Historický ústav SAV
 
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. English version
RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: miroslav.morovics@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník, člen Predsedníctva SAV, zástupca podpredsedu

Vedecké zameranie:

Dejiny vedy a techniky na Slovensku (najmä dejiny matematicko-fyzikálnych vied do roku 1918; osobnosti, inštitúcie, výsledky v európskych súvislostiach, spoločenské podmienky vývoja, kultúrny a celospoločenský dosah vývoja vedy a techniky)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Štúdium, kvalifikácia:

Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, študijný odbor Učiteľstvo matematiky a fyziky pre školy II. cyklu, rok ukončenia 1981
RNDr. - Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity Praha, 1984
CSc. – Historický ústav SAV, odbor Dejiny vied a techniky

Priebeh zamestnania:

Od r. 1981 – do súčasnosti: Historický ústav SAV, oddelenie dejín vied a techniky
(1994-2009 vedúci oddelenia)
Od r. 2009 – do súčasnosti: člen Predsedníctva SAV (2. funkčné obdobie)
1996 – 2007: prednášateľ, odborný asistent na Fakulte humanistiky, neskôr Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, prednášky z dejín vied a techniky
Semestrálne prednáškové kurzy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (člen tímu prednášateľov) a na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (samostatný prednášateľ) – zameranie na dejiny vied a techniky

Členstvo vo vedeckých radách, spoločnostiach a komisiách:

– Vedecká rada SAV (člen od r. 2009)
– Vedecká rada Prešovskej univerzity (člen od r. 2015)
– Vedecká rada Historického ústavu SAV (člen a tajomník VR od r. 1997)
– Vedecká rada Slovenského technického múzea v Košiciach (člen od r. 2005)
– Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV (člen od r. 1982, od r. 1993 vedecký tajomník, od r. 1997 podpredseda, od r. 2004 poverený predseda)
– Slovenský národný komitét FEANI (člen od r. 2015)
– Člen viacerých komisií, poradných orgánov P SAV

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia [Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 133-138. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MOROVICSOVÁ, Eva - MOROVICS, Miroslav Tibor. Organizačný vývoj a odborné aktivity Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti [Development and professional activities of the slovak psychiatric association of the Slovak medical association]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2019, roč. 115, č. 2, s. 67-76. (2018: 0.132 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1260>

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

MOROVICS, Miroslav Tibor. Jozef Čabelka : vedec - inžinier. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 126-127. ISBN 978-80-973061-2-0.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Jozef Maximilián Petzval : matematik - zakladateľ modernej optiky. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 184-185. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Ľudovít Schlesinger : matematik - univerzitný profesor. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 262-263. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Mikuláš Konkoly-Thege : astronóm-fyzik. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 222-223. ISBN 978-80-973061-1-3.

MOROVICS, Miroslav Tibor. Vojtech Alexander : lekár - röntgenológ - univerzitný profesor. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 242-243. ISBN 978-80-973061-1-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MOROVICS, Miroslav Tibor. Kováč, Dušan a kol. Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 s. ISBN 9788022413169. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 755-760. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Dejiny Slovenskej akadémie vied / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Ľudovít (Ludwig) Schlesinger - učiteľ Jura Hronca / Miroslav Tibor Morovics [Ludwig Schlesinger – Jur Hronec’s teacher]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S.277-287.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Pozícia matematických vied v učebnom systéme jezuitských univerzít / Miroslav Morovics [The Position of Mathematical Sciences in the Curriculum of Jesuit Universities].
In Jakub Kresa : život a dílo významného českého matematika 17. století / Aleš Lebeda (Editor) ; recenzenti: Pavel Marek, Eva Křístková. - Smrženice : Obecní úřad Smrženice, 2015. - ISBN 9788086636504. - S. 103-119.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Historické korene profesionálnej prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia / Eva Morovicsová, Miroslav Tibor Morovics [Historische Wurzeln profesioneller Vorbereitung der Geburtshelferinnen in der Slowakei bis Anfang der 50. Jahre des 20. Jahrhunderts].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 255-268.

Matematika a deskriptívna geometria na akadémii v Banskej Štiavnici / Miroslav Tibor Morovics [Mathematik und descriptive Geometrie an der Bergakademie in Banská Štiavnica].
In Vivat akadémia Banská Štiavnica : zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. storočia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici / Editori: Zuzana Denková, miroslav Kamenický. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2013. - ISBN 978-80-85579-48-2. - S. 45-59.

Počiatky vývoja bezdrôtovej telegrafie - éra technickej tvorby Jozefa Murgaša / Miroslav Tibor Morovics [Beginnings of development of wireless telegraphy - technical era of Joseph Murgas].
In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte / editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. - ISBN 978-80-89388-57-8. - s. 63-83.

Spoločenské a politické dimenzie aktivít Dionýza Štúra / Miroslav Tibor Morovics [Social and Political Aspects of the Activities by Dionýz Štúr].
In Príspevky k spomienkovej konferencii pri príležitosti 120. výročia úmrtia Dionýza Štúra Bratislava 9.10.2013. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 17-23.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Kováč, Dušan et al. Dejiny Slovenskej akadémie vied (A History of the Slovak Academy of Sciences). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014, 688 p +51 pages of illustrations. ISBN 9788022413169.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 950-956.
Recenzia na: Dejiny Slovenskej akadémie vied / Dušan Kováč et al. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. - ISBN 9788022413169

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Zborník dejín fyziky : zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky. MESDEF. 26. / editor Miroslav Tibor Morovics, recenzovali: Ján Chrapan, Eva Skočeková. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV : Historický ústav SAV, 2012. - 136 s. - ISBN 978-80-969508-5-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2321&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia