Historický ústav SAV
 
Michal Kšiňan, MAS, PhD. English version

Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: michal.ksinan@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MichalKsinan

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

M. R. Štefánik, identity, pamäť, francúzska a slovenská historiografia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2013 - samostatný vedecký pracovník HÚ SAV
2011 - vedecký pracovník HÚ SAV
2011 -  PhD. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a HÚ SAV (dizertačná práca pod dvojitým vedením)
2007 - MAS Master 2 recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire de l’Europe centrale contemporaine (Súčasné stredoeurópske dejiny)
2006 - Mgr. Pedagogická fakulta UK, Bratislava, história + francúzsky jazyk a literatúra

Študijné pobyty:

2015 - Štipendium Slovenského historického ústavu v Ríme
2014/2015 - Štipendium Fulbright, 5 mesiacov, George Washington University, Washington D.C.
2014 - Adela & John Ridzon Memorial Scholarship, University of Ottawa
2011/2012 - Štipendium Aide à la mobilité, 9 mesiacov, CEFRES, Praha
2010/2011 - Štipendium Aide à la mobilité, 9 mesiacov, CEFRES, Praha
2009/2010 - Štipendium Vyšehradského fondu, 9 mesiacov, Karlova Univerzita, Praha
2008/2009 - Národný štipendijný program, 6 mesiacov, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2006/2007 - Štipendista francúzskej vlády, 9 mesiacov, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ocenenia:

2015 - Outreach Lecturing Fund Award, Stanford University, CA a Humphreys College, CA
2013 - Cena pre mladého vedeckého pracovníka SAV za knihu M. R. Štefánik (2012)
2013 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti za popularizáciu za knihu M. R. Štefánik (2012)
2011 - Absolútny víťaz súťaže Študentská osobnosť roka 2010/2011 a držiteľ Ceny prezidenta SR
2009 - Štipendium Podporujeme individuality od nadácie Intenda
2009 - Štipendium Husovej nadácie

Členstvo v redakčných radách:

Člen redakčnej rady Forum historiae

Členstvo v komisiách:

Člen francúzsko-česko-slovenskej komisie historikov
Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings : Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945 - 1960) / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - 282 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-83-7490-508-4

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Milan Rastislav Štefánik comme médiateur culturel / Michal Kšiňan. - APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 61-76.

ABC02 Slovenské národné povstanie / Miroslav Michela, Michal Kšiňan [The Slovak National Uprising].
In Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-508-4. - S..

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako písať historickú biografiu ? Prípad Štefánik / Michal Kšiňan [How to write Historical Biography? Case Štefánik]. - Štúdia čiastočne nadväzuje na starší text Kšiňan, Michal. Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika. In Forum historiae 4, internetový časopis, 2010, č. 1, 14 s. http// www. forumhistoriae.sk/main/texty_1_2010/ksinan.pdf. Predkladaný text štúdie je pozmenenou verziou úvodu k dizertačnej práci Kšiňan, Michal. Milan Rastislav Štefánik, essai biographique. Bratislava, Pari: FFUK, Univwersité Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011, 477 s. Štúdia vypracovaná v rámci projektu Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii a Centra excelentnosti SAV, Slovenské dejiny v dejinách Európy, výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S.121-134.

ABD02 Štefánikovo umenie získavať si ľudí na príklade jeho misie v Ekvádore / Michal Kšiňan [Štefánik’s ability to gain others’ trust – the example of his mission to Ecuador]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 66-82.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Politika vs. história ? : diskusie v slovenskej historiografii [Politics versus History? discussions in Slovak Historiography]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 91-113.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 La mémoire de la Grande Guerre en ex-Tchécoslovaquie [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan, Juraj Babjak. - Popis urobený dňa 19. marca 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Matériaux [elektronický zdroj] : pour l´histoire de notre temps. - ISSN 1952-4226. - n. 113-114 (2014), s. 15-24.

ADEB02 L´interprétation communiste du Soulevement national slovaque 1948-1960 / Michal Kšiňan. - Centrum excelentnosti, Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Afts [seriál] : l´amitie Franco- Tcheco-Slovaque. - nr. 6 (novembre 2013), s. 2-12.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí [elektronický zdroj] : (úvod) / Michal Kšiňan, Peter Šoltés [The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 1-9.

ADFB02 Premeny a vývoj Štefánikovho svetonázoru [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan [Changes and Evolution of Štefánik´s Worldview]. - vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách stredoeurópskom kontexte.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č.1 (2015), s. 126-138.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 L´attivita di Milan Rastislav Štefánik in Italia / Michal Kšiňan [Activity of Milan Rastislav Štefánik in Italy]. - Vega 2/0127/13 Biografia ako historiografický problém, APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Il Patto di Roma e la Legione Ceco-Slovacca : Tra Grande Guerra e Nuova Europa / a cura di Francesco Leoncini. - Kellermann Editore SAS, 2014. - ISBN 978-88-6767-014-7. - S. 81-99.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Aktivity M. R. Štefánika v Taliansku / Michal Kšiňan [Activities of M. R. Štefánik in Italy]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 47-59.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Milan Rastislav Štefánik / Michal Kšiňan. - 1. vydanie. - Brno ; Praha : Vydalo vydavateľstvo CPress v spolupráci so Slovenským národným archívom v Brne v spoločnosti Albatros Media a.s., 2012. - 63 s. : il., foto. - ISBN 978-80-264-0114-8

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 M. R. Štefánik: život po živote / Michal Kšiňan.
In Literární noviny [seriál]. - ISSN 1210-0021. - Roč. č.3 (17. 1. 2013), s. 22-23.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Štefániková smrť - fakty, mýty, interpretácie / Michal Kšiňan.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 2 , (2015), s. 29-31.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Les activités de Milan Rastislav Štefánik en Italie / Michal Kšiňan. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/13 Biografia ako historiografický problém.
In Dov´e la Patria nostra ? : Luoghi, memorie e storie della Legione ceco-slovacca in Italia durante la Grande Guerra. - Salerno : Plectica, 2014. - ISBN 978-88-9756*9-26-8. - S. 123-142.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Zeleňák, Eugen. Konštruktivizmus a pluralita v histórii. Ružomberok: Verbum 2011, 123 s.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 17, č. 3 (2013), s. 172-175.
Recenzia na: Konštruktivizmus a pluralita v histórii / Eugen Zeleňák. - Ružomberok : Verbum, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Neužitočné vzdelanie ? [elektronický zdroj] / Michal Kšiňan.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - (4.8. 2015), s. 1.

GII02 Predslov / Michal Kšiňan.
In Jozef Klempa. Moje skúsenosti za svetovej vojny : denník československého legionára z rokov 1914-1920 / Rukopis denníka elektronicky spracovala a upravila vnučka Jozefa Klempu Viera Melišková. - Bratislava : Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-556-1162-4. - S. 5-9.

GII03 Úvod / Michal Kšiňan [Introduction].
In Komunisti a povstania : ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945-1960) = Communists and Uprisings / Michal Kšiňan (a kol.). - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku -Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-508-4. - S.4-5.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6910&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   32

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 24
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   56

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia