Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Schvarc, PhD. English version

PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: michal.schvarc@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

nemecká menšina na Slovensku 1918 - 1945
slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1945
nacionálno-socialistická »Volkstumspolitik« v strednej a v juhovýchodnej Európe 1939 - 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1998
PhD. - UMB, Fakulta humanitných vied, 2008
PhDr. - 2004

Študijné pobyty:

Haus der Geschichte der Bundesrepublik, KZ-Gedenkstätte Dachau, október 2005
Arbeitsgemeinschaft der Donauländer, Universität Wien, Institut für osteurpäische Geschichte, 2006 - 2007

Členstvo v komisiách:

Slovensko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (funkcia: člen)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

AAB04 Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

AAB05 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB06 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 "Fahndung nach deutschem Blut " ? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte "Volkstumspolitik" SS / Michal Schvarc ["Fahndung nach deutschem Blut"? To the question of future arrangement of Slovak area in context of "Volkstumspolitik" of the SS].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S.176-197.

ABD02 Finis Pressburg, Germans in Bratislava 1918-1948 / Michal Schvarc.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 111-123.

ABD03 Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS na prelome rokov 1942/1943 : (súvislosti, predpoklady, priebeh a dôsledky) / Michal Schvarc [The Recruitment of Slovak Germans into Waffen-SS at the turn of 1943 : (Context, Preconditions, Development and Consequences)]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 133-150.

ABD04 Nacionálno-socialistická "nová Európa" a Slovensko / Michal Schvarc [Das nationalsozialistische "Neue Europa" und die Slowakei]. - Centrum excelntnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 69-80.

ABD05 "Sicherheitsdienst " a politický pád Ferdinanda Ďurčanského / Michal Schvarc ["Sicherheitsdienst" and the Political Downfall of Ferdinand Ďurčanský]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 94-116.

ABD06 Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

ABD07 Štátna suverenita len ako fasáda ? Zásahy Nemecka do slovenského zákonodarstva v rokoch 1939-1940 / Michal Schvarc [Is state sovereignty only a facade? German interferences in Slovak legislation during the years 1939 – 1940]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 641-657.

ABD08 Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS - medzištátna dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo 7. júna 1944 / Michal Schvarc [The third phase of conscription of Slovak Germans into the Waffen-SS - The interstate treaty between the Slovak republic and German Reich from the 7th June 1944]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na základe zmluvy č. 19/2013, výstup vedecko-výskuámnej úlohy SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 272-282.

ABD09 Vznik Slovenskej národnej banky a Nemecko. (K niektorým otázkam nemeckého zasahovania do procesu konštituovania slovenského ceduľového ústavu v roku 1939) / Michal Schvarc [The establishment of the Slovak National Bank and the involvement of Germany (On the issue of German interference in the process of creating the Slovak Bank of issue in 1939)]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 130-137.

ABD10 Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945 a jej postavenie v rámci nemeckej sféry vplyvu / Michal Schvarc [The Foreign Policy of the Slovak Republic 1939-1945 and its Position in the German Sphere of Influence].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 231-252.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

ADDB02 Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

ADDB03 "Vec: Československo". Neznáma správa Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu / David Schriffl, Michal Schavarc [“Subject: Czechoslovakia”. An unknown report by Werner Göttsch on the circumstances of the origin of the Slovak state].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.115-139.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Atentát na Reinharda Heydricha / Michal Schvarc, Marek Syrný [The Assassination of Reinhard Heydrich].
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - ISSN 1338-6379. - Roč. I., č. 1 (2012), s.39-55.

ADFB02 "Kulturraub" alebo záchrana kultúrneho dedičstva ? Evakuácia archívov a kultúrnych pamiatok nemeckými orgánmi zo Slovenska koncom 2. svetovej vojny / Michal Schvarc ["Kulturraub" or Rescue? The Evacuation of Archives and other Cultural Heritage by Third Reich Authorities from Slovakia at the end of World War II]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 1 (2013), s. 75-82.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

AEC02 "München" und die Entstehung des Slowakischen Staates / Valerián Bystrický, Michal Schvarc.
In Das Münchener Abkommen von 1938 in europäischer Perspektive / Herausgegeben von Jürgen Zarusky und Martin Zückert. - München : Oldenbourg Verlag München, 2013. - ISBN 978-3-486-70417-4. - S. 383-409.

AEC03 Zwischen Haken - und Doppelkreutz : Die "Deutsche Partei" im autonomen Landesteil Slowakei (Oktober 1938-März 1939) / Michal Schvarc.
In Politischen Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit / herausgegeben von Mathias Beer, Stefan Dyroff. - Munchen : Oldenbourg Verlag, 2013. - ISBN 978-3-11-035148-4. - S. 269-295.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Zwischen Renationalisierung und staatlicher Integration. Zur Kirchenorganization der evangelischen Deutschen in der Zips nach dem Ersten Weltkrieg / Michal Schvarc. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Kirche und Gruppenbildungsprozesse deutscher Minderheiten in Ostmittel-und Südosteuropa 1918-1933 / Rainer Bendel, Robert Pech, Norbert Spannenberger (Hg.). - Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2015. - ISBN 9783643118066. - S. 137-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Szlovákia keleti határának kérdése 1938-1939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának kontextusában / Michal Schvarc, Martin Pekár [The Question of the Eastern Border of Slovakia in 1938 in the Context of the Dissolution of Czecho-Slovakia and Sub-Carpathian Autonomy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig : egy Konfliktustörténet nemzeti olvasatai / Szerkesztette: Fedinec Csilla. - Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014. - ISBN 978-80-8101-848-0. - S. 155-172.

AED02 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AED03 Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny / Michal Schvarc [An Exclusively Internal Affair? Ethnical Policy of the Autonomous Slovak Land with the Accent on the Status of the German Minority]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vedecko-výskumná úloha SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In V turbulentnom tridsaťročí : kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918-1948 : venované 70. narodeninám prof. PhDr. Karola Fremala, Csc. / Zostavovatelia: Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 69-86.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944-1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny / Michal Schvarc, Matej Hanula [Evacuation of German Population from Slovakia (1944-1945) in the Context of the Movement of Ethnic Germans from Southeastern Europe at the End of World War II].
In Migračné procesy Slovenska (1918-1948) / Michal Šmígeľ, Pavol Tišliar a kol. ; recenzenti Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0804-1. - S. 368-408.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Odesa: Rumunská okupácia a "riešenie" židovskej otázky (október 1941-marec 1942) / Ottmar Trasca. Z nemeckého jazyka preložil Michal Schvarc, Historický ústav SAV.
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 397-406.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod / Michal Schvarc.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 9-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6911&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 85
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   143

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 23
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 53
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 144
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   253

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia