Historický ústav SAV
 
Tomáš Homola, PhD. English version
Tomáš Homola, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: tomas.homola@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/TomášHomoľa

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- Uhorské kráľovstvo v neskorom stredoveku
- obdobie vlády Mateja Korvína
- zahraničná politika

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: História, 2012
PhD. - Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor 2. 1. 9 Slovenské dejiny, 2016

Ocenenia:

2018 Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

HOMOĽA, Tomáš. Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 [On the Rise of the Power: Foreign Police of Matthias Corvinus in the Central European Region in 1458-1471]. Recenzenti: Antonín Kalous, Vladimír Segeš. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-224-1736-5 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HOMOĽA, Tomáš. Diplomatická komunikácia medzi panovníckymi dvormi v čase vlády Mateja Korvína [Diplomatic communication between royal courts in the age of Matthias Corvinus]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 29-51. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku)

HOMOĽA, Tomáš. Prezentácia moci uhorského kráľa Mateja Korvína pri slávnostných vstupoch do miest [Presentation of power of Hungarian king Matthias Corvinus during ceremonial entries into cities]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 189-202. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HOMOĽA, Tomáš. Vzťahy uhorského a českého kráľovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storočia [Relations between the Kingdoms of Hungary and Bohemia in the Second Half of the 1460s.]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 3-20. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku)

HOMOĽA, Tomáš. S kráľom alebo proti kráľovi? Sprisahanie voči Matejovi Korvínovi v roku 1471 [With the King or against the King? The conspiracy against Matthias Corvinus in 1471]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 221-247. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.2.2 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly / state v domácich monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HOMOĽA, Tomáš. Nezrealizované sobášne zámery Mateja Korvína [Unrealized Marriage Plans of Matthias Corvinus]. In Ingenii Laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, 2017, s. 233-245. ISBN 978-80-223-4410-4. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HOMOĽA, Tomáš. Polish-Hungarian Rivalry for the Bohemian Crown in the 1460s. In Hungaro-Polonica : Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Dániel Bagi, Gábor Barabás, Zsolt Máté. - Pécs : Történészcéh Egyesület, 2016, s. 291-313. ISBN 978-963-12-7382-3. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HOMOĽA, Tomáš. Aktivity pápežskej diplomacie v iniciovaní vojenskej prípravy proti českému kráľovi Jurajovi Podebradskému [Papal Diplomacy Activities Initiating the war Preparations against the Bohemian King George of Poděbrady]. In Vojenské konflikty v dejinách Európy : stretnutie mladých historikov V. Editor: Nikoleta Dzurikaninová ; recenzenti: Miloslav Čaplovič, Ján Hlavinka, Tomáš Koziak, Rastislav Kožiak, Patrik Kunec, Drahoslav Magdoško, Martin Pekár, Peter Švorc. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 15-26. ISBN 978-80-8152-402-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. 5. vedecká konferencia mladých historikov)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HOMOĽA, Tomáš. Renesančný panovník : humanizmus a vzdelanosť na dvore Mateja Korvína. In Historická revue, 2017, roč.28, č. 5, s. 48-53. ISSN 1335-6550.

HOMOĽA, Tomáš. Boj o svätoštefánsku korunu : Matej Korvín a otázka kráľovskej moci. In Historická revue, 2017, roč.28, č.5, s. 14-19. ISSN 1335-6550.

HOMOĽA, Tomáš. Orlica verzus havran : súperenie Jagelovcov a Mateja Korvína o českú korunu v rokoch 1471-1479. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6-11. ISSN 1335-6550.

HOMOĽA, Tomáš. "Iba ja a on" : Matej Korvín očami súčasníkov [Only me and him Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)
HOMOĽA, Tomáš. Od mešťana k biskupovi : nevšedná kariéra uhorského duchovného hodnostára [From burgher to bishop. The remarkable career of a religious dignitary in the Kingdom of Hungary]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 3, s. 33-38. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

HOMOĽA, Tomáš. Beatrix Aragónska : renesančná panovníčka na uhorskom tróne. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 32-39. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

HOMOĽA, Tomáš. Tučko Juraj Poděbradský, opití Poliaci a facka pre arcibiskupa : kuriózne momenty diplomacie Mateja Korvína. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2018, s. 242-249. ISBN 978-80-8159-680-3.

HOMOĽA, Tomáš. Vladislav II. Jagelovský ako sobášny podvodník? : manželské peripetie uhorského a českého kráľa. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 119-128. ISBN 978-80-8159-892-0.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

HOMOĽA, Tomáš. Zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 [Matthias Corvinus ´foreign policy in Central European region in 1458-1471]. Školiteľ Miriam Hlavačková. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2016. 136 s.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

SITÁR, Adam - HOMOĽA, Tomáš. Správa z 25th Leeds International medieval congress, 02-05 July 2018, University of Leeds. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 187-190. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 Vzťahy uhorského a českého kráľovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storočia / Tomáš Homoľa. - VEGA 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 64, č. 1 (2016), s. 3-20.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 Cesta Mateja Korvína ku kráľovskej korune: politický vývoj uhorského kráľovstva v rokoch 1458-1464 / Tomáš Homoľa [Mathias Corvinus’ Way to the Royal Crown: a Political Trend of the Hungarian Kingdom in the Years 1458 – 1464].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.49 (2015), s. 271-283.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEDA01 Olomouc ako dejisko politického zápasu o českú korunu v rokoch 1469-1479 / Tomáš Homoľa [Olomouc – the Scene of the Political Struggle for the Czech Crown from 1469 till 1479].
In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV dňa 16. októbra 2014 v Košiciach / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523052. - S. 15-22.

AED02 Vojenské ťaženie Mateja Korvína do Českých krajín v rokoch 1468-1469 / Tomáš Homoľa [The Military Expedition of Matthias Corvinus to the Czech Lands in 1468 and 1469]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach / Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-161-4. - S. 60-67.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01. Šľachta v službách Bela IV. : politický a hospodársky vzostup šľachtických rodov / Tomáš Homoľa.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013), s. 7-12.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Stretnutie mladých historikov IV. Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Tomáš Homoľa.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 377-378.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9142&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia