Historický ústav SAV
 
Peter Macho, PhD. English version
Peter Macho, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.macho@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Výskum kolektívnej pamäti a identít na lokálnej, regionálnej, konfesionálnej a národnej úrovni (mýty a symboly), fenoménu národného hrdinu (M. R. Štefánik a i.)

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1988
PhD., 2000

Ocenenia:

Člen vedeckého kolektívu Centra excelentnosti (CEKI – Kolektívne identity v moderných spoločnostiach... /ved. G. Kiliánová, E. Kowalská/), ktorý získal cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR – „Vedecký tím roka 2009“ (2009)

Členstvo v komisiách:

Člen Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika (občianske združenie)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol [Milan Rastislav Štefánik as a Symbol]. Recenzenti: Elena Mannová, Alica Kurhajcová. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 287 s. ISBN 978-80-224-1785-3 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MACHO, Peter. Cirkev ako bojové pole nacionalizmu. Biskupské voľby na pôde Preddunajského dištriktu evanjelickej cirkvi v roku 1890 [The church as a battlefield of nationalism. Bishop elections in the Lutheran church's District of Cis-Danubia in 1890]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 91-120. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MACHO, Peter. Medzi hrdinstvom a martýriom. Juraj Langsfeld v kolektívnej pamäti [Between Heroism and Martyrdom. Juraj Langsfweld in the collective memory]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 108-119. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej [The insight into the family life of the Head of Zvolen County. Events of 1919 in the private correspondence of his wife, Viera Markovičová]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 361-390. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Štefánikov pomník pre americký Cleveland : (prečo sochárske dielo banskobystrického rodáka nikdy nestálo v Banskej Bystrici ?) [Monument to Milan Rastislav Štefánik in Cleveland, America (Why the Sculpture of a Native of Banská Bystrica Dit not End up in Banská Bystrica ?)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 417-432. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Taktické a strategické metódy cirkevnej politiky v kontexte zápasu o integritu Preddunajského dištriktu [Tactic and strategic methods of ecclesiastic policy in the context of the struggle for integrity of the District of Cisdanubia]. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 229-243. ISBN 978-80-87912-94-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Umenie v službách nacionalizmu. Pohľad historika na Kováčikov obraz Návšteva Štúra, Hurbana a Hodžu u Jána Hollého na Dobrej Vode v júli 1843 [The art in service of nationalism. Historian´s view of Kovačik´s painting Štúr, Hurban and Hodža visiting Ján Hollý at Dobrá Voda in July 1843]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 354-368. ISBN 978-80-224160-78. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MACHO, Peter. Návšteva Štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode. Historický (mikro)naratív v kontexte formovania kolektívnej pamäti a identity Slovákov [The visit of Štúr´s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. A historical micro-narrative in the context of the formation of the collective memory and identity of the Slovaks]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 239-264. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. The historical micro-narrative as an Instrument in the formation of collective identity and memory : The symbolic and ideological dimension of the visit of Štúr’s group to Ján Hollý at Dobrá Voda. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 5, s. 849-883. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.5.3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. “He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 809-843. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MACHO, Peter. Andrej Hlinka in the collective memory of Slovak protestants. In Historia @ teoria : dziedzictwo kulturowe jako dziedzictwo pamieci, 2016, tom. 1, no. 1, s. 145-160. ISSN 2450-8047. Článok vyšiel v nezmenej verzii: JULKOWSKA, Violetta, WERNER, Wiktor (eds.) Memory of Heritage - Heritage of Memory. Poznan, 2016, s. 306-321. ISBN 978-83-63047-89-4. Dostupné na: https://doi.org/10.14746/ht.2016.1.1.08

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MACHO, Peter. Daniel Krman ako symbol v prieniku lokálnej konfesionálnej a národnej identity (na príklade Myjavy) [Daniel Krman as a Symbol of the Penetration of Local, Confessional and National Identity (Exemplified on Myjava)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 43-62. (2017 - WOS, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. "Die Lubinaken kommen!" Odhaľovanie Hurbanovho pomníka v Novom meste nad Váhom v kontzexte osláv 10. výročia vzniku Československej republiky ["Die Lubinaken kommen!" Unveiling Hurban´s Memorial in Nové mesto nad Váhom in the Context of Celebratinmg the 10th Anniversary of Czechoslovak Republic]. In Slovenský národopis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 287-302. (2018 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, ProQuest). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.26363/SN.2018.303

MACHO, Peter. Pozostalosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte inštitucionálnych a rodinných záujmov v medzivojnovom a vojnovom období [The estate of Milan Rastislav Štefánik in the context of institutional and family interests in the interwar period and during World War II]. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, č. 1, s. 57-68. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MACHO, Peter. Friendship of Weapons and Brotherhood of Spirit: Cultural, Historical and Symbolic Dimensions of Slavko Kvaternik's Official Visit to Slovakia in 1942 = Prijateljstvo oružja i bratstvo duha: kulturne, pvijesne i simboličťke dimenzije službenog posjeta Slavka Kvaternika Slovačkoj 1942. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 183-191. ISBN 978-953-175-605-1. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MACHO, Peter. Juraj Tranovský a jeho Cithara Sanctorum v konfesionálnej pamäti a identite slovenských evanjelikov [Juraj Tranovsky and his Cithara Sanctorum in the Confessional Memory and Identity of Slovak Protestants]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 33-55. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Lajos Kossuth v historickej pamäti Slovákov [Lajos Kossuth in the Historic Memory of the Slovaks]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 45. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 217-235. ISBN 978-80-223-4141-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MACHO, Peter. Mária Rázusová-Martáková : medzi drámou života a divadelným umením. In (ne)obyčajné príbehy žien. - Ružomberok : Society for human studies, 2019, s. 205-230. ISBN 978-80-972913-5-8.

MACHO, Peter. Pol storočia ústavnej starostlivosti o siroty v Modre (1905 – 1951) [Half a Century of the Institutional Orphan Care in Modra (1905 – 1951)]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 311-334. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Príspevok k dejinám slovenského evanjelického sirotinca v Modre (so zreteľom na vývoj do roku 1918) [A Paper on the History of the Slovak Protestant Orphanage in Modra (In Particular Developments up to 1918)]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 85-98. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Zabudnutá iniciatíva v prospech postavenia Hurbanovho pomníka v Turčianskom Sv. Martine z roku 1890 [A Forgotten Initiative for Building a Memorial for Jozef Miloslav Hurban in Turčiansky Sv. Martin in 1890]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 65-88. ISBN 978-80-224-1897-3.

MACHO, Peter. „... milerád bol by som platil, ale nemal som grošov.“ : Pavel Štefánik medzi nekompromisným národovectvom a chudobou dedinského kňaza [“…I would very much like to have paid, but I haven’t got any pennies.” Pavel Štefánik between unconditional Nationalism and the Poverty of a Village Priest]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 39-63. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MACHO, Peter. Hľadanie národného hrdinu v kontexte dramatického a filmového umenia [Looking for a National Hero in the Context of Drama and Film]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 47. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 51-64. ISBN 978-80-223-4566-8.

MACHO, Peter. Hurbanov pomník v Novom meste nad Váhom. Zrod jedného sochárskeho diela medzi umením, ideológiou a financiami. In Biografické štúdie, 2018, č. 41, s. 59-75. ISSN 0067-8724.

MACHO, Peter. Ján Drahotín Makovický v siločiarach nacionalizmu a konfesionalizmu [Ján Drahotín Makovický in the mirror of nationalism and confessionalism]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 19-28. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724.

MACHO, Peter. Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - dobová reflexia dvoch cirkevných predstaviteľov v kontexte patentálnych zápasov [Karol Kuzmány versus Ľudovít Geduly - Period Reflection of two Church Representatives in the Context of Protestant Patent Struggles]. In Karol Kuzmány : zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavili: Alica Kurhajcová, Peter Račko ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2020, s. 146- 154. ISBN 978-80-973867-0-2.

MACHO, Peter. Martin Bujna - otec slovenských sirôt = Bujna Martin - a szlovák árvák atyja [Martin Bujna - the Father of Slovak Orphans]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 169-180. ISBN 978-80-971528-7-1. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MACHO, Peter. Šľachetné perpetuum mobile slovenského vzdelávania a školstva - Ferdinand Písecký a učiteľský ústav v Modre [National Perpetuum Mobile of the Slovak Education System - Ferdinand Písecký and Teaching Institute in Modra]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 275-290. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MACHO, Peter. Národnostný zákon z roku 1868 a Slováci. In Historická revue, 2017, roč. 28, č.3, s. 24-31. ISSN 1335-6550.

MACHO, Peter. "Ruky preč od nášho Štefánika!" : hľadanie pravdy, alebo potupenie pamiatky národného bohatiera? [“Hands off our Štefánik!” The search for truth or dishonouring the memory of a national hero?]. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 18-26. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik na filmovom plátne : (film Jána Svitáka z roku 1935). In Muž slnka. Zostavila Mária Gallová. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89998-08-1.

MACHO, Peter. Národný hrdina na filmovom plátne. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 321-333. ISBN 978-80-8159-999-6.

MACHO, Peter. Toaletná kríza : "Zápas" o trnavský verejný záchod v kontexte medzivojnových osláv. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 195-203. ISBN 978-80-8159-680-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MACHO, Peter. Mannová, Elena. Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. [The past as a supermarket? Ways of presenting and up-dating the history of Slovakia]. Bratislava: Institute of History of the Slovak Academy of Sciences; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 463 pages. ISBN 978-80-224-1706-8. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 1049-1050. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska / Elena Mannová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1706-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.6

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii [Jozef Miloslav Hurban - A Personality in Society and in Reflection]. Editori: Daniela Kodajová, Peter Macho ; recenzenti: Miloslav Vojtech, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 448 s. ISBN 978-80-224160-78 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KODAJOVÁ, Daniela - MACHO, Peter. Úvod. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-16. ISBN 978-80-224160-78.

MACHO, Peter. Čo Hurban začal, to Štefánik dokončil : (Hurbanov pomník v Novom Meste nad Váhom a dve tradície v službách národnej ideológie). In Bradlo : časopis spoločnosti M. R. Štefánika, jún 2017, č. 73, s. 4-5.

MACHO, Peter. Stopy Dušana Jurkoviča v modranskom prostredí. In Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. - Brezová pod Bradlom ; Luhačovice, 2018, s. 34-36. ISBN [sine].

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia [elektronický zdroj] / Peter Macho [Representation of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon on Pages of the Slovak Autonomist Press in the 1920s.]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S.128-134.

Apponyi a Trianon na stránkach slovenskej autonomistickej tlače v prvej polovici 20. rokov 20. storočia / Peter Macho [The representations of Count Albert Apponyi and the Treaty of Trianon in the Slovak autonomist press of the early 1920s].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 151-157.

Biskup Samuel Štefan Osuský ako spoluformovateľ historickej pamäti na Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Bishop Samuel Štefan Osuský as a co-former of historical memory of Ľudovít Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 206-222.

Husove oslavy v slovenskom prostredí v kontexte kolektívnych identít a sekularizačných tendencií / Peter Macho [Hus Celebrations in Slovak Surroundings in the Context of Collective Identities and Secularizing Tendencies].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 55-68.

Jozef Miloslav Hurban - náš prvý legionár ? Konštruovanie kontinuity boja za národnú slobodu / Peter Macho [Jozef Miloslav Hurban – our First Legionnaire? The Construction of the Continuity of Struggle for National Liberty]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 165-189.

Názory evanjelickej inteligencie na biskupa Fridricha Baltíka v kontexte zápasov a cirkevnopolitické zákony a integritu Preddunajského dištriktu / Peter Macho [Opinions of Lutheran intelligence concerning the bishop Fridrich Baltík in the context of church and political legislation struggles and the integrity of the north-Danube district].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 280-307.

Premeny symbolickej funkcie Tatier v nacionalistickom diskurze 19. storočia / Peter Macho [Changes in Tatra’s symbolic role in the nationalistic discourse in the 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 41-47.

"Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy". Oslavy odhaľovania pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929 / Peter Macho ["To the fantastic memory of a great son of the Slovak city of Trnava": Celebrations of the exposition of the memorial of Juraj Haulik in 1929]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 199-210.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

"Na krídlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom" Symbolická inštrumentalizácia M.R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov / Peter Macho [“He flew on wings of Slavonic feeling to Serbia to help the Serbs in 1915”. The symbolic instrumentalization of M.R. Štefánik and Slavonic community against the background of the inter-state relations of the time]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, ktorá sa rieši v rokoch 2013-2016 v HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č.1 (2015), s. 47-80.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Branislav Varsik és a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű : epizód egy fiatal diák életéből és kíseérlet személyes identitássának meghatározására / Peter Macho [Branislav Varsik and the Monument of Maria Theresa: An Episode from the Life of a Young Student and an Attempt at Reconstruction of his Personal Identity].
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 51-60.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a nacionalizmom / Peter Macho [Slovak Cyrillo-Methodian Tradition between confessionalism and nationalism]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 69-81.

"Štefánik, unser Symbol-Bradlo, unsere Burg". Die Bradlo-Feiern von 1939 und der Mythos des grössten Slowaken im Kontext der Symbolpolitik 1939-1945 / Peter Macho.
In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S. 217-230.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Matúš Čák Trenčiansky v diele Ľudovíta Štúra / Peter Macho [Matúš Čák from Trenčín in the Work of Ľudovít Štúr]. - APVV - 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias do roku 2004 (dejiny v dátumoch), Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici dlhého 19. storočia.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 135-153.

Od "pozostatkov Svätoplukovho ľudu" k slovenskému národu. Konštruovanie štúrovskej verzie národného príbehu / Peter Macho [From the "Remainders of the Svätopluk´s People" to the Slovak Nation. Construction of the Štúr´s Generation Version of the National Narrative].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 83-85.

Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave v roku 1937 / Peter Macho [Celebrations of the 150th Anniversary of the First Codification of Slovak Language in Trnava (1937)].
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S.327-341.

Poslední mohykáni na Bradle : Štefánikove oslavy v rokoch 1968-1969 a (česko)slovenskí legionári / Peter Macho [The Last of the Mohicans on Bradlo. Štefánik Festivals in 1968 – 1969 and (Czecho-)Slovak Legionaries]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentálizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 97-124.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Od cisárov k národným hrdinom : symboly v premenách lojality medzi monarchiou a republikou / Peter Macho.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24, č. 9, (2013 ), s.59-62.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Ľudovít Štúr v premenách času. Život, dielo a doba verzus historická pamäť / Peter Macho.
In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - ISSN 0027-5263. - Roč. 61, č. 3(2015), s. 71.

Úvod / Peter Macho.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.7-8.

Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

Vedecká konferencia o Ľudovítovi Štúrovi / Peter Macho.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 566-569.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2317&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia