Historický ústav SAV
 
Žofia Lysá, PhD. English version
Mgr. Žofia Lysá, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: zofia.lysa@savba.sk

WWW: http://independent.academia.edu/ŽofiaLysá

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- dejiny miest v 13. a 14. storočí
- sociálna štruktúra stredovekej Bratislavy
- mestské právo

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2010 PhD. Historický ústav SAV

Študijné pobyty:

Europa-Institut Budapest, 2006
2012 – držiteľka štipendia Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV

Ocenenia:

2004 Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (pre časopis História revue o dejinách spoločnosti)

2010 prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1010 (pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku)

2018 Cena Slovenskej akadémie vied členke autorského kolektívu diela Stredoveké hrady na Slovensku. Život kultúra spoločnosť.

Členstvo v redakčných radách:

2000 redaktorka časopisu MEDEA (Studia mediaevalia et antiqua)
2001 – 2007 redaktorka časopisu História revue o dejinách spoločnosti

Publikačná činnosť

Roky 2016 – 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LYSÁ, Žofia. Mocní a biedni v stredovekej Bratislave. Od symbolickej komunikácie k praxi [Powerful and poor people in medieval Bratislava. From symbolic communication to practice]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 175-191. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).

LYSÁ, Žofia. Demografický vývoj mesta Bratislavy na základe daňových zoznamov v 14. – 15.storočí [The Demographic Development of Bratislava Town Based on Tax Registers in the 14th and 15th Centuries]. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017, s. 239-251. ISBN 978-80-224-1609-2. (Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).

LYSÁ, Žofia. Rituály a gestá v práve stredovekého mesta [Rituals and gestures in the law of medieval town]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 175-187. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku).

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

LYSÁ, Žofia. Slobodná voľba richtára v uhorských mestách (od právnych ustanovení k praxi) [The Right to Elect the Judge in Royal Towns in Kingdom of Hungary (from Charters Provisions to Practice)]. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2018, roč. 10, č. 2, s. 62-72. ISSN 1338-0753. Dostupné na internete: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/HTI_2018-2.pdf (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

DVOŘÁKOVÁ, Daniela - GAHÉR, Daniel - LYSÁ, Žofia. Bratislavský hrad (Bratislavská župa). In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 262-265. ISBN 978-80-224-1608-5. Typ: BDB

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

LYSÁ, Žofia. Čo mali spoločné zlatokop, čistič tajností a gróf špiny? : záchody v stredoveku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 64-71. ISBN 978-80-8159-680-3.

LYSÁ, Žofia - LYSÝ, Miroslav. K termínom civitas - castrum - grad - mesto do konca 13. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 177-187. ISBN 978-80-89523-63-4. (VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku).

LYSÁ, Žofia. Prísaha na ľavý prsník - žena v stredovekom mestskom práve. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 69-75. ISBN 978-80-8159-892-0.

LYSÁ, Žofia. Sokoliarstvo ako stredoveká kratochvíľa šľachty. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 49-54. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LYSÁ, Žofia. Szalay, Peter - Bogár, Michal - Haberlandová, Katarína - Bartošová, Nina - Krišteková, Laura. Vojnová Bratislava 1939-1945. Bratislava: Marenčin PT., spol. s.r.o. 2019, 334 s. ISBN 978-80-569-0131-1. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 4, s. 738-743. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Vojnová Bratislava 1939-1945 / Peter Szalay, Michal Bogár, Katarína Haberlandová, Nina Bartošová, Laura Krišteková. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. - ISBN 978-80-569-0131-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.202068.4.9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

LYSÁ, Žofia. Konferencia Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 767-768. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bratislava na ceste k privilégiu 1291 : štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí / Žofia Lysá [Bratislava auf dem Weg zum Stadtprivileg 1291]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. - 211 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. - ISBN 978-80-89396-31-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

O umení lovu s dravými vtákmi. 7.3. / Žofia Lysá ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [About the Art of Hunting with Birds of Prey].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 432-446.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Bratislavskí hostia v 13. storočí. Zvyky, právo a správa / Žofia Lysá [Bratislava Guests in the 13th Century. Customs, Law and Administration]. - APVV- 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť,Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 603-625.

Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta Bratislavy od privilégia 1291 do konca 14. storočia / Žofia Lysá [The urban and demographic development of the settlement below the castle and the town of Bratislava from the charter of 1291 to the end of the 14th century]. - APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 517-532.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

K významu termínu civitas do konca 13. storočia [elektronický zdroj] / Žofia Lysá [To the Meaning of the Term Civitas till the End of 13th Century]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Historia et theoria iuris [elektronický zdroj] : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 1338-0753. - Roč. 6 č. 2 ( 2014), s. 38-46.

Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku : úvod do problematiky / Žofia Lysá [Falconry in medieval Hungary]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 113-124.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Odkedy je Bratislava (výsadným) mestom ? / Žofia Lysá [When Did Bratislava Become a Privileged Town?]. - APVV 0166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / Miloslava Bodnárová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0888-7. - S. 153-179.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Mesto na okraji, ale v centre diania = Une Ville a la Périphérie, mais au Centre des Événements / Žofia Lysá.
In BratislavaMetropolis / Dominique Perrault. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2013. - ISBN 978-802-88757-77-1. - S. 83-99.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek / Žofia Lysá.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 758-760.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=5548&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia