Historický ústav SAV
 
Matej Hanula, PhD. English version
Mgr. Matej Hanula, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: matej.hanula@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- venuje sa dejinám Slovenska v 1. polovici 20. storočia s dôrazom na dejiny agrárneho politického hnutia na Slovensku a futbal ako spoločenský fenomén v období 1. ČSR

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2002 (Mgr.)
Historický ústav SAV v Bratislave, 2007 (PhD.)
PhDr. rok
DrSc. rok
doc. rok
prof. rok

ďalšie úväzky – inštitúcia + roky: Filozofická fakulta UK v Bratislave, zimný semester 2015/2016

Ocenenia:

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov III. oddelenia SAV za tok 2012
2018 – Medaila American Friends of the Czech Republic

Členstvo v redakčných radách:

História - revue o dejinách spoločnosti

Členstvo v komisiách:

Člen komisie Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí. Od 2014

Člen Národného konzultačného panelu „Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien“ pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ARPÁŠ, Róbert - HANULA, Matej. Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu v medzivojnovom období [Attitudes of the Main Slovak Political Camps towards Czechoslovakism during the Inter-war Period]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 182-201. ISBN 978-80-7422-679-3. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HANULA, Matej. Agrárna strana a jej metódy získavania prívržencov v prvých rokoch po vzniku Československa [The Agrarian party and its methods of enlisting supporters in the early years of Czechoslovakia]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 175-209. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Agrárnici z druhej republiky do Slovenského štátu [Transition of the Agrarian Party from Czecho-Slovakia to Slovak State /]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 49-75. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Anton Štefánek a agrárna strana na Slovensku [Anton Štefánek and the Agrarian Party in Slovakia]. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-147. ISBN 978-80-224-1818-8. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Fiľakovský futbalový mecenáš [The Benefactor of Fiľakovo Football]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 419-432. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Jozef Lettrich : ako mladý agrárny politik a publicista v 30. rokoch 20. storočia [Jozef Lettrich as a Young Agrarian Politician and Publicist in the 1930s]. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 7-19. ISBN 978-80-972561-5-9. (Vega 2/0070/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia)

HANULA, Matej. Milan Hodža : rival alebo spojenec? „Exkurzie“ slovenského politika do rezortu Edvarda Beneša [Milan Hodža. Rival or Ally? „Tours“ of Slovak Politician in the Department of Edvard Beneš]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 148-191. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Pittsburská dohoda a jej druhý život: nástroj politického zápasu v medzivojnovom Slovensku [The Pittsburgh Agreement and its Second Life: A Tool for the political Battle in the Interwar Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 131-146. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HANULA, Matej. Školstvo, školy a ich výstavba ako nástroj uplatňovania moci agrárnou stranou na medzivojnovom Slovensku [School System, Schools and their Construction as a Tolol for Exercising Power by the Agrarian Party in the Inter-war Slovakia]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 103-125. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Triumf a prehra. Dva odlišné výsledky Hodžovho rozvíjania československo-britských vzťahov v 20. rokoch 20. storočia [A Triumph and a Defeat. Two different outcomes of Hodža´s Czechoslovak-British Relations Cultivation during the 1920s]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 57-71. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HANULA, Matej. Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období [The Sources of Influence of the Agrarian Party in Slovakia during the Interwar Period]. In Studia Historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2, s. 310-326. (2017 - SCOPUS). ISSN 1338-7219. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HANULA, Matej. Československé morálne víťazstvo nad Mussolinim. Prvá finálová účasť čs. futbalistov na majstrovstvách sveta na stránkach slovenskej tlače [Czechoslovak Moral Victory over Mussolini. The first Final Match of Czechoslovakia at the Football World Cup and its Picture in Slovak Press]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 151-165. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HANULA, Matej. Jeden či dva národy? Rozdielne spôsoby vyrovnávania sa slovenských agrárnikov a sociálnych demokratov s čechoslovakistickými líniami svojich straníckych centrál [One Nation or Two Nations? Different Approaches to the official Czechoslovakism of their Party Headquarters by Slovak Agrarians and Social Democrats]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 279-298. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

HANULA, Matej. Kazia peniaze šport? Diskurz o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko [Does Money Spoil Sport? A Discourse on Professionalism in Football in the Interwar Czechoslovakia with an Emphasis on Slovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 223-244. ISBN 978-80-224-1922-2.

HANULA, Matej. Neoficiálne zdroje financovanie agrárnej strany na Slovensku v období medzi dvomi svetovými vojnami [Unofficial financial sources of the Agrarian Party in Slovakia in the period between two World Wars]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 195-218. ISBN 978-80-224-1865-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HANULA, Matej. Produkt medzivojnovej slovenskej politiky : evanjelický farár a agrárny politik Ján Zeman [Product of the Inter-war slovak Politics : Lutheran Priest and Agrarian Politician Ján Zeman]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 26-56. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

HANULA, Matej. Profesor a sokol Josef Kraus alebo archetyp Čecha na medzivojnovom Slovensku [Professor and Sokol Member Josef Kraus or the Archetype of Czech in Slovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 45-68. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HANULA, Matej. Trianon, futbal a (česko)-slovensko-maďarské vzťahy [Trianon, Football and (Czecho)-Slovak-Hungarian Relations]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 183-200. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HANULA, Matej. Všeliek na krízové problémy a neduhy Slovenska aj republiky: regionalizmus v medzivojnovom období [A panacea for the cisis problems and ills of Slovakia and the republic: regionalism in the interwar period]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016, s. 89-107. ISBN 978-80-224-1552-1. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

HANULA, Matej. Zrod straníckej a profesionálnej politiky na Slovensku po roku 1918 [The Origins of Party and Professional Politics in Slovakia after 1918]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 83-104. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HANULA, Matej. V službách štátu, vzdelávania a strany. Karol Treský, František Vřeský a Pavol Teplanský: tri odlišné príklady spolupráce učiteľov s agrárnou stranou v medzivojnovom období [In the Services of the State, Education and Party. Karol Treský, František Vřeský and Pavol Teplanský: Three Different Examples of Collaboration between the Teachers and Agrarian Party during the Interwar Period]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 248-274. ISBN 978-80-972016-78. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

HANULA, Matej. Státoprávní představy slovenské větve agrární strany [Constitutional and Administrative Concepts of the Slovak Branch of the Agrarian party]. In Encyklopedie českých právních dějin : správa veřejná - Suché. 16. svazek. - Plzeň ; Ostrava : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk : KEY Publishing, 2019, s. 558-562. ISBN 978-80-7380-761-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HANULA, Matej. Diktatúrou k demokracii : začleňovanie územia Slovenska do novej republiky po vedením Vavra Šrobára. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 18-24. ISSN 1335-6550.

HANULA, Matej. Nástroj vplyvu, politickej i hospodárskej moci : agrárna strana na Slovensku a medzivojnová pozemková reforma [An instrument of influence, pollitical and economic power. The Agrarian party in Slovakia and the Inter-War land reform]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 3, s. 39-45. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HANULA, Matej. The Pittsburgh Agreement and its Role in the Political Life of Interwar Slovakia. In KOSMAS : Czechoslovak and Central European Journal, 2019, vol. 2, no. 1, p. 114-127. ISSN 1056-005X. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HANULA, Matej. Góly, body, facky a inzultácie : pestrý futbalový život medzivojnovej Bratislavy. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 403-411. ISBN 978-80-8159-680-3.

HANULA, Matej. Otcov odkaz verzus stranícka politika : Milan Hodža a luteránska "kňazská banda" v agrárnej strane. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 343-354. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča [The Long Road from the Monarchy to the Republic. Changes of Regimes, Thinking and Life Styles in Slovakia and Central Europe from the mid-19th till the mid-20th Century]. Zostavovateľ: Matej Hanula ; recenzenti: Slavomír Michálek, Ján Danek. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021. 463 s. ISBN 978-80-224-1921-5 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej [Slovakia and Europe between the Democratic and Totalitarian Regimes . Chapter from the 20th Century to the Jubilee of Bohumila Ferenčuhová]. Kolektívnu monografiu zostavili: Matej Hanula, Michal Kšiňan ; recenzenti Slavomír Michálek, Zuzana Poláčková. Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017. 318 s. ISBN 978-80-224-1564-4 (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana - HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-15. ISBN 978-80-224-1887-4.

FERENČUHOVÁ, Bohumila - HANULA, Matej - KOVÁČ, Dušan. 22. Medzinárodný kongres historických vied - Jinan 23.29. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 182-187. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

HANULA, Matej - KŠIŇAN, Michal. Predhovor. In Historický ústav SAV. Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

HANULA, Matej. Predhovor [Foreword]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 11-12. ISBN 978-80-224-1921-5.

HANULA, Matej. Úvod. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 3. ISSN 1335-6550.

HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Úvod [Introduction]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1880-5.

HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, Matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). - ISBN 9788022414616

AAB02 Milan Hodža na vrchole politickej kariéry. Prejavy a články (1932-1938) / Editori: Milan Zemko, Matej Hanula ; Autor sprievodných textov a prekladov do angličtiny Matej Hanula [Milan Hodža at the Height of His Political Career. Speeches and Articles (1932-1938)]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014. - 351 s. - Vega 2/0070/14 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. - ISBN 978-80-971247-5-5

AAB03 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB04 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB05 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hľadanie priateľského kompromisu : realizácia československej pozemkovej reformy na majetkoch britských občanov s dôrazom na Slovensko / Matej Hanula [Looking for a Friendly Compromise : Implementation of the Czechoslovak Land Reform on the Properties of British Citizens with the Accent on Slovakia].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 136-154.

ABD02 Hľadanie tretej cesty - agrarizmus ako politické hnutie v Európe medzi dvoma svetovými vojnami / Matej Hanula [Looking for the Third Way - Agrarian Political Movement in Europe during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu).
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 79-100.

ABD03 Maďarskí republikáni. Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku / Matej Hanula [Hungarian Republicans: Two faces of the interwar Agrarian Party in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 142-156.

ABD04 Martin Rázus a evanjelickí kňazi v agrárnej strane / Matej Hanula [Martin Rázus and Evangelical Priests in Agrarian Party]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 52-68.

ABD05 Peasant cavalry in Slovakai - the green army of the agrarian party or its prestigious club ? / Matej Hanula. - Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 85-95.

ABD06 Prekonávanie hraníc podľa agrarizmu : úskalia spolupráce agrárnych strán strednej a juhovýchodnej Európy v medzivojnovom období / Matej Hanula [Overcoming Borders according to Agrarian Ideology. Problems in Cooperation between Agrarian Parties from Central and Southeastern Europe during the Interwar Period]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 105-135.

ABD07 Slobodné učenie sedliacke- príspevok agrárnej strany k šíreniu vzdelanosti na slovenskom vidieku / Matej Hanula [Free Peasant´s Institute - Contribution of Agrarian party to the Diffusion of Knowledge in Slovak Countryside].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 87-100.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Úrodné zeme a polia neúrodné. Rozdiely volebnej podpory agrárnej strany v slovenských regiónoch v 20. rokoch minulého storočia / Matej Hanula [Fertile Soil and Barren Fields. Differences in Election Support of Agrarian Party in Slovak Regions in 1920s].
In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky / Editoři Josef Harna, Blanka Rašticová. - Uherské Hradiště : Slovácke muzeum, 2012. - ISBN 978-80-87671-01-6. - S. 23-34.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Borders inside Political Party: Hungarian Membership of the Agrarian Party in Slovakia during the Inter-War Period / Matej Hanula.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 74-93.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944-1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny / Michal Schvarc, Matej Hanula [Evacuation of German Population from Slovakia (1944-1945) in the Context of the Movement of Ethnic Germans from Southeastern Europe at the End of World War II].
In Migračné procesy Slovenska (1918-1948) / Michal Šmígeľ, Pavol Tišliar a kol. ; recenzenti Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0804-1. - S. 368-408.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Ivantyšynová, Tatiana - Kodajová, Daniela a kol. Východná dilema strednej Európy. Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010, 254 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 342-345.
Recenzia na: Východná dilema strednej Európy / Tatiana Ivantyšynová, Daniela Kodajová a kol. - Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2010

EDI02 Stolarik, M. Mark. Where is my Home ? Slovak immigration to North America (1870-2010) [Kde je môj domov? Slovenské vysťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870-2010)]. Bern. Peter Lang 2012, 392 s. ISBN 9783034311694.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 350-354.
Recenzia na: Where is my home? / Mark M. Stolarik. - Bern : Peter Lang, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Podivuhodné dobrodružstvá Antonína Kubíčka. Spis z archívu československého zahraničného odboja vo Veľkej Británii z roku 1944 / Josette Baer. Text z anglického jazyka preložil Matej Hanula. [The Peculiar adventures of Antonín Kubíček: a 1944 document from the archives of the Czechoslovak Foreign Resistance in Great Britain].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 629-640.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / editori: Linda Osyková, Matej Hanula ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-224-1461-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Slovo na úvod / Linda Osyková, Matej Hanula [Foreword].
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 7-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4816&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia