Historický ústav SAV
 
PhDr. Martin Štefánik, PhD. English version
PhDr. Martin Štefánik, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: martin.stefanik@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/martinstefanik

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník, vedúci Oddelenia stredovekých dejín

Vedecké zameranie:

stredoveké mestá, banské mestá, stredoveké baníctvo a obchod s drahými kovmi, kontakty s Talianskom v stredoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr: FFUK 1998
PhDr. 2000
PhD.: HÚ SAV 2003
akad.r. 2004/2005 Gastdozent für slowakische Geschichte, Universität Freiburg

Študijné pobyty:

Programy TEMPUS, SAIA, Europa-Institut Budapest, Fondazione Cini (Venezia), Robert-Bosch Stiftung, Istituto Regionale di Studi europei del Friuli Venezia Giulia, ÖAD, DAAD, Mellon Foundation:

Padova, Budapešť, Viedeň, Benátky, Urbino, Augsburg, Freiburg im B., Florencia

Ocenenia:

1. cena v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (2005)
Prémia Literárneho fondu za Publikáciu: Lexikon stredovekých miest na Slovensku (2010)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

ŠTEFÁNIK, Martin. Žigmund a stredoslovenské banské mestá [Sigismund und die mittelslowakische Bergstädte. Sigismund and Central Slovak Mining Towns]. In Středověké město: politické proměny a sociální inovace. - Praha : FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2019, s. 147-187. ISBN 978-80-7007-598-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ŠTEFÁNIK, Martin. Mesto, jeho pojem a vývoj v stredoveku [Definition of a Town and its Development in the Middle Ages]. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-64. ISBN 978-80-224-1609-2. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ŠTEFÁNIK, Martin. A gömör-szepesi réz Flandriaban és Velencében a 14. század első harmadáíban [Gemer-Spiš copper in Flanders and Venice in the first third of the 14th century]. In Veretek, utak, katonak : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. - Budapest : Magyar Tudomanyos Academia, 2018, s. 355-378. ISBN 978-963-416-124-0. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ŠTEFÁNIK, Martin. Kríza v baníctve drahých kovov koncom stredoveku v zrkadle prameňov stredoslovenských banských miest [Die Krise im Bergbau der Edelmetallen am Ende des Mittelalters aus Quellen der mittelslowakischen Bergstädten. The Crisis in Precious-Metals Mining by the End of the Middle-Ages in the Mirror of the historical sources of the Central Slovakian Mining Towns]. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 117-134. ISBN 978-80-89867-02-8. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie) Typ: ABD

ŠTEFÁNIK, Martin. Stredoveká Banská Štiavnica a jej obyvatelia do prelomu 15. a 16. storočia [Die Bevölkerung der Stadt Schemnitz im Mittelalter bis zur Wende des 15. und 16. Jahrhundert. The medieval city of Banská Štiavnica and its Population until the turn if the 15th and 16th Centuries]. In Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. - Banská Štiavnica : Vydal Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017, s. 17-35. ISBN 978-80-970219-8-6. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ABD

ŠTEFÁNIK, Martin. Sociálny obraz stredovekého mesta : Možnosti a limity interpretácie daňových súpisov na príklade Kremnice v polovici 15.st. [Social Image of Medieval Town. Possibilities and Limits of Tax Records Interpretation on the Example of Kremnica in the Middle of the 15th Century]. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017, s. 221-238. ISBN 978-80-224-1609-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: ABD

ŠTEFÁNIK, Martin. Mestské hrady v Banskej Štiavnici a Kremnici do konca stredoveku [The Town Castles in Banská Štiavnica and Kremnica until the and of the Middle Ages]. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 187-202. ISBN 978-80-224-1608-5. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ŠTEFÁNIK, Martin. "Rame di Pollana". Spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia ["Rame di Pollana". Das aus Zips-Gemer Region ausgeführte Kupfer in Flandert und in Venedig im ersten Drittel des 14. Jahrhundert. "Rame di Pollana". Spiš-Gemer copper in Flanders and Venice in the first third of the 14th century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 193-216. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ADDB

ŠTEFÁNIK, Martin. The Exporting of Copper from eastern Slovakia to western Europe in the first third of the 14th century. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 785-813. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.1 (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách

ŠTEFÁNIK, Martin. The Kremnica Town Book of Accounts: The Economy of a Mining and Mint Town in the Kingdom of Hungary. In Money and Finance in Central Europe during the later Middle Ages. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016, s. 42-56. ISBN 978-1-137-46022-6. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

ŠTEFÁNIK, Martin. Egy bányaváros adókötelezettségei : Körmöcbánya a középkorban [The Tax obligations of a mining town: Kremnica in the Middle Ages]. In Urbs : magyar várostörténeti évkönyv, 2018, vol. XII., s. 49-63. ISSN 1787-6753. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách

ŠTEFÁNIK, Martin. Poľsko, Žigmund a benátska diplomacia. K medzinárodnému pozadiu zálohu spišských miest za vlády Žigmunda Luxemburského [Polen, Sigismund und venezianische Diplomatie. Internationaler Hintergrund der Verpfändung Zipser Städte während der Regierung von Sigismund von Luxemburg]. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 207-232. ISBN 978-80-223-4410-4. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).

ŠTEFÁNIK, Martin. Banské mestá na Slovensku do roku 1500. Hospodárske pomery, ťažba a svetový obchod s drahými a farebnými kovmi n a sklonku stredoveku [Mining towns in Slovakia until 1500. Economic conditions, mining and precious and non-ferrous metals world trade at the end of the middle ages]. In Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha : katalóg výstavy. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2017, s. 9- 25. ISBN 978-80-8060-425-8. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).

ŠTEFÁNIK, Martin. Donácia banského regiónu a kremnickej mincovej komory v r. 1424–1427: skutočný dar alebo pragmatická politika? [The Donation of the Mining Region and Kremnica Mint Chamber in 1424–1427: A True Gift or Pragmatism?]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 73-112. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

BÓNA, Martin - ŠTEFÁNIK, Martin - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Mestské hrady = Town castles. In Stredoveké hrady na strednom Pohroní. 1. vydanie. - Nitra : Archeologický ústav SAV : Zvolen : ARCHEOFACT, občianske združenie, 2021, s. 199-236. ISBN 978-80-8196-052-9. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku.

AFB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ŠTEFÁNIK, Martin. Banské a mincové komory na území dnešného Slovenska za Arpádovcov a Anjouovcov [Berg- und Münzkammern auf dem Gebiet der Slowakei in der Zeit der Arpáden und Anjous. Mining and minting Chambers in the area of present-day Slovakia in the Árpád and Anjou Period]. In Argenti fodina 2017 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti Fodina 2017, ktorá sa konala v dňoch 6.-8. septembra 2017 v Banskej Štiavnici. Zostavovatelia: Jozef Labuda, Daniel Harvan. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2017, s. 88-100. ISBN 978-80-85579-55-0. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ŠTEFÁNIK, Martin. Zahraničné cesty vyslancov mesta Kremnica za kráľom počas vlády Žigmunda Luxemburského [Die ausländischen Reisen der Endsandten der Stadt Kremnitz zum König während der Regierung von Sigismund von Luxemburg. Foreign travels of envoys of the town of Kremnica to the king during the reign of Sigismund of Luxemburg]. In Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. Zostavila Miriam Viršinská ; recenzenti Viliam Čičaj, Ivan Mrva. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského pre katedru histórie Pedagogickej fakulty UK, 2018, s. 46-55. ISBN 978-80-223-4695-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku)

ŠTEFÁNIK, Martin. Vdovské zabezpečenie uhorských kráľovien. K predhistórii, kontextu a dôvodom darovania stredoslovenských banských miest kráľovnej Barbore [Witwenversorgung der ungarischen Königinen. Zur Urgeschichte, dem Kontext und den Ursachen des Schenkens der mittelslowakischen Bergbaustädte der Königin Barbara]. In Argenti fodina : zborník prednášok 2020. Zostavili: Daniel Harvan, Jozef Labuda ; recenzenti: Stanislav Jeleň, Katarína Kapustka, Peter Laučík. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021, s. 73-97. ISBN 978-80-85579-59-8. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. Argenti fodina 2020)

BDB Heslá v encyklopédiách

ŠTEFÁNIK, Martin. Orava (Oravská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 356 - 358. ISBN 978-80-224-1608-5.

ŠTEFÁNIK, Martin. Gelnica (Spišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 295-296. ISBN 978-80-224-1608-5.

ŠTEFÁNIK, Martin. Richnava (Spišská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 372-373. ISBN 978-80-224-1608-5.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ŠTEFÁNIK, Martin. Földből, folyón, tengeren. A magyar rézérc 14. századi körútja. In Középkori gazdaságtörténet : Havi Színes, 2018, 29. jún, [5] s. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://tti.btk.mta.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/3240-foldbol-folyon-tengeren.html

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch

ŠTEFÁNIK, Martin. Sprisahania, podplácanie a lži v meste vody : dejiny špionáže a kontrašpionáže uhorsko-benátskych konfliktov. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 82-89. ISBN 978-80-8159-680-3.

ŠTEFÁNIK, Martin. Casanova ako tajný agent štátu. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 185-192. ISBN 978-80-8159-892-0.

ŠTEFÁNIK, Martin. Odvrátená stránka talianskej renesancie. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 102-121. ISBN 978-80-8159-999-6.

ŠTEFÁNIK, Martin. Krádeže zvierat v neskorostredovekej Bratislave. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 75-81. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Stredoveké mesto a jeho obyvatelia [Medieval Town and its Inhabitants]. Zostavovateľ Martin Štefánik ; recenzenti: Jozef Baďurík, Pavol Maliniak. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017. 352 s. ISBN 978-80-224-1609-2 (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

Roky 2012 - 2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Anjouovské hospodárske reformy a ich európske pozadie v hospodárstve uhorského kráľovstva / Martin Štefánik [The Anjou Economic Reforms and their European Background in the Economy of Hungarian Kingdom]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 79-92.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku / Martin Štefánik [Tax Obligations of the Mining and Mint Town of Kremnica in the Middle Ages]. - Centrum excelentnosti CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 645 - 654.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 Obchodné privilégiá banského a mincovného mesta Kremnica v stredoveku / Martin Štefánik [Business privileges of the mining and minting town of Kremnica during the Middle Ages]. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, VEGA 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Acta rerum naturalium [serial]. - ISSN 1801-5972. - Č. 12 (2012), s. 237-242.

ADEB02 Die Forschung zur Geschichte der der Mittelalterlichen Städte in der Slowakei während der letzten zwanzig Jahre / Ján Lukačka, Martin Štefánik. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Vega 2/0064/11 Hospodárske a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s.411-428.

ADEB03 Guerra commerciale. Il blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia. Il ruolo delle citta e dei mercanti nella lotta fra gli stati [elektronický zdroj] / Martin Štefánik [Trade war of King Sigismund against Venice. The Role of cities and merchants in the struggle between the states]. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku.
In Mélanges de l´École française de Rome - Moyen Âge [elektronický zdroj]. - 127, 2 (2015), s.1-23.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave. Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského súdnictva z rokov 1435-1519 / Martin Štefánik [Animals as stolen goods in Late-Middle Age Pressburg: selected cases of economic criminality from the judiciary book of Pressburg’s city justice from the years 1435 – 1519]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.48 (2014), s. 155-161.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 Die Beschlüsse des Venezianischen Consiglio dei Dieci zu den Attentatsversuchen auf Sigismund aus den Jahren 1413-1420 / Martin Štefánik. - APVV -0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Kaiser Sigismund (1368-1437) : Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen / Herausgegeben von Karel Hruza und Alexandra Kaar. - Wien-Köln-Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-205-78755-6. - S. 161-173.

AEC02 Die Privilegierung der Kremnitzer Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung der Münzer-Privilegien und ihre sozioökonomischen Zusammenhänge (1328-1526) / Martin Štefánik. - APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Montanregion als Sozialregion : Zur gesellschaftlichen Dimension von "Region" in der Montanwirtschaft / Angelika Westermann (Hg.) unter Mitwirkung von Josef Pahl. - Hussum : Matthiesen Verlag, 2012. - ISBN 978-3-7868-5303-9. - S. 437-456.

AEC03 The Role of Italian Businessmen and Entrepreneur in the Beginnigs of Central Slovakian Metal Mining with special regard to the Productivity of Gold in Kremnica in the 1st Half of 14th Century / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégia a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku, APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Mining in European History and its Impact on Environment and Human Societies : Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ HiMAT, 7-10. November 2012, Innsbruck / Editors: Peter Anreiter, Klaus Brandstätter, Gert Goldenberg, Klaus Hanke Walter Leitner, Kurt Nicolussi, Klaus Oeggl, Ernst Pernicka, Veronika Schaffer, Thomas Stollner, Gerhard Tomedi, Peter Tropper. - Universität Innsbruck, 2013. - ISBN 978-3-902936-18-9. - S. 157-160.

AEC04 Die Dalmatische Route als Transportweg slowakischer Metalle in den Mittelmeerraum im 13. -14. Jahrhundert = Dalmátska cesta ako trasa transportu slovenských kovov do Stredomoria v 13. -14. storočí / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku, APVV -166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, CESDDE.
In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - s. 414-418.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AECA01 Das Privileg König Ludwig II. von Ungarn für die Stadt Kremnitz als Sitz der Münzkammer und als Prägungsort der Münzen vom 13. Dezember 1525 / Martin Štefánik. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest.
In Montangeschichte lehren : Quellen und Analysen zur frühen Neuzeit : Festschrift für Angelika Westermann zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Hans-Joachim Kraschewski, Ekkehard Westermann. - Husum : Matthiesen Verlag, 2015. - ISBN 9783786853053. - S. 119-122.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 Výnosnosť kremnického zlatého baníctva v začiatkoch povrchovej ťažby v 1. polovici 14. storočia / Martin Štefánik [Einträglichkeit des Kremnitzer Goldbergbaus in den Anfängen des Tagebaus in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts].
In Argenti fodina 2011 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2011, ktorá sa konala v dňoch 7.-9. septembra 2011 v Banskej Štiavnici / Zodpovedný redaktor Jozef Labuda. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. - ISBN 978-80-89151-31-8. - S. 107-109.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 Krádeže zvierat podľa trestných zápisov bratislavskej súdnej knihy z rokov 1435-1519. 8.2 / Martin Štefánik ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Larcenies of Animals According to Criminal Records in Bratislava Judiciary Book of the Years 1435 – 1519]. - Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 490-496.

AEDA02 Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxemburského / Martin Štefánik [Kremnica Town´s Chancellery from the Receiving of Basic Privilege till the Reign of Sigismund of Luxemburg]. - APVV -166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Poznávanie dejín Slovenska : pramene, metódy a poznatky / Editori: Marcela Doménová, Drahoslav Magdoško ; Recenzenti: Mária Kohútová, Ján Lukačka. - Prešov ; Košice : Universum EU, 2015. - ISBN 978-80-89046-90-4. - S. 231-221.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEF01 Kniha účtov mesta Kremnica z rokov 1423-1424. Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa zachovanej knihy účtov vlády Žigmunda Luxemburského / Martin Štefánik [The Kremnica Town Book of Accounts from the years 1423-1424. The Economy of the Town Kremnica and its Relationship to the King Sigismund on the base of the preserved Town Book]. - APVV -0051-12: Stredoveké hrady na Slovensku. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Argenti fodina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2014, ktorá sa konala v dňoch 10.-12. septembra 2014 v Banskej Štiavnici / Zostavovateľ Jozef Labuda. - Banská Štiavnica : Slovenské Banské múzeum, 2015. - ISBN 978-80-85579-49-9. - S. 131-138.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2465&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia