Historický ústav SAV
 
Prof., PhDr. Ján Lukačka, CSc. Slovenská verzia

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: jan.lukacka@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of settlement of Slovakia, formation of nobility in Slovakia, castle history, urban history, regional history (with the focus on the Nitra County)

Education:

Mgr: FFUK 1976
PhDr. 1980
CSc.: HÚ SAV 1984
Doc.: FFUK 2003
Prof.: FFUK 2010

Acknowledgements:

Pamätná medaila Pavla Križku za zásluhy o rozvoj archívnictva
Cena Valentína Beniaka za vzdelanosť a kultúru v regióne Ponitria
Cena Mateja Bela za preklad latinských prameňov v Edícii Prvý cisár na uhorskom tróne
Prémia Literárneho fondu za publikáciu: Lexikon stredovekých miest na Slovensku
Cena Daniela Rapanta

Member of editorial boards:

Historický časopis
Slovenská archivistika
Mediaevalia historica Bohemica

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR
Názvoslovná komisia pri Ústave geodézie a kartografie
Komission für genetische Siedlungsforschung, Universität Bonn, SRN.

Educational activities:
since 1994 Katedra slovenských dejín FF UK

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

...

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Die Forschung zur Geschichte der der Mittelalterlichen Städte in der Slowakei während der letzten zwanzig Jahre / Ján Lukačka, Martin Štefánik. - APVV-166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Vega 2/0064/11 Hospodárske a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s.411-428.

ADEB02 Prejavy milosrdenstva v stredovekých mestách na území dnešného Slovenska / Ján Lukačka [Barmherzigkeit in spätmittelalterlichen Städten in der Slowakei]. - APVV 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku.
In Documenta Pragensia [seriál]. - ISSN 0231-7443. - Supplementa IV, (2013), s.47-57.

ADEB03 Relations between the Roman Curia and the Kingdom of Hungary during the Reign of the Árpád Dynasty with a Special Regard to the Area of the Present -day Slovakia / Ján Lukačka. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s. 9-24.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Stav a perpektívy genealogického výskumu stredovekých šľachtických rodov / Ján Lukačka [State and Perspectives of the Genealogical Research of Medieval Aristocratic Families].
In Genealogicko-heraldický hlas [seriál] : časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a kabinetu genealógie Slovenskej národnej knižnice. - ISSN 1335-0137. - Roč. 22, (2012), č. 1, s. 28-32.

ADFB02 Stopy po frankofónnom obyvateľstve na území Slovenska v stredoveku / Ján Lukačka [Die Spuren nach der Frankophonen Bevölkerung auf dem Gebiet der Slowakei Mittelalter].
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 31-34.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 The Estates of Hont-Poznan Kindred South of the Drava river = Majetky šľachtického rodu Hont-Poznanovcov ležiace južne od rieky Drávy / Ján Lukačka. - CESDDE.
In Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - ISBN 978-80-89567-20-1. - s.152-163.

AEC02 Tri svetlé desaťročia v dejinách zaniknutej stredovekej osady Horňany / Ján Lukačka [Three Bright Decades in the History of a Defunct Medieval Settlement Horňany]. - Vega 2/0061/11 Človek a zviera v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 48-55.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Čo zostalo z cyrilo-metodského dedičstva a veľkomoravského kresťanstva v 10. storočí ? : ( k problematike kontinuity veľkomoravského a včasnouhorského kresťanstva) [What did Remain from the Cyril and Methodius Heritage and from Christianity in Great Moravia for the 10th Century].
In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metod. - Nitra : UKF, 2013. - ISBN 978-80-558-04101-9. - S. 163-177.

AED02 Historické súvislosti a význam Zoborskej listiny z roku 1111 / Ján Lukačka [Historical Circumstances and the Importance of the Zobor Legal Instrument from 1111].
In Zoborské listiny 1111 a 1113 : a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nitre, z príležitosti deväťstého výročia vzniku Zoborských listín / zostavovateľ, jazyková a redakčná úprava Emil Vontorčík. - Nitra : Bernoláková spoločnosť : Prvý pobočný stánok v Nitre : Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-968020-5-0. - S. 58-62.

AED03 K počiatkom knižnej kultúry v Nitre / Ján Lukačka [To the Beginnings of Literary Culture in Nitra].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 141-144.

AED04 Kontinuita či diskontinuita cyrilo-metodského kresťanstva a tradície ? / Ján Lukačka [Continuity or Discontinuity of the Tradition and Christianity from the Times of St. Cyril and St. Methodius?].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda : zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 34-37.

AED05 Traja šľachtici slovenského pôvodu na uhorskom kráľovskom dvore / Ján Lukačka [Three nobles of Slovak origin on Hungarian royal court]. - Vega 1/0245/10 Tvorcovia slovenských dejín na Katedre slovenských dejín FiF UK.
In Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 13. -14. septembra 2011 v Martine / Ed. Agáta Klimeková, Eva Augustínová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89301-93-5. - S. 172-183.

AED06 Úloha expedičného zboru Matúša Čáka Trenčianskeho v bitke pri Rozhanovciach / Ján Lukačka [The role of the expedition troops of Matthew Čák at Rozhanovce].
In Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 22.-23. marca 2012 zorganizovali v Košiciach Katedra histórie FF UPJŠ, Kultúrne centrum Abova, Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť pri SAV pri príležitosti 700. výročia bitky pri Rozhanovciach / Ferdinand Uličný, Drahoslav Magdoško (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7097-954-9. - S. 91-95.

AED07 Zoborská listina z roku 1113 a Poznanovci / Ján Lukačka [The Zobor Legal Instrument from 1113 and the Poznan Family].
In Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nite, z príležitosti deväťstého výročia vzniku Zoborských listín / Zostavovateľ Emil Vontorčík. - Nitra : Bernoláková spoločnosť : Prvý pobočný stánok v Nitre : Úrad Nitrianskeho samospávneho kraja v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-968020-5-0. - S. 83-91.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Chov a využitie domácich zvierat v stredoveku. 4.2. / Ján Lukačka ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Breeding and Utilisation of Domestic Animals in the Middle Ages].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 296-301.

AEDA02 Vývin osídľovania a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku / Ján Lukačka [The Development and the Conditions of Ownership in the Orava in the Middle Ages]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; Recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 11-19.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Traja dobrí susedia na jednej rieke. Bratislava - Hainburg - Viedeň / Ján Lukačka [Drei gute Nachbarn auf einem Fluss. Pressburg - Hainburg - Wien].
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 229-235.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Prievidza : monografia mesta / zostavil Ján Lukačka. - Banská Bystrica : Štúdio Harmony, 2013. - 269 s. : il. - (Genius loci). - ISBN 978-80-89151-37-0

BAB02 Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť / Michal Habaj, Ján Lukačka, Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan A. Petranský, Anton Hrnko ; Recenzenti: Július Bartl, Róbert Letz. - Bratislava : Perfekt, 2015. - 551 s. - ISBN 9788080467302

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Úloha vyššej šľachty (aristokracie) slovenského pôvodu pri budovaní uhorského štátu / Ján Lukačka.
In Slovenské pohľady [seriál]. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV.+131 č. 9(2015), s. 44-55.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Veľmožský rod Hont-Poznanovcov : formovanie šľachty na území Slovenska v stredoveku / Ján Lukačka.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 , č. 9 , (2012), s. 24-29.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dvořáková, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391-1451). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2014, 304 s. ISBN 9788085501605.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 151-152.
Recenzia na: Barbora Celjská / Daniela Dvořáková. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014

EDI02 Dvořáková, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej , rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391-1451) (Barbora of Cilly. The black Queen. The life story of thze holy Roman Empress and Queen of Hungary and Bohemia (1391-1451). Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2014, 304 pages. ISBN 9788085501605.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 141-142.
Recenzia na: Barbora Celjská / Daniela Dvořáková. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780) = Slovačka i Hrvatska: povijesne paralele i veze (do godina 1780.) = Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) = Slowakei und Kroatien: historische Parallelen und Beziehungen (bis zum Jahre 1780) / vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. - Bratislava : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK ; Zagreb : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. - 446 s. - (Slovakia and Croatia ; Vol. I). - ISBN 978-80-89567-20-1

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2316&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia