Historický ústav SAV
 
Ján Hlavinka, PhD. English version
Mgr. Ján Hlavinka, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: jan.hlavinka@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Dejiny holokaustu na Slovensku a v európskom kontexte (zameranie na výskum arizácie); Historiografia holokaustu; Pôsobenie bezpečnostných zložiek na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2002 (Mgr.)
Historický ústav SAV/Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013 (PhD.)

Ďalšie úväzky - Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava (od r. 2015)

Ocenenia:

2011 - Cena Prezidenta SR pre mladých vedeckých pracovníkov SAV
2010 - Študentská osobnosť Slovenska v šk. r. 2010/2011 v kategórii filozofia, politológia, právo, sociológia (Junior Chamber International – Slovakia)

Členstvo v komisiách:

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), člen delegácie Slovenskej republiky (Academic Working Group)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Dejiny židovskej komunity v Humennom = The History of the Jewish Community in Humenné / Milan Belej, Ján Hlavinka, Juraj Levický. - Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. - 72 s. - ISBN 978-80-89540-38-9

AAB02 "Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať ..." : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek / Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Ľudovít Hallon ["To Get to Slovakia at Any Cost and to Testify..." Dionýz Lénard and His Escape from the Majdanek Concentration Camp]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 149 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Práca je tiež výsledkom projektu Vrba -Wetzler Memorial, ktorý podporila Conference on Jewish Material Claims Against Germany. - ISBN 978-20-224-1481-4

AAB03 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

AAB04 The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945) / Ján Hlavinka, Ivan Kamenec. - First updated, English edition published. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. - 123 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-96857-7-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Arizácia firemného majetku v Stropkove v rokoch 1939-1945 / Ján Hlavinka [The Aryanization of corporate property in the city of Stropkov].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 335-344.

ABD02 Arizácia židovského majetku / Ján Hlavinka, Martina Fiamová [Die Arisierung des jüdischen Eigentums]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 255-271.

ABD03 "Kapitál má slúžiť národu..." Korupcia v arizácii podnikového majetku na Slovensku / Ján Hlavinka ["Capital should serve the nation ..." Corruption in the Aryanisation of Company Assets in Slovakia].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 374-421.

ABD04 Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností / Ján Hlavinka [The central bank's role in the confiscation and restitution of Jewish valuables].
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 153-160.

ABD05 Židovská komunita v Humennom v rokoch 1918-1945 / Ján Hlavinka [The Jewish Community in Humenné from 1918 till 1945]. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Dejiny židovskej komunity v Humennom = The History of the Jewish Community in Humenné / Milan Belej, Ján Hlavinka, Juraj Levický. - Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89540-38-9. - S. 30-61.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Historiografia slowacka wobec problematyki Zaglady / Ján Hlavinka [Slovak Historiography Regarding the Holocaust Issue].
In Zaglada Zydów [seriál] : studia i materialy. - ISSN 1895-247X. - nr.11 (2015), s. 554-570.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Organizácia deportácií Židov zo Slovenska v roku 1942 / Ján Hlavinka [Organization of the Deportations of Jews from Slovakia in 1942].
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - ISSN 1338-6379. - Roč. I., č. 1 (2012), s. 3-13.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Corruption as a part of the process of corporate Aryanization in Slovakia / Ján Hlavinka.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 171-190.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku / Martina Fiamová, Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. - 67 s. : il. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1466-1

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Niekoľko poznámok o Židoch, ktorí podporili náboženské aktivity slovenskej majority / Ján Hlavinka.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 94-100.

BEF02 Šéf tajnej polície, ktorého do smrti sledovali / Ján Hlavinka.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 163-169.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Arizácia židovských podnikov v Šarišsko-zemplínskej župe 1939-1945 : dizertačná práca (PhD) / Ján Hlavinka ; školiteľ Ľudovít Hallon. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2013. - 148 s. + 222 s. + Príloha A: Štatistický prehľad arizovaných podnikov. - Historický ústav SAV

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe = The research and education about the holocaust in central Europe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - 276 s. - ISBN 978-80-969857-5-3

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Riadil arizáciu, zmizol bez stopy : pozoruhodný príbeh Augustína Morávku, ktorý rozhodoval o majetkoch i osudoch slovenských Židov / Ján Hlavinka.
In SME [seriál]. - ISSN 1335-440X. - Roč. 23, č. 157 ( štvrtok 9. júla 2015), s.13.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6907&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   57

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 19
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 37
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 14
Súčet   100

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia