Historický ústav SAV
 
Linda Osyková, PhD. English version
Mgr. Linda Osyková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: linda.osykova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Politické, sociálne a kultúrne dejiny Slovenska v medzivojnovom Československu, volebné kampane politických strán, politická socializácia občanov, osobnosti v politike, symbolická a výtvarná stránka politiky, urbanistická politika štátu, budovanie sociálnej infraštruktúry (výstavba bytov, škôl a zdravotníckych zariadení) na Slovensku v období rokov 1918 – 1945.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1999 - magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor história – slovenský jazyk a literatúra
2009 - interné doktorandské štúdium, Historický ústav SAV, vedný odbor: slovenské dejiny

Členstvo v redakčných radách:

2006 - 2012 redaktorka časopisu História

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OSYKOVÁ, Linda. Bytová núdza, výstavba a legislatíva [A Shortage of Flats; Construction and Legislation]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 131-143. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

OSYKOVÁ, Linda. Otázky zahraničnej politiky v predvolebných programoch politických strán na Slovensku v období 1. ČSR [Foreign Policy Topics in the Programs of Political Parties in Slovakia during the 1th Czechoslovak Republic Period]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 73-85. ISBN 978-80-224-1564-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

OSYKOVÁ, Linda. Problematika bývania v Trnave v rokoch 1918-1945 [The Issue of Living in Trnava from 1918-1945]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 501-516. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Sociálni demokrati verzus komunisti. Politické a sociálne nástroje agitácie pred voľbami v rokoch 1920 a 1925 na Slovensku [Social Democrats vs. Communists. Political and social instruments of the agitation before the parliamentary elections in 1920 and 1925 in Slovakia]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 211-231. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Stav školstva na Slovensku v medzivojnovom období a výstavba škôl na príklade mesta Trnava [The State of School System in Slovakia during the Inter-war Period and the Construction of Schools as Shown on the Case of the City of Trnava]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 81-102. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

OSYKOVÁ, Linda. Budovanie zdravotníckych a zdraviu prospešných zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The building health and health benefits institutions in Trnava in the inter-war petriod]. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 155-173. (2017: 0.102 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-7219. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

OSYKOVÁ, Linda. Architekti, stavitelia a ďalšie osobnosti spojené so sociálne prospešnou výstavbou v Trnave v rokoch 1918 - 1945 [Architects, Builders and other Personalities in Charge of the Socially Oriented Constructions in Trnava from 1918 till 1945]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 255-272. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945)

OSYKOVÁ, Linda. Ivan Dérer, aktívny agitátor sociálnych demokratov v medzivojnovom období [Ivan Dérer - An Active Social Democratic Agitator of the Inteerwar Period]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 111-130. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

OSYKOVÁ, Linda. Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave v medzivojnovom období [The Construction of Schools and Medical Facilities in Trnava during the Inter-War Period]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 139-149. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

OSYKOVÁ, Linda. Nadávky, bitky a karikatúry : predvolebné kortešačky na Slovensku v medzivojnovom období. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 320-332. ISBN 978-80-8159-680-3.

OSYKOVÁ, Linda. Záhrada v nemocnici, sprchy na streche školy : výstavba verejne prospešných budov v Trnave v medzivojnovom období. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 314-324. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

OSYKOVÁ, Linda. Michálek, Slavomír. San Francisco 1945. Vznik organizácie spojených národov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 175-176. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, Matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). - ISBN 9788022414616

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR / Linda Osyková [Election Campaigns of Political Parties in Slovakia during the 1st Czechoslovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 274 s. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). - ISBN 978-80-224-1228-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Antisemizmus v predvolebnej propagande (SĽS) HSĽS v 20. rokoch 20. storočia / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation and the People's Party before the Parliamentary Election in Slovakia in the 1920's].
In Antisemitizmus a propaganda / Eduard Nižňanský, Michala Lônčíková a kol. - Bratislava : Filozofická fakulta UK Katedra všeobecných dejín : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií : Poľský inštitut Bratislava, 2014. - ISBN 978-80-8127-119-9. - S. 11-22.

ABD02 Hranice koaličného partnerstva agrárnikov a sociálnych demokratov : k sociálnym programom agrárnej a sociálno-demokratickej strany v medzivojnovom období / Linda Osyková [Limits of the Coalition Partnership between Agrarians and Social Democrats. To Social Programs of Agrarian and Social Democratic Party during the Interwar Period]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti na Slovensku a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 87-103.

ABD03 Jubilejné oslavy 28. a 30. októbra 1928 na Slovensku / Linda Osyková [Anniversary celebrations in Slovakia on the 28th and 30th of October, 1928]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 183-198.

ABD04 Postavenie žien na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Linda Osyková [The Status of Women in Slovakia in 1939-1941]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 183-193.

ABD05 Premeny volebnej kampane na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Changes of Electoral Compaign in Slovakia during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 135-152.

ABD06 Vzdelávanie a politika v programoch ľudovej, sociálnodemokratickej a agrárnej strany : (programy a realita) / Linda Osyková [Education and Politics reflected by the Programms of People´s Party, Social Democratic Party and Agrarian Party (Programs and Reality)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.71-86.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K sociálnym programom sociálno-demokratickej a komunistickej strany na Slovensku počas 1. Československej republiky / Linda Osyková [To the Social Programs of the Social-Democratic and Communistic Party in Slovakia during the Existence of the 1st Czechoslovak Republic]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Zborník Slovenského národného múzea [seriál]. História. - Roč. CIV, č. 50 (2013), s. 115-128.

ADFB02 Legislatívne riešenia bytovej krízy počas 1. ČSR a realizácia zákonov v praxi na príklade Bratislavy [elektronický zdroj] / Linda Osyková [The Legislative Solutions to the Housing Crisis During the First Czechoslovak Republic and the Implementation of Laws into Practice; Case Study of Bratislava]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 152-165.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Agrárna strana v trnavskom okrese v medzivojnovom období / Linda Osyková [Agrarian Party in Trnava Region between Wars].
In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky / Editoři Josef Harna, Blanka Rašticová. - Uherské Hradiště : Slovácke muzeum, 2012. - ISBN 978-80-87671-01-6. - S. 135-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Protižidovská agitácia v druhej polovici 30. rokov 20. storočia na Slovensku / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation in the second half of the 30s of the 20th Century in Slovakia]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.30-45.

AED02 Výtvarná podoba volieb na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Representation of Elections in Visual Art in Slovakia during the Inter-war Period].
In K dejinám dizajnu na Slovensku / Editori: Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013. - ISBN 978-80-970173-6-1. - S. 138-155.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / editori: Linda Osyková, Matej Hanula ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-224-1461-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Arpáš, Róbert. Autonómia: Víťazstvo alebo prehra ? Vyvrcholenie politického zápasu HSĹS o autónomiu Slovenska. bratislava: veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 200 s. ISBN 9788022411905 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711-712.

GII02 K nedožitému jubileu Milana Zemka / Linda Osyková.
In Správy Slovenskej akadémie vied [seriál]. - ISSN 0139-6307. - Roč. 50, č. 7-8, (2014), s. 14-15.

GII03 Medzinárodná vedecká konferencia Ako historici píšu biografie / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.177-179.

GII04 Medzinárodná vedecká konferencia Medzi politickým a sociálnym radikalizmom 1918-1939 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 710-714.

GII05 medzinárodná vedecká konferencia Každodennosť 19. a 20. storočia / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 564-566.

GII06 Slovo na úvod / Linda Osyková, Matej Hanula [Foreword].
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 7-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6079&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia