Historický ústav SAV
 
Žofia Lysá, PhD. English version
Mgr. Žofia Lysá, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: zofia.lysa@savba.sk

WWW: http://independent.academia.edu/ŽofiaLysá

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- dejiny miest v 13. a 14. storočí
- sociálna štruktúra stredovekej Bratislavy
- mestské právo

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2010 PhD. Historický ústav SAV

Študijné pobyty:

Europa-Institut Budapest, 2006
2012 – držiteľka štipendia Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV

Ocenenia:

2004 Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (pre časopis História revue o dejinách spoločnosti)
2010 prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1010 (pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku)

Členstvo v redakčných radách:

2000 redaktorka časopisu MEDEA (Studia mediaevalia et antiqua)
2001 – 2007 redaktorka časopisu História revue o dejinách spoločnosti

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Bratislava na ceste k privilégiu 1291 : štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí / Žofia Lysá [Bratislava auf dem Weg zum Stadtprivileg 1291]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. - 211 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. - ISBN 978-80-89396-31-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 O umení lovu s dravými vtákmi. 7.3. / Žofia Lysá ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [About the Art of Hunting with Birds of Prey].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 432-446.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Bratislavskí hostia v 13. storočí. Zvyky, právo a správa / Žofia Lysá [Bratislava Guests in the 13th Century. Customs, Law and Administration]. - APVV- 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť,Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 603-625.

ADDB02 Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta Bratislavy od privilégia 1291 do konca 14. storočia / Žofia Lysá [The urban and demographic development of the settlement below the castle and the town of Bratislava from the charter of 1291 to the end of the 14th century]. - APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 517-532.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K významu termínu civitas do konca 13. storočia [elektronický zdroj] / Žofia Lysá [To the Meaning of the Term Civitas till the End of 13th Century]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Historia et theoria iuris [elektronický zdroj] : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 1338-0753. - Roč. 6 č. 2 ( 2014), s. 38-46.

ADFB02 Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku : úvod do problematiky / Žofia Lysá [Falconry in medieval Hungary]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 113-124.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Odkedy je Bratislava (výsadným) mestom ? / Žofia Lysá [When Did Bratislava Become a Privileged Town?]. - APVV 0166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / Miloslava Bodnárová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0888-7. - S. 153-179.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Mesto na okraji, ale v centre diania = Une Ville a la Périphérie, mais au Centre des Événements / Žofia Lysá.
In BratislavaMetropolis / Dominique Perrault. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2013. - ISBN 978-802-88757-77-1. - S. 83-99.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek / Žofia Lysá.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 758-760.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/61284

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   40

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   46

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia