Historický ústav SAV
 
PhDr. Martina Fiamová, PhD. English version
PhDr. Martina Fiamová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: martina.fiamova@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MartinaFiamova

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Dejiny Slovenka v rokoch 1938 - 1945, osudy židovskej komunity na Slovensku, arizácia poľnohospodárskeho majetku, evakuácia obyvateľstva v rokoch 1944 - 1945.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002
PhDr. - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Členstvo v redakčných radách:

Členka redakčnej rady Forum historiae

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB02 "Slovenská zem patrí do slovenských rúk" : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Martina Fiamová ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Jan Rychlík, Ľubica Kázmerová ["Slovak Land Belongs to the Slovaks." Aryanization of Land Properties of the Jewish population in Slovakia in the years 1939-1945]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2015. - 175 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 9788022414463

AAB03 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Arizácia židovského majetku / Ján Hlavinka, Martina Fiamová [Die Arisierung des jüdischen Eigentums]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 255-271.

ABD02 Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy / Martina Fiamová [The Year 1944 in the Process of Aryanization of Jewish Soil].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 490-499.

ABD03 "Slovenská zem patrí do slovenských rúk!" Pozemková reforma na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach v rokoch 1939-1941 / Martina Fiamová ["Slovak land belongs in Slovak hands!": Land reform on the Jewish agricultural real estate property (1939 – 1941)]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 260-279.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Munkaszolgálat a második világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban / László Csősz, Martina Fiamová, Attila Gidó, Gergely Kunt, Ildikó Laszák, Nina Paulovicova, Attila Pejin, Júlia Vajda [Labour Service during World War II in the Successor States of the Hungarian Kingdom]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Politikatörténeti Folyóirat múltunk [seriál] : A Politikatörténeti Intézet folyóirata. - ISSN 0864-960X. - Év. 60, 2. sz. (2015), s. 72-147.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 A Mezőgazdaságivagyon-kezelő Alap és a zsidók védelmében betöltött szerepe 1942-1944 között / Martina Fiamová [The role of the Agricultural Property Management Fund in the protection of Jews in 1942 - 1944].
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč. XV, č. 3 (2013), s. 79-84.

ADFB02 "A zsidókérdés megoldása" 1938 novemberében -zsidók deportálása Szlovákia járásaiban / Martina Fiamová ["The solution of the Jewish question" in November 1938 – Deportation of the Jews from the Districts of Slovakia].
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč. XVII, č. 2 (2015), s.109-120.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Arizácia pozemkového vlastníctva na Slovensku v rokoch 1939-1945 / Martina Fiamová [Aryanization of Land Property in Slovakia from 1939 till 1945].
In Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konfderencie Bratislava 8-9. septembra 2011 / Zostavila Martina Fiamová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - ISBN 978-8089335-51-0. - S. 281-293.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 "A tí, ktorí to nezažili, ti tomu stejne neuveria." Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska (1944-1945) v spomienkach pamätníkov / Martina Fiamová ["And those who did not Witness it will not Believe it After All." The Second Wave of Deportations of Jews from Slovakia (1944-1945)]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko a nacistické koncentračné tábory / Eduard Nižňanský, Michala Lônčíková (eds.) ; recenzenti: Roman Holec, Ľudovít Hallon, Jana Tulkisová. - Bratislava : Katedra všeobecných dejín FiF UK : STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2015. - ISBN 978-80-8127-149-6. - s. 14- 32.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku / Martina Fiamová, Ján Hlavinka ; recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. - 67 s. : il. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1466-1

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Presídľovanie vysťahovalcov z územia Oravskej priehrady na židovské poľnohospodárske majetky v okresoch Nitra a Hlohovec / Martina Fiamová.
In Pamäť národa [seriál]. - ISSN 1336-6297. - Roč. 9, č. 2 (2013), s. 22-31.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY 1938-1941 V DOKUMENTOCH I. Od Mníchova k vojne proti ZSSR (Slovak-German Relations 1938-1941 in Documents I. From Munich to the War against the USSR. Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, Dušan Segeš, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov: Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM -EU, s.r.o. 2009, 1171 p. ISBN 9788089046614. SLOVENSKO-NEMECKÉ VZŤAHY 1941-1945 V DOKUMENTOCH II. od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945 (Slovak - German Relations 1941-1945 in Documents II. From the War against the USSR to the Dissolution of the Slovak Republic in 1945). Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, David Schriffl, Michal Schvarc. Prešov: Spoločnosť PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM -EU, s.r.o. 2011, 1093 p. ISBN 9788089046683.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 948-950.
Recenzia na: Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. ; Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. / Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič,, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, Dušan Segeš, David Schriffl, Michal Schvarc / Eds. Eduard Nižňanský, Jana Tulkisová, Igor Baka, Miloslav Čaplovič, Miroslav Fabricius, Ľudovít Hallon, David Schriffl, Michal Schvarc. - Prešov : PRO HISTORIA in the publisher UNIVERSUM-EU, 2009, 2011. - ISBN 9788089046614

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 8-9. septembra 2011 / Zostavila Martina Fiamová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - 412 s. - Práca vyšla v anglickej jazykovej mutácii: Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe. Edited by Martina Fiamová, Ústav pamäti národa/Nation´s Memory Institute 2015. - ISBN 978-8089335-51-0

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9425&action=publications

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   5

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia