Historický ústav SAV
 
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc. English version

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: jan.lukacka@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny osídľovania Slovenska, formovanie šľachty na Slovensku v stredoveku, kastelológia, dejiny miest, regionálne dejiny (zameranie: Nitrianska župa).

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr: FFUK 1976
PhDr. 1980
CSc.: HÚ SAV 1984
Doc.: FFUK 2003
Prof.: FFUK 2010

Členstvo v zahraničných vedeckých spoločnostiach:

Komission für genetische Siedlungsforschung, Universität Bonn, SRN.

Ocenenia:

Pamätná medaila Pavla Križku za zásluhy o rozvoj archívnictva
Cena Valentína Beniaka za vzdelanosť a kultúru v regióne Ponitria
Cena Mateja Bela za preklad latinských prameňov v Edícii Prvý cisár na uhorskom tróne
Prémia Literárneho fondu za publikáciu: Lexikon stredovekých miest na Slovensku
Cena Daniela Rapanta

Členstvá v redakčných radách:

Historický časopis
Slovenská archivistika
Mediaevalia historica Bohemica

Členstvá v poradných orgánoch a komisiách:

Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR
Názvoslovná komisia pri Ústave geodézie a kartografie

Pedagogická činnosť:

od 1994 Katedra slovenských dejín FFUK

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Die Forschung zur Geschichte der der Mittelalterlichen Städte in der Slowakei während der letzten zwanzig Jahre / Ján Lukačka, Martin Štefánik. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Vega 2/0064/11 Hospodárske a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s.411-428.

ADEB02 Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách na území dnešného Slovenska / Ján Lukačka [Barmherzigkeit in spätmittelalterlichen Städten in der Slowakei]. - APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Documenta Pragensia [seriál]. - ISSN 0231-7443. - Supplementa IV, (2013), s.47-57.

ADEB03 Relations between the Roman Curia and the Kingdom of Hungary during the Reign of the Árpád Dynasty with a Special Regard to the Area of the Present -day Slovakia / Ján Lukačka. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s. 9-24.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Stav a perpektívy genealogického výskumu stredovekých šľachtických rodov / Ján Lukačka [State and Perspectives of the Genealogical Research of Medieval Aristocratic Families].
In Genealogicko-heraldický hlas [seriál] : časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a kabinetu genealógie Slovenskej národnej knižnice. - ISSN 1335-0137. - Roč. 22, (2012), č. 1, s. 28-32.

ADFB02 Stopy po frankofónnom obyvateľstve na území Slovenska v stredoveku / Ján Lukačka [Die Spuren nach der Frankophonen Bevölkerung auf dem Gebiet der Slowakei Mittelalter].
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 31-34.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 The Estates of Hont-Poznan Kindred South of the Drava river = Majetky šľachtického rodu Hont-Poznanovcov ležiace južne od rieky Drávy / Ján Lukačka. - CESDDE.
In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - s.152-163.

AEC02 Tri svetlé desaťročia v dejinách zaniknutej stredovekej osady Horňany / Ján Lukačka [Three Bright Decades in the History of a Defunct Medieval Settlement Horňany]. - Vega 2/0061/11 Človek a zviera v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 48-55.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Čo zostalo z cyrilo-metodského dedičstva a veľkomoravského kresťanstva v 10. storočí ? : ( k problematike kontinuity veľkomoravského a včasnouhorského kresťanstva) [What did Remain from the Cyril and Methodius Heritage and from Christianity in Great Moravia for the 10th Century].
In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metod. - Nitra : UKF, 2013. - ISBN 978-80-558-04101-9. - S. 163-177.

AED02 Historické súvislosti a význam Zoborskej listiny z roku 1111 / Ján Lukačka [Historical Circumstances and the Importance of the Zobor Legal Instrument from 1111].
In Zoborské listiny 1111 a 1113 : a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nitre, z príležitosti deväťstého výročia vzniku Zoborských listín / zostavovateľ, jazyková a redakčná úprava Emil Vontorčík. - Nitra : Bernoláková spoločnosť : Prvý pobočný stánok v Nitre : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-968020-5-0. - S. 58-62.

AED03 K počiatkom knižnej kultúry v Nitre / Ján Lukačka [To the Beginnings of Literary Culture in Nitra].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 141-144.

AED04 Kontinuita či diskontinuita cyrilo-metodského kresťanstva a tradície ? / Ján Lukačka [Continuity or Discontinuity of the Tradition and Christianity from the Times of St. Cyril and St. Methodius?].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 34-37.

AED05 Traja šľachtici slovenského pôvodu na uhorskom kráľovskom dvore / Ján Lukačka [Three nobles of Slovak origin on Hungarian royal court]. - Vega 1/0245/10 Tvorcovia slovenských dejín na Katedre slovenských dejín FiF UK.
In Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 13. -14. septembra 2011 v Martine / Ed. Agáta Klimeková, Eva Augustínová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89301-93-5. - S. 172-183.

AED06 Úloha expedičného zboru Matúša Čáka Trenčianskeho v bitke pri Rozhanovciach / Ján Lukačka [The role of the expedition troops of Matthew Čák at Rozhanovce].
In Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 22.-23. marca 2012 zorganizovali v Košiciach Katedra histórie FF UPJŠ, Kultúrne centrum Abova, Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť pri SAV pri príležitosti 700. výročia bitky pri Rozhanovciach / Ferdinand Uličný, Drahoslav Magdoško (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7097-954-9. - S. 91-95.

AED07 Zoborská listina z roku 1113 a Poznanovci / Ján Lukačka [The Zobor Legal Instrument from 1113 and the Poznan Family].
In Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nite, z príležitosti deväťstého výročia vzniku Zoborských listín / Zostavovateľ Emil Vontorčík. - Nitra : Bernoláková spoločnosť : Prvý pobočný stánok v Nitre : Úrad Nitrianskeho samospávneho kraja v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-968020-5-0. - S. 83-91.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Chov a využitie domácich zvierat v stredoveku. 4.2. / Ján Lukačka ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Breeding and Utilisation of Domestic Animals in the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 296-301.

AEDA02 Vývin osídľovania a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku / Ján Lukačka [The Development and the Conditions of Ownership in the Orava in the Middle Ages]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; Recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 11-19.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Traja dobrí susedia na jednej rieke. Bratislava - Hainburg - Viedeň / Ján Lukačka [Drei gute Nachbarn auf einem Fluss. Pressburg - Hainburg - Wien].
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 229-235.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Prievidza : monografia mesta / zostavil Ján Lukačka. - Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013. - 269 s. : il. - (Genius loci). - ISBN 978-80-89151-37-0

BAB02 Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť / Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan A. Petranský, Anton Hrnko ; Recenzenti: Július Bartl, Róbert Letz. - Bratislava : Perfekt, 2015. - 551 s. - ISBN 9788080467302

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Úloha vyššej šľachty (aristokracie) slovenského pôvodu pri budovaní uhorského štátu / Ján Lukačka.
In Slovenské pohľady [seriál]. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV.+131 č. 9(2015), s. 44-55.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Veľmožský rod Hont-Poznanovcov : formovanie šľachty na území Slovenska v stredoveku / Ján Lukačka.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 , č. 9 , (2012), s. 24-29.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dvořáková, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391-1451). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2014, 304 s. ISBN 9788085501605.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 151-152.
Recenzia na: Barbora Celjská / Daniela Dvořáková. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014

EDI02 Dvořáková, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej , rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391-1451) (Barbora of Cilly. The black Queen. The life story of thze holy Roman Empress and Queen of Hungary and Bohemia (1391-1451). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2014, 304 pages. ISBN 9788085501605.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 141-142.
Recenzia na: Barbora Celjská / Daniela Dvořáková. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK ; Zagreb : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - 446 s. - (Slovakia and Croatia ; Vol. I). - ISBN 978-80-89567-20-1

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2316&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 31
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 113
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   191

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 47
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 108
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 338
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   522

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia