Historický ústav SAV
 
Oliver Zajac, PhD. English version
Oliver Zajac, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: oliver.zajac@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Politické, sociálne a kultúrne dejiny prvej polovice 19. storočia, špecificky so zameraním na poľské dejiny.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012-2017.
PhD., Historický ústav SAV v Bratislave, 2017-2021.

Študijné pobyty:

Deutsche Historische Institut Warschau/Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Varšava, Poľsko (október 2021 – september 2022).
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paríž, Francúzsko (január – máj 2021).
Universität Wien, Viedeň, Rakúsko (apríl – jún 2019; február – apríl 2020).
Université Paris 1 : Panthéon-Sorbonne, Paríž, Francúzsko (november – december 2019).
Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Poľsko (január – marec 2019).
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, Nemecko (september 2018).
Univerza v Ljubljani, Ľubľana, Slovinsko (február – marec 2016).

Ocenenia:

2021 – Študentská osobnosť Slovenska, kategória Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika a história.
2021 – čestné uznanie, Aquila Polonica Article Prize – sútaž o najlepší anglicko-jazyčný text venovaný Polish Studies, organizovaná Polish Studies Association.
2021 – 2. miesto v sútaži mladých vedeckých pracovníkov SAV, kategória doktorandi III. oddelenia SAV.

Členstvo v redakčných radách:

Člen redakčnej rady Porta Balkanica
Člen redakčnej rady HistoryLab.sk

Členstvo v komisiách:

Slovensko-poľská komisia historikov, člen
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, člen

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ZAJAC, Oliver. The Map as a Political Manifesto: The Case of "Karta dawnej Polski and Hôtel Lambert’s Concepts of the Polish State and Nation. In Zeitschrift für Ostmitteleuropa - Forschung, 2020, band 69, nr. 3, s. 327-354. ISSN 0948-8294. Dostupné na internete: <https://www.zfo-online.de/portal/index.php/zfo/article/view/10771>

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAJAC, Oliver. Ilýrske provincie v slovinských učebniciach dejepisu: dedičstvo slobody alebo národný mýtus? [The Illyrian provinces in the Slovenian history textbooks: Legacy of freedom or national myth?]. In Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. - Červený Kostelec ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 197-207. ISBN 978-80-7465-279-0.

ZAJAC, Oliver. Mechanisms of Unofficial Diplomacy : the Case of František Zach's Actions During the 1844 Albert Nugent Visit in Belgrade. In Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. - Kraków : PETRUS, 2021, p. 21-39. ISBN 978-83-7720-633-1.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ZAJAC, Oliver. John Snow zachraňuje svet: cholera vo viktoriánskom Londýne [John Snow Is Saving the World: Cholera in Victorian London]. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 192-201. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršál týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 151-158. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Nepriateľ horší než akákoľvek armáda: Napoleon kontra mor [The enemy worse than any army: Napoleon versus the plague]. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 143-150. ISBN 978-80-8159-836-4.

ZAJAC, Oliver. Z kolonizátorov asimilovaní, z nepriateľov spojenci: Germanizácia Haliče z pohľadu Adama Jerzyho Czartoryského a Hôtel Lambert 1830 – 1846 [From Colonizers to those who Were Assimilated, from Enemies to Allies: Germanization of Galicia through the Eyes of Adam Jerzy Czartoryski and Hôtel Lambert 1830 – 1846]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 65-82. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ZAJAC, Oliver. Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4.

ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449.

ZAJAC, Oliver. Prirodzené hranice, historické hranice, politické hranice: diskurz o budúcej podobe a povahe nezávislého Poľska v podmienkach Veľkej emigrácie do roku 1861. In Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X. : zborník príspevkov z 10. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 18.-19. novembra 2020. Eds. Dana Kušnírová, Peter Pavonič ; recenzenti: Stela Csachová, Mikuláš Jančura, Patrik Kunec, Slávka Otčenášová, Štefan Šutaj. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 58-64. ISBN 978-80-8152-988-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/FF/hranice-v-priestore-a-case.pdf>

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ZAJAC, Oliver. Brazílie: Nezávislost, nebo smrt! In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 9, s. 30-31. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Markýz, který dal jméno sadismu. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 6, s. 12-13. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Mozart : hudební génius, který odešel příliš brzy. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 12, s. 12-13. ISSN 1803-6228.

ZAJAC, Oliver. Somosierra : když polské srdca krvácelo za Napoleona. In Fakta a Svědectví, 2018, roč. 10, č. 11, s. 14-15. ISSN 1803-6228.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZAJAC, Oliver. Abraham Lincoln : chlapec z prérie, ktorý roztrhal putá otroctva. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 30-36. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Aké boli spomienky Slováka v Napoleonovej armáde ? In HistoryWeb, 18. 09. 2017, č., s. 1-5. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ake-boli-spomienky-slovaka-v-napoleonovej-armade#.Web4rFu0OUk>

ZAJAC, Oliver. Alexander I. : samozvaný osloboditeľ a ochranca Európy. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 34-38. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Bez diplomu nezamestnali ani Mickiewicza. In HistoryWeb, 2019, 8. 4., [8] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bez-diplomu-nezamestnali-ani-Mickiewicza>

ZAJAC, Oliver. Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu ? In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 38-42. ISSN 2585-9048.

ZAJAC, Oliver. Keď nad Tatrou znela Marseillaisa : ohlasy revolúcie na Slovensku. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 7, s. 66-69. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Mikuláš I. : šarmantný bonviván vyrástol v neľútostného autokrata. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 12, s. 40-43. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Mladé roky Napoleóna Bonaparta : z korzického vlastenca francúzskym hrdinom. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 10, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In HistoryWeb, 2018, 3.10., [4] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/padli-pri-waterloo-ale-ich-zuby-zili-dalej#.W7XRDXszaUl>

ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [6] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>

ZAJAC, Oliver. Testament ruského cára Petra Veľkého je podvrh. In HistoryWeb, 2017, č. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/testament-ruskeho-cara-petra-velkeho-je-podvrh#.WhKqxlXiaUk>

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Od ideálu rovnosti k teroru: Francúzska revolúcia priniesla vznešené hodnoty i najhrubšie násilie. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 38-56. ISBN 978-80-559-0714-7.

ZAJAC, Oliver. Gambler menovaný šéfredaktorom : Napoleon, juhovýchodná Európa a jeden nepodarený novinový experiment. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 157-166. ISBN 978-80-8159-999-6.

ZAJAC, Oliver. Kto mohol zastaviť kardinála Richelieua? In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 188-192. ISBN 978-80-8159-798-5.

ZAJAC, Oliver. Padli pri Waterloo, ale ich zuby žili ďalej. In História pre zaneprázdnených : dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Eds. Branislav Kovár, Jakub Drábik ; recenzenti: Miroslav Lysý, Lucia Benediková. Prvé vydanie. - Bratislava : Premedia, 2019, s. 210-213. ISBN 978-80-8159-798-5.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ZAJAC, Oliver. Dudeková, Gabriela - Mannová, Elena a kol. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava: Spoločnosť Pro Historia, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4. In Mesto a dejiny, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-139. ISSN 1339-0163. Recenzia na: Vojak medzi civilmi / Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro História, 2017.

ZAJAC, Oliver. Francúzska revolúcia zrodila občana. In HistoryWeb, 2018, 20.7., [3] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Zrození občana / Daniela Tiková (ed.). - Praha : Academia, 2015. - ISBN 978-80-200-2423-7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/francuzska-revolucia-zrodila-obcana#.W7XTaHszaUl>

ZAJAC, Oliver. Habsburský kúsok v skladačke našich dejín. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 1, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bratislavskí Habsburgovci / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019.

ZAJAC, Oliver. Kodajová, Daniela- Macho, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. (Jozef Miloslav Hurban and his Place in History). Bratislava: VEDA, 2017, 448 pages. ISBN 9788022416078. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 908-911. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii / Daniela Kodajová, Peter Macho a kol. - Bratislava : VEDA, 2017. - ISBN 9788022416078.

ZAJAC, Oliver. Košice po Trianone: Sofiina voľba. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 11, s. 25. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Potrianonské Košice / Ondrej Ficeri. - Bratislava : VEDA, 2019.

ZAJAC, Oliver. Nielen ľudia majú svoje dejiny. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: História oceánov / Juraj Činčura. - Bratislava : VEDA, 2019.

ZAJAC, Oliver. Osobnostné krízy šiestich národov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ako národy riešia svoje krízy / Jared Diamond. - Bratislava : Premedia, 2019.

ZAJAC, Oliver. Otec, ktorý nespája. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č.5, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hlinka. Otec národa ? / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019.

ZAJAC, Oliver. Persona non grata slovenských dejín sa dočkala biografie. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 10, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: "Ľudožrút" v Hornom Uhorsku / József Demmel. - Bratislava : Veda, 2020.

ZAJAC, Oliver. Sienkiewicz sa nebál ani politickej konfrontácie. In HistoryWeb, 2018, 30. 11., [3] s. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Henryk Sienkiewicz ve světe politiky / Marceli Kosman (ed.). - Praha : Academia, 2018. - ISBN 9789-80-200-2763-4. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sienkiewicz-sa-nebal-ani-politickej-konfrontacie>

ZAJAC, Oliver. Skutočný rozhovor s dejinami. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 10, s. 16. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovor s dejinami / Ivan Kamenec, Miroslav Michela. - Bratislava : Hadart Publishing, 2019.

ZAJAC, Oliver. Zabudnutá aj nenávidená Trianonská mierová zmluva. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 11, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trianon / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2020.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi = Epidemics in history. Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4 (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VALENT, Jaroslav - ZAJAC, Oliver. Rozhovor s historikom Oliverom Zajacom : Abraham Lincoln a jeho cesta k trinástemu dodatku. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 10, s. 13-21. ISSN 1335-6550.

ZAJAC, Oliver. Čo nás učí história. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2021, roč. 27, č. 6, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: <https://www.quark.sk/co-nas-uci-historia/>

ZAJAC, Oliver. Mali liptovskí kati veľa práce ? In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s.16-17. ISSN 1210-1982.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12859&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia