Historický ústav SAV
 
Ladislav (László) Vörös, PhD. English version

Mgr. Ladislav (László) Vörös, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ladislav.voros@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%B6r%C3%B6s

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- teória dejín, metodológia, metodologický nacionalizmus v dejepisectve
- dejiny nacionalizmu v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia
- dejiny korupcie v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archeológia-história, rok ukončenia: 2001
PhD : Historický ústav SAV, rok získania titulu: 2009

Študijné pobyty:

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovinsko), október 2005 – apríl 2006

Research Centre for Historical Studies, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, Holandsko), ako účastník programu: The European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean, “Building on the Past” (Marie Curie Fellowships for Doctoral Students in History), október 2003 – júl 2004

Europa Institut (Budapešť Maďarsko), marec – jún 2003

Členstvo v redakčných radách:

Hlavný redaktor internetového vedeckého časopisu: Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy http://www.forumhistoriae.sk

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia a parlamentné voľby v Uhorsku v období dualizmu [Political corruption and the parliamentary elections in Hungary during the period of dualism]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 83-125. ISBN 978-80-224-1865-2. (VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí. OTKA, K 134378 : Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból/Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective))

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Uhorské vlády, orgány správy a dozoru a čechoslovakistické hnutie 1895-1914: pozorovanie, dezinterpretácie a protiopatrenia [Hungarian governments, institutions of control and supervision, and the Czechoslovakist movement, 1895-1914: Surveillance, misinterpretations and countermeasures]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 96-125. ISBN 978-80-7422-679-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

VÖRÖS, Ladislav. Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií [Unwanted elite. Samo Czambel, an activist on the borderline of two national ideologies]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 453-485. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

VÖRÖS, Ladislav. Sociálna funkcia historického poznania a vedecké písanie dejín v 21. storočí [The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 619-629. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. ústavná úloha Historického ústavu SAV : Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inspirácie))

VÖRÖS, Ladislav. The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 5, s.785-797. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

VÖRÖS, Ladislav. Social Demand and the Social Purpose of History : What is Missing from Alun Munslow's Classification of Historiography? In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, no. 4, s. 776-803. ISSN 2063-8647. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. "Odťaté ruky"? Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí [ „Hands Severed“? Continuity and Discontinuity of Political and Social Elites in Slovakia in the 19th and 20th Centuries]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 1-8. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/01-soltes-voros-odtate-ruky-kontinuity-a-diskontinuity-politickych-a-spolocenskych-elit-na-slovensku-v-19-a-20-storoci.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

VÖRÖS, Ladislav. "Veszedelmes panszlávok." A magyar uralkodó elit képe a szlovák mozgalomról a 19-20. század fordulóján. In Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttelés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-Európai régióban (1848-1938). - Budapest : Országgyülés Hivatala, 2017, s. 159-192. ISBN 978-615-5674-19-8. ISSN 2046-4876. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

VÖRÖS, Ladislav. Slovenský Wallenrod, národný renegát alebo úprimný vlastenec? Boj o „pravdivý obraz“ Samuela Czambela [A Slovak Wallenrod, a National Renegade, or a Sincere Patriot? The Battle for a “True Image” of Samuel Czambel]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 173-203. ISBN 978-80-224-1897-3. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

VÖRÖS, Ladislav. Svetozár Hurban Vajanský a uhorská pohraničná polícia : prípad jedného vydierania. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 215-233. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VÖRÖS, Ladislav. Kováč, Dušan - Kowalská Eva - Šoltés, Peter a kol. Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. Bratislava: VEDA, 2015, 511 s. ISBN 978-80-224-1478-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 737-743. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. - Bratislava : VEDA, 2015.

VÖRÖS, Ladislav. Kováč, Dušan, Kowalská, Eva, Šoltés, Peter et al. SDpoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (Society in Slovakia in the long 19th Century). Bratislava, VEDA, 2015. 511 pages. ISBN 978-80-224-1478-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč.65, č. 5, s.939-945. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spoločnosť na Slovenskui v dlhjom 129. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Ďoltés et al. - Bratislava : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5.

VÖRÖS, Ladislav. Úvod: Politická korupcia v súvislostiach [Introduction: Political corruption in context]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 9-16. ISBN 978-80-224-1865-2.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii [elektronický zdroj] / László Vörös [The Disintegration of Hungarian Kingdom. Formation of Czechoslovakia and Trianon. Representations of the Evants of 1918-1920 in Hungarian and Slovak Historiography]. - Popis urobený dňa 30. 1. 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 14-58.

How to Define a "Nation" ? a Thing, a Group, or a Category ? / László Vörös. - Vega 2/0138/11 - Transformations of the Slovak Society in the First Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 11-23.

Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii / László Vörös [The disintegration of Hungarian Kingdom, the formation of Czechoslovakia and Trianon. The representations of the events between 1918 and 1920 in Hungarian and Slovak Historiography].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 21-64.

Ako existujú sociálne entity ? Metodologické poznámky k žánru národných dejín / László Vörös [How social entities exist? Some methodological remarks on national history genre (19th and 20th centuries)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 12-29.

Vlastenectvo aj šovinizmus, alebo len nacionalizmus ? : terminologické a definičné problémy skúmania nacionalizmov a historická komparácia. 1. / László Vörös [Patriotism and also Chauvinism, or only the Nationalism? : Problems with Terminology and Definitions related to the Research of Nationalism and Historical Comparison]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. Ústavná úloha HÚ SAV: Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inšpirácie).
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 336-371.

Korupcia: Podoby jedného košatého fenoménu a možnosti jeho historického skúmania / László Vörös [Corruption: Forms of this Diverse Phenomenon and Possibilities of its Historical Research]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 12-55.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

"A leghazafiasabb magyarok" vagy "egy szabad nemzet"? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914-1918 között / László Vörös ["The most patriotic Hungarians" or "a free nation"? Social Representations of Slovaks in the Hungarian Press in the Years 1914-1918]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 3 (2014), s.25-60.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Ideológia - hranice jedného konceptu [elektronický zdroj] / László Vörös [Ideology: Boundaries of a concept]. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 1 (2014 ), s. 1-16.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách.
In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, Ladislav Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

Rozpad Uhorska a trianonska zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, László Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD. - Popis urobený dňa 21. 4. 2016. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z predtlače na obale CD. - ISBN 978-80-89396-23-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Úvod [elektronický zdroj] / László Vörös, Miroslav Michela [Introduction]. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 9-12.

Záver [elektronický zdroj] / Miroslav Michela, László Vörös [Conclusion]. - Popis urobený dňa 30.1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.272-275.

Úvod / Miroslav Michela, László Vörös [Introduction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 11-17.

Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4827&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia