Historický ústav SAV
 
PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. English version

PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 123
E-mail: jozef.zatkuliak@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Najnovšie slovenské a česko-slovenské dejiny v rokoch 1945 - 1992 s akcentom na štátoprávne otázky v politicko-spoločenskom kontexte a na medzníky vývoja česko-slovenskú jar 1968 a na udalosti pred a po Novembri ´89.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1979
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1982
CSc., Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 1984
Kvalifikačný stupeň II. a, samostatný vedecký pracovník, Historický ústav SAV, 1991
Kvalifikačný stupeň I. b, vedúci vedecký pracovník, Historický ústav SAV, 1996

Externý pracovný úväzok:

Odborný externý poradca, Parlamentný inštitút Národnej rady Slovenskej republiky, 1997 - 2001

Zahraničné vedecké konferencie:

Praha, Budapešť, Paríž, Londýn, Oslo, Vilnius, Bukurešť, Brno

Ocenenia:

Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, súbor článkov a prednášky pre učiteľov stredných škôl, 1991
Cena Slovenského literárneho fondu za spoluautorstvo na Kronike 20. storočia, vyd. Fortuna print, 2001
Strieborná medaila Alexandra Dubčeka za výskum moderných dejín a priblíženie osobnosti A. Dubčeka, 2002
Cena SAV za popularizáciu vedy za zostavenie a spoluautorstvo na knihe Alexander Dubček: Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory. Výber 1963 – 1992, HÚ SAV a Spoločnosť A. Dubčeka vo vyd. Veda 2003.
Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012. V kategórii spoločenské vedy za dielo Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 1992. Bratislava : Veda, 2012. (spoluautor)

Členstvo v domácich vedeckých spoločnostiach a vedecké funkcie:

- 1986 - 1989 člen Predsedníctva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
- 1988 - 1990 člen kolégia podpredsedu III. oddelenia spoločenských vied SAV
- 1990 - 1994 člen Vedeckej rady Historického ústavu SAV
- 1990 - 1995 člen a tajomník Vedeckého kolégia SAV pre historické vedy
- 1995 - 1997 vedecký tajomník Historického ústavu SAV
- 2002 - 2006 vedúci oddelenia najnovších dejín Historického ústavu SAV

Členstvo v kultúrno-spoločenských organizáciách:

- Spoločnosť Jozefa Kronera (spoluzakladateľ)
- Spoločnosť Alexandra Dubčeka
- Klub spisovateľov literatúry faktu, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
- Literárny klub ružomberských spisovateľov

Členstvo v redakčných radách:

- Praha, edičná rada edície Prameny k dějinám čs. krize v letech 1967 - 1970 (od 1991)
- Praha, edičná rada časopisu Soudobé dějiny (1994 - 2000)

Členstvo v odborných komisiách:

- Odborná komisia Predsedníctva SNR pre rehabilitáciu poslancov SNR (člen 1990)
- Odborná komisia vlády Slovenskej republiky pre analýzu udalostí rokov 1967 - 1970 (člen 1991 - 1994)
- Odborná komisia vlády ČSFR pre analýzu udalostí rokov 1967 - 1970 (člen 1991 - 1994)
- Odborová komisia študijných programov doktorandského štúdia Právnickej fakulty UK teória a dejiny štátu a práva (člen od 2010)
- Slovensko - rumunská komisia historikov (člen od 2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Príprava novej ústavy v druhej polovici 80. rokov / Jozef Žatkuliak [Preparation of the New Constitution in the Second Half of 1980s].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.334-358.

ABD02 Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy federalizácie Československa / Jozef Žatkuliak [Activities of the so-called Husák’s Governmental Commission and the Process of Preparation for the Federalization of Czechoslovakia]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 559-608.

ABD03 Slovenská národná rada v štátoprávnom kontexte v rokoch 1990-1992 / Jozef Žatkuliak [Slovak National Council in constitutional context during 1990 – 1992]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 166-195.

ABD04 1992: česko-slovenská federácia pred svojím rozdelením / Jozef Žatkuliak [The Czech and Slovak Federal Republic before its disintegration during the second half of 1992]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 386-407.

ABD05 Alexander Dubček uprostred diania v ČSFR v rokoch 1989-1992 / Jozef Žatkuliak [Alexander Dubček as a Main Protagonist in Czechoslovakia from 1989 till 1992].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 106-138.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Postoje Alexandra Dubčeka k štátoprávnemu vývoju ČSFR v rokoch 1989-1992 / Jozef Žatkuliak [Alexander Dubček’s Views on the Constitutional Development of Czechoslovakia in the period 1989 – 1992]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 85-120.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Slovenská a česká spoločnosť v kontexte ľudských a občianskych práv a slobôd (1985-1991) / Jozef Žatkuliak [The Slovak and Czech society in the context of human and civil rights and freedoms (1985 - 1991)]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-9148. - 17, (2014), s. 182-210.

ADFB02 Slovenský demograf a vysokoškolský pedagóg Ján Svetoň v dejinách Slovenska po druhej svetovej vojne / Jozef Žatkuliak [Slovak Demographer and Academic Pedagogue Ján Svetoň in the History of Slovakia after the World War II]. - VEGA 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-9148. - 18, Vol. 1-2(2015), s.258-285.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Štátoprávne otázky v kontexte s politickým vývojom roku 1990 / Jozef Žatkuliak [Statehood Questions in the Context of Political Development in 1990].
In Bene merito : profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám / Zostavovateľ Ladislav Vojáček. - Bratislava : priatelia prof. Jozefa Klimka, DrSc., 2012. - ISBN 978-80970913-0-9. - S. 310-326.

AED02 1969: Kam smeruje česko-slovenská federácia ? / Jozef Žatkuliak [1969: Towards which Direction is the Czecho-Slovak Federation Heading?]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. / Editori: Miroslav Lysý, Michal Považan. - Bratislava : Atticum, 2014. - ISBN 978-80-971381-6-5. - S.375-397.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Ján Palach mal rád slobodu, nie násilie / Jozef Žatkuliak.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXIV, pravidelná príloha Víkend (18.1.2014), s.32-33.

GII02 Pamäť na odpor kumuluje sily / Jozef Žatkuliak.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXIV, pravidelná príloha Víkend (23.8.2014), s. 30-31.

GII03 Bipolarita si vyžiadala zachovanie rovnováhy : pred 40 rokmi v Helsinkách bol podpísaný záverečný protokol Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe / Jozef Žatkuliak.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXV, Príloha denníka Pravda (sobota 1.augusta 2015), s. 22-.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/79770

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 17
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 22
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 47
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   94

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 164
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 222
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   430

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia