Historický ústav SAV
 
doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. English version

PhDr. Róbert Arpáš, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 048 415 4546
E-mail: arpas@savbb.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- slovenské dejiny 1918-1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Univerzita Karlova Praha, 1998
PhD., Ústav českých dějin FF UK Praha, 2004
PhDr., Ústav českých dějin FF UK Praha, 2004
Doc., Katedra histórie FF UKF v Nitre, 2020

ďalšie úväzky – Katedra histórie FF UKF v Nitre, od roku 2001

Študijný pobyt:

Erasmus+ - Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora, ČR, 2022

Ocenenia:

2011 - Cena dekana FF UKF v Nitre za publikačnú činnosť v roku 2011

Členstvo v redakčných radách:

Člen redakčnej rady časopisu Studia Historica Nitriensia.

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

PALÁRIK, Miroslav - MIKULÁŠOVÁ, Alena - HETÉNYI, Martin - ARPÁŠ, Róbert. The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism : Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the City of Nitra and its Surroundings. Reviewers Ivan Kamenec, Jan Rychlík. Wien : Peter Lang ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Berlin, 2018. 280 s. Studies in Politics, Security and Society, 17. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b13394. ISBN 978-3-631-74581-6. ISSN 2199-028X

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ARPÁŠ, Róbert. Cyrilo-Metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti? [Cyrilo-Metodian tradition as integration element of czechoslovakian nationhood?]. In Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. - Zlín : Sdružení Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje, 2018, s. 83-93. ISBN 978-80-27050. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

ARPÁŠ, Róbert - HANULA, Matej. Postoje hlavných slovenských politických prúdov k čechoslovakizmu v medzivojnovom období [Attitudes of the Main Slovak Political Camps towards Czechoslovakism during the Inter-war Period]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 182-201. ISBN 978-80-7422-679-3. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ARPÁŠ, Róbert. Za silné Slovensko v jednotnom Československu. Mladí slovenskí agrárnici o problémoch Slovenska [For strong Slovakia in united Czechoslovakia]. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 20-33. ISBN 978-80-972561-5-9. (Vega 2/0070/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia)

ARPÁŠ, Róbert. Zjazd mladej slovenskej generácie [The Congress of the Slovak Young Generation]. In Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej. - Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017, s. 121-128. ISBN 978-80-224-1564-4. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ARPÁŠ, Róbert. Pribinové slávnosti ako pripomienka cirkevno-národnej veľkomoravskej tradície [The Pribina anniversary as a celebration of the religious and national tradition of Great Moravia]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 655-674. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

ARPÁŠ, Róbert**. The Role of Faith in a Social Struggle Using the Examle of the Pastoral Letter of the Slovak Bishops of November 1924. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 839-849. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04271117Arp%C3%A1%C5%A1.pdf>

ARPÁŠ, Róbert**. Úloha viery v sociálnom zápase na príklade Pastierskeho listu slovenských biskupov z novembra 1924 [The Role of Faith in a social struggle using the example of the Pastoral Letter of the Slovak bishops of ovember 1924]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 333-343. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.2.7 (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ARPÁŠ, Róbert. Destruction of Democracy in Autonomous Slovakia Analysed by the Example of the Horná Nitra Region. In West Bohemian Historical Review, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 49-70. (2020: 0.102 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1804-5480.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

ARPÁŠ, Róbert. Kríza československej myšlienky? (Slovenská mládež v politických stranách v prvej polovici 30. rokov minulého storočia) [Crisis of Czechoslovak thought ? (Slovak Youth in Political Parties in the First Half of 1930s)]. In Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 1, s. 123-134. ISSN 1338-7219. (Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ARPÁŠ, Róbert. Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej politike [Czechoslovakia - the national state of Czechoslovaks? The role of the Slovak question in Czechoslovak politics]. In Československo 1918–1938/2018 : Eds. Petr A. Bílek, Bohumil Jiroušek, Lukáš Novotný. recenzenti: Ivan Jakubec, Naděžda Morávková. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 39-50. ISBN 978-80-7394-725-5. (VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

ARPÁŠ, Róbert. Mocenské premeny autonómneho Slovenska v regióne Horná Nitra [Power transformations of autonomous Slovakia in the Horná Nitra region]. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 11-38. ISBN 978-80-558-1672-2.

ARPÁŠ, Róbert. Z učiteľa jazykov k tvorcovi Pravidiel slovenského jazyka. Kariéra Henricha Barteka v medzivojnovom Československu [From Language Lecturer to Creator of Slovak Language Rules. The Career of Henrich Bartek in Czechoslovakia during the Period between the Two Wars]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 23-43. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

ARPÁŠ, Róbert. Štátna ideológia verzus národné ambície. Návrhy ministra Ivana Dérera z roku 1938 na riešenie slovenskej otázky [State ideology versus national ambitions. Proposals of Minister Ivan Dérer from 1938 to solve the Slovak question]. In Úředník sluhou mnoha pánů? : Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948. Ed. Martin Klečacký ; recenzenti: Jan Galandauer, Jan Kahuda. - Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2018, s. 205-216. ISBN 978-80-87782-50-7. (VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ARPÁŠ, Róbert. 1939 - rok zlomu v česko-slovenských vzťahoch [1939 - break trough year in Czech-Slovak relations]. In 1939 : rok zlomu. Editor: Marek Syrný ; recenzenti: Pavol Martuliak, Vladimír Varinský. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 200-207. ISBN 978-80-89514-70-0.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

ARPÁŠ, Róbert - KIČKOVÁ, Adriana. From a multi-ethnic monarchy to national states? The idea of a national state in interwar Czechoslovakia. In International conference Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe. Editor: Iskra Iveljić. - Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb : FF press, 2020, p. 30. ISBN 978-953-175-875-8.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

ARPÁŠ, Róbert. Slovenská alternativa k Benešovi [Slovak Alternative to Beneš]. In Živá historie, 2020, roč. 13, č. 10, s. 8-13. ISSN 1803-3326.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ARPÁŠ, Róbert. Za federatívne Československo : Slovenské národné povstanie [For a federal Czechoslovakia. The Slovak National Uprising]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 18-24. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

ARPÁŠ, Róbert. Aj dedina má svoje kauzy. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 291-298. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ARPÁŠ, Róbert. Sabine WITT. Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945. Kulturelle Praxis zwischen Sakralisierung und Säkularisierung. Berlin - München - Boston, De Gruyter Oldenbourg 2015, 412 s., ISBN 978-3-11-035930-5. In Český časopis historický, 2018, roč. 116, č. 2, s. 579-581. (2017: 0.113 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-6111. Recenzia na: Nationalistische Intellektuelle in der Slowakei 1918-1945 / Sabine Witt. - Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2015. - ISBN 978-3-11-035930-5.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939) [From Democracy to Authoritarianism. Ponitrie in the Period of Autonomy (1938 - 1939)]. Editor: Róbert Arpáš ; recenzenti: Ladislav Ruman, Peter Mičko. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 167 s. ISBN 978-80-558-1672-2 (VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ARPÁŠ, Róbert. Československo - národný štát Čechoslovákov ? : habilitačná prednáška [Czechoslovakia - the nation state of Czechoslovaks? The role of the Slovak question in Czechoslovak interwar politics]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. 39 s.

ARPÁŠ, Róbert. Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Národy -mestá - ľudia - slávnosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 182-183. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

ARPÁŠ, Róbert. Úvod. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 5-9. ISBN 978-80-558-1672-2. (VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria)

ARPÁŠ, Róbert. Záver. In Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939). - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, s. 149-152. ISBN 978-80-558-1672-2.

Roky 2012 - 2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Opozícia, odboj a Slovenské národné povstanie. 8. kapitola / Marek Syrný, Róbert Arpáš [Opposition, Resistance and the Slovak National Uprising].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 347-408.

ABD02 Vláda, alebo opozícia ? Dilema HSĽS roku 1936 / Róbert Arpáš [Government or opposition: the dilemma of Hlinka’s Slovak People’s Party in 1936]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku : genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 223-232.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Metamorfózy vzťahu slovenských komunistov k československému štátu v rokoch 1939-1945 / Róbert Arpáš [Metamorphoses of the Relationship of Slovak Communists to the Czechoslovak State between 1939 and 1945]. - Vega 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny. Problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 59-67.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Pittsburská dohoda platí a zaväzuje! Obecné voľby v roku 1938 z pohľadu HSĽS / Róbert Arpáš [Pittsburgh Agreement is valid and binding! General elections in 1938 from the perspective of the People party of Slovakia]. - Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. / Pavel Horák, Tomáš Hradecký a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miroslav Čaplovič, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Milan Ducháček, Miroslav Michela, Adam Hudek, Jan Vajskebr, Ondřej Vojtěchovský, Jan Mervart. - OFTIS vydavatelství pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 51-59.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Žilinská dohoda - vyvrcholenie autonomistického programu alebo krok k štátnej samostatnosti ? / Róbert Arpáš [The Žilina Agreement – Culmination of the Autonomist Program or a Step Towards Independence]. - Vega 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust.
In Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 I : veľké udalosti a fenomény rokov 1938-1989 v regiónoch Slovenska : zborník z vedeckej konferencie Banská Bystrica 10.-11. mája 2011 / Zostavili Anton Hruboň, Juraj Lepiš, Martin Kubuš. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014. - ISBN 978-80-89335-65-7.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Ľudácka autonómia - krok k totalite [elektronický zdroj] / Robert Arpáš [„Ludak“ autonomy. A step towards Totalism]. - Spôsob prístupu: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/774165/Pristupy-k-rieseniu-narodnostnej-otazky.pdf. - Popis urobený dňa 30. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj] / Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-109-5. - S.137-142.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Československo alebo Česko-Slovensko. Predstavy o štátoprávnom postavení Slovenska po 2. svetovej vojne / Róbert Arpáš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 , č.1 , (2012), s. 68-73.

BDFB02 Na ceste k samostatnosti / Róbert Arpáš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3, (2012), s. 14-19.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Osyková, Linda. Volebné kampane politických strán na Slovensku počas I. ČSR. Bratislava : Veda, 2012, 273 s. ISBN 9788022412285 / Róbert Arpáš.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 158-159.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4814&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia