRÁBIK, Jakub. Hitlerova kniha vyjde v Nemecku po vyše 70 rokoch. In. HistoryWeb.sk, 6.1.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hitlerova-kniha-vyjde-v-nemecku-po-vyse-70-rokoch#.WNpkSXopckp

BDF16 DRÁBIK, Jakub. Adolf Hitler mal len jeden semenník. In. HistoryWeb.sk, 20.12.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/adolf-hitler-mal-len-jeden-semennik#.WNpke3opckp

BDF15 DRÁBIK, Jakub. Ako pivo zaplavilo Londýn. In. HistoryWeb.sk, 14.12.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-pivo-zaplavilo-londyn#.WNpklHopcko

BDF14 DRÁBIK, Jakub. Krížovky, ktoré mohli zmariť vylodenie v Normandii. In. HistoryWeb.sk, 10.11.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/krizovky-ktore-mohli-zmarit-vylodenie-v-normandii#.WNpkwnopckp

BDF13 DRÁBIK, Jakub. Neprejdú! Ako Londýnčania odmietli fašizmus. In. HistoryWeb.sk, 04.10.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/neprejdu-ako-londyncania-odmietli-fasizmus#.WNpkx3opckp

BDF12 DRÁBIK, Jakub. Najväčšia fraška druhej svetovej vojny alebo úspešná akcia? Britská invázia na Island. In. HistoryWeb.sk, 25.09.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/najvacsia-fraska-druhej-svetovej-vojny#.VgXOn_ntmko

BDF11 DRÁBIK, Jakub. Smrť z hlbín. Nemecké U-booty a potopenie Lusitanie. In. Historická Revue 9/2015, roč. XXVI., s. 16-20. ISSN 1335-6550

BDF10 DRÁBIK, Jakub. Kde sa ukrýva nacistický vlak plný zlata? In. HistoryWeb.sk, 02.09.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kde-sa-ukryva-nacisticky-vlak-plny-zlata#.WNplcnopckp

BDF09 DRÁBIK, Jakub. Pravdivý príbeh muža, ktorý neexistoval. In. HistoryWeb.sk, 10.08.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pravdivy-pribeh-muza-ktory-nikdy-neexistoval#.WNplpHopckr

BDF08 DRÁBIK, Jakub. Zbraň odplaty. Nemecké rakety V-2 a ich technologické dedičstvo. In. Historická Revue 2/2015, roč. XXVI., s. 6-12. ISSN 1335-6550

BDF07 DRÁBIK, Jakub. Hitlerove diaľnice. In.: Historická revue 6/2013, roč. XXIV., s. 56-63. ISSN 1335-6550

BDF06 DRÁBIK, Jakub. Trest. Britské bombardovacie kampane RAF. In.: Historická revue 4/2013, roč. XXIV., s. 66-70. ISSN 1335-6550

BDF05 DRÁBIK, Jakub. Gajdovi krikľúni. In.: Historická revue 3/2013, roč. XXIV., s. 38-44 ISSN 1335-6550

BDF04 DRÁBIK, Jakub: Agónia a Extáza. In.: Historická revue 10/2012, roč. XXIII., s. 46 ISSN 1335-6550BDF03 DRÁBIK, Jakub. Hitlerov Angličan. Zradca William Joyce. In.: Historická revue 10/2012, roč. XXIII., s. 47-51. ISSN 1335-6550

BDF02 DRÁBIK, Jakub. Rolls-Royce – britský sen. In.: Historická revue 10/2012, roč. XXIII., s. 40-45. ISSN 1335-6550

BDF01 DRÁBIK, Jakub. Na barikády! „Otec anarchizmu“ Michail A. Bakunin a revolúcie 19.storočia. In.: Historická revue 6/2010, roč. XXI., s. 53 – 61. ISSN 1335-6550

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Počet záznamov: 2

BEF02 DRÁBIK, Jakub. Najprefíkanejší hlupák v dejinách : ako prežiť severovietnamské zajatie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 500-509. ISBN 978-80-8159-680-3.

BEF01 DRÁBIK, Jakub. Fašizmus a mládež. Historická perspektíva. In Mládež a extrémizmus : výskumy, úvahy, odporúčania. Zostavil Tomáš Nociar. - Bratislava : Inštitút pre medzikultúrny dialóg, 2017, s. 9-12. ISBN 978-80-970915-3-8. Dostupné na internete: http://www.ipmd.sk/wp-content/uploads/2017/12/MaE_book_A4_web.pdf

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Počet záznamov: 37

EDI37 DRÁBIK, Jakub. Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu. In HistoryWeb, 2019, 12.4., s. 1-7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945) / Miloslav Szabó. - Bratislava : Slovart, 2019. - ISBN 978-80-556-3902-4. Online: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mnohi-slovenski-knazi-podlahli-vabeniu-fasizmu

EDI36 DRÁBIK, Jakub. Alexander Mach bol srdcom fašista. In. HistoryWeb.sk, 14.12.2018, ISSN 1338-8789. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň – Bratislava: Premedia, 2018. Online: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/alexander-mach-bol-srdcom-fasista

EDI35 DRÁBIK, Jakub. Žijeme v období "druhej renesancie". In. SME, 2018, roč. 26, 7.9., s. 26. ISSN 1335-440X.

EDI34 DRÁBIK, Jakub. Vojna sa neskončila v roku 1918. In. SME, 2018, roč. 26, 3.8., s. 26. ISSN 1335-440X.

EDI33 DRÁBIK, Jakub. Augustu 1968 predchádzala dezinformačná kampaň. In HistoryWeb, 27.7.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Operace Dunaj. Krvavá odpověď Varšavské smlouvy ma pražské jaro / Daniel Povolný - Praha: Academia, 2018. Online: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/augustu-1968-predchadzala-dezinformacna-kampan#.W1tIGdIzZPY

EDI32 DRÁBIK, Jakub. Na Volyni sa varila krvavá kaša. In HistoryWeb, 11.7. 2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Volyn 1943 / Grzegor Motyka. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/na-volyni-sa-varila-krvava-kasa#.W0xk9dUzaUl

EDI31 DRÁBIK, Jakub. Ľudácky režim zatváral i nevinných. In HistoryWeb, 11.06.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave v roku 1939 a jej Cela č. 20 / Marína Zavacká. - Bratislava : Artforum, 2018. - ISBN 978-80-8150-210-1. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ludacky-rezim-zatvaral-i-nevinnych#.WyITZlUzaUl

EDI30 DRÁBIK, Jakub. Kershaw, Ian. To Hell and Back: Europe 1914-1949. London: Penguin, 2015, 624 s. ISBN 978-0670024582. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2018, roč., č. 2, s. 169-172. ISSN 1335-3314. Recenzia na: To Hell and Back / Ian Kershaw. - London : Penguin, 2015. - ISBN 978-0670024582.

EDI29 DRÁBIK, Jakub. Paul Jackson. Colin Jordan and Britain ´s Neío-Nazi Movement: Hitler´s Echoé. A Modern History of Politics and Violence. London: Bloomsbury Academic, 2017. Pp. 304. $ 102.60 (cloth). In Journal of British Studies, April 2018, vol.57, issue 2, pp. 429-430. ISSN 0021-9371. Dostupné na internete:

EDI28 DRÁBIK, Jakub. Černák, Tomáš – Mocko, Martin: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945. In. Historický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 165-171.

EDI27 DRÁBIK, Jakub. Ruské tango s krajnou pravicou. In Denník N, 19. február 2018, roč.4 č., s. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1033662/ruske-tango-s-ciernou-krajnou-pravicou/?ref=list

EDI26 DRÁBIK, Jakub. Z chudobnej slovenskej dedinky do sídla českých kráľov. In SME, 2. február 2018, špeciálna príloha denníka Sme, roč., č., s. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Gustáv Husák / Michal Macháček. - Praha : Vyšehrad, 2018.

EDI25 DRÁBIK, Jakub. Akí boli veľkí hráči studenej vojny ? In HistoryWeb, 5.1.2018, č. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Rivali a partneri studenej éry / Slavomír Michálek. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 978-80-224-1602-3. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/aki-boli-velki-hraci-studenej-vojny#.WmWhPq7iaUl

EDI24 DRÁBIK, Jakub. Londák, Miroslav - Michálek, Slavomír - Weiss, Peter et al. Slovakia a European story. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 5, s. 947-948.

EDI23 DRÁBIK, Jakub. Ako nás zmenila druhá svetová vojna ... In HistoryWeb, 3.11. 2017, č. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-nas-zmenila-druha-svetova-vojna#.WiKG_UqnFPZ

EDI22 DRÁBIK, Jakub. Ruské dejiny až príliš často písala vodka. In HistoryWeb, 15.12. 2017, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ruske-dejiny-az-prilis-casto-pisala-vodka#.WkNol1XiaUl

EDI21 DRÁBIK, Jakub. Od predjaria k normalizácii. Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia (Londák, Miroslav - Sikora, Stanislav - Londáková, Elena) In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2/2017, roč. 65, s. 356-360.

EDI20 DRÁBIK, Jakub. Swingom proti nacizmu. In HistoryWeb, 2.6.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/swingom-proti-nacizmu#.WTfjl-vyiUl

EDI19 DRÁBIK, Jakub. Goodbye to all that?: The story of Europe since 1945. (Dan Stone) In. Vojenská História, 1/2017, s. 180-182. ISSN 1335-3314

EDI18 DRÁBIK, Jakub. O tyranii. In. HistoryWeb.sk, 22.3.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/o-tyranii#.WNpmp3opckp

EDI17 DRÁBIK, Jakub. Červená hrozba. In. HistoryWeb.sk, 6.1.2017, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cervena-hrozba#.WNpr5Hopckp

EDI16 DRÁBIK, Jakub. V tieni Tretej ríše. In. HistoryWeb.sk, 21.12.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/v-tieni-tretej-rise#.WNpsB3opckp

EDI15 DRÁBIK, Jakub. Adolf Eichmann a banalita zla. In. HistoryWeb.sk, 04.11.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/adolf-eichmann-a-banalita-zla#.WNpsxnopcko

EDI14 DRÁBIK, Jakub. „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. (Anton Hruboň) In. Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 1, s. 330-332, ISSN 1338-7219

EDI13 DRÁBIK, Jakub. "Guilty Women". Foreign Policy, Appeasement in interwar Years. (Julie Gottlieb) In. Vojenská História, 2/2016, s. 140-144. ISSN 1335-3314

EDI12 DRÁBIK, Jakub. Pracovali v Tretej ríši: štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 (Michal Shvarc-Ľudovít Hallon-Peter Mičko). In. Vojenská História, 1/2016, s. 136-139. ISSN 1335-3314

EDI11 DRÁBIK, Jakub. Čierna zem : Holokaust ako história a varovanie. In. HistoryWeb.sk, 16.12.2015, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cierna-zem-holokaust-ako-historia-a-varovanie#.WNpuoHopcko

EDI10 DRÁBIK, Jakub. British Fascist Antisemitism and Jewish Responses, 1932–1940. (Daniel Tilles). In. Nations and Nationalism, Volume 21, Issue 4, October 2015, s. 833-834. ISSN 1469-8129

EDI09 DRABIK, Jakub. Black shirt and smoking beagles. The Biography of Wilfred Risdon: an Unconventional campaigner. (Jon Risdon). In. Dvacáté století / The Twentieth Century, 1/2015, s. 132-134. Praha: Karlova univerzita v Prahe, ISSN 1803-750X

EDI08 DRÁBIK, Jakub. Zápas o východní středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945-1953 (Jan Koura). In. Vojenská História, 2/2014, s. 150-153. ISSN 1335-3314

EDI07 DRÁBIK, Jakub. Hlinkova garda na území Pohronskej župy. (Anton Hruboň). In. Dvacáté století/The Twentieth Century, 1/2013, s. 194-195. Praha: Karlova univerzita v Prahe, ISSN 1803-750X

EDI06 DRÁBIK, Jakub. Český fašismus na Moravě. (Libor Vykoupil). In. Vojenská história 4/2013 s. 173-179. ISSN 1335-3314

EDI05 DRÁBIK, Jakub. Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě (Ivo Pejčoch). In. Nové historické rozhľady, roč. III., 2/2013, Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda, 2013, s. 169-174. ISSN 1338-4813

EDI04 DRÁBIK, Jakub. Město a hry. Příběh londýnských olympiád. (Martin Kovář) In.: Historický časopis, roč. 60, č. 4, 2012, s. 732 – 735. ISSN 0018-2575

EDI03 DRÁBIK, Jakub: Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926. (Jaromír Soukup). In.: Vojenská História 1/2012, s. 135 – 138. ISSN 1335-3314

EDI02 DRÁBIK, Jakub: Churchill. (Paul Johnson). In.: Dejiny 1/2011, s. 196 – 198. ISSN 1337-0707

EDI01 DRÁBIK, Jakub: The Morbid Age. (Richard Overy). In.: Dejiny 2/2010, s. 237 – 240. ISSN 1337-0707

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Počet záznamov: 74

GII75 DRÁBIK, Jakub. Kotleba zmenil rétoriku, nie obsah. In Týždeň, 2019, 12.5. ISSN 1336-5932. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.tyzden.sk/reportaze/55344/kotleba-zmenil-retoriku-nie-obsah/

GII74 DRÁBIK, Jakub. Zakázať fašistom stranu pomôže, ale problém to nerieši. In Denník N, 2015, 8.4., s. 1-4. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1435905/zakazat-fasistom-stranu-pomoze-ale-problem-to-neriesi/?ref=list

GII73 DRÁBIK, Jakub. Spolupráca s fašistami je cesta do pekla. In Denník N, 6. 11. 2018, 6. novembra, ISSN 1339-844X, Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1284254/spolupraca-s-fasistami-je-cesta-do-pekla/

GII72 HANÁK, Péter - DRÁBIK, Jakub. Historik. Hlavné mesto mohla byť aj Žilina, ČSR chcela mať more a Budapešť. In Aktuality.sk, 2018, s. 1-5. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/636180/historik-hlavne-mesto-mohla-byt-aj-zilina-csr-chcela-mat-more-a-budapest/?fbclid=IwAR1IUGaiN8BzvZtkTt14ytPop4Rz5v8B2WbOY1GOF-H1tQX_MxCdttxb5kw

GII71 DRÁBIK, Jakub. Propaganda o Mníchove ´38 a auguste ´68. In. SME (príloha Kultúrny život), 2018, roč. 26, 7.9., s. 11. ISSN 1335-440X.

GII70 DRÁBIK, Jakub. Baka, Igor- Maskalík, Alex - Medvecký, Matej- Minařík, Pavel. Vojenské dejiny Slovenska VII: zväzok (1968-1992) In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč.66, č. 1, s. 175-176. ISSN 0018-2575.

GII69 DRÁBIK, Jakub - MACHÁČEK, Milan. Nechcel som podsúvať názor na Husáka : český historik Michal Macháček napísal doposiaľ najucelenejšiu knihu o Gustávovi Husákovi. In Denník N, 2. február 2018, vikendové vydanie, roč. 4 č. 24, s. 12-13. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1016920/autor-knihy-o-gustavovi-husakovi-bol-nedovercivy-tvrdy-a-bez-empatie/

GII68 DRÁBIK, Jakub. Premyslená nacistická propaganda nás balamutí dodnes. In Denník N, 16. 1. 2018, roč. 4, č. 11, s. 11. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/998845/premyslena-nacisticka-propaganda-nas-balamuti-dodnes/

GII67 DRÁBIK, Jakub. Britský historik: Bombardovanie Drážďan nebolo naším najväčším hriechom. In Denník N, 24. november 2017, roč. 3. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/952704/britsky-historik-drazdany-neboli-nas-najvacsi-hriech/

GII66 DRÁBIK, Jakub. Nebojme sa fašizmu, je to impotentná ideológia. In Denník N, 2017, roč. 3, č. 198, s. 11. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/911726/nebojme-sa-fasizmu-je-to-impotentna-ideologia/

GII65 DRÁBIK, Jakub. Bezvýznamní treťotriedni propagandisti. In Denník N, piatok 4. augusta 2017, roč. 3, č. 149, s. 21. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/842394/bezvyznamni-tretotriedni-propagandisti/

GII64 DRÁBIK, Jakub. Slávny historik dal Slovákom návod, ako by mali uvažovať o sebe a Ukrajine. In Denník N, 27. júl 2017, roč. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/835604/slavny-historik-dal-slovakom-navod-ako-by-mali-uvazovat-o-sebe-a-ukrajine/

GII63 DRÁBIK, Jakub. Čo si myslia historici o filme Dunkerque. In HistoryWeb, 26. 07. 2017, ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-si-myslia-historici-o-filme-dunkerque#.WX7pUITyiUl

GII62 DRÁBIK, Jakub. Modernita zabíjí kulturu : s Rogerem Griffinem o fašismu, populismu a mýtu obrody. In A2 : kulturní čtrnáctideník, 2017, roč. 12, č. 16, s. 1-7. ISSN 1803-6635. Dostupné na internete: https://www.advojka.cz/archiv/2017/16/modernita-zabiji-kulturu

GII61 DRÁBIK, Jakub. Hovorte s fašistami, no sledujte, odkiaľ majú peniaze : rozhovor: profesor Roger Griffin z Oxford Brookes University. In Denník N, útorok, 6. júna 2017, roč. 3, s. 4-5. ISSN 1339-844X

GII60 DRÁBIK, Jakub - NOCIAR, Tomáš – KEPPLOVÁ, Zuzana. Nárast krajnej pravice v Európe nemožno vysvetliť výlučne Putinom : rozhovor s Antonom Šechovcovom. In SME Komentáre, 1. jún 2017. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/20546602/narast-krajnej-pravice-v-europe-nemozno-vysvetlit-vylucne-putinom.html#axzz4iOrK41zK

GII59 DRÁBIK, Jakub - KOVÁČIK, Juraj. Fašisti sa prezentujú aj dnes ako záchrancovia : rozhovor. In Denník N, 19. máj 2017, roč. 3, č., s. 24. ISSN 1339-844X

GII58 DRÁBIK, Jakub. Fico, Kotleba a Hitlerov hospodársky zázrak. In Denník N, 15. mája 2017, roč. 3, č., s.11. ISSN 1339-844X.

GII57 DRÁBIK, Jakub. Má zmysel rozpustiť fašistom stranu ? In Denník N, 30. marec 2017, roč. 3, ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/720077/ma-zmysel-rozpustit-fasistom-stranu/

GII56 DRÁBIK, Jakub. „Čestný moslim“ Adolf Hitler obdivoval islam a staval mešity In Denník N, 1. január 2017, ISSN 1339-844X

GII55 DRÁBIK, Jakub. Vraždenie miliónov dohodli pri obede... In Denník N, 20. január 2017, ISSN 1339-844X

GII54 DRÁBIK, Jakub. Mozgy bez svedomia : prvého októbra 1946 odsúdili na smrť 11 vojnových zločincov z radov nacistických pohlavárov. In Denník N, 29. september 2016, roč.2, č., s. 11. ISSN 1339-844X.

GII53 DRÁBIK, Jakub. Neprejdú! Ako Londýnčania odmietli fašizmus. In Denník N, 21. október 2016, roč. 2, č., s.14-15. ISSN 1339-844X.

GII52 DRÁBIK, Jakub: Poľsko, holokaust a historici vo väzení. In. Denník N, 13. septembra 2016. ISSN 1339-844X.

GII51 DRÁBIK, Jakub: Je Trump fašista? In. Denník N, 29. augusta 2016. ISSN 1339-844X.

GII50 DRÁBIK, Jakub: Briti, Američania a SNP. Misia s veľmi zlým koncom. In. Denník N, 26. augusta 2016. ISSN 1339-844X.

GII49 DRÁBIK, Jakub: Brexit, hlas ľudu a dejiny. In. Denník N, 12. júla 2016. ISSN 1339-844X.

GII48 DRÁBIK, Jakub: Český historik o brexite: Odniesli by si to tam, kde má vplyv Rusko. In. Denník N,22. júna 2016. ISSN 1339-844X.

GII47 DRÁBIK, Jakub: Ľudia si to nemýlia, nacizmus je fašizmus. In. Denník N, 9. jún 2016. ISSN 1339-844X.

GII46 DRÁBIK, Jakub: Bil, nenávidel a obdivoval Hitlera. Potom ukázal svoju pravú tvár. In. Denník N, 20. máj 2016. ISSN 1339-844X.

GII45 DRÁBIK, Jakub: Fašizmus a konšpiračné teórie. In. Denník N, 18. apríl 1026. ISSN 1339-844X.

GII44 DRÁBIK, Jakub: Ako Kotleba, pardon, Hitler divadlá zatváral. In. Denník N, 17. marca 2016. ISSN 1339-844X.

GII43 DRÁBIK, Jakub: Ako sa z človeka stane fašista? In. Denník N, 14. marca 2016. ISSN 1339-844X.

GII42 DRÁBIK, Jakub: Je Marian Kotleba skutočne fašista? In. Denník N, 8. marca 2016. ISSN 1339-844X.

GII41 DRÁBIK, Jakub: Naozaj našli nacistický vlak? In. Denník N, víkendové vydanie 4. - 6. septembra 2015, roč. 1, č. 151, s. 22-23. ISSN 1339-844X.

GII40 DRÁBIK, Jakub - KOVÁR, Branislav. Jiří Padevět: Svastika predáva. In. HistoryWeb.sk, 9.12.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jiri-padevet-svastika-predava#.WNp5tXopckp

GII39 DRÁBIK, Jakub. Keď technológie nestačia. Interview s Dušanom Kováčom In. HistoryWeb.sk, 11.05.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ked-technologie-nestacia#.WNp5z3opckp

GII38 DRÁBIK, Jakub. Konferencia, ktorá ukončila druhú svetovú vojnu. Interview so Štefanom Štuajom In. HistoryWeb.sk, 07.02.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/konferencia-ktora-ukoncila-druhu-svetovu-vojnu#.WNp6IHopcko

GII37 DRÁBIK, Jakub. Vinné – ženy a politika appeasementu. In. HistoryWeb.sk, 13.1.2016, ISSN 1338-8789 Dostupné na internete: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vinne-zeny-a-politika-appeasementu#.WNp6WXopckp

GII36 DRÁBIK, Jakub. “All Academics Should Be Humble” Interview with Professor Roger Griffin. Dvacáté století / The Twentieth Century 1/2015, s. 109-123. , Praha: Karlova univerzita v Prahe, ISSN 1803-750X

GII35 DRÁBIK, Jakub: V ústach máme nesprávne baktérie. In. SME, 12.3.2013, č.60, roč. 21, s.17, 1335-440X

GII34 DRÁBIK, Jakub: Katedrála odkrýva tajomstvá, In.: SME, 11.3.2013, č. 59, roč. 21, s. 18, 1335-440X

GII33 DRÁBIK, Jakub: Umenie zachraňujú lasermi, In.: SME, 25.2.2013, č. 47, roč. 21, s. 16, 1335-440X

GII32 DRÁBIK, Jakub: Vyriešili pravekú detektívku. In.: SME, 3.12.2012, č.278, roč. 20, s. 20, 1335-440X

GII31 DRÁBIK, Jakub: Viliam Dobyvateľ zvíťazil na inom mieste. In.: SME, 12.11.2012, č. 261, roč. 20, s. 11, 1335-440X

GII30 DRÁBIK, Jakub: Vedci rozlúštia najstarší text. In.: SME, 5.11.2012, č. 255, roč. 20 s. 11, 1335-440X

GII29 DRÁBIK, Jakub. Londýn – kulturně-historický průvodce. (Martin Kovář (ed.)) In. Vojenská História 1/2014, s. 185. ISSN 1335-3314

GII28 DRÁBIK, Jakub: Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur (Martin Kovář a Miroslav Bárta (eds.)). In.: Vojenská História 1/2013, s. 244 - 245. ISSN 1335-3314

GII27 DRÁBIK, Jakub: Churchill válečný cestovatel. (Brian Lavery). In.: Vojenská História 2/2012, s. 238-239. ISSN 1335-3314

GII26 DRÁBIK, Jakub: Britain at War 1939-1945. (Richard Overy). In.: Vojenská História 1/2012, s. 148 – 150. ISSN 1335-3314

GII25 DRÁBIK, Jakub: Fighters agains Fascism. (Max Arthur). In.: Vojenská História 1/2011, s. 157-158. ISSN 1335-3314

GII24 DRÁBIK, Jakub: The Oxford handbook of Fascism (R.J.B. Bosworth (ed.)). In.: Vojenská História 2/2011, s. 180 – 181. ISSN 1335-3314

GII23 DRÁBIK, Jakub: Neville Chamberlain (Jiří Ellinger) In.: Historický časopis, roč. 59, 3/2011, s. 561 – 562. ISSN 0018-2575

GII22 DRÁBIK, Jakub: Fašizmus, nacionálny socializmus a komunizmus (Milan Katuninec). In.: Annales Historici Presovienses 1-2/2010, s.159 – 161. ISSN 1336-7528

GII21 DRÁBIK, Jakub: Čudák. In.: Plus 7 dní. Roč. XXIII, č. 4 (24.1.2013), s.44-46. ISSN 1210-2040

GII20 DRÁBIK, Jakub: Zamilovaný. In.: Plus 7 dní. Roč. XXII, č.20 (10.05.2012), s.48-50. ISSN 1210-2040

GII19 DRÁBIK, Jakub: Blamáž v Gibraltare. In.: Plus 7 dní. Roč. XXII, č. 10 (01.03.2012), s. 48-50. ISSN 1210-2040

GII18 DRÁBIK, Jakub: Mesto hriechu. In.: Plus 7 dní. Roč. XX, č.9 (24.02.2011), s.46-48. ISSN 1210-2040

GII17 DRÁBIK, Jakub: Fašista. In. Plus 7 dní. Roč. XX, č.8 (18.02.2011), s. 52-54. ISSN 1210-2040

GII16 DRÁBIK, Jakub: Churchill: hrdina alebo zloduch? In.: Britské listy 3.11.2010. online http://www.blisty.cz/2010/11/5/art55305.html ISSN 1213-1792

GII15 DRÁBIK, Jakub: V ústach máme nesprávne baktérie. In. tech.sme.sk, 11.3.2013, online http://tech.sme.sk/c/6730193/v-ustach-mame-nespravne-bakterie.html

GII14 DRÁBIK, Jakub: Katedrála v Norwichi odkrýva tajomstvá. In. tech.sme.sk, 10.3.2013, online http://tech.sme.sk/c/6728714/katedrala-v-norwichi-odkryva-tajomstva.html

GII13 DRÁBIK, Jakub: Vojaci zachraňujú umenie lasermi. In. tech.sme.sk, 25.2.2013, online http://tech.sme.sk/c/6713526/vojaci-zachranuju-umenie-lasermi.html

GII12 DRÁBIK, Jakub: Vedci vyriešili pravekú detektívku. In.: tech.sme.sk, 2.12.2012, online http://tech.sme.sk/c/6624069/vedci-vyriesili-praveku-detektivku.html

GII11 DRÁBIK, Jakub: Viliam Dobyvateľ zvíťazil na inom mieste. In.: tech.sme.sk, 12.11.2012, online http://tech.sme.sk/c/6601305/viliam-dobyvatel-zvitazil-na-inom-mieste.html

GII10 DRÁBIK, Jakub: Chcú rozlúštiť najstarší písaný text. In.: tech.sme.sk, 5.11.2012, online http://tech.sme.sk/c/6591858/chcu-rozlustit-najstarsi-pisany-text.html

GII09 DRÁBIK, Jakub: Mayské maľby našla rodina v kuchyni. In.: veda.sme.sk, 15.10.2012, online http://veda.sme.sk/c/6568729/mayske-malby-nasla-rodina-v-kuchyni.html

GII08 DRÁBIK, Jakub: Vďaka topeniu ľadovcov objavili osadu Eskimákov. In.: veda.sme.sk, 12.10.2012, online http://veda.sme.sk/c/6566283/vdaka-topeniu-ladovcov-objavili-osadu-eskimakov.html

GII07 DRÁBIK, Jakub: Spojené štáty odstraňujú stopy po svojich zbraniach. In.: veda.sme.sk, 7.9.2012, online http://veda.sme.sk/c/6525447/spojene-staty-odstranuju-stopy-po-svojich-zbraniach.html

GII06 DRÁBIK, Jakub: Rímske Koloseum sa začalo nakláňať. In.: veda.sme.sk, 2.9.2012, online http://veda.sme.sk/c/6518342/rimske-koloseum-sa-zacalo-naklanat.html

GII05 DRÁBIK, Jakub: Vojenské prístroje pomáhajú sledovať klímu. In.: veda.sme.sk, 20.8.2012, online http://veda.sme.sk/c/6504012/vojenske-pristroje-pomahaju-sledovat-klimu.html

GII04 DRÁBIK, Jakub: Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia). Ed. Ľubica Harbuľová. Prešov : Prešovská univerzita; Filozofická fakulta, 2009. 310 s. ISBN 974-80-555-0092-8. In.: Dejiny 1/2010 Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. ISSN 1337-0707 s. 230 – 231.

GII03 DRÁBIK, Jakub. Diskusie nad II. poľskou republikou (1918 – 1939). Stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Jeho excelenciou Andrzejom Krawczykom. Prešov 24. február 2011. In. Dejiny 1/2011, Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISSN 1337-0707 s. 221-222.

GII02 DRÁBIK, Jakub. Študijný pobyt na Univerzitě Karlově v Praze v rámci programu CEEPUS. Praha 1. marec – 1. máj 2011. In. Dejiny 1/2011, Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISSN 1337-0707 s. 222-224.

GII01 DRÁBIK, Jakub: Štúdium prekrývajúcich sa území/zákonov/identít: Komparatívne perspektívy pre strednú a východnú Európu (Studying Overlapping Territories/Canons/Identities: Comparative Perspectives on East Central Europe) Budapešť 25. – 26. máj 2010. In.: Dejiny 1/2010 Prešov : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. ISSN 1337-0707 s. 262 – 263.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10520&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia