Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. English version
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lubica.kazmerova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

výskum primárnych prameňov politického systému Československa a Slovenskej republiky (1939 – 1945) v súvislosti s kultúrnou politikou prvej ČSR a vojnového slovenského štátu. V rámci uvedenej problematiky venuje pozornosť otázkam inštitucionalizácie kultúry, vzdelávania, školského systému, národnej osvety, stratégii a prioritám čs. štátu a vojnového slovenského štátu v stredoeurópskom kontexte

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1979
PhD., CSc. Historický ústav SAV, 1989
PhDr. - 1983

Členstvo v komisiách:

Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: členka)

Slovenská komisia dejepisnej olympiády pri Ministerstve školstva SR (funkcia: predsedníčka)

Komisia Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí členka (funkcia: členka)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hranice a štátnosť : presadzovanie ideí slovenskej štátnosti ľudovou stranou vo vyučovacom procese v rokoch 1938-1945 / Ľubica Kázmerová [Borders and Statehood. Promotion of the Slovak Statehood Ideas 157 in Education by the People’s Party in the Years 1938 – 1945]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania a národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠaNO v Bratislave a osobnosti).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 157-170.

ABD02 Margita Czóbelová - portrét osobnosti v kontexte doby / Ľubica Kázmerová [Margita Czóbelová – Portrait of Individuality in the Context of an Era]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 187-197.

ABD03 Medzivojnové premeny školstva a kultúry. 4. kapitola / Ľubica Kázmerová, Milan Zemko [Changes in Education and Culture during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávania na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia / Ľubica Kázmerová [Prof. Michal Ursíny and the ambition of Technical University education in Slovakia during the 1920s]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority čs. štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠa NO v Bratislave, osobnosti).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 132-141.

ABD05 Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918-1945 / Ľubica Kázmerová [Governing School Authorities in Slovakia and the Educational System during 1918-1945].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 11-33.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Anton Štefánek- nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt profilu osobnosti / Ľubica Kázmerová [Anton Štefánek – Unacknowledged Personality of Our History. An Outline of a Personality Profile].
In Studia Politica Slovaca [serial] : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 81-89.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938-1941 / Ľubica Kázmerová [Changes in the Structure of the School System in Slovakia from 1938 till 1941]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 63-72.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Siedmy ročník Dejepisnej olympiády / Ľubica Kázmerová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 75.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2301&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 61
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   94

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 69
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 137
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   245

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia