Historický ústav SAV
 
Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc. English version
Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: roman.holec@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia so zameraním na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a environmentálne dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, 1983
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1990
PhDr. - Filozofická fakulta UK, 1984
doc. - Filozofická fakulta UK, 1995
prof. - Filozofická fakulta UK, 2000

ďalšie úväzky – inštitúcia + roky od 1993 Filozofická fakulta UK

Študijné pobyty:

Institut für Wirtschaftsgeschichte Berlin, 5 týždňov
Institut für Europäische Geschichte Mainz, 7 mesiacov
Bundesarchiv Bern, 5 týždňov
Instytut historii PAN Warszawa, Krakow, 5 týždňov
MTA TTI + Domus Hungarica Budapest, viackrát po mesiaci
Ost- und Südosteuropa Institut Wien, viackrát mesiac
European Science Foundation (Mannheim, Frankfurt/M., Leverkusen), 5 týždňov
Imre Kertész Kolleg Jena, 4 mesiace
Robinson College a Girton College Cambridge University, 5 týždňov

Ocenenia:

národné

1984 - Cena mladých vedeckých pracovníkov SAV
2002 - Cena Jozefa Miloslava Hurbana - MS
viackrát Ceny Literárneho fondu a SAV udelené kolektívom autorov za konkrétne kolektívne diela (Prvá svetová vojna, Na ceste k modernej žene)
2009 - Cena podpredsedu vlády SR za kolektívne dielo vzniknuté ako výstup z Centra excelentnosti o kolektívnych identitách My a tí druhí
2010 - Strieborná medaila UK

medzinárodné

2002 - Hlavná medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)
2014 - Medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa za monografiu V službách cisára Františka Jozefa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)

Členstvo v redakčných radách:

Česko-slovenská historická ročenka
Časopis Matice moravské (Brno)
Východočeské listy historické (Hradec Králové)
Zborník Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno)
Střed, časopis Ústavu T. G. Masaryka (Praha)
Moderní dějiny (Praha)
Edičná rada Centra středoevropských studií (Praha)
Annales historici Presovienses (Prešov)
internet. časopis Dejiny (Prešov)
internet. časopis Historia Nova (Bratislava)
Historica, zb. FF UK (Bratislava)

Členstvo v komisiách:

Slovensko-nemecká a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-česká komisia historikov (funkcia: predseda)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: podpredseda)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

Monografie:

Bratislavskí Habsburgovci. Bratislava, Marenčin AT 2019, 256 s.

Hlinka. Otec národa? Bratislava, Marenčin AT 2019, 320 s.

Trianon. Triumf a tragédia. Bratislava, Marenčin AT 2020, 368 s.

Ved. štúdie:

Continuity and discontinuity in the Czech and Slovak historiographies. In: Boldizzoni, Francesco – Hudson, Pat (eds.): Routledge Handbook of Global Economic History. London – New York 2016, s. 230-241 (s Antonií Doležalovou)

Монте Верита: гора истины, пророков или утопий? In: Хаванова, О. В. – Новосельцев, Б. С. (eds.): История, язык, культура центральной и юго-восточной Европы в национальном и региональном контексте. К 60-летию Констaнтина Владимировича Никифорова. Москва, Институт славяноведения РАН 2016, s. 438-456 ISBN 978-5-7576-0359-9

Čo majú spoločné Maďari s Japoncami vo vzťahu k vlastným dejinám? In: Roguľová, Jaroslava – Hertel, Maroš a kol.: Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách. Jubileum Valeriána Bystrického. Bratislava, Veda 2016, s. 351-372

Vojtech Čelko – človek renesančných rozmerov. In: Guba, Ivan – Macháček, Michal – Syrný, Marek (eds.): Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi. Praha, ČSDS – UMB 2016, s. 15-24

Historický prameň a etika (na stole, pod stolom a kdesi inde....). Historický časopis, 64 (2016), č. 4, s. 597-610

Az Osztrák–Magyar Monarchia mint a „kis népek gyilkosa”. A monarchiaellenes cseh–szlovák propaganda az első világháború alatt és után. In: ifj. Bertényi, Iván – Boka, László – Katona, Anikó (eds.): Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy háborúban. Budapest, OszK 2016, s. 59-73

Vplyv exilových hospodárskych historikov na československú historiografiu. Česko-slovenská historická ročenka 2014 – 2015. Bratislava 2016, s. 143-152 (s A. Doležalovou)

Slováci a národnostná otázka v Uhorsku v správach ruských diplomatov. In: Annales historici Presovienses, 16, 2/2016, s. 31-51

Húsz év egy történész szemével. In: Chmel, Rudolf (ed.): A szlovákkérdés ma. Pozsony, Kalligram 2017, s. 513-539

Man and Nature in Central Europe during the „Long“ Nineteenth Century from the Slovak Point of View. In: Petrić, Hrvoje – Žebec Šilj, Ivana (eds.): Environmentalism in Central and Southeastern Europe. Historical Perspectives. Lanham – Boulder – New York – London, Lexington Books 2017, s. 135-155

Hviezdne roky arcivojvodu Fridricha (1914 – 1916). In: Dudeková, Gabriela – Mannová, Elena a kol.: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi. Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. Bratislava, Pro Historia 2017, s. 122-147

Ako človek prestával byť vládcom prírody. In: Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1, s. 19-36

Umenie ako bojové pole dobového nacionalizmu a Svetozár Hurban Vajanský. Historické štúdie, 51 (Bratislava 2017), s. 113-136

Svetozár Hurban Vajanský ako predstaviteľ národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity. Biografické štúdie, 40 (Martin 2017), s. 23-30

Úvahy o černovskej tragédii vo svetle najnovšieho výskumu a interpretácií. In: Zmátlo, Peter (ed.): Černovská tragédia, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí. Ružomberok 2018, s. 9-35

Ideology and the Practice of Agrarianism in the Mirror of the Slovak-Croatian Relationship. In: Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb – Bratislava 2017, s. 96-106

Slovenská politika na križovatke medzi Viedňou, Budapešťou a Prahou. Střed/Centre, Praha 2/2017, s. 46-70

Pamäti na vojnu – vojna v pamätiach (slovenský príklad). Česko-slovenská historická ročenka 20 (2016). Bratislava 2017, s. 167-188

Ein halbvolles oder ein halbleeres Glas? Zu den Veränderungen im Besitzstand der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei 1918 – 1938. In: Gosewinkel, Dieter – Holec, Roman – Řezník, Miloš (eds.): Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert. Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. Essen, Klartext 2018, s. 79-107

Vädnúci štvorlístok. Československo na stránkach periodika International Peasant Union (1950 – 1967). In: Roguľová, Jaroslava – Jaksicsová, Vlasta (eds.): Historik a dejiny. V česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. Bratislava, Veda 2018, s. 337-362

Československo, náš spoločný domov. Pohľad slovenský. In: Holec, Roman – Němeček, Jan: Československo, náš společný domov. Praha, Academia 2018, s. 5-43

Slovenské československé 20. storočie. In: Horský, Jan – Hroch, Miroslav (eds.): Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? Praha, Sociologické nakladatelství 2018, s. 265-296

Albert Škarvan na Vrchu pravdy. Biografické štúdie 41 (Martin 2018), s. 89-104

Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy. In: Taranenková, Ivana (ed.): Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. Bratislava, Veda 2018, s. 115-130, 186-187

Nevyužitý potenciál. Dunajské nádeje a Československo. História, 17 (2018), č. 5, s. 12-17

Československo – ťažko vydobytý a ľahko stratený projekt. Česko-slovenská historická ročenka 2017 – 2018. Bratislava 2018, s. 15-45

„Bije zvon slobody, čujte ho národy.“ Reflexia revolúcie 1848/49 pri oslavách vzniku štátu na Slovensku. Česko-slovenská historická ročenka 2017 – 2018. Bratislava 2018, s. 85-97

Die Slowakei in der Gründerphase der Tschechoslowakischen Republik. In: Bendel, Rainer (ed.): Die mittelosteuropäischen Nationalstaaten nach 1918. Transformationen nach dem Zusammenbruch der Kaiserreiche. Berlin – Münster, LIT-Verlag 2019, s. 127-156

Šľachta v 19. a 20. storočí v slovenskej historiografii. Historické štúdie, 53 (Bratislava 2019), s. 9-27

Szlovákia a Csehszlovák Köztarsaságban. Regio, 27 (Budapest 2019), č. 2, s. 270-288

Bratislavská župa ako výkladná skriňa medzi župami v historickom a sociálnoekonomickom kontexte. In: 100 rokov Bratislavskej župy (1919 – 2019). Bratislava 2019, s. 8-29

Zrod, lesk a pád podnikateľského typu novej šľachty v habsburskej monarchii. Historický časopis, 67 (2019), č. 4, s. 601-631

Keď ešte neskončila vojna a kým nevznikol nový štát. Z minulosti Spiša, 27 (Levoča 2019), s. 163-181

Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou. In: Hudek, Adam – Šoltés, Peter a kol.: Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. Bratislava 2019, s. 52-88

Ekonomické súvislosti vzniku ČSR a Michal Bosák. In: Švorc, Peter – Bosák, Martin (eds.): V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. Košice 2020, s. 79-109

Rok 1919 a Novohrad. In: Šesták Mišo (ed.): Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. Lučenec 2020, s. 186-219

Trianon – triumf a tragédia. Studia Academica Slovaca, 49 (2020), s. 67-83

Dunaj v roku 1919. Československá periféria alebo produktívny geopolitický fenomén? In: Švorc, Peter – Kovaľ, Peter (eds.): Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania. Prešov, FF PU 2020, s. 37-52

The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy. Historický časopis, 68 (2020), č. 6, s. 913-945

The Treaty of Trianon and Its Myths. Ethnologia Slovaca et Slavica 42 (Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021), s. 78-86.

Czechoslovakia, Romania and the Question of Danube after World War I. In: Murgescu, Bogdan – Pintilie, Ioanna (eds.): World War I. and Beyound: Human Tragedies, Social Challeges, Scientific and Cultural Responses. Heidelberg, Universitätsverlag Winter 2021, 165-176

The Danube and the Economic and Political Cosequences of the Versailles Treaty. In: Horčička, Václav – Němeček, Jan – Wakounig, Marija – Kessler, Vojtěch – Valkoun, Jaroslav (eds.): The Frustrated Peace? The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty. Wien -- Hamburg, new academic press 2021, s. 89-106

„Keď sa žena naučila čítať, zrodila sa vo svete ženská otázka.“ (Ako slovenské ženy čítali a vnímali beletriu z hľadiska svojho postavenia). In: Dudeková Kováčová, Gabriela a kol.: V supermarkete dejín. Podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. Bratislava, Veda – HÚ SAV 2021, s. 453-479

Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm). Historický časopis, 69 (2021), č. 3, s. 521-544

1918 and the Habsburg Monarchy as Reflected in Slovak Historiography. Historical Studies on Central Europe, 1, no. 2 (Budapest 2021), s. 206-229 (s Júliou Čížovou)

„Čo sa čítalo pod perinou...“ (alebo ako literatúra kazila mládež). In: Nešťáková, Denisa (ed.): Moc sexu. Sex a sexualita v moderných dejinách. Bratislava: Paradigma Publishing, 2021, s. 33-55

„Benešove memorandá“ z prelomu rokov 1918/19 a Slovensko. In: Hanula, Matej a kol.: Dlhá cesta od monarchie k republikes. Zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. Bratislava, Veda – HÚ SAV 2021, 131-148

Ján Pálka a Tomáš Baťa – dve podnikateľské filozofie, ich zdroje a výsledky. Česko-slovenská historická ročenka, 23 (2021), č. 2, s. 11-26

Zostavovateľské práce:

Gosewinkel, Dieter – Holec, Roman – Řezník, Miloš (eds.): Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert. Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. Essen, Klartext 2018, 423 s.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Človek a príroda v "dlhom" 19. storočí / Roman Holec [Man and Nature in the "Long" 19th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 341 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-/80-971540-4-2

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB04 Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

AAB05 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB06 Štát s dvoma tvárami : (k hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867) / Roman Holec [A state with two faces. (On the economic development of the Habsburg Monarchy, Hungary and Slovakia 1848 - 1867)]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 245 s. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-34-4

AAB07 V službách cisára Františka Jozefa : z pamätí lokaja a dvornej dámy / Roman Holec, Marián Bovan [In the Services of the Emperor Franz Joseph : from the Memoirs of a Butler and a Maid of Honour]. - Bratislava : Slovart, 2013. - 343 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. - ISBN 978-80-556-0880-8

AAB08 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ABB01 Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom 1918 / Roman Holec [Reflection concerning the phenomenon of Magyarization before 1918].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.80-135.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Aristokracia v procese modernizačných zmien na príklade Uhorska a Slovenska (1867-1918) / Roman Holec [Die Aristokratie im Prozess der Modernisierungsveränderungen an Beispiel von Ungarn und der Slowakei (1867 - 1918)].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 129-154.

ABD02 "Bachovski husári" - symbol režimu, alebo jeden z jeho mýtov ? / Roman Holec ["Bach Hussars" – a symbol of regime or one of its myths?].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 308-343.

ABD03 Festivity ako forma sebaprezentácie agrárnych politických elít v strednej a juhovýchodnej Európe v prvej polovici 20. storočia - paralely a rozdiely / Roman Holec [Festivities as a Form of Self-presentation of Agrarian Political Elites in Central and South Eastern Europe during the 1st Half of the 20th Century – Parallels and Differences].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 186-207.

ABD04 Kontakty Vavra Šrobára so sociálnymi demokratmi / Roman Holec [The Contacts of Vavro Šrobár with Social Democrats].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 216-235.

ABD05 Nacionálny mysticizmus v stredoeurópskom agrarizme / Roman Holec [National mysticism in Central European literary Agrarianism]. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 612-627.

ABD06 Revolúcia 1848/49 v slovenskej a maďarskej karikatúre obdobia dualizmu / Roman Holec [Revolution 1848/49 in Slovak and Hungarian Caricature during the Dualism Period]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 111-125.

ABD07 Trianonský diskurz v slovenskej beletrii [elektronický zdroj] / Roman Holec [The Theme of Trianon in Slovak Fiction]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 90-112.

ABD08 Trianonský diskurz v slovenskej beletrii / Roman Holec [The theme of Trianon in Slovak fiction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 131-150.

ABD09 Územie Slovenska ako laboratórium európskych hospodárskych dejín. 3. / Roman Holec [The Territory of Slovakia as a Laboratory of European Economic History].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 93-135.

ABD10 Zmeny vo vzťahu "človek - zviera" ako prejav nových postojov k prírode / Roman Holec [The changes in the relationship “man – animal” as manifestation of the new attitude to the nature].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 251-296.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Dvaja vysokí štátni úradníci - dva integračné pokusy - dve "imperiálne kariéry" ? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v Sedmohradsku) / Judit Pál, Roman Holec [Two high state officials – two integration attempts – two “imperial careers”? (Prince Karl Schwarzenberg and Count Emanuel Péchy in Transylvania)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 447-470.

ADDB02 Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej politike a kultúre / Roman Holec, Marián Bovan [A Slovak Servant at the Vienna court and his virtual life in Hungarian politics and culture].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 401-428.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 Česká politika v uhorskej karikatúre (1867-1918) / Roman Holec [Czech politics in Hungarian caricature (1867-1918)].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. - ISSN 0320-0562. - Tomus 52, Suppl. 1 (2012), s. 209-229.

ADEB02 Média a veřejnost. K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli medzi Čechy, Slováky a Němci / Christoph Corneliben, Roman Holec, Miroslav Kunštát [Media and Public. To National and Trans-national Power of Media in the Conflict Area between Czechs, Slovaks and Germans].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13 , č. 1-2 (2013 ), s. 11-30.

ADEB03 Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storočia na príklade rodu Csáky / Roman Holec [Erinnerungen des Adels in der Slowakei an die totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Hauses Csáky].
In Moderní dějiny [seriál]. - ISSN 1210-6860. - 22, č. 1 (2014), s. 241-256.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Teoretické úvahy o dejinách životného prostredia a ekologickom vedomí v stredoeurópskom kontexte [elektronický zdroj] / Roman Holec [Theoretical Considerations about the Environmental History and History of Ecological Consciousness in Central-European Context]. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 9-32.

ADFB02 "Vy máte svojho Gibbona, my máme nášho Nejedlého" : postrehy z ciest britského diplomata po Slovensku v rokoch 1958-1959 / Roman Holec [You have your Gibbon, we have our Nejedlý. Observations of the British diplomat from his travels through Slovakia in the years 1958 - 1959].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 163-179.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 "Die Märchenhaften Bergspitzen" und "die Verräterischen Italiener" / Roman Holec, Judit Pál.
In Krieg und Tourismus : im Spannungsfeld des ersten Weltkrieg / Hrgs von Patrick Gasser, Andrea Leonardi und Gunda Barth-Scalmani. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerlag, 2014. - ISBN 978-3-7065-5350-6. - S. 399-419.

AEC02 Intellektuele Agrareliten in Ost- und Mitteleuropa im Vergleich / Roman Holec.
In Agrarismus und Agrareliten in Ostmitellaeropa / Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Muller, Jiří Šouša (Hg.). - Berlin ; Praha : BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH : Verlag Dokořán, s.r.o. : Universität Ostrau, 2013. - ISBN 978-3-8305-1939-3. - S. 175-193.

AEC03 Stereotypizácia Ferdinanda Coburského v európskej karikatúre / Roman Holec [The Stereotypical Character of Pictures of Ferdinand of Coburg in the European Caricature].
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 207-230.

AEC04 1918 g.: Slovaki meždu lojaľnostiu Gabsburgam, Vengerskomu korolevstvu i novoj respublike / R. Holec [The Slovaks between the Loyalty to the Habsburgs, to the Hungarian Kingdom and to the New Republic].
In Narody Gabsburgskoj monarchii v 1914-1920 gg.: ot nacionaľnych dviženii k sozdaniu nacionaľnych gosudarstv. I. / Otvetstvennyje redaktory M. Voloc, G.D. Škundin. - Moskva, 2012. - ISBN 978-5-91791-076-5. - s.147-159.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AECA01 Slovenský roľnícky román z hľadiska literárneho agrarizmu / Roman Holec [Slovak Peasant Novel from the Perspective of Literary Agrarism].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 548-575.

AECA02 Stredoeurópsky roľnícky román a jeho zdroje / Roman Holec [The Central European Novel and its Inspirations].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 134-165.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 Dvadsať rokov pohľadom historika / Roman Holec [Twenty Years through the Eyes of a Historian].
In Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti / Editori: Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-89345-42-7. - S. 3-21.

AED02 Monte Verita - az igazság a próféták vagy az utópiák hegye ? / Roman Holec [Monte Verita – A Mountain of Truth, Prophets or Utopias?]. - APVV - 0119/11.
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 383-398.

AED03 Predslov. Dve podoby, dve tváre a mýty okolo Bélu Grünvalda / Roman Holec [Foreword. Two Forms, Two Faces and the Myths related to Béla Grünvald].
In Horný vidiek. Felvidék. : Béla Grunwald. Horný vidiek. Politická štúdia. Michal Mudroň Horný vidiek. Odpoveď na rovnomennú politickú štúdiu Bélu Grünwalda. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-838-1. - S. 11-40.

AED04 Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie = Veränderungen der ethnischen Struktur in den Städten der Slowakei nach dem Jahre 1918 und Möglichkeiten ihrer Interpretation / Roman Holec.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S.13-29.

AED05 (Uhorský) Karpatský spolok v zákrutách nacionalizmu / Roman Holec [(Hungarian) Carpathian Association in the Abysses of Nationalism].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 166-190.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 Veľká vojna a malý človek / Roman Holec [The Great War and a Little Man].
In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku. XXII. ročník / zostavil Ivan Chalupecký ; recenzenti Jozef Šimončič a Jozef Sulaček. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014. - ISBN 978-80-971553-1-5. - s.101-124.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolec 1856-1939) / Roman Holec [Slovak Butler at the Court of Franz Joseph (Anton Szmolec 1856-1939)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 119-144.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01 Česko-slovenská komisia historikov v rokoch 2012-2013 / Roman Holec [The Czecho-Slovak Commission of Historians in 2012 and 2013].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 297-300.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Friedrich List. Keď kossuthovci a štúrovci podávali ruku svetovému ekonómovi / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 65-70.

BDF02 Pansláv s kniežacím erbom : kniežacie excesy ? / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s. 50-53.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Ľubomír Lipták ako hospodársky historik / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 9- 13.

BDFB02 Medzi perifériou a vzorom súčasnej Európy : ekonomika Rakúsko-Uhorska v medzinárodnom kontexte / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č.9, (2013), s. 20-26.

BDFB03 Rakúsko-Uhorsko: žalár národov? / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.6-11.

BDFB04 Redakčná poznámka / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 343-346.

BDFB05 Slovák na vrchu pravdy : hnutie životnej reformy / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13, č. 1-2 (2013), s. 31-37.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEE01 Die slowakische politische Elite vor 1918 im Spannungsfeld von Kirche, Nation und Staat / Roman Holec ; Aus dem Slowakischen von Miloslav Szabó und Ines Koeltzsch.
In Religion und Nation: Tschechen, Deutsche und Slowaken im 20. Jahrhundert / Herausgegeben von Kristina Kaiserová, Eduard nižňanský und Martin Schulze Wessel. - Essen : Klartext Verlag, 2015. - ISBN 9783837512861. - S. 17-37.

BEE02 Slovenská politická elita v siločiarach vzťahu cirkev -národ - štát pred rokom 1918 / Roman Holec.
In Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci ve 20. století / Kristina Kaiserová, Eduard Nižňanský a Martin Schulze Wessel (eds.). - Ústí nad Labem : Nakladatelství Kristina Kaiserová - albis international pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků, 2015. - ISBN 978-80-86971-59-9. - S. 16-36.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEF01 Antisemitizmus, jeho zdroje a prejavy v čase prvej svetovej vojny / Roman Holec.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S.29-54.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Englund, Peter. Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen. Berlin: Rowohlt, 2011, 700 s., ISBN 978 3 87134 670 5.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 124-128.
Recenzia na: Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen / Peter Englund. - Berlin : Rowohlt, 2011

EDI02 Iris Engemann: Die Slovakisierung Bratislavas. Universität, Theater und Kultursgemeinden 1918-1948, Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgechichte Ostmittelaurops 2, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag 2012, 288 s.
In střed | centre [seriál] : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století : pomíjivé rozdělení. Hranice ve střední Evropě 1918-2000. - ISSN 1803-9243. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 152-158.
Recenzia na: Die Slowakisierung Bratislavas / Iris Engemann. - Wiesbaden : Harrasowitz verlag, 2012

EDI03 Pál, Judit. Unió vagy "unificáltatás" ? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010, 496 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 338-341.
Recenzia na: Unió vagy "unificáltatás" ? / Judit Pál. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010

EDI04 Rokoský, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, 2011, 912 s. ISBN 9788074290671.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 397-400.
Recenzia na: Rudolf Beran a jeho doba / Jaroslav Rokoský. - Praha : Vyšehrad, 2011. - ISBN 978874290671

EDI05 Winiwarter, Verena -Knoll, Martin. Umweltgeschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007, 368 s. : Uetkötter, Frank. Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg 2007, 124 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 154-158.
Recenzia na: Umweltgeschichte ; Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert / Verena Winiwarter - Martin Knoll / Frank Uetkötter. - Köln, Weimar, Wien ; München : Böhlau : R. Oldenbourg, 2007

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Češi a Slováci 1993-2012 : vzdalování a přibližování / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 11-137.

FAI02 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

FAI03 Minulost je bitevním polem současníků : k slovensko-českým a česko-slovenským vzťahom / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 141-233.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Alexander Manfred (ed.). Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Teil III. Von der Regierung unter Švehla bis zum Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland 1926-1932. München. R. Oldenbourg, 2009, 450 s. / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 749-750.

GII02 Česko(Moravsko)- Slovenská hranica v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.567-568.

GII03 III. Medzinárodná konferencia o agrárnych dejinách Girone / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 715-717.

GII04 Konferencia vo Viedni o šľachte v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 188-189.

GII05 Kongres humanitných a sociálnych vied v Kanadskej Victorii / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 724-726.

GII06 Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskej Ottawe.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 709-710.

GII07 Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskom Ontáriu / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 590-591.

GII08 Kongres sociálnych dejín v Glasgowe / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 368-369.

GII09 O Alpách a Karpatoch v Mníchove / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč.61, č. 1 (2013), s. 195-196.

GII10 Olexák, Peter, Safanovičová, Anna (eds.). Antológia časopisecký a novinových článkov Andreja Hlinku. Martin: Matica slovenská 2013, 265 s. ISBN 9788081280870 / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 364-365.

GII11 Prvá svetová vojna a turizmus / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 175-177.

GII12 Vedecký seminár o G. Friesenhofovi v Brodzanoch / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 379-380.

GII13 Zomrela Alice Teichová (1920-2015) / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 382-383.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2289&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia