Historický ústav SAV
 
Ján Hlavinka, PhD. English version
Mgr. Ján Hlavinka, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: jan.hlavinka@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Dejiny holokaustu na Slovensku a v európskom kontexte (zameranie na výskum arizácie); Historiografia holokaustu; Pôsobenie bezpečnostných zložiek na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2002 (Mgr.)
Historický ústav SAV/Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013 (PhD.)

Ďalšie úväzky - Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava (od r. 2015)

Ocenenia:

2011 - Cena Prezidenta SR pre mladých vedeckých pracovníkov SAV
2010 - Študentská osobnosť Slovenska v šk. r. 2010/2011 v kategórii filozofia, politológia, právo, sociológia (Junior Chamber International – Slovakia)

Členstvo v komisiách:

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), člen delegácie Slovenskej republiky (Academic Working Group)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján. Úloha ústredného hospodárskeho úradu v procese arizácie [The Role of the Central Economic Office in the Aryanization Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 259-312. ISBN 978-80-224-1779-2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HLAVINKA, Ján. Deportácie Židov zo Slovenska do tábora smrti Sobibor [Deportations of Jews from Slovakia to The Sobibor Death Camp]. In Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019, s. 119-141. ISBN 978-80-569-0449-7. (VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad). VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad))

HLAVINKA, Ján. Nová podnikateľská elita? Arizácia firiem a kolektívny profil arizátorov v meste Prešov [New business elite? Aryanisation of companies and the collective profile of the aryanisators in Prešov]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 262-280. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HLAVINKA, Ján. Sklamanie "umiernených" ľudákov: Prvý arizačný zákon a jeho výsledky [Disappointment of "Moderate" Ludaks - The First Aryanization Act and Its Consequences]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 87-102. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Akcia Reinhardt a deportácie slovenských Židov do Lublinskej oblasti v dokumentoch [Operation Reinhardt and the Deportation of Slovak Jews to the Lublin District Through Documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 729-754. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.7

HLAVINKA, Ján. "I never negotiated with the Jew." On the Aryanizations of Slovak writer Ľudovít Mistrík-Ondrejov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 1029-1048. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

HLAVINKA, Ján. "So Židom som nevyjednával." K arizáciám spisovateľa Ľudovíta Mistríka-Ondrejova ["I never negotiated with Jew." On the Aryanizations of the writer Ľudovít Mistrík-Ondrejov]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 501-519. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.3.6 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945)

SCHVARC, Michal - HLAVINKA, Ján. Deportácie Židov zo Spiša v septembri 1944. K začiatkom a chronológii druhej vlny deportácií Židov zo Slovenska [The Deportation of Jews from Spiš in September 1944. On the Beginning and Chronology of the Second Wave of Deportation of Jews from Slovakia]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 677-692. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.4.5 (VEGA č. 2/0134/20 : Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

FALISOVÁ, Anna - HLAVINKA, Ján. Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola [Significance of MUDr. Vojtech Spanyol]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 223-238. ISSN 2453-9252. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

RAJCAN, Vanda - VADKERTY, Madeline - HLAVINKA, Ján. Slovakia : Introduction. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 842-853. ISBN 978-0-253-02373-5.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HLAVINKA, Ján. Arizácia domového majetku [Aryanization of Household Property]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 313-324. ISBN 978-80-224-1779-2.

HLAVINKA, Ján. Až do posledných momentov okupácie: Deportácie Židov z územia Slovenskej republiky v rokoch 1944-1945 [Until the Last Moments of Occupation. Deportations of Jews from Slovak Republic in 1944-1945]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 54-68. ISBN 978-80-89514-94-6.

HLAVINKA, Ján - FIAMOVÁ, Martina. Medzi deportáciami a povstaním: postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943-1944 [Between Deportations and the Uprising: The Position of the Jewish Population in Slovakia from 1943 to 1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 269-282. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945)

HLAVINKA, Ján. Od systematickej politickej korupcie po bežné úplatky: Korupcia v arizácii majetku na Slovensku, 1939 – 1945 [From systematic political corruption to routine bribes. Aryanization of Jewish property in Slovakia, 1939–1945]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 315-333. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Report of the Deutsche Partei Economic Office on the Aryanisation of enterprises in Slovakia (1942). In Judaica et holocaustica 2020 : peer-reviewed scientific journal. - Banská Bystrica ; Bratislava : Múzeum SNP : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, 2020, vol. 11, no. 1, p. 34-63. ISSN 2644-7045.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2019. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

HLAVINKA, Ján. Dubnica nad Váhom/Work Unit. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 860-861. ISBN 978-0-253-02373-5.

HLAVINKA, Ján. Ilava/Work Center for Jews. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 864-865. ISBN 978-0-253-02373-5.

NIŽŇANSKÝ, Eduard - RAJCAN, Vanda - HLAVINKA, Ján. Nováky. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 875-876. ISBN 978-0-253-02373-5.

NIŽŇANSKÝ, Eduard - RAJCAN, Vanda - HLAVINKA, Ján. Sereď. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 881-883. ISBN 978-0-253-02373-5.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HLAVINKA, Ján. Augustín Morávek : muž, ktorý riadil arizáciu. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 3, s.28-32. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján. Vox populi 1938 – 1945: ilegálne vtipy, heslá a verše na ľudákmi ovládanom Slovensku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 420-428. ISBN 978-80-8159-680-3.

HLAVINKA, Ján. Arizácia „na výslovný súhlas p. predsedu vlády“ alebo Ako sa z Augustína Morávka stal továrnik. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 356-366. ISBN 978-80-8159-892-0.

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí

"Es lebe unsere gerechte Sache!" Der Slowakische Nationalaufstand, 29. August bis 27. Oktober 1944 : Eine Ausstellung der Deutscher Widerstand in Kooperation mit dem Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft. Redaktion Ausstellungkatalog Petra Behrens, Johannes Tuchel. Texte und Konzeption Petra Behrens und Adam Hudek. Mitarbeit: Ján Hlavinka, Michal Schvarc et al. Berlin : Gedenkstätte der Deutschen Widerstand : Historický ústav SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-3-945812-09-9

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Alexander Bachnár. Mojich sto rokov [Alexander Bachnár. My hundred years]. Editori: Soňa Gyarfášová, Ján Hlavinka, Stanislav Mičev, Alexandra Tóthová Bachnárová. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019. 247 s. ISBN 978-80-89514-67-0

Tábor smrti Sobibor : dejiny a odkaz [The Sobibor Death Camp : history and legacy]. Editori: Ján Hlavinka, Peter Salner ; recenzenti: Blanka Soukupová, Ivan Kamenec. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; Dokumentačné stredisko holokaustu; Marenčin PT, spol. s r.o., 2019. 256 s. Etnologické štúdie, 41. ISBN 978-80-569-0449-7 (VEGA 2/0022/17 : Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad))

Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina = Odhaľovanie ŠOA. Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 26. augusta 2015 v Žiline. Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016. 149 s. (angl.). ISBN 978-80-906691-0-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HLAVINKA, Ján. Hiadeľ. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 862. ISBN 978-0-253-02373-5.

HLAVINKA, Ján. Marianka. In Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945 : Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Vol. III. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press : United States Holocaust Memorial Museum, 2018, s. 871. ISBN 978-0-253-02373-5.

HLAVINKA, Ján. Monotematické číslo na tému Prenasledovanie Židov na Slovensku v kontexte holokaustu v strednej Európe. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 577-578. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.

HLAVINKA, Ján. Nasledovali Vrbu s Wetzlerom a svedčili spolu s nimi. In KEHILA : časopis židovskej náboženskej obce Bratislava, 2017, roč. 5, č. 1, s. 10-11.

HLAVINKA, Ján - KUBÁTOVÁ, Hana. Preface. In Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina. - Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016, s. 5-7. ISBN 978-80-906691-0-9.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Dejiny židovskej komunity v Humennom = The History of the Jewish Community in Humenné / Milan Belej, Ján Hlavinka, Juraj Levický. - Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. - 72 s. - ISBN 978-80-89540-38-9

AAB02 "Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať ..." : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek / Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Ľudovít Hallon ["To Get to Slovakia at Any Cost and to Testify..." Dionýz Lénard and His Escape from the Majdanek Concentration Camp]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 149 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Práca je tiež výsledkom projektu Vrba -Wetzler Memorial, ktorý podporila Conference on Jewish Material Claims Against Germany. - ISBN 978-20-224-1481-4

AAB03 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

AAB04 The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945) / Ján Hlavinka, Ivan Kamenec. - First updated, English edition published. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. - 123 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-96857-7-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Arizácia firemného majetku v Stropkove v rokoch 1939-1945 / Ján Hlavinka [The Aryanization of corporate property in the city of Stropkov].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 335-344.

ABD02 Arizácia židovského majetku / Ján Hlavinka, Martina Fiamová [Die Arisierung des jüdischen Eigentums]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 255-271.

ABD03 "Kapitál má slúžiť národu..." Korupcia v arizácii podnikového majetku na Slovensku / Ján Hlavinka ["Capital should serve the nation ..." Corruption in the Aryanisation of Company Assets in Slovakia].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 374-421.

ABD04 Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností / Ján Hlavinka [The central bank's role in the confiscation and restitution of Jewish valuables].
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 153-160.

ABD05 Židovská komunita v Humennom v rokoch 1918-1945 / Ján Hlavinka [The Jewish Community in Humenné from 1918 till 1945]. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Dejiny židovskej komunity v Humennom = The History of the Jewish Community in Humenné / Milan Belej, Ján Hlavinka, Juraj Levický. - Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89540-38-9. - S. 30-61.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Historiografia slowacka wobec problematyki Zaglady / Ján Hlavinka [Slovak Historiography Regarding the Holocaust Issue].
In Zaglada Zydów [seriál] : studia i materialy. - ISSN 1895-247X. - nr.11 (2015), s. 554-570.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Organizácia deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942 / Ján Hlavinka [Organization of the Deportations of Jews from Slovakia in 1942].
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - ISSN 1338-6379. - Roč. I., č. 1 (2012), s. 3-13.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Corruption as a part of the process of corporate Aryanization in Slovakia / Ján Hlavinka.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 171-190.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku / Martina Fiamová, Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. - 67 s. : il. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1466-1

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Niekoľko poznámok o Židoch, ktorí podporili náboženské aktivity slovenskej majority / Ján Hlavinka.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 94-100.

BEF02 Šéf tajnej polície, ktorého do smrti sledovali / Ján Hlavinka.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 163-169.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Arizácia židovských podnikov v Šarišsko-zemplínskej župe 1939-1945 : dizertačná práca (PhD) / Ján Hlavinka ; školiteľ Ľudovít Hallon. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2013. - 148 s. + 222 s. + Príloha A: Štatistický prehľad arizovaných podnikov. - Historický ústav SAV

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe = The research and education about the holocaust in central Europe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - 276 s. - ISBN 978-80-969857-5-3

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Riadil arizáciu, zmizol bez stopy : pozoruhodný príbeh Augustína Morávku, ktorý rozhodoval o majetkoch i osudoch slovenských Židov / Ján Hlavinka.
In SME [seriál]. - ISSN 1335-440X. - Roč. 23, č. 157 ( štvrtok 9. júla 2015), s.13.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6907&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia