Historický ústav SAV
 
Knižné vydania - Monografie, Zborníky English version

Rok 2015

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. JANURA, Tomáš - ZVEDELOVÁ, Kristína - SOBOLA, Marek.

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici.

Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. 198 s. projekt HÚ SAV Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. ISBN 978-80-89756-02-5.

San Francisco 1945. vznik organizácie Spojených národov. MICHÁLEK, Slavomír.

San Francisco 1945. vznik organizácie Spojených národov.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2015. 287 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-224-1437-1.

Viditeľná i skrytá ... : Česko(moravsko)- slovenská hranica v 20. storočí. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.

Viditeľná i skrytá ... : Česko(moravsko)- slovenská hranica v 20. storočí.

In Česko-slovenská historická ročenka 2013, 2013, s. 11-141. ISSN 1214-8334.

Historický časopis Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (podnázov od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. 2015 (č. 1 - 5, č. 5 v angličtine). ISSN 0018-2575. (Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS).
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť].

Vol. 79. 2010. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2015. 399 s. ISBN 978-3-11-034173-7. ISSN 0074-2015.

International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages.

Vol. 47, Part 1. January - june 2013. Editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. liv, 702 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_onlinel>. ISSN 0020-7950.

Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948) : články, prejavy, rozhovory. GUBA, Ivan - SYRNÝ, Marek.

Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948) : články, prejavy, rozhovory.

Recenzenti: Michal Šmigeľ, Tomáš Černák. Banská Bystrica ; Bratislava : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV v Bratislave : Nadácia Dr. Jozefa Lettricha v Martine, 2014. 351 s. Vega 1/0160/14 Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku. ISBN 978-80-557-0835-5.

Juraj Slávik. Moja pamäť - živá kniha : moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939. NĚMEČEK, Jan - BYSTRICKÝ, Valerián.

Juraj Slávik. Moja pamäť - živá kniha : moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 512 s. ISBN 978-80-224-1417-3.

 

Človek a svet zvierat v stredoveku. DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Človek a svet zvierat v stredoveku.

Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. 572 s. Edicia Svet vedy, Zväzok 35. Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. ISBN 978-80-224-1423-4.

 

Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej. DUCHOŇOVÁ, Diana - RÁBIK, Vladimír.

Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej.

Recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. 569 s. Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave.

Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945. HRADSKÁ, Katarína - KAMENEC, Ivan.

Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945.

Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. 1. vydanie. Bratislava : Veda, 2015. 480 s. APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. ISBN 9788022413510.

Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam). ŠTEFANSKÝ, Michal - MICHÁLEK, Slavomír.

Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam).

Recenzenti: Valerián Bystrický, Zuzana Poláčková. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 325 s. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. ISBN 9788022414494.

Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom nemecku v rokoch 1938-1945. SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter.

Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945.

Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 463 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. ISBN 9788022414517.

Bratislavský hrad : dejiny, výskum a obnova. Zostavovatelia Margaréta Musilová, Peter Barta, Angelika Herucová; posudzovatelia: Ján Madarás, Daniel Pivko, Milan Thurzo, Vladimír Turčan, Zuzana Zvarová.

Bratislavský hrad : dejiny, výskum a obnova.

Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2014. 340 s. ISBN 9788097192372.

 

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu. BADA, Michal - BARTLOVÁ, Alena.

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu.

Recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 231 s. Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. ISBN 9788022414500.

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly. KOVÁČ, Dušan.

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly.

Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 455 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, riešený v HÚ SAV. ISBN 9788022414487.

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť. MACHO, Peter - KODAJOVÁ, Daniela.

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť.

Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 398 s. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 9788022414548.

Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. OSYKOVÁ, Linda - HANULA, Matej.

Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia.

Recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 195 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). ISBN 9788022414616.

Slováci a druhá svetová vojna. ROGUĽOVÁ, Jaroslava - FIAMOVÁ, Martina - HALLON, Ľudovít - LETZ, Róbert - SCHVARC, Michal - SYRNÝ, Marek.

Slováci a druhá svetová vojna.

XIII a. Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. 399 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII a. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. ISBN 9788081190933.

Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť. HABAJ, Michal - LUKAČKA, Ján - SEGEŠ, Vladimír - MRVA, Ivan - PETRANSKÝ, Ivan A. - HRNKO, Anton.

Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť.

Recenzenti: Július Bartl, Róbert Letz. Bratislava : Perfekt, 2015. 551 s. ISBN 9788080467302.

Historické štúdie 49 Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (49, r. 2015). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-.
Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky). FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva.

Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky).

Recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 159 s. Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. ISBN 978-80-224-1468-5.

"Slovenská zem patrí do slovenských rúk" : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945. FIAMOVÁ, Martina.

"Slovenská zem patrí do slovenských rúk" : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945.

Recenzenti: Eduard Nižňanský, Jan Rychlík, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2015. 175 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. ISBN 9788022414463.

Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon). FRIMMOVÁ, Eva.

Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon).

Recenzenti: Jozef Baďurík, Viliam Čičaj, Mária Kohútová. Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum : Historický ústav SAV, 2015. 285 s. VEGA 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. ISBN 978-80-89567-54-6.

Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie). HALLON, Ľudovít.

Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie).

Recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 323 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. ISBN 978-80224-1465-4.

Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa. HLAVAČKOVÁ, Miriam.

Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa.

Recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 294 s. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. ISBN 978-80-224-1473-9.

"Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať ..." : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek. HLAVINKA, Ján.

"Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať ..." : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek.

Recenzenti: Ivan Kamenec, Ľudovít Hallon. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 150 s. APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Práca je tiež výsledkom projektu Vrba -Wetzler Memorial, ktorý podporila Conference on Jewish Material Claims Against Germany. ISBN 978-20-224-1481-4.

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie : sondy do života a kreovanie historickej pamäte do roku 1914. HOLLÝ, Karol.

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie : sondy do života a kreovanie historickej pamäte do roku 1914.

Recenzenti: Miroslav Tibor Morovics, Miroslav Kmeť. VEDA : Historický ústav SAV. 280 s. APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1480-7.

Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto. IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam.

Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto.

Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. Bratislava : PRO HISTÓRIA v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2013. 1 CD-ROM. VEGA 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor. ): mýty- stereotypy - historická pamäť. ISBN 978-80-97-1247-4-8.

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. KOVÁČ, Dušan - KOWALSKÁ, Eva - ŠOLTÉS, Peter.

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí.

Recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1478-4.

Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970. LONDÁKOVÁ, Elena.

Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970.

Recenzenti: Ivan Laluha, Anna Fischerová - Šebestová. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 303 s. Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. ISBN 978-80-224-1460-9.

Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity). SABOL, Miroslav.

Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity).

Recenzenti: Ivan Jakubec, Jan Štemberk, Ľubica Kázmerová, Peter Mičko. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 299 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-224-1459-3.

Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku. FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján.

Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku.

Recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. 1. vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. 67 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-224-1466-1.

International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages.

Vol. 47, Part 2. July- December 2013. Editor Alan V. Murray ... ; contributors ... Maria Ďurková ... [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. xxviii, 741 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950.

 

Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku. BYSTRICKÝ, Peter.

Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku.

Recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 416 s. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. ISBN 978-80-224-1477-7.

Korupcia. ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav.

Korupcia.

Recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. 563 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1447-0.


Knižné vydania - Monografie, Zborníky

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia