Historický ústav SAV
 
Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc. English version
Prof., PhDr. Roman Holec, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: roman.holec@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia so zameraním na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a environmentálne dejiny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK, 1983
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1990
PhDr. - Filozofická fakulta UK, 1984
doc. - Filozofická fakulta UK, 1995
prof. - Filozofická fakulta UK, 2000

ďalšie úväzky – inštitúcia + roky od 1993 Filozofická fakulta UK

Študijné pobyty:

Institut für Wirtschaftsgeschichte Berlin, 5 týždňov
Institut für Europäische Geschichte Mainz, 7 mesiacov
Bundesarchiv Bern, 5 týždňov
Instytut historii PAN Warszawa, Krakow, 5 týždňov
MTA TTI + Domus Hungarica Budapest, viackrát po mesiaci
Ost- und Südosteuropa Institut Wien, viackrát mesiac
European Science Foundation (Mannheim, Frankfurt/M., Leverkusen), 5 týždňov
Imre Kertész Kolleg Jena, 4 mesiace
Robinson College a Girton College Cambridge University, 5 týždňov

Ocenenia:

národné

1984 - Cena mladých vedeckých pracovníkov SAV
2002 - Cena Jozefa Miloslava Hurbana - MS
viackrát Ceny Literárneho fondu a SAV udelené kolektívom autorov za konkrétne kolektívne diela (Prvá svetová vojna, Na ceste k modernej žene)
2009 - Cena podpredsedu vlády SR za kolektívne dielo vzniknuté ako výstup z Centra excelentnosti o kolektívnych identitách My a tí druhí
2010 - Strieborná medaila UK

medzinárodné

2002 - Hlavná medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)
2014 - Medzinárodná Cena Egona Ervina Kischa za monografiu V službách cisára Františka Jozefa, ČR + SR (spisovateľské organizácie)

Členstvo v redakčných radách:

Česko-slovenská historická ročenka
Časopis Matice moravské (Brno)
Východočeské listy historické (Hradec Králové)
Zborník Filosofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno)
Střed, časopis Ústavu T. G. Masaryka (Praha)
Moderní dějiny (Praha)
Edičná rada Centra středoevropských studií (Praha)
Annales historici Presovienses (Prešov)
internet. časopis Dejiny (Prešov)
internet. časopis Historia Nova (Bratislava)
Historica, zb. FF UK (Bratislava)

Členstvo v komisiách:

Slovensko-nemecká a Česko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Slovensko-česká komisia historikov (funkcia: predseda)
Slovenský národný komitét historikov (funkcia: podpredseda)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HOLEC, Roman. Andrej Hlinka. Otec národa? [Andrej Hlinka. Father of the Nation?]. Recenzenti: Ľudovít Hallon, Ivan Kamenec. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 318 s. ISBN 978-80-569-0440-4

HOLEC, Roman. Bratislavskí Habsburgovci [The Habsburgs of Bratislava]. Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 252 s. ISBN 978-80-569-0254-7 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Trianon – triumf a katastrofa [Trianon - triumph and disaster]. Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 349 s. ISBN 978-80-569-0588-3

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

HOLEC, Roman. Slovenský krok do neznáma [Slovak Step Into the Unknown]. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 172-185. ISBN 978-80-7422-643-4.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HOLEC, Roman. Hviezdne roky arcivojvodu Fridricha (1914-1916) [The Stellars Years of Archduke Friedrich (1914-1916)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 123-147. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy [Svetozár Hurban Vajanský from the point of view of generation method]. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 115-130. ISBN 978-80-224-1697-9.

HOLEC, Roman. Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou [Nobility in Slovakia after 1918 between loyalty, passivity and irredentism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 52-88. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Vädnúci štvorlístok. Československo na stránkach periodika International Peasant Union (1950-1967) [A Withering Fouir-Leaf Clover - Czechoslovakia in the Page of International Peasant Union Magazine (1950-1967)]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 337-362. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HOLEC, Roman. Ervin Hexner (Obhajca kartelov a zabudnutý ekonóm) [Ervin Hexner (Defender of Cartels and Forgotten Economist)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 3, s. 521-544. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.3.6 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

HOLEC, Roman. Historický prameň a etika (na stole, pod stolom a kdesi inde...) [The historical source and ethic (on the table, under the table and somewhere else)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 597-609. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

HOLEC, Roman. The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 913-945. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.1 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Zrod, lesk a pád podnikateľského typu novej šľachty v habsburskej monarchii [The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 601-631. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.4.2

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ČÍŽOVÁ, Júlia - HOLEC, Roman. 1918 and the Habsburg Monarchy as Reflected in Slovak Historiography. In Historical Studies on Central Europe. - Eötvös Loránd University, 2021, vol. 1, no. 2, pp. 206–229. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2021-2.08 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

HOLEC, Roman. Szlovákia a Csehszlovák Köztársaságban [Slovakia in the Czechoslovak Republik]. In Regio, 2019, evf. 27, 2. szám, s. 270-288. ISSN 0865-557X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HOLEC, Roman. Ako človek prestával byť vládcom prírody [How Man Stopped Rulling Nature]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč. 11, č. 1, s. 19-36. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/03-roman-holec-ako-clovek-prestaval-byt-vladcom-prirody.pdf>

HOLEC, Roman. Maršál pod papučou : životná dráha arcivojvodu Friedricha [Marshall and Henpecked Husband : The Life Story of Archduke Friedrich]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2016, roč. 15, č. 1-2, s. 18-24. ISSN 1335-8316.

HOLEC, Roman. Slováci a národnostná otázka v Uhorsku v správach ruských diplomatov [Slovaks and the nationality issue in Hungary in reports of Russian]. In Annales historici Presovienses, 2016, roč. 16, č. 2, s. 31-51. ISSN 1336-7528. (APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

HOLEC, Roman. Slovenská politika na križovatke medzi Viedňou, Budapešťou a Prahou [The Slovak Politics at the Crossroad between Vienna, Budapest and Prague]. In střed | centre : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2018, roč. 9, č. 2, s. 46-70. (2017: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1803-9243.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DOLEŽALOVÁ, Antonie - HOLEC, Roman. Continuity and Discontinuity in the Czech and Slovak Historiographies. In Routledge Handbook of Global Economic History. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016, s. 230-241. ISBN 978-1-138-83803-1.

HOLEC, Roman. Ideology and the Practice of Agrarianism in the Mirror of the Slovak - Croatian Relationship = Ideologija i praksa agrarijanizma u ogledalu slovačko-hrvatskih odnosa. Ideológia a prax ahrarizmu v zrkadle slovensko-chorvátskych vzťahov. In Croatia and Slovakia : Historical Parallels and Connenctions (from 1780 to the Present Day). Vol. II. - Zagreb ; Bratislava : FF press. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences Department of History : Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts Department of Slovak History, 2017, s. 96-106. ISBN 978-953-175-605-1.

HOLEC, Roman. Monte Verita. gora istoriji, prorokov ili utopii ? [Monte Verita – A Mountain of Truth, Prophets or Utopias?]. In Istorija, jazyk,kuľtura centraľnoj i jugo-vostočnoj Evropy v nacionaľnom i regionaľnom kontekste. : k 60-letiju Konstantina Vladimiroviča Nikforova. - Moskva : Institut slavjanovedenija, 2016, s. 438-456. ISBN 978-5-7576-0359-9.

HOLEC, Roman. Slovenské československé 20. storočie [Slovak Czechoslovakia in the 20th Century]. In Sto let : hodnota svobody, nebo cena za nezávislost. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2018, s. 265-296. ISBN 978-80-7419-273-9.

HOLEC, Roman. The Danube and the Economic and Political Consequences of the Versailles Treaty. In The Frustrated Peace? : The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty. - Wien ; Hamburg : New academic press, 2021, s. 89-105. ISBN 978-3-7003-2206-1.

HOLEC, Roman. Vojtech Čelko - človek renesančných rozmerov [Vojtech Čelko – the Man of Renaissance Dimension]. In Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. - Praha : Československé dokumentarní středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 15-24. ISBN 978-80-906181-0-7.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DOLEŽALOVÁ, Antonie - HOLEC, Roman. Vplyv exilových hospodárskych historikov na československú historiografiu [The impact of exiled economic historians on Czechoslovak historiography]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016, s. 143-152. ISBN 978-80-224-1552-1.

HOLEC, Roman. "Bije zvon slobody, čujte ho národy." Reflexia revolúcie 1848/49 pri oslavách vzniku štátu na Slovensku [Reflections on the Revolution of 1848/49 during the celebrations of the state´s creation in Slovakia]. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 85-97. ISBN 978-80-224-1712-9.

HOLEC, Roman. Československo - ťažko vydobytý a ľahko stratený projekt [Czechoslovakia - a hard won and easily lost project]. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 15-44. ISBN 978-80-224-1712-9. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Čo majú spoločné Maďari s Japoncami vo vzťahu k vlastným dejinám ? [What do Have Hungarians in Common with Japanese in Relationship to their own History ?]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 351-372. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. Ekonomické súvislosti vzniku ČSR a Michal Bosák [Economic context of the establishment of Czechoslovakia and Michal Bosák]. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 79-110. ISBN 978-80-973219-4-9.

HOLEC, Roman. Pamäti na vojnu - vojna v pamätiach : (slovenský príklad) [Memories of War - War in Memory (A case study of Slovakia)]. In Česko-slovenská historická ročenka 2016. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2017, s. 167-188. ISBN 978-80-224-1636-8.

HOLEC, Roman. Šľachta v 19. a 20. storočí v slovenskej historiografii [Nobility of the 19th and 20th Centuries in Slovak historiography]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-27. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515.

HOLEC, Roman. Umenie ako bojové pole dobového nacionalizmu a Svetozár Hurban Vajanský [Die Kunst als Schlachfeld des zeitgenösischen Nationalismus und Svetozár Hurban Vajanský Art as a battlefield of contemporary nationalism and Svetozár Hurban Vajanský]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 113-136. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLEC, Roman. „Benešove memorandá“ z prelomu rokov 1918/19 a Slovensko [“Beneš Memorandums” from the Turn of 1919 and Slovakia]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 131-148. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993)

HOLEC, Roman. „Čo sa čítalo pod perinou...“ (alebo ako literatúra kazila mládež). In Moc sexu : sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska. - Paradigma Publishing, 2021, s. 33-55. ISBN 978-80-973678-1-7.

HOLEC, Roman. „Keď sa žena naučila čítať, zrodila sa vo svete ženská otázka.“ (Ako slovenské ženy čítali a vnímali beletriu z hľadiska svojho postavenia) [“When the the Woman Learned to Read, The Woman Question was Born” (How Slovak Women Read and Perceived Fiction from the Perspective of their Status)]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 453-477. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HOLEC, Roman. Albert Škarvan na Vrchu pravdy [Albert Škarvan on Monte Verità]. In Biografické štúdie, 2018, č. 41, s. 89-104. ISSN 0067-8724.

HOLEC, Roman. Dunaj v roku 1919. Československá periféria alebo produktívny geopolitický fenomén? [The 1919 Danube. A Czechoslovak periphery or a productive geopolitical phenomenon?]. In Rok 1919 a Československo : postavenie a premeny periférií nového štátu v procese jeho konštituovania. Editori: Peter Švorc, Peter Kovaľ ; recenzenti: Ľubica Harbuľová, Richard Pavlovič. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2020, s. 37-52. ISBN 978-80-555-2527-3.

HOLEC, Roman. Keď ešte neskončila vojna a kým nevznikol nový štát [Weder war der Krieg zu Ende noch entstand der neue Staat]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. Zostavili: Marián Soják, František Žifčák ; recenzenti: Ján Lukačka, Soňa Gabzdilová. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 163-182. ISBN 978-80-971553-6-0.

HOLEC, Roman. Trianon – triumf a tragédia [Trianon: triumph and tragedy]. In Studia Academica Slovaca 49 : prednášky letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Editori: Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Ladislav Čúzy, Pavol Žigo. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 67-83. ISBN 978-80-223-4972-2.

HOLEC, Roman. Úvahy o černovskej tragédii vo svetle najnovšieho výskumu a interpretácií [Considerations about the Černová Tragedy in the Light of the Latest Research and Interpretations]. In Černovská tragédia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí. Editor Peter Zmátlo ; posúdili: Peter Olexák, Radomír Vlček. - Ružomberok : Mesto Ružomberok, 2018, s. 9-35. ISBN 978-80-972973-0-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský ako predstaviteľ národno-politickej a mienkotvornej slovenskej elity [Svetozár Hurban Vajanský as a representative of the national political and opinion-forming Slovak elite]. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 23-34. ISSN 0067-8724.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HOLEC, Roman - NĚMEČEK, Jan. Československo. Náš společný domov : slávnostní přednášky Akademie věd České republily. Praha : Nakladatelství Academia : Historický ústav, 2018. 81 s. ISBN 978-80-200-2933

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

HOLEC, Roman. Alice Teichová : historička. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 300-301. ISBN 978-80-973061-2-0.

HOLEC, Roman. Ervin Hexner : ekonóm. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 396-397. ISBN 978-80-973061-1-3.

HOLEC, Roman. Ignác a Vojtech Wittmannovci : podnikateľ. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 270-271. ISBN 978-80-973061-1-3.

HOLEC, Roman. Mikuláš Teich : historik - editor. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 264-265. ISBN 978-80-973061-2-0.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

HOLEC, Roman. Slovenský krok do neznáma : diletantismus, naivita, poctivost vs. předvídavost, pragmatismus, vypočítavost ? In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2018, roč. 40, č. 7, s. 14-16. ISSN 0418-5129.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu [The Coburgs. The story of a dispute]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2018.17.6.4

HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316.

HOLEC, Roman. Veselé (i menej veselé) návraty k revolúcii 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 60-63. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HOLEC, Roman. Az Osztrák-Magyar Monarchia mint a "kis népek gyilkosa" : A monarchiaellenes cseh-szlovák propaganda az első világháború alatt és után. In Propaganda : politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. - Budapest : Országos Széchenyi könyvtár, 2016, s. 59-73. ISBN 978-963-200-660-4.

HOLEC, Roman. Czechoslovakia, Romania and the Question of Danube after World War I. In World War I and Beyond: Human Tragedies, Social Challenges, Scientific and Cultural Responses. - Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2021, p. 165-176. ISBN 978-3-8253-4812-0.

HOLEC, Roman. Ein halbvolles oder ein halbleeres Glas ? Zu den Veränderungen im Besiotzstand der ungarischen Minderheit in der Tschechoslowakei 1918-1938. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 79-107. ISBN 978-3837-519433.

HOLEC, Roman. Man and Nature in Central Europe during the "Long" Nineteenth Century from the Slovak Point of View. In Environmentalism in Central and Southeastern Europe : Historical Perspectives. - Lanham - Boulder - New York - London : Lexington Books, 2017, s. 135-155. ISBN 978-1-4985-2764-4.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HOLEC, Roman. Bratislavská župa ako výkladná skriňa medzi župami v historickom a sociálnoekonomickom kontexte. In 100 rokov Bratislavskej župy (1919-2019) : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v hoteli Zochová chata (Modra-Piesok) dňa 24. septembra 2019. Editori: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová, Michal Škrovina. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2019, s. 8-29. ISBN 978-80-99911-02-5.

HOLEC, Roman. Keď obrazy klamali. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 184-193. ISBN 978-80-8159-999-6.

HOLEC, Roman. Proti pornografii na martinský spôsob : Svetozár Hurban Vajanský – ochranca tradičného sveta slovenského človeka. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 149-155. ISBN 978-80-8159-680-3.

HOLEC, Roman. The Treaty of Trianon and Its Myths. In Ethnologia Slovaca et Slavica 42. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, pp. 78-86. ISBN 978-80-223-5008-2. ISSN 1335-4116.

VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Krivda či akt spravodlivosti? : Trianon stále rozdeľuje. In VALENT, Jaroslav. Fenomény dejín. - Bratislava : Petit Press, a. s., 2021, s. 113-124. ISBN 978-80-559-0714-7.

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma

HOLEC, Roman. Az európai agrárizmus születése, dicsősége és bukása = Zrod, sláva a pád európskeho agrarizmu. In Harmadik út : A Hanza hagyatéka. Nagy Csilla kiállitása. - Galántai Honismereti Múzeum/ Vlastivedné múzeum v Galante, 2021, s. 19-28.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HOLEC, Roman. Masaryk a Slovensko bez dôrazu na detail : Rychlík, Jan - Vašek, Richard - Lacko, Miroslav (eds.): Korespondence. T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (1918 - 1937). Praha 2019, 492 strán. [Masaryk and Slovakia with a broad brush]. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis. - Praha ; Brno ; Banská Bystrica : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Masarykova univerzita : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021, roč. 23, č. 1, s. 167-171. ISSN 1214-8334. Recenzia na: Korespondence. T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé (1918 - 1937) / Eds. Jan Rychlík, Richard Vašek, Miroslav Lacko. - Praha, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2021.23.1.10

HOLEC, Roman. Stojanovič, Petăr. Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887). Sofija: Zacharij Stojanov, 2017, 224 s. ISBN 9789540911618. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 185-189. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mežducarstvieto, krizata i bitkata za bălgarskija tron (1886 - 1887) / Petăr Stojanovič. - Sofija : Zacharij Stojanov, 2017. - ISBN 9789540911618. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.8

HOLEC, Roman. Szabó, Miloslav. Klérofašisti. Bratislava: Slovart, 2019, 207 p. In Judaica et holocaustica : recenzovaný vedecký časopis, 2019, roč. 10, č. 2, s. 85-89. ISSN 2644-7045. Recenzia na: Klérofašisti / Miloslav Szabó. - Bratislava : Slovart, 2019.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-147. ISBN 978-80-224-1878-2.

Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 159-232. ISBN 978-80-224-1712-9.

Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (eds.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 423 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch - Slowakischen Historikerkommission, 23. ISBN 978-3837-519433

Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 233-319. ISBN 978-80-224-1712-9.

Roky 1848-1918-1938-1948-1968 : ich priebeh, dohry a reflexia v spoločných dejinách. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 15-158. ISBN 978-80-224-1712-9.

Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 149-189. ISBN 978-80-224-1878-2.

Umenie vo vojne - vojna v umení : (pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení). Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc. In Česko-slovenská historická ročenka 2016. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2017, s. 143-222. ISBN 978-80-224-1636-8.

Women and World War II. Editors: Eduard Nižňanský, Denisa Nešťáková ; reviewer: Roman Holec, Ľudovít Hallon. Bratislava : Faculty of Arts COmenius University in Bratislava Department of General History : Polish Institute in Bratislava : ATID, civil association : Visegrad Fund, 2016. Acta Historica Posoniensia. ISBN 978-80-8127-170-0

Česko-slovenská historická ročenka 2016 : Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia. Eds. Peter Švorc, Vladimír Goněc : Umenie vo vojne - vojna v umení (Pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení). Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc. Editori: Peter Švorc, Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Dušan Kováč, Jan Mervart. Bratislava : Veda, 2017. 231 s. ISBN 978-80-224-1636-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GOSEWINKEL, Dieter - HOLEC, Roman - ŘEZNÍK, Miloš. Vorwort. In Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 7-10. ISBN 978-3837-519433.

HOLEC, Roman. Dva svetové kongresy v Japonsku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s.179-182. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

HOLEC, Roman. Ivanovi Kamencovi k osemdesiatinám. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 10-12. ISBN 978-80-224-1712-9.

HOLEC, Roman. Konferencia k storočnici vstupu Bulharska do 1. svetovej vojny vo Viedni. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 188-189. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

HOLEC, Roman. Odpoveď prof. M. Kohútovej. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 735-736. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

HOLEC, Roman. Za Mikulášom Teichom (1918-2018). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 572-573. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

HOLEC, Roman. Zomrel Ákoš Paulinyi (1929 – 2021). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 4, s. 780-782. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.

VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Rozhovor s historikom Romanom Holecom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 44-49. ISSN 1335-6550.

ZMÁTLO, Peter - HOLEC, Roman. "Naše dejiny sú úžasné, v mnohom ešte nepoznané" : rozhovor s historikom Romanom Holecom pri príležitosti jeho životného jubilea. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10, č. 2, s. 281-289. (2018: 0.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-2209.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Človek a príroda v "dlhom" 19. storočí / Roman Holec [Man and Nature in the "Long" 19th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 341 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-/80-971540-4-2

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. [The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary]. - elektronický dokument. - Bratislava, 2012. - 1 CD-ROM. - Popis urobený dňa 30. januára 2013. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - Názov z pretlače na CD-ROM. - ISBN 978-80-89396-23-8

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

Štát s dvoma tvárami : (k hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867) / Roman Holec [A state with two faces. (On the economic development of the Habsburg Monarchy, Hungary and Slovakia 1848 - 1867)]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 245 s. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-34-4

V službách cisára Františka Jozefa : z pamätí lokaja a dvornej dámy / Roman Holec, Marián Bovan [In the Services of the Emperor Franz Joseph : from the Memoirs of a Butler and a Maid of Honour]. - Bratislava : Slovart, 2013. - 343 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska. - ISBN 978-80-556-0880-8

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom 1918 / Roman Holec [Reflection concerning the phenomenon of Magyarization before 1918].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.80-135.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Aristokracia v procese modernizačných zmien na príklade Uhorska a Slovenska (1867-1918) / Roman Holec [Die Aristokratie im Prozess der Modernisierungsveränderungen an Beispiel von Ungarn und der Slowakei (1867 - 1918)].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 129-154.

"Bachovski husári" - symbol režimu, alebo jeden z jeho mýtov ? / Roman Holec ["Bach Hussars" – a symbol of regime or one of its myths?].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 308-343.

Festivity ako forma sebaprezentácie agrárnych politických elít v strednej a juhovýchodnej Európe v prvej polovici 20. storočia - paralely a rozdiely / Roman Holec [Festivities as a Form of Self-presentation of Agrarian Political Elites in Central and South Eastern Europe during the 1st Half of the 20th Century – Parallels and Differences].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 186-207.

Kontakty Vavra Šrobára so sociálnymi demokratmi / Roman Holec [The Contacts of Vavro Šrobár with Social Democrats].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 216-235.

Nacionálny mysticizmus v stredoeurópskom agrarizme / Roman Holec [National mysticism in Central European literary Agrarianism]. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 612-627.

Revolúcia 1848/49 v slovenskej a maďarskej karikatúre obdobia dualizmu / Roman Holec [Revolution 1848/49 in Slovak and Hungarian Caricature during the Dualism Period]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 111-125.

Trianonský diskurz v slovenskej beletrii [elektronický zdroj] / Roman Holec [The Theme of Trianon in Slovak Fiction]. - Popis urobený dňa 30.1.2013. - Názov z pretlače CD.
In Rozpad Uhorska a trianonská zmluva [elektronický zdroj] : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela , László Vörös a kol. - Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89396-23-8. - S. 90-112.

Trianonský diskurz v slovenskej beletrii / Roman Holec [The theme of Trianon in Slovak fiction].
In Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku / Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny:Katarína Kopajová. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-89396-24-5. - S. 131-150.

Územie Slovenska ako laboratórium európskych hospodárskych dejín. 3. / Roman Holec [The Territory of Slovakia as a Laboratory of European Economic History].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 93-135.

Zmeny vo vzťahu "človek - zviera" ako prejav nových postojov k prírode / Roman Holec [The changes in the relationship “man – animal” as manifestation of the new attitude to the nature].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 251-296.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Dvaja vysokí štátni úradníci - dva integračné pokusy - dve "imperiálne kariéry" ? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v Sedmohradsku) / Judit Pál, Roman Holec [Two high state officials – two integration attempts – two “imperial careers”? (Prince Karl Schwarzenberg and Count Emanuel Péchy in Transylvania)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 447-470.

Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život v maďarskej politike a kultúre / Roman Holec, Marián Bovan [A Slovak Servant at the Vienna court and his virtual life in Hungarian politics and culture].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 401-428.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Česká politika v uhorskej karikatúre (1867-1918) / Roman Holec [Czech politics in Hungarian caricature (1867-1918)].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : historia Universitatis Carolinae Pragensis. Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. - ISSN 0320-0562. - Tomus 52, Suppl. 1 (2012), s. 209-229.

Média a veřejnost. K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli medzi Čechy, Slováky a Němci / Christoph Corneliben, Roman Holec, Miroslav Kunštát [Media and Public. To National and Trans-national Power of Media in the Conflict Area between Czechs, Slovaks and Germans].
In Acta Universitatis Carolinae [seriál] : studia territorialia. - ISSN 1213-4449. - Roč.13 , č. 1-2 (2013 ), s. 11-30.

Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storočia na príklade rodu Csáky / Roman Holec [Erinnerungen des Adels in der Slowakei an die totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Hauses Csáky].
In Moderní dějiny [seriál]. - ISSN 1210-6860. - 22, č. 1 (2014), s. 241-256.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Teoretické úvahy o dejinách životného prostredia a ekologickom vedomí v stredoeurópskom kontexte [elektronický zdroj] / Roman Holec [Theoretical Considerations about the Environmental History and History of Ecological Consciousness in Central-European Context]. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 9-32.

"Vy máte svojho Gibbona, my máme nášho Nejedlého" : postrehy z ciest britského diplomata po Slovensku v rokoch 1958-1959 / Roman Holec [You have your Gibbon, we have our Nejedlý. Observations of the British diplomat from his travels through Slovakia in the years 1958 - 1959].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 163-179.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

"Die Märchenhaften Bergspitzen" und "die Verräterischen Italiener" / Roman Holec, Judit Pál.
In Krieg und Tourismus : im Spannungsfeld des ersten Weltkrieg / Hrgs von Patrick Gasser, Andrea Leonardi und Gunda Barth-Scalmani. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerlag, 2014. - ISBN 978-3-7065-5350-6. - S. 399-419.

Intellektuele Agrareliten in Ost- und Mitteleuropa im Vergleich / Roman Holec.
In Agrarismus und Agrareliten in Ostmitellaeropa / Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Muller, Jiří Šouša (Hg.). - Berlin ; Praha : BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH : Verlag Dokořán, s.r.o. : Universität Ostrau, 2013. - ISBN 978-3-8305-1939-3. - S. 175-193.

Stereotypizácia Ferdinanda Coburského v európskej karikatúre / Roman Holec [The Stereotypical Character of Pictures of Ferdinand of Coburg in the European Caricature].
In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 207-230.

1918 g.: Slovaki meždu lojaľnostiu Gabsburgam, Vengerskomu korolevstvu i novoj respublike / R. Holec [The Slovaks between the Loyalty to the Habsburgs, to the Hungarian Kingdom and to the New Republic].
In Narody Gabsburgskoj monarchii v 1914-1920 gg.: ot nacionaľnych dviženii k sozdaniu nacionaľnych gosudarstv. I. / Otvetstvennyje redaktory M. Voloc, G.D. Škundin. - Moskva, 2012. - ISBN 978-5-91791-076-5. - s.147-159.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Slovenský roľnícky román z hľadiska literárneho agrarizmu / Roman Holec [Slovak Peasant Novel from the Perspective of Literary Agrarism].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 548-575.

Stredoeurópsky roľnícky román a jeho zdroje / Roman Holec [The Central European Novel and its Inspirations].
In Český a německý sedlák v zrcadle krásne 1848-1948 / editori: Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický ; recenzenti. Zdeněk Beneš,Pavla Vošahlíková. - Praha : Dokořán, 2014. - S. 134-165.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Dvadsať rokov pohľadom historika / Roman Holec [Twenty Years through the Eyes of a Historian].
In Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti / Editori: Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová, Miroslav Kollár. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-89345-42-7. - S. 3-21.

Monte Verita - az igazság a próféták vagy az utópiák hegye ? / Roman Holec [Monte Verita – A Mountain of Truth, Prophets or Utopias?]. - APVV - 0119/11.
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 383-398.

Predslov. Dve podoby, dve tváre a mýty okolo Bélu Grünvalda / Roman Holec [Foreword. Two Forms, Two Faces and the Myths related to Béla Grünvald].
In Horný vidiek. Felvidék. : Béla Grunwald. Horný vidiek. Politická štúdia. Michal Mudroň Horný vidiek. Odpoveď na rovnomennú politickú štúdiu Bélu Grünwalda. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-838-1. - S. 11-40.

Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie = Veränderungen der ethnischen Struktur in den Städten der Slowakei nach dem Jahre 1918 und Möglichkeiten ihrer Interpretation / Roman Holec.
In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S.13-29.

(Uhorský) Karpatský spolok v zákrutách nacionalizmu / Roman Holec [(Hungarian) Carpathian Association in the Abysses of Nationalism].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 166-190.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Veľká vojna a malý človek / Roman Holec [The Great War and a Little Man].
In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku. XXII. ročník / zostavil Ivan Chalupecký ; recenzenti Jozef Šimončič a Jozef Sulaček. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2014. - ISBN 978-80-971553-1-5. - s.101-124.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolec 1856-1939) / Roman Holec [Slovak Butler at the Court of Franz Joseph (Anton Szmolec 1856-1939)]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 119-144.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Česko-slovenská komisia historikov v rokoch 2012-2013 / Roman Holec [The Czecho-Slovak Commission of Historians in 2012 and 2013].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 297-300.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Friedrich List. Keď kossuthovci a štúrovci podávali ruku svetovému ekonómovi / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 65-70.

Pansláv s kniežacím erbom : kniežacie excesy ? / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s. 50-53.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Ľubomír Lipták ako hospodársky historik / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 9- 13.

Medzi perifériou a vzorom súčasnej Európy : ekonomika Rakúsko-Uhorska v medzinárodnom kontexte / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č.9, (2013), s. 20-26.

Rakúsko-Uhorsko: žalár národov? / Roman Holec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.6-11.

Redakčná poznámka / Roman Holec.
In Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - ISBN 978-80-8101-674-5. - S. 343-346.

Slovák na vrchu pravdy : hnutie životnej reformy / Roman Holec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13, č. 1-2 (2013), s. 31-37.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Die slowakische politische Elite vor 1918 im Spannungsfeld von Kirche, Nation und Staat / Roman Holec ; Aus dem Slowakischen von Miloslav Szabó und Ines Koeltzsch.
In Religion und Nation: Tschechen, Deutsche und Slowaken im 20. Jahrhundert / Herausgegeben von Kristina Kaiserová, Eduard nižňanský und Martin Schulze Wessel. - Essen : Klartext Verlag, 2015. - ISBN 9783837512861. - S. 17-37.

Slovenská politická elita v siločiarach vzťahu cirkev -národ - štát pred rokom 1918 / Roman Holec.
In Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci ve 20. století / Kristina Kaiserová, Eduard Nižňanský a Martin Schulze Wessel (eds.). - Ústí nad Labem : Nakladatelství Kristina Kaiserová - albis international pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků, 2015. - ISBN 978-80-86971-59-9. - S. 16-36.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Antisemitizmus, jeho zdroje a prejavy v čase prvej svetovej vojny / Roman Holec.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S.29-54.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Englund, Peter. Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen. Berlin: Rowohlt, 2011, 700 s., ISBN 978 3 87134 670 5.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 124-128.
Recenzia na: Schönheit und Schrecken. Eine Geschichte des ersten Weltkriegs, erzählt in neunzehn Schicksalen / Peter Englund. - Berlin : Rowohlt, 2011

Iris Engemann: Die Slovakisierung Bratislavas. Universität, Theater und Kultursgemeinden 1918-1948, Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgechichte Ostmittelaurops 2, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag 2012, 288 s.
In střed | centre [seriál] : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století : pomíjivé rozdělení. Hranice ve střední Evropě 1918-2000. - ISSN 1803-9243. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 152-158.
Recenzia na: Die Slowakisierung Bratislavas / Iris Engemann. - Wiesbaden : Harrasowitz verlag, 2012

Pál, Judit. Unió vagy "unificáltatás" ? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010, 496 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 338-341.
Recenzia na: Unió vagy "unificáltatás" ? / Judit Pál. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010

Rokoský, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba: vzestup a pád agrární strany. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, 2011, 912 s. ISBN 9788074290671.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 397-400.
Recenzia na: Rudolf Beran a jeho doba / Jaroslav Rokoský. - Praha : Vyšehrad, 2011. - ISBN 978874290671

Winiwarter, Verena -Knoll, Martin. Umweltgeschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007, 368 s. : Uetkötter, Frank. Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg 2007, 124 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 154-158.
Recenzia na: Umweltgeschichte ; Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert / Verena Winiwarter - Martin Knoll / Frank Uetkötter. - Köln, Weimar, Wien ; München : Böhlau : R. Oldenbourg, 2007

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Češi a Slováci 1993-2012 : vzdalování a přibližování / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 11-137.

Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

Minulost je bitevním polem současníků : k slovensko-českým a česko-slovenským vzťahom / Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 141-233.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Alexander Manfred (ed.). Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Teil III. Von der Regierung unter Švehla bis zum Vorabend der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland 1926-1932. München. R. Oldenbourg, 2009, 450 s. / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 749-750.

Česko(Moravsko)- Slovenská hranica v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.567-568.

III. Medzinárodná konferencia o agrárnych dejinách Girone / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 715-717.

Konferencia vo Viedni o šľachte v 20. storočí / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 188-189.

Kongres humanitných a sociálnych vied v Kanadskej Victorii / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 724-726.

Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskej Ottawe.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 709-710.

Kongres humanitných a sociálnych vied v kanadskom Ontáriu / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 590-591.

Kongres sociálnych dejín v Glasgowe / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 368-369.

O Alpách a Karpatoch v Mníchove / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč.61, č. 1 (2013), s. 195-196.

Olexák, Peter, Safanovičová, Anna (eds.). Antológia časopisecký a novinových článkov Andreja Hlinku. Martin: Matica slovenská 2013, 265 s. ISBN 9788081280870 / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 364-365.

Prvá svetová vojna a turizmus / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 175-177.

Vedecký seminár o G. Friesenhofovi v Brodzanoch / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 379-380.

Zomrela Alice Teichová (1920-2015) / Roman Holec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 382-383.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2289&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia