Historický ústav SAV
 
Mgr. Peter Szalay, PhD. English version
Mgr. Peter Szalay, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.: +421 2 5477 3296
E-mail:
peter.szalay@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Vo svojom výskume sa venuje architektúre a urbanizmu 20. a 21. storočia na Slovensku a v strednej Európe. Konkrétne sa špecializuje na dejiny architektúry a mestského plánovania moderného hnutia na Slovensku a v Bratislave, a s ním súvisiaceho výskumu pamiatkových hodnôt a obnovy architektonického dedičstva. Ako skúmaniu architektúry a urbanizmu 20. storočia v kontexte autoritárskych režimov 20. storočia, a témami na priesečníku environmentálnych a kultúrno spoločenských oblastí. Venuje sa aj reflexii a kritike súčasnej architektúry a mestského plánovania.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2009 - Fakulta architektúry, STU, Bratislava, PhD.
2005 - Katedra vedy o výtvarnom umení, Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr.

Ceny a štipendiá:

ceny

2019 - Prémia Literárneho fondu SR za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019, Vojnová Bratislava 1939-1945
2012 - Cena časopisu Bauwelt pre kolektív za výskum a projekt obnovy Neologickej synagógy v Žiline
2011 - Cena literárneho fondu SR za najlepšiu vedeckú publikáciu v oblasti Architektúra, za publikáciu Atlas sídlisk Bratislavy
2005 - Cena Martina Benku za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti dejín umenia na Slovensku

štipendiá

2011 - MARC course, ICCROM and UNECSO course in in the theory and renovation of modern architecture, Helsinky a Seinaiky Fínsko
2010 - Conservation capaigne Vila Tugendhat, Brno
2004 - štipendijný pobyt na Katedre dejín umenia Univerzity Eotvosa Lorándta v Budapesti

Členstvo v redakčných radách:

Architektúra & Urbanizmus – výkonný redaktor
ERA 21 (ČR)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

DOCOMOMO International, (medzinárodnej organizácie na výskum a obnovu architektúry moderného hnutia)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura - HABERLANDOVÁ, Katarína - RUTKOWSKI, Roman. Ročenka Slovenskej architektúry 2014/2015. Recenzenti M. Dulla, P. Lenyi, P. Paňák, M. Topolčanská. Bratislava : Slovart, 2016. 168 s. ISBN 978-80-5562-389-4.

SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - BARTOŠOVÁ, Nina. Moderná Bratislava 1918 – 1939 [Modern Bratislava 1918 – 1939]. Recenzenti Matúš Dulla, Elena Alexy. 1. vyd. Bratislava : Marenčin PT, 2015. 319 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-8114-327-4.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - TOPOLČANSKÁ, Mária - SZALAY, Peter - DULLA, Matúš - ŠČEPÁNOVÁ, Soňa - TOSCHEROVÁ, Slávka - HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava, atlas sídlisk. Bratislava, Atlas of Mass Housing. Bratislava : Slovart, 2011. 341 s. ISBN 978-80-556-0478-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SZALAY, Peter. Gedächtnis und Geschichte. Schutz der Architektonische und Städtebauliche erbes aus der Zeit der Totalitären Regimes in der Slowakei. In Spätmoderne Slowakei: Gebaute Ideologie? - Salzburg : Müry Salzmann Verlags Gmb, 2014, p. 52-61. ISBN 978-3-99014-096-3.
SZALAY, Peter. Petržalka: Utopie einer zeitgenossischen Stadt. In Spätmoderne Slowakei: Gebaute Ideologie? - Salzburg : Müry Salzmann Verlags Gmb, 2014, p. 142-159. ISBN 978-3-99014-096-3

SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - TOPOLČANSKÁ, Mária. The Values of Totalitarian Architecture of the 20th Century and the Approach to its Evaluation. In Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic Valorisation. - Ljubljana : Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2013, p.132-136. ISBN 978-961-6823-32-6.

SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - TOPOLČANSKÁ, Mária. A Philosophy of preservation of the 20th Century Architecture of Totalitarian Regimes. In Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic Valorisation. - Ljubljana : Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2013, p. 26-34. ISBN 978-961-6823-32-6.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Architektonické dedičstvo: potenciál, alebo príťaž? = Architectural Heritage: Potential or Burden? In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 6-26. ISBN 978-80-556-4563-6.
BOGÁR, Michal - SZALAY, Peter. Holokaust v Bratislave [Holocaust in Bratislava]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 125-156. ISBN 978-80-569-0131-1.

SZALAY, Peter - BOGÁR, Michal. Predvečer konca republiky [Threshold of the end of republic]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 11-40. ISBN 978-80-569-0131-1.

SZALAY, Peter. Hlavné mesto nového štátu [Capital City of the New State]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 41-70. ISBN 978-80-569-0131-1.

SZALAY, Peter. Mesto v zázemí [City in Rear End]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 89-124. ISBN 978-80-569-0131-1.

SZALAY, Peter - BOGÁR, Michal. Slovanská Bratislava [Slavic Bratislava]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 307-324. ISBN 978-80-569-0131-1.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. Problémy navrhovania a výstavby vo vzťahu k súčasnému slovenskému mestu = Problems of Designing and Construction in Relation to the Contemporary Slovak City. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 6-27. ISBN 978-80-556-3257-5.

SZALAY, Peter. Pamäť a dejiny: Ochrana architektonického a urbanistického dedičstva z období totalitných režimov na Slovensku [Memory and History: Protection of Architectural an Urban Heritage from Slovakia´s Totalitarian Eras]. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 108-131. ISBN 978-80-556-1056-6.

SZALAY, Peter. Petržalka: „utópia“ súdobého mesta [Petržalka: The „Utopia“ of the Contemporary City]. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 194-205. ISBN 978-80-556-1056-6.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Trade Union House / Istropolis: The Birth and Liquidation of an Innovative Generator of Social Life, Culture, and Education = Dom odborov / Istropolis: Zrod a likvidácia inovatívneho generátora spoločenského života, kultúry a vzdelávania. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 122-145. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2021.55.3-4.1 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

SZALAY, Peter. "Zbúrať! Máme na to zlé rozpomienky". K histórii odborných politických diskusií o bratislavskom hrade na sklonku 1. československej republiky a vojnovej Slovenskej republiky ["Demolish it! It brings back bad memories". On the histofry of expert and political discussions of Bratislava Castle at the end of the First Czechoslovak Republic and in the wartime Slovak Republic]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 3, s. 491-515. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.5 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

SZALAY, Peter. Asanácia: Priemet vyvlastňovacej legislatívy do plánovania Bratislavy ako hlavného mesta v prvej polovici 20. storočia: príklad Námestia slobody = Clearance:Reflection of Eminent-Domain Legislation in Planning the Capital City of Bratislava in Early 20th - Century: Case Study Námestie Slobody. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2018, roč. 52, č. 1-2, s. 19-36. (2017: 0.100 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, SCOPUS, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - PILNÝ, Ivan - SZALAY, Peter. Restoring the Colors of Friedrich Weinwurm’s Unitas: Hazards of Black-and-White Photography. In Future Anterior, 2014, vol. XI, no. 1, p. 55-69. (2013: 0.100 - SJR, karentované - CCC). (2014 - Current Contents). ISSN 1549-9715.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Vojnová Bratislava : 1939-1945 [Bratislava War City:1939-1945]. Ed. Peter Szalay ; recenzenti: Henrieta Moravčíková, Miroslav Hrdina. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 335 s. ISBN 978-80-569-0131-1 (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=5292&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia