Historický ústav SAV
 
Juraj Benko, PhD. English version
Mgr. Juraj Benko, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: juraj.benko@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/JurajBenko

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny socialistického a komunistického hnutia, sociálny radikalizmus, politizácia dolných spoločenských vrstiev a formovanie politických identít v medzivojnovom období

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2000
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 2007

Ocenenia:

Cena SHS za vedeckú prácu za rok 2012 (BENKO, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom 1900-1920. Bratislava : Historický ústav, 2012)

Členstvo v redakčných radách:

Slovanský přehled (redakčná rada)
Forum Historiae (redakcia)

Členstvo v komisiách:

Rusko – slovenská komisia historikov, člen

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BENKO, Juraj. Where the Promised Land is? In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 29-56. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Ideológia čechoslovakizmu a slovenskí komunisti [The Ideology of Czechoslovakism and Slovak Communists]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 281-309. ISBN 978-80-7422-679-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

BENKO, Juraj. Československá epizóda agenta Kominterny Alexandra Abramoviča [Czechoslovak Episode from the Life of the Comintern Agent Alexander Abramovich]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 45-56. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

BENKO, Juraj. Komunisti medzi demokraciou a diktatúrou [Communists between Dictatorship and Democracy]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 77-93. ISBN 978-80-224-1625-2. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

BENKO, Juraj. Hľadanie zasľúbenej zeme. Migračný a politický kompas Štefana Dubčeka [Search for the Promised Land. Migration and political Compass of Štefan Dubček]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 25-48. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

BENKO, Juraj. "Vlastnými silami". Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. storočia [Formation of Slovak socialist elites in the first quarter of the 20th century]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 89-118. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

BENKO, Juraj - DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. S ľudom a pre ľud? (Úvod) [With the people and for the people? (Introduction)]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1866-9.

BENKO, Juraj. Rok 1918 a demokratizácia Slovenska. Bodka za dlhým vývojom? [The year 1918 and democratization of Slovakia. An end after a prolonged development?]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 27-62. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

BENKO, Juraj. „Organizujme sa!“ Politická mobilizácia, masové politické strany a sociálnodemokratický vzor v prvej štvrtine 20. storočia [“Let's get organized!” Political mobilization, mass political parties and the social-democratic model in the first quarter of the 20th century]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 139-173. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – neimpaktovaných

BENKO, Juraj - GOGOLÁKOVÁ, Elena. Plagiátorstvo vo vede, etické štandardy a autorský zákon [Plagiarism in science, ethical standards and authorship legislation]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 645-667. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BENKO, Juraj. The Hungarian communist exiles and their activities in the years 1919–1921. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 873-897. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BENKO, Juraj. Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii [The Comintern and the Central Europe 1919–1922. From the Integration to Disciplination and Rationalisation]. In Paginae historiae : sborník Národníhu archivu Kominterna, 2020, roč. 28, č. 2, s. 51-67. ISSN 1211-9768. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly/state ...

BENKO, Juraj. Miesto, funkcia a význam politického katechizmu v slovenskom socialistickom a komunistickom hnutí v prvej štvrtine 20. storočia [Place, Function and Significance of Political Catechism in Slovak Socialist and Communist Movement during the 1 st Quarter of the 20 th Century]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 337-350. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Namiesto záveru: Miesto Alexandra Dubčeka v našich dejinách [In lieu of conclusion: Alexander Dubček´s place in our history]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 461-468. ISBN 978-80-224-1651-1.

BENKO, Juraj. "Bez ruských peňazí sa nedá vyjsť z blata." Financovanie komunistickej strany v Československu a na Slovensku v medzivojnovom období [“Without Russian money, it’s not possible to get off the mud.” Funding of the Czechoslovak Communist Party in Czechoslovakia in the interwar period]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 151-175. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

FAI Zostavovatel'ské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, atlasy)

„S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky [“With the people and for the people” : paths to democracy in Slovakia during the monarchy and the First Republic]. Zostavovatelia: Juraj Benko, Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 395 s. ISBN 978-80-224-1866-9 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920) / Juraj Benko [Bolshevism between East and West (1900-1920)]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 218 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV, Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939), Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-89396-18-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí v medzivojnovom období / Juraj Benko [The Place and Function of Intelligentsia in the Slovak Communist Movement Between Two World Wars]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 67-84.

ABD02 Na hraniciach historiografie a hagiografie. Obraz Klementa Gottwalda a jeho pôsobenia na strednom Slovensku v rokoch 1921-1924 / Juraj Benko [On the border between historiography and hagiography. Klement Gottwald’s post-February portrayal during his activity in Central Slovakia during the years 1921 – 1924]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 408-423.

ABD03 Nacionálna otázka v stredoeurópskom socialistickom hnutí a vznik ČSR / Juraj Benko [National Question in the Central European Socialist Movement and the Creation of Czechoslovakia]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 372-403.

ABD04 Revolúcia a diplomacia. misie sovietskeho Ruska v strednej Európe v prvom roku po boľševickom prevrate (1917-1918) / Juraj Benko [Revolution and Diplomacy. Missions of Soviet Russia in Central Europe during the First Year after the Bolshevik Takeover]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 27-50.

ABD05 The state and its people. The political socialisation of the Slovak population after the creation of the Czechoslovak republic / Juraj Benko. - Vega 2/0123/12 - Social radicalism and radical socialism in Slovakia during the interwar period. Articulation of social discontent and searching for alternatives in the periods of crisis in development of Slovak society in the context of socialist and communist movement.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 71-83.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919-1921 / Juraj Benko [The Hungarian communist exiles and their activities,1919-1921]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 605-628.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Na hranici paradiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická revízia [elektronický zdroj] / Juraj Benko [On a Border of Paradigms: Orthodox Marxism and its Bolshevik revision]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadania alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialstického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 1 (2014), s. 17-37.

ADFB02 Od sociálneho radikalizmu k radikálnemu socializmu 1918-1920 [elektronický zdroj] / Juraj Benko [From Social Radicalism To Radical Socialism 1918 - 1920]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939) APVV - 14 -0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 1- 19.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Repatriacija vojennoplennych iz Rossii v Gabsburskuju monarchiju v kontekste projavlenij sociaľnovo radikalizma v poslednij god Pervoj mirovoj vojny / Juraj Benko [Repatriation of Prisoners of War from Russia to the Habsburg Monarchy in the Context of Manifestations of Social Radicalism in the Last Years of World War I]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s.75-90.

AEC02 Sovietske Rusko, Kominterna a financovanie komunistického hnutia v strednej / Juraj Benko [Soviet Russia, the Comintern and the Funding the Communist Movement in Central Europe from 1917 to 1922].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 317-332.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Interpretácia husitských vojen v slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia [elektronický zdroj] / Georgij P. Meľnikov. Štúdiu preložil a pridal komentár Juraj Benko.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.8 , č.1(2014), s. 80-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Ferenčuhová, Bohumila - Roguľová, Jaroslava a kol. Občianska spoločnosť a politická kultúra: Kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012, 216 s. ISBN 9788097118 / Juraj Benko.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 159-162.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4076&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia