Historický ústav SAV
 
Michal Ďurčo, PhD. English version
Michal Ďurčo, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: michal.durco@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/Michal%C4%8Eur%C4%8Do

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- dejiny dopravy a mobility (špeciálne dejiny cestnej infraštruktúry a motorizmus)
- environmentálne dejiny
- hospodárske dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, odbor história Mgr. 2015
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, odbor slovenské dejiny PhD. 2019

Výskumné a študijné pobyty:

- 02.2018 – 06.2018, Eindhoven University of Technology, Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences – Technology, Innovation and Society group, Eindhoven (NL)
- 09.2017 – 12.2017, Ludwig Maximilian University of Munich, Rachel Carson Center for Enviroment and Society – Deutsches Museum, Mníchov (DE)
- 02.2017 – 05.2017, Karlova Univerzita, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha (CZ)
- 02.2016 – 05.2016, Karlova Univerzita, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Praha (CZ)

Členstvo v redakčných radách a vedecký spoločnostiach:

Sekcia pre environmentálny dejiny SHS pri SAV, predseda
Slovensko-rumunská komisia historikov, člen
Tensions of Europe, Early Career Scholar
Forum Historiae, člen redakcie

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Cesty a diaľnice : na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky [Roads and motorways in Slovakia in the interwar period. The onset of the automobile era in the sign of the first Czechoslovak Republic]. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 230 s. ISBN 978-80-224-1868-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Dejiny obce po roku 1918 [History of the municipality after 1918]. In Od brodu k Medzibrodu : monografia obce Medzibrod. - Medzibrod : Obec Medzibrod, 2020, s. 85-117. ISBN 978-80-570-2434-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Cestopis Jaroslava Proška z roku 1929 vo vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensku v medzivojnovom období [Jaroslav Prošek's travel itinerary in context of individual car tourism development in interwar Slovakia]. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-246-4507-0.

ĎURČO, Michal. Krajina versus technokraté - predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenskom prostredníctvom cestnej infraštruktúry [Landscape vs. technocrats – visions and reality of the interwar projects on Slovakia and Moravia connections by the road infrastructure]. In Hranice v krajinách. - Praha : Academie, 2019, s. 294-317. ISBN 978-80-200-3063-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ĎURČO, Michal. Osídľovací proces a sociálno-ekonomický vývoj [Colonization process and social-economic development]. In Michalová : krajina dreva, železa a ohňa. - Michalová : Obec Michalová, 2018, s. 39-64. ISBN 978-80-570-0147-8.

ĎURČO, Michal. Podiel UNRRA pri obnove dopravnej infraštruktúry Slovenska (so zameraním na rekonštrukciu cestnej dopravy a cestnej siete) [UNRRA's share on Slovak transport infrastructure restoration (with special aim on road transport and road network reconstruction]. In Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2017, s. 260-272. ISBN 978-80-89514-44-1.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ĎURČO, Michal. Stromoradia v systéme stavby a údržby ciest v 18. a 19. storočí [Lines of Trees within the System of Road Construction and Maintenance in the 18th and 19th Century]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 1, s. 65-79. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/06-michal-durco-stromoradia-v-systeme-stavby-a-udrzby-ciest-v-18-a-19-storoci.pdf>

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KŠIŇAN, Michal - ĎURČO, Michal. Italy and Post-Habsburg Central Europe (An Introduction). In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 1, s. 1-6. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.1.1

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ĎURČO, Michal. Cestovanie motorovým vozidlom : ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov [Traveling by Motor Vehicle: as a Leisure Activity and Czechoslovak Caravan Parks in the Early 60's]. In České století motorismu II : motorismus jako prostředek volného času. - Brno : Technické múzeum v Brně, 2020, s. 289-304. ISBN 978-80-87896-85-3.

ĎURČO, Michal. Plán ministerstva verejných prác na prestavbu cestnej siete na Slovensku z rokov 1919-1920 [The Ministry of public work's plan on the road network transformation in Slovakia from 1919-1920]. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 27-36. ISBN 978-80-7435-672-8.

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Technika a technológia výstavby ciest v prvej ČSR. In České století motorismu III. : technická stránka motorismu. - Praha : Národní technické muzeum, 2021, s. 5-18. ISBN 978-80-7037-340-8.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ĎURČO, Michal. K dejinám železorudného baníctva v Hronci do polovice 18. storočia [On the history of iron ore mining in Hronec until the middle of the 18th century]. In Baníctvo na Slovensku a v Rumunsku v 15. až 18. storočí. - Banská Bystrica : Komisia historikov Slovenska a Rumunska : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Národná banka Slovenska : Múzeum mincí a medailí v Kremnici, 2018, s. 128-139. ISBN 978-80-89514-52-6.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ĎURČO, Michal. Vývoj dopravných spojení na československo-rumunskom pomedzí do roku 1938 = Evoluția căilor de comunicații pe frontiera cehoslovaco-română până în anul 1938 [Development of Transport Infrastructure on Czechoslovak-Romanian Border until 1938]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 176-192. ISBN 978-606-95038-1-2.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ĎURČO, Michal. Stavba cesty Stará Huta - Podkriváň v réžii štátnych železiarní v Podbrezovej medzi rokmi 1933-1936 [Stará Huta - Pokriváň road construction between the years 1933-1936 under the supervision of state ironworks in Podbrezová]. In Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II : Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Peter Šimko (zostavovateľ) ; zuzana Lopatková, Miloš Marek, Andrea Slaná, Dušan Lichner (recenzenti). - Žilina : Považské múzeum, 2017, s. 153-164. ISBN 978-80-88877-78-3.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. Industrialization of Slovakia and its Impact on the Environment during the Period of Socialism. In Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICONTEC : The 45th ICONTEC Symposium 17-21 July 2018. Jean Monnet University Saint- Étienne, France. Editors: Robert Belot, Aurélie Brayet, Timo Myllyntaus, Luc Rojas. - Saint-Étienne : ICONTEC and Jean Monnet University, 2018, s. 140-141. ISBN 979-10-699-2591-5.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ĎURČO, Michal. Ako začali autá meniť Nizke Tatry. In HistoryWeb, 2019, 10.6. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-zacali-auta-menit-nizke-tatry>

ĎURČO, Michal. The shift in Slovakian road planning from Austria-Hungary to Czechoslovakia. In Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l´Europe, 2020, 26. 6. ISSN 2677-6588. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://ehne.fr/en/node/21300>

ĎURČO, Michal. Turistické chaty a útulne : od kamenných prístreškov po horské hotely. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 7, s. 12-19. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ĎURČO, Michal. Nízkotatranská turistika do stavby Štefánikovej chaty pod Ďumbierom. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 302-313. ISBN 978-80-8159-892-0.

ĎURČO, Michal. Senegalskí ľudožrúti na južnom Slovensku : Fragmenty z bojov maďarskočeskoslovenskej vojny. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 366-374. ISBN 978-80-8159-680-3.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít. Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918-1938 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) [Road network development as a prerequisite for the development of the regions in Slovakia during 1918-1938, dissertation thesis]. Školitelia: Ľudovít Hallon (2015-2018), Miroslav Sabol. Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, 2019. 209 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ĎURČO, Michal. Moraglio, Massimo. Driving Modernity. Technology, Experts, Politics and Fascist Motorways, 1922-1943. New York, Oxford: Berghanh, 2017, 194 s. ISBN 978178534498. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 348-351. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Driving Modernity / Massimo Moraglio. - New York : Berghahn, 2017.

ĎURČO, Michal. Richard Senček, Michal Várošík a kol.: Sielnica od A po Z. In Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, 2016, vol. 3, no. 1, s.16-18. ISSN 1339-7907. Recenzia na: Sielnica od A po Z / Richard Senček, Michal Várošík a kol. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=3155>

ĎURČO, Michal. Viktor Pál, Technology and the Environment in State-socialist Hungary. An Economic History, London: Palgrave Macmillan, 2017, ISBN 978-3-319-63831-7 (HB) €125; 978-3-319-63832-4 (e-book) €97. In Environment and History, 2021, vol. 27, no. 2, pp. 326-328. (2020: 0.714 - IF, Q2 - JCR, 0.156 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0967-3407. Recenzia na: Technology and the Environment in State-socialist Hungary : An Economic History / Viktor Pál. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - ISBN 978-3-319-63831-7. Dostupné na: https://doi.org/10.3197/096734021X16076828553575

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Italy and Post-Habsburg Central Europe : Forum historiae, roč. 15, č. 1 (2021). Zostavovatelia Michal Kšiňan, Michal Ďurčo. Bratislava : Historický ústav SAV, 2021. 109 s. ISSN 1337-6861 (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ĎURČO, Michal. Ako stromy prišli o miesto pri slovenských cestách. In Denník N, 2018, 23. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1038826/ako-stromy-prisli-o-miesto-pri-slovenskych-cestach/>

ĎURČO, Michal. Jančura, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918-1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 978-80-815-255--68. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 181-183. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ĎURČO, Michal. Konferencia Rok 1918, Rok nádeje (13. zasadnutie komisie historikov Slovenska a Rumunska). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 373-376. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

FILIPKO, Richard - ĎURČO, Michal. Prvé autá u nás ľudia prijímali s odporom, na dedinách do nich často hádzali kamene. In HN History, 23.10.2021, roč. 29, nestr. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: <https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/11562908-prve-auta-u-nas-ludia-prijimali-s-odporom-na-dedinach-do-nich-casto-hadzali-kamene>

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. The Great Depression and its Impact on Infrastructure Development in 1930s Slovakia. In ICOHTEC 2020 Digital : 15-17 July 2020 Sessions. Book of Abstracts. - ICOHTEC International Committee for the History of Technology, 2020, s. 46.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11979&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia