Historický ústav SAV
 
Doc. Peter Šoltés, PhD. English version

Doc. Peter Šoltés, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: peter.soltes@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/PeterŠoltés

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

sociálne a kultúrne dejiny Uhorska/Slovenska v 19. storočí, historický výskum korupcie, nacionalizácia a politická socializácia, etnické a konfesionálne stereotypy, migračné pohyby na území Karpatskej kotliny v 18. a 19. storočí, vlastivedná a štatistická literatúra 19. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave (história – germanistika), 1999
PhD. – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (slavistika a slovanské jazyky), 2002
Doc. – Filozofická fakulta UK v Bratislave (slovenské dejiny), 2015

Študijné pobyty:

Europa Intézet Budapešť, júl – október 2003
Univerzita v Novom Sade, júl – august 2004
Institut für Europäische Geschichte, Mainz (september 2004 – marec 2005)

Členstvo v redakčných radách časopisov:

2003 – 2006 Slavica Slovaca
2009 – Forum historiae
2010 – Kultúrne dejiny
2010 – Spomenica Istorijskog arhiva “Srem” (Srbsko)
2018 – Vojenská história

Členstvo v komisiách:

- člen Slovenského národného komitétu historikov (od 2016)
- člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Ocenenia:

Cena Literárneho fondu za rok 2016 za vedeckú a odbornú literatúru za kolektívnu monografiu Korupcia (spolu s Lászlóm Vörösom)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Monografie

HUDEK, Adam – ŠOLTÉS, Peter (eds.). Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Bratislava : VEDA, 2019. 576 s.

Štúdie

ŠOLTÉS, Peter. Kortešačky a volebné excesy. Voľby v Uhorsku v predmarcovom období [Elections in Hungary in the pre-March period] In Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století. Liberec ; Praha : Technická univerzita v Liberci : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021, s. 13-35.

ŠOLTÉS, Peter. "Egyptská pliaga" byrokracie a skorumpované uhorské stolice. Protikorupčný diskurz v Predlitavsku a Uhorsku v reformnom období [The “Egyptian disease“ of bureaucracy and the corrupted counties. Anti-corruption discourse in Cisleithania and Hungary ine the reform era]. In VÖRÖS, Ladislav. Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí. Bratislava : VEDA – Historický ústav SAV, 2020, s. 51-82.

ŠOLTÉS, Peter. Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu [First Slovak elites? Slovak officials during the initial two years of neoabsolutism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava : VEDA, 2019, s. 282-333.

ŠOLTÉS, Peter. Premena obrazu Srba v rakúskom a uhorskom diskurze v 18. a "dlhom" 19. storočí [Transformation of the image of the Serbs in the Austrian and Hungarian discourse in the 18th and “long” 19th centuries]. In Byzantinoslovaca VII. Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre Všeobecných dejín FiF UK, 2020, s. 295-310.

ŠOLTÉS, Peter. Der Nationalcharakter in österreichischen und ungarländischen Statistiken 1780–1848. Ethnische Stereotypisierung von Slowaken und Ungarn. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 13-36.

ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. "Odťaté ruky"? Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí [„Hands Severed“? Continuity and Discontinuity of Political and Social Elites in Slovakia in the 19th and 20th Centuries]. In Forum historiae, 2018, Jhg. 12, Nr. 1, s. 1-8.

ŠOLTÉS, Peter. Die Rolle der evangelisch-lutherische Konfession im sprachlichen und nationalen Gruppenbildungsprozess der Slowaken in der ersten Hälfte des "langen" 19. Jahrhunderts. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 477-498.

ŠOLTÉS, Peter. "Národ holubičí" alebo "jadro a sila uhorskej pechoty"? Vzťah Slovákov k vojenstvu podľa štatistík z 18. a 19. stotočia a v ideológii slovenských národovcov ["The nation of Doves" or "the Core and Power of Hungarian Infantry? The Relationship of Slovakswith the Military according to Statistics from the 18th and 19th Centuries and within the Ideology of Slovak Nationalists]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava : VEDA, 2017, s. 57-80.

ŠOLTÉS, Peter. Magyar hít, "naša slovenská cirkev", Ecclesia Ruthenica. Korelácia etnicity a konfesionality v hraničnom regióne Zemplín [Magyar hít, "our Slovak Church", Ecclesia Ruthenica. Correlation of ethnicity and confessionality in the border region of Zemplin]. In Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017, s. 93-133.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

AAB02 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

AAB03 Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Vplyv jozefinizmu na náboženské festivity rímskokatolíckej cirkvi / Peter Šoltés [Influence of Josephinism on Religious Festivities in Roman Catholic Church].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 37-54.

ABD02 "Europe in Miniature" Representations of Ethnic Diversity of Hungary in Statistics and Homeland Studies until the Revolution of 1848-1849 / Peter Šoltés. - Vega 2/0138/11 - Transformation of the Slovak Society in the Half of the "long" 19th Century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 25-43.

ABD03 Národnopolitické koncepcie slovenských evanjelikov v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [The national-political concepts of Slovak Evangelics in the first half of the long 19th century]. - Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia.
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 48-67.

ABD04 Rakúsky byrokratizmus versus uhorské municípiá / Peter Šoltés [Austrian Bureaucratic Administration versus Hungarian Municipalities].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 285-335.

ABD05 Z Devína pred krstiteľnice : národné mená v slovenskom národnom hnutí / Peter Šoltés [From Devín to the baptistry. National names within the Slovak national movement].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 238-262.

ABD06 Korupcia v štátnej a stoličnej správe v prvej polovici "dlhého" 19. storočia / Peter Šoltés [Corruption in State and County Administration in the First Half of the Long 19th Century]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 100-133.

ABD07 Kortešačky: Voľby na uhorský spôsob / Peter Šoltés [Vote Buying: Elections "the Hungarian Way"]. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 214-249.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a sociálna prax do roku 1848 / Peter Šoltés [Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 415-446.

ADDB02 Confessionally mixed marriages legal norms and social practice in the Kingdom of Hungary up to 1848 / Peter Šoltés. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 813-845.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 " Maďar je ohnivý ako Talian ... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke". Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách do roku 1848 [elektronický zdroj] / Peter Šoltés ["A Hungarian is as passionate as an Italian... A Slovak is as well as Polish commited to liquor". National Character of Slovaks and Hungarians in Hungarian and Austrian Statistics until 1848]. - APVV- 0119/11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č.2 (2012), s. 15-32.

ADFB02 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí [elektronický zdroj] : (úvod) / Michal Kšiňan, Peter Šoltés [The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 1-9.

ADFB03 Občianske zrovnoprávnenie alebo náboženský indiferentizmus ? Problém zmiešaných manželstiev v kontexte sekularizácie Uhorska v 30. a 40. rokoch 19. storočia [elektronický zdroj] / Peter Šoltés [Civil Equality or Religious Indifference? The problem of Mixed Marriages in the Context of the Secularisation of the Hungarian Monarchy in the 40's of the 19th Century]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 34-63.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AECA01 Die Konfessionsgrenze im Ehebett : Reverse in matrimonia mixtae religionis im Königreich Ungarn / Peter Šoltés. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Normsetzung und Normverletzung = Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts / Karl-Peter Krauss (Hg.). - Franz Steiner Verlag, 2014. - S. 165-204.

AECA02 Eingriffe des Josephinismus in religiöse Festivitäten der katholischen Kirche / Peter Šoltés. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Katholische Aufklärung und Josephinismus : Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa / Herausgegeben von Rainer Bendel und Norbert Spannenberger. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2015. - ISBN 978-3-412-22270-3. - S. 167-184.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDA01 Neutra / Peter Šoltés.
In Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa : Konstitution und Konkurrenz im nationen - und epochenübergreifenden Zugriff / Herausgegeben von Jochim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. - Akademie Verlag GmbH, 2013. - ISBN 978-3-05-005658-6. - S. 20-26.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01 Nová aristokracia na dvore Karola Róberta. Budovanie osobných a politických väzieb palatína Filipa Drugetha / Dzura Hardi. Zo srbčiny preložil Peter Šoltés.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč.3 č. 1 (2012 ), s.25-35.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

FAI02 Korupcia / editori: Peter Šoltés, László Vörös ; recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z anglitiny: Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös [Corruption]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 563 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1447-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

GII02 Predslov / Peter Šoltés, László Vörös [Foreword].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 8-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6914&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia