Historický ústav SAV
 
PhDr. Martin Štefánik, PhD. English version
PhDr. Martin Štefánik, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: martin.stefanik@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

stredoveké mestá, stredoveké baníctvo a obchod s kovmi, kontakty s Talianskom

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr: FFUK 1998
PhDr. 2000
PhD.: HÚ SAV 2003
akad.r. 2004/2005 Gastdozent für slowakische Geschichte, Universität Freiburg

Študijné pobyty:

Padova, Budapešť, Viedeň, Benátky, Augsburg, Freiburg im B., Florencia

Ocenenia:

1. cena v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (2005)
Prémia Literárneho fondu za Publikáciu: Lexikon stredovekých miest na Slovensku (2010)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Anjouovské hospodárske reformy a ich európske pozadie v hospodárstve uhorského kráľovstva / Martin Štefánik [The Anjou Economic Reforms and their European Background in the Economy of Hungarian Kingdom]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 79-92.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku / Martin Štefánik [Tax Obligations of the Mining and Mint Town of Kremnica in the Middle Ages]. - Centrum excelentnosti CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 645 - 654.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Obchodné privilégiá banského a mincovného mesta Kremnica v stredoveku / Martin Štefánik [Business privileges of the mining and minting town of Kremnica during the Middle Ages]. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, VEGA 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Acta rerum naturalium [serial]. - ISSN 1801-5972. - Č. 12 (2012), s. 237-242.

ADEB02 Die Forschung zur Geschichte der der Mittelalterlichen Städte in der Slowakei während der letzten zwanzig Jahre / Ján Lukačka, Martin Štefánik. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Vega 2/0064/11 Hospodárske a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s.411-428.

ADEB03 Guerra commerciale. Il blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia. Il ruolo delle citta e dei mercanti nella lotta fra gli stati [elektronický zdroj] / Martin Štefánik [Trade war of King Sigismund against Venice. The Role of cities and merchants in the struggle between the states]. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku.
In Mélanges de l´École française de Rome - Moyen Âge [elektronický zdroj]. - 127, 2 (2015), s.1-23.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave. Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského súdnictva z rokov 1435-1519 / Martin Štefánik [Animals as stolen goods in Late-Middle Age Pressburg: selected cases of economic criminality from the judiciary book of Pressburg’s city justice from the years 1435 – 1519]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.48 (2014), s. 155-161.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Die Beschlüsse des Venezianischen Consiglio dei Dieci zu den Attentatsversuchen auf Sigismund aus den Jahren 1413-1420 / Martin Štefánik. - APVV -0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Herausgegeben von Karel Hruza und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-205-78755-6. - S. 161-173.

AEC02 Die Privilegierung der Kremnitzer Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung der Münzer-Privilegien und ihre sozioökonomischen Zusammenhänge (1328-1526) / Martin Štefánik. - APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Montanregion als Sozialregion : Zur gesellschaftlichen Dimension von "Region" in der Montanwirtschaft / Angelika Westermann (Hg.) unter Mitwirkung von Josef Pahl. - Hussum : Matthiesen Verlag, 2012. - ISBN 978-3-7868-5303-9. - S. 437-456.

AEC03 The Role of Italian Businessmen and Entrepreneur in the Beginnigs of Central Slovakian Metal Mining with special regard to the Productivity of Gold in Kremnica in the 1st Half of 14th Century / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégia a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku, APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Mining in European History and its Impact on Environment and Human Societies : Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ HiMAT, 7-10. November 2012, Innsbruck / Editors: Peter Anreiter, Klaus Brandstätter, Gert Goldenberg, Klaus Hanke Walter Leitner, Kurt Nicolussi, Klaus Oeggl, Ernst Pernicka, Veronika Schaffer, Thomas Stollner, Gerhard Tomedi, Peter Tropper. - Universität Innsbruck, 2013. - ISBN 978-3-902936-18-9. - S. 157-160.

AEC04 Die Dalmatische Route als Transportweg slowakischer Metalle in den Mittelmeerraum im 13. -14. Jahrhundert = Dalmátska cesta ako trasa transportu slovenských kovov do Stredomoria v 13. -14. storočí / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku, APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, CESDDE.
In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - s. 414-418.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Das Privileg König Ludwig II. von Ungarn für die Stadt Kremnitz als Sitz der Münzkammer und als Prägungsort der Münzen vom 13. Dezember 1525 / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest.
In Montangeschichte lehren : Quellen und Analysen zur frühen Neuzeit : Festschrift für Angelika Westermann zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Hans-Joachim Kraschewski, Ekkehard Westermann. - Husum : Matthiesen Verlag, 2015. - ISBN 9783786853053. - S. 119-122.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Výnosnosť kremnického zlatého baníctva v začiatkoch povrchovej ťažby v 1. polovici 14. storočia / Martin Štefánik [Einträglichkeit des Kremnitzer Goldbergbaus in den Anfängen des Tagebaus in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts].
In Argenti fodina 2011 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2011, ktorá sa konala v dňoch 7.-9. septembra 2011 v Banskej Štiavnici / Zodpovedný redaktor Jozef Labuda. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. - ISBN 978-80-89151-31-8. - S. 107-109.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Krádeže zvierat podľa trestných zápisov bratislavskej súdnej knihy z rokov 1435-1519. 8.2 / Martin Štefánik ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Larcenies of Animals According to Criminal Records in Bratislava Judiciary Book of the Years 1435 – 1519]. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 490-496.

AEDA02 Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxemburského / Martin Štefánik [Kremnica Town´s Chancellery from the Receiving of Basic Privilege till the Reign of Sigismund of Luxemburg]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Poznávanie dejín Slovenska : pramene, metódy a poznatky / Editori: Marcela Doménová, Drahoslav Magdoško ; Recenzenti: Mária Kohútová, Ján Lukačka. - Prešov ; Košice : Universum EU, 2015. - ISBN 978-80-89046-90-4. - S. 231-221.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Kniha účtov mesta Kremnica z rokov 1423-1424. Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa zachovanej knihy účtov vlády Žigmunda Luxemburského / Martin Štefánik [The Kremnica Town Book of Accounts from the years 1423-1424. The Economy of the Town Kremnica and its Relationship to the King Sigismund on the base of the preserved Town Book]. - APVV -0051-12: Stredoveké hrady na Slovensku. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Argenti fodina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2014, ktorá sa konala v dňoch 10.-12. septembra 2014 v Banskej Štiavnici / Zostavovateľ Jozef Labuda. - Banská Štiavnica : Slovenské Banské múzeum, 2015. - ISBN 978-80-85579-49-9. - S. 131-138.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2465&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   63

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 55
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   105

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia