Historický ústav SAV
 
Ján Steinhübel, DrSc. English version
Mgr. Ján Steinhübel, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: jan.steinhubel@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Včasný stredovek. Veľká Morava a počiatky Uhorska.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK v Bratislave, archívnictvo, 1981
CSc. - Historický ústav SAV, 1992

Ďalšie úväzky:

Archív hl. mesta SSR Bratislavy 1983 - 1988

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis, Acta historica Neosoliensia, Byzantinoslovaca

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

STEINHÜBEL, Ján: The Nitrian Principality. The Beginnings of Medieval Slovakia. Translated by David McLean. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450 – 1450, Generaĺ Editors Florin Curta and Dušan Zupka, Volume 68, Leiden – Boston: Brill 2021, XIII + 670 pages. - ISBN 978-90-04-43782-1 (E-Book ISBN 978-90-04-43863).

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska - Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo RAK 2016, 594 s. - ISBN 978-8085501-64-3.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

STEINHÜBEL, Ján: Hrady a podhradia, cesty a trhy : od kupeckého podhradia k mestu. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia, zostavovateľ Martin Štefánik, Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV 2017. - ISBN 978-80-224-1609-2. - s. 189 - 206.

Steinhübel, Ján: Hrady a župani na Veľkej Morave, v Chorvátsku, v českých krajinách a v Uhorsku. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť, zostavila Daniela Dvořáková - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV 2017. - ISBN 978-80-224-1608-5. - s. 27 - 55.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch

STEINHÜBEL, Ján: Keletről nyugatra és nyugatról keletre, szárazon és vízen: zsidó kereskedők útjai. In Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére / Szerkesztette Kincses Katalin Mária. Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2018. - ISBN 978-963-7097-87-4. - s. 483 - 493.

AFB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

STEINHÜBEL, Ján: Veľká Morava a slovanský svet. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 29 - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko 2018. - ISBN 978-80-89175-86-4. - s. 7-14.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

STEINHÜBEL Ján: Denáre a poldenáre Štefana I. In Od denára k euru. Fenomém peňazí v dejinách Slovenska, zostavili Ľudovít Hallon - Diana Duchoňová: Bratislava – Veda 2021, s. 59 – 72.

STEINHÜBEL, Ján: Hrady, hradské komitáty a počiatok šľachtických stolíc. In Vojenská história, ročník 25, č. 1 (2021), s. 7 – 40.

Roky 2012 - 2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Kapitoly z najstarších českých dejín : 531-1004 / Ján STEINHÜBEL [Chapters from the Oldest Czech History : 531-1004]. - 2. vydanie. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków v Polsce, 2012. - 204 s. - Publikácia vznikla v Historickom ústave SAV v rámci Centra excelentnosti: Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek. - ISBN 978-83-7490-506-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Slovanské "Gentes" a ich vladykovia, kniežatá a kagani od sťahovania národov po Svätopluka. 2. / Ján STEINHÜBEL [Slavic "Gentes" and their Princes, Dukes and Khagans from the Migration Period to Svatopluk]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 262-284.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? / Ján STEINHÜBEL [Was Svätopluk really a king?].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 671-696.

Bratislavský komitát / Ján STEINHÜBEL [The County of Bratislava]. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 191-214.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Kresťanstvo medzi Veľkou Moravou a Uhorskom. Otázka kontinuity a diskontinuity / Ján STEINHÜBEL [The Christianity between Great Moravia and Hungarian Kingdom. To the Question of Continuity and Discontinuity].
In Historia Slavorum Occidentis [seriál] : czasopismo historyczne : časopis historický. - ISSN 2084-1213. - Roč. 6, nr. 1 (2014), s. 42-61.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu [elektronický zdroj] / Ján STEINHÜBEL [Great Moravia on a Half-Way from a Tribe to a State]. - APVV- 0051-12.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 71-97.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Bratislava ako centrum uhorského komitátu / Ján STEINHÜBEL [Bratislava as a Centre of a Hungarian District].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S. 370-374.

Kresťanstvo na Veľkej Morave pred príchodom Konštantína a Metoda / Ján STEINHÜBEL [Christianity in Great Moravia before the Arrival of Constantine and Methodius].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. zborník prípevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moraqvu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 6-17.

Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie (860-880) / Ján STEINHÜBEL [Moravians, Croats and Bulgarians in the Plans of the Roman Curia (860-880)].
In Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie / zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. - Bratislava ; Nitra : Slovenské národné múzeum : Archeologický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8060-304-5. - S. 157-174.

Uhorský hrad Preslava/Prešporok a jeho podhradie : Bratislava a jej okolie od 10. do začiatku 13. storočia / Ján STEINHÜBEL [Hungarian Castle Preslava/Prešporok and its Settlement : Bratislava and its Vicinity from the 10th to the Beginning of the 13th Century].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S.361-369.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Slovanský "gens" a jeho stred. Kniežací hrad, pohanská svätyňa, snem a trh / Ján STEINHÜBEL ; Recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič [The Slavic "Gens" and its Central Point. The Castle of Prince, Pagan Shrine, Diet and Market]. - Centrum excelentnosti. Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Byzantinoslovaca V : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej / Editori zborníka Byzantinoslovaca V: Martin Hurbanič, Vratislav Zervan, Zuzana Černáková, Adam Sitár ; Recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8127-122-9. - S. 142-159.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Ruský kaganát : prerod kagana na knieža / Ján STEINHÜBEL.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č.3-4 (2015), s. 2-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2331&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia