Historický ústav SAV
 
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. English version
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

raný novovek, sociálne dejiny, gender history, dejiny každodennosti

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo
CSc. – Historický ústav SAV 1997
PhDr. - 1989

Študijné pobyty:

Andrew Mellon fellowship – 1.4. - 30.6.2004 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Ocenenia:

- prémia Slovenského literárneho fondu v kategórii slovníková literatúra za publikáciu Historický kalendár – Slovensko (s I. Mrvom)
- členka Vedecko-technického tímu roka 2009 : Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV – Historický ústav SAV), oceneného ministrom školstva

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis Bratislava
Ročenka URBS – Budapešť
The Hungarian Historical Review Budapešť
Kor/ridor Bratislava - Budapešť

Členstvo v komisiách:

Od 2002 - členka Vedeckej rady HÚ SAV
Predsedníčka Slovensko - maďarskej komisie historikov
Predsedníčka Sekcie pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. [Die Thurzo und ihre historische Bedeutung]. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - 260 s. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB02 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia / Tünde Lengyelová [Economic Conditions at the Thurzo Estates at the Turn of the 17th Century].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 119-134.

ABD02 Orava a Oravský hrad v 17. a v prvej polovici 18. storočia / Tünde Lengyelová [Orava and Orava Castle in the 17th and the First Half of the 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 29-44.

ABD03 Stanislav Thurzo, palatín Uhorského kráľovstva (1622-1625) / Tünde Lengyelová [Stanislaus Thurzo, Palatin des Ungarischen Königreichs (1622-1625)].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 191-204.

ABD04 Vzdelanie ako nástroj disciplinizácie: Výchova dievčat v ranonovovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Education as a disciplination Tool : Girl´s Education in early modern Hungary].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 135-148.

ABD05 "...úlohou žien je sedieť doma, rozprávať sa s Bohom a priasť" / Tünde Lengyelová ["Die Weiber sollen zu Hause sitzen, mit Gott reden und das Spinnrad drehen." Das Alltagsleben der Frauen in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S.159-168.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Ideál uherského muže v době osmanské nadvlády / Tünde Lengyelová [To the Ideal of a Hungarian Man during the Period of the Osman Supremacy].
In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perpektivy / Radmila Švaříčková Slabáková, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Jiří Hutečka a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-218-4. - S. 61-73, 421-424.

AEC02 Keresd a nőt ! A nők mint bűnbakok a középkorban és a kora újkorban / Lengyel Tünde [Look for the Woman! The Women as Scapegoats during the Medieval and Early Modern Times].
In Bűnbak minden időben : bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben / Szerkesztette: Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József. - Pécs ; Budapest : Magyar Történelmi Társulat : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2013. - ISBN 978-6155-339455. - S. 135-148.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622-1625) = Szaniszló Thurzó, Palatin des Königreichs Ungarn (1622-1625) [Thurzó Szaniszló, the Palatine of the Hungarian Kingdom (1622-1625)].
In Egy új együttműködés kezdete. - Sopron ; Budapest : MNL Győr-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2014. - ISBN 978-963-8327-38-3. - S. 79-93.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete / Tünde Lengyelová [The Ideal, Expectations and the Practice. Everyday Life of Aristocratic Women in the Early Modern Period]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala : Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2014. - ISBN 978-802-971527-1-0. - S. 75-82.

AED02 Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu / Tünde Lengyelová [Mikuláš Kubínyi – the Author of Imrich Thurzo Biography]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - ISBN 978-80-971564-9-7. - S. 147-165.

AED03 Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Several Remarks on the Status of Jews in Medieval Hungary].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 44-53.

AED04 Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a ranného novoveku / Tünde Lengyelová [The Changes into the Legal Status of Women during the Middle Ages and the Early Modern Times].
In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok : zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Katarína Nádaská (ed.). - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku : Múzeum mesta Bratislavy, 2013. - ISBN 978-80-971506-7-9. - S. 20-29.

AED05 Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí / Tünde Lengyelová [Towns Owned by the Thurzo Family in the 16th and 17th Century].
In Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = Mezovárosok a koraújkori Magyarországon / Zostavil Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0987-7. - S. 43-65.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Grausamer Mörder oder lieber Schwager ? : Das Bild der Osmanen in der ungarischen Literatur und Korrespondez im 16. und 17. Jahrhundert / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Geschichtspolitik und "Turkenbelagerung" : Kritische Studien zur "Turkenbelagerung". Band 1 / Herausgegeben von Johannes Feitinger und Johann Heiss. - Wien, 2013. - ISBN 978-3-85476-613-1. - S. 300-317.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Bosorky strigy čarodejnice / Tünde Lengyelová. - Bratislava : TRIO Publishing, 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-89552-93-1

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Bosoráctvo je ženské remeslo / Tünde Lengyelová.
In Grand Magazine [seriál] : dvojmesačník o luxusnom životnom štýle. - ISSN 1337-0758. - Roč.12 , (november 2015), s. 82-85.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 "V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za peniaze". Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska s Itáliou / Tünde Lengyelová.
In Talianska maľba / Kurátorka výstavy a koncepcia katalógu Zuzana Ludíková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - ISBN 978-80-8059-174-8. - s.10-17.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Die Frau mit dem schlechtesten Ruf in der ungarischen Geschichte : Das Leben und die Legende von Elisabeth Báthory / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 159-173.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Dejiny Oravského Podzámku do roku 1918 / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Oravský Podzámok : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Oravský Podzámok : Vydal Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 2015. - ISBN 9788097177355. - S. 133-2016.

BEF02 Vranovské veselie : svadba Alžbety Bátoriovej a Františka Nádašdyho vo Vranove roku 1575 / Tünde Lengyelová.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 37-44.

EAJ Odborné preklady publikácií
EAJ01 Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - 166 s. : il. - ISBN 978-80-971564-9-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest, 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 2 (2014), s. 53-56.
Recenzia na: Notitia Hungariae novae historico geographica / Matthias Bel. - Budapest, 2011,2012

EDI02 Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č.1 (2014), s. 61-65.
Recenzia na: Bel Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603 / Borbála Benda.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 157-162.

EDJ02 Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš / Péter Dominkovits, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 135-143.

EDJ03 Levočská základina Thurzovcov / Tünde Katona, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 109-115.

EDJ04 O výsadnej listine Stoličného Belehradu z Arpádovského obdobia / Attila Zsoldos, z maďarského originálu preložilaTünde Lengyelová.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47 , č.2 (2012), s.116-126.

EDJ05 Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva / Géza Pálffy, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 9-25.

EDJ06 Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku [elektronický zdroj] / Enikő Csukovits, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 1 (2012), s. 21-34.

EDJ07 "Som len človek, kráľ môj, nie kameň" : Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov / Gabriella Erdélyi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 39-54.

EDJ08 Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade 13. - 14. storočí [elektronický zdroj] / Atilla Zsoldos, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč.6, č. 1 (2012), s. 14-20.

EDJ09 Tajomný Thurzo : František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549-1563) / Lajos Gecsényi, preklad: Zuzana Ludiková, Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 55-73.

EDJ10 Theatrum Nobilitatis Hungaricae Genealogické výskumy Mateja Bela, so zvláštnym zreteľom / Gergely Tóth, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 203-215.

EDJ11 Thurzovci a počiatky reformácie / Zoltán Csepregi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 77-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Na úvod / Tünde Lengyelová, Géza Pálffy.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.5-6.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2313&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 14
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 36
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 52
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 10
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   126

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 34
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 79
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 133
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 13
6 Recenzie v domácich publikáciách 14
Súčet   285

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia