Historický ústav SAV
 
Ladislav (László) Vörös, PhD. English version

Mgr. Ladislav (László) Vörös, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: ladislav.voros@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%B6r%C3%B6s

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- teória dejín, metodológia, metodologický nacionalizmus v dejepisectve
- dejiny nacionalizmu v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia
- dejiny korupcie v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archeológia-história, rok ukončenia: 2001
PhD : Historický ústav SAV, rok získania titulu: 2009

Študijné pobyty:

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovinsko), október 2005 – apríl 2006

Research Centre for Historical Studies, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, Holandsko), ako účastník programu: The European Doctorate: Social History of Europe and the Mediterranean, “Building on the Past” (Marie Curie Fellowships for Doctoral Students in History), október 2003 – júl 2004

Europa Institut (Budapešť Maďarsko), marec – jún 2003

Členstvo v redakčných radách:

Hlavný redaktor internetového vedeckého časopisu: Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy http://www.forumhistoriae.sk

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

AAB02 Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

AAB03 Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii [elektronický zdroj] / László Vörös [The Disintegration of Hungarian Kingdom. Formation of Czechoslovakia and Trianon. Representations of the Evants of 1918-1920 in Hungarian and Slovak Historiography]. - Popis urobený dňa 30. 1. 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 14-58.

ABD02 How to Define a "Nation" ? a Thing, a Group, or a Category ? / László Vörös. - Vega 2/0138/11 - Transformations of the Slovak Society in the First Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 11-23.

ABD03 Rozpad Uhorska, vznik Československa a Trianon. Reprezentácie udalostí rokov 1918-1920 v maďarskej a slovenskej historiografii / László Vörös [The disintegration of Hungarian Kingdom, the formation of Czechoslovakia and Trianon. The representations of the events between 1918 and 1920 in Hungarian and Slovak Historiography].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 21-64.

ABD04 Ako existujú sociálne entity ? Metodologické poznámky k žánru národných dejín / László Vörös [How social entities exist? Some methodological remarks on national history genre (19th and 20th centuries)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 12-29.

ABD05 Vlastenectvo aj šovinizmus, alebo len nacionalizmus ? : terminologické a definičné problémy skúmania nacionalizmov a historická komparácia. 1. / László Vörös [Patriotism and also Chauvinism, or only the Nationalism? : Problems with Terminology and Definitions related to the Research of Nationalism and Historical Comparison]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. Ústavná úloha HÚ SAV: Metodika historického skúmania fenoménu nacionalizmu (interdisciplinárne inšpirácie).
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 336-371.

ABD06 Korupcia: Podoby jedného košatého fenoménu a možnosti jeho historického skúmania / László Vörös [Corruption: Forms of this Diverse Phenomenon and Possibilities of its Historical Research]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 12-55.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 "A leghazafiasabb magyarok" vagy "egy szabad nemzet"? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914-1918 között / László Vörös ["The most patriotic Hungarians" or "a free nation"? Social Representations of Slovaks in the Hungarian Press in the Years 1914-1918]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 3 (2014), s.25-60.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Ideológia - hranice jedného konceptu [elektronický zdroj] / László Vörös [Ideology: Boundaries of a concept]. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8 , č. 1 (2014 ), s. 1-16.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Príprava na vedeckú prácu a doktorandské štúdium na Historickom ústave SAV [elektronický zdroj] / Marína Zavacká, László Vörös. - Príspevok bol vypracovaný v rámci ústavnej úlohy HÚ SAV History Updated. Centrum kurikulárnej podpory výučby dejepisu na vysokých školách.
In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 52-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

FAI02 Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, Ladislav Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2013. - 336 s. - Druhé prepracované a doplnené vydanie. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-89396-24-5

FAI03 Rozpad Uhorska a trianonska zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Editori Miroslav Michela, László Vörös [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD. - Popis urobený dňa 21. 4. 2016. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z predtlače na obale CD. - ISBN 978-80-89396-23-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod [elektronický zdroj] / László Vörös, Miroslav Michela [Introduction]. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - Názov z pretlače na CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 9-12.

GII02 Záver [elektronický zdroj] / Miroslav Michela, László Vörös [Conclusion]. - Popis urobený dňa 30.1. 2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.272-275.

GII03 Úvod / Miroslav Michela, László Vörös [Introduction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 11-17.

GII04 Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4827&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   77

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 21
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 40
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   102

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia