Historický ústav SAV
 
Maroš Hertel, PhD. English version
Mgr. Maroš Hertel, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 15
E-mail: maros.hertel@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký tajomník, vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Česko-slovensko-maďarsko-poľské vzťahy v medzivojnovom období (1918-1939) so zameraním na činnosť politických elít a ich vzájomných vzťahoch. Ďalšou oblasťou výskumu je činnosť iredenty všeobecne, vplyv propagandy a médií na spoločnosť v skúmanom období.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. Historický ústav SAV, 2004
2006 vedecký tajomník HÚ SAV

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HERTEL, Maroš. Ľudáci na ceste k štátostrane [The Slovak People´s Party on the Road to Becoming a sole governing Party]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 31-46. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HERTEL, Maroš. Vzostupy a pády Floriána Tománka [Highs and Lows of Florián Tománek]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 23-36. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HERTEL, Maroš. Kňaz v politike : vzostupy a pády Floriána Tománka [A priest in politics. The rises and falls of Florián Tománek]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 24-33. ISSN 1335-8316.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HERTEL, Maroš. Priatelia buďme, dlhy si plaťme. : finančné peripetie ľudovej strany. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 278-290. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického [Candidates for Power and Success. Formation of Elites in Modern History]. Kolektívnu monografiu zostavili Jaroslava Roguľová, Maroš Hertel ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 599 s. ISBN 978-80-224-1503-3 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HERTEL, Maroš. Predhovor [Foreword]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 15. ISBN 978-80-224-1503-3.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Vlastizrada alebo pomsta? : kauza Vojtech Tuka a spol. / Maroš Hertel [A Treason or a Revenge?]. - Centrum excelentnosti SAV CE SDDE a spoločného slovensko-maďarského projektu Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1918-1925. Maďarská iredenta na Slovensku.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 66-82.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2130&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia