Historický ústav SAV
 
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD. English version
PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: histjaks@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- slovenské kultúrne dejiny 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (1977)
PhD., Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín (2010)
PhDr. Filozofická fakulta UK, Katedra dejín filozofie (1980)

Ocenenia:

Cenu SHS za rok 2013 v kategórii vedecká práca za knihu Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kultúra v dejinách dejiny v kultúre : moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia / Vlasta Jaksicsová [Culture in History - the History in Culture]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. - 360 s. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 ( Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy). - ISBN 978-80-224-1238-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén "oravského" časopriestoru v diele Mila Urbana a Jána Johanidesa / Vlasta Jaksicsová [The Phenomenon of "Orava Region" Space and Time in the Works by Milo Urban and Ján Johanides]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 95-107.

ABD02 Hodnotový spor v slovenskej kultúre v rokoch prelomu 1945-1948 / Vlasta Jaksicsová [The Disagreement over Values in the Slovak Culture during the Turning Point years 1945-1948]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 509-530.

ABD03 Občiansky rozmer tvorcov modernej slovenskej kultúry / Vlasta Jaksicsová [ Civic Aspects in the Works of Creators of a Modern Slovak Culture]. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0054/10 Inštitualizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), riešené v HÚ SAV.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 153-174.

ABD04 "Pokolenie v útoku". Kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)kultúry v rokoch 1948-1953 / Vlasta Jaksicsová ["Generation on the attack": Cultural life in a mirror of ideological (anti)culture during the years 1948 – 1953]. - Vega 2/0103/13 mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1984-1989.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 424-441.

ABD05 " Tak, a máme to za sebou ..." / Vlasta Jaksicsová [‚Alas, so much for that...‘].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 11-24.

ABD06 "Usmernená" slovenská kultúra a jej inštitucionálne rámce v 40. rokoch minulého storočia / Vlasta Jaksicsová ["Guided" Slovak Culture and its Institutional Framework during the 1940s].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 115-133.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Komunistický intelektuál - víťaz i porazený hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [The Communist Intellectual – Winner and Loser in the Conflict over Values in the “Interval” before the Communist Dictatorship]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 61-89.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Presvedčenie alebo strach signatárov ? Historicko-spoločenské pozadie vzniku protipovstaleckého "manifestu hanby" z jesene roku 1944 / Vlasta Jaksicsová [Opinion of the Signatories or their Fear? To the Historical and Social Background of the “Shame Manifesto” against the Uprising from the Autumn of 1944].
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 38-44.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Komunistický intelektuál - víťaz hodnotového sporu v "medzičase" pred komunistickou diktatúrou / Vlasta Jaksicsová [Communist Intellectual – a Winner of the Value Dispute during the "Transitory Period" before the Coming of the Communist Dictatorship].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 32-53.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dva pohľady na knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote (sloboda a sny).
In Slovenské pohľady [seriál]. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV.+ 129, č. 7-8(2013), s.300-302.
Recenzia na: Dominik Tatarka - slovenský Don Quijote / Mária Bátorová

EDI02 Kamenec, Ivan. Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: Premedia, 2013, 196 s. ISBN 9788089594610.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 355-357.
Recenzia na: Tragédia politika, kňaza a človeka / Ivan Kamenec. - Bratislava : Premedia, 2013

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/728

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   37

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   48

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia