Historický ústav SAV
 
Juraj Benko, PhD. English version
Mgr. Juraj Benko, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: juraj.benko@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/JurajBenko

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny socialistického a komunistického hnutia, sociálny radikalizmus, formovanie politických identít v medzivojnovom období

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2000
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 2007

Ocenenia:

Cena SHS za vedeckú prácu za rok 2012 (BENKO, Juraj. Boľševizmus medzi Východom a Západom 1900-1920. Bratislava : Historický ústav, 2012)

Členstvo v redakčných radách:

Členstvo v komisiách: Rusko – slovenská komisia historikov, člen

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920) / Juraj Benko [Bolshevism between East and West (1900-1920)]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 218 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV, Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939), Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-89396-18-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí v medzivojnovom období / Juraj Benko [The Place and Function of Intelligentsia in the Slovak Communist Movement Between Two World Wars]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 67-84.

ABD02 Na hraniciach historiografie a hagiografie. Obraz Klementa Gottwalda a jeho pôsobenia na strednom Slovensku v rokoch 1921-1924 / Juraj Benko [On the border between historiography and hagiography. Klement Gottwald’s post-February portrayal during his activity in Central Slovakia during the years 1921 – 1924]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 408-423.

ABD03 Nacionálna otázka v stredoeurópskom socialistickom hnutí a vznik ČSR / Juraj Benko [National Question in the Central European Socialist Movement and the Creation of Czechoslovakia]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 372-403.

ABD04 Revolúcia a diplomacia. misie sovietskeho Ruska v strednej Európe v prvom roku po boľševickom prevrate (1917-1918) / Juraj Benko [Revolution and Diplomacy. Missions of Soviet Russia in Central Europe during the First Year after the Bolshevik Takeover]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 27-50.

ABD05 The state and its people. The political socialisation of the Slovak population after the creation of the Czechoslovak republic / Juraj Benko. - Vega 2/0123/12 - Social radicalism and radical socialism in Slovakia during the interwar period. Articulation of social discontent and searching for alternatives in the periods of crisis in development of Slovak society in the context of socialist and communist movement.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 71-83.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919-1921 / Juraj Benko [The Hungarian communist exiles and their activities,1919-1921]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 605-628.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Na hranici paradiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická revízia [elektronický zdroj] / Juraj Benko [On a Border of Paradigms: Orthodox Marxism and its Bolshevik revision]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadania alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialstického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 1 (2014), s. 17-37.

ADFB02 Od sociálneho radikalizmu k radikálnemu socializmu 1918-1920 [elektronický zdroj] / Juraj Benko [From Social Radicalism To Radical Socialism 1918 - 1920]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939) APVV - 14 -0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 1- 19.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Repatriacija vojennoplennych iz Rossii v Gabsburskuju monarchiju v kontekste projavlenij sociaľnovo radikalizma v poslednij god Pervoj mirovoj vojny / Juraj Benko [Repatriation of Prisoners of War from Russia to the Habsburg Monarchy in the Context of Manifestations of Social Radicalism in the Last Years of World War I]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s.75-90.

AEC02 Sovietske Rusko, Kominterna a financovanie komunistického hnutia v strednej / Juraj Benko [Soviet Russia, the Comintern and the Funding the Communist Movement in Central Europe from 1917 to 1922].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 317-332.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Interpretácia husitských vojen v slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia [elektronický zdroj] / Georgij P. Meľnikov. Štúdiu preložil a pridal komentár Juraj Benko.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.8 , č.1(2014), s. 80-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Ferenčuhová, Bohumila - Roguľová, Jaroslava a kol. Občianska spoločnosť a politická kultúra: Kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012, 216 s. ISBN 9788097118 / Juraj Benko.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 159-162.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4076&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   31

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   41

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia