Historický ústav SAV
 
PhDr. Anna Falisová, CSc. English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Anna.Falisová@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku najmä so zameraním na medzivojnové obdobie.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
CSc. Historický ústav SAV 1994
Vedecký pracovník 1995
Samostatný vedecký pracovník 2000

Ocenenia:

1994 - Cena Literárneho fondu za prácu mladých vedeckých pracovníkov
2012 - Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku
2013 - Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939

Členstvo v redakčných radách:

Členka medzinárodnej redakčnej rady vedeckého časopisu Historia Medicinae Slovaca

Členstvo v komisiách:

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky (funkcia: vedecká tajomníčka)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. J. Ambro, J. Brdlík, A. J. Chura a ich prínos v oblasti starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku [J. Ambro, J. Brdlik, A. J. Chura and their contribution to the care of mother and child in Slovakia]. In Medicína, farmacie a veterinární lékařství : kapitoly k dějinám a vybraným tématům. - Brno : Technické muzeum v Brně, 2017, s. 105-114. ISBN 978-80-87896-43-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. Aktivity očných lekárov v zdravotno-sociálnej oblasti [Activities of eye doctors in the health and social area]. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 124-143. ISBN 978–80–89464–39–5.

FALISOVÁ, Anna. Byť nevidiacim neznamená nevidieť. Činnosť profesora MUDr. Antona Galu, DrSc. [To Be Sightless Doesn’t Mean One Can’t See. The Activities of Professor Dr. Anton Gala, DrSc.]. In Výchova a vzdelávanie v siločiarach času. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, s. 69-86. ISBN 978-80-224-1867-6. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

FALISOVÁ, Anna. Zdravotno-osvetová práca na školách [Further Educational Activities at Schools oriented on Healthcare]. In Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016, s. 65-80. ISBN 978-80-224-1536-1. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotníctva [Changes in the Management of Health Care]. In Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava : VEDA, 2017, s. 145-157. ISBN 978-80-224-1625-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Príprava a pôsobenie pôrodných asistentiek na Slovensku v posledných desaťročiach 19. a v prvej tretine 20. storočia [Preparation and Activity of Midwiwes in Slovakia in the Last Decades of the 19th Century and the First Third of the 20th Century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 35-56. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre)

FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Venerické choroby na Slovensku v minulosti a efekt „akcie PN“ [Sexually transmitted diseases in Slovakia in the past and the effect of “Action PN”]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 99-118. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.5 (VEGA 1/0459/18 : Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938 – 1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna - MOJZEŠOVÁ, Mária - KOSTIČOVÁ, Michaela - NOVÁKOVÁ, Mária. Development of Hospice Care in the Context of Modernization of Health Care in Slovakia since 1948 until Covid-19 Pandemics. In Zdravotníctvo a sociálna práca : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych a vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2020, roč. 15, č. 5, s. 240-250. ISSN 1336-9326.

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Legislatívny vývoj farmácie na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. storočia [Legislative Development of Pharmacy in Slovakia in 50s and 60s of the 20th Century]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 101-106. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Bakteriofágová terapia [Bacteriophage therapy]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316.

FALISOVÁ, Anna. Memorandum z roku 1946 - zásobovanie Slovenska liekmi [Memorandum of Year 1946 - supply of medical drugs through Slovakia]. In Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 86, č. 6-8, s. 115-119. (2016: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0014-8172. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - HLAVINKA, Ján. Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola [Significance of MUDr. Vojtech Spanyol]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 223-238. ISSN 2453-9252. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945)

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

MOROVICSOVÁ, Eva - FALISOVÁ, Anna. Význam protialkoholických liečební v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike [Importance of anti-alcoholic treatment facilities in the fight against alcoholism in the first Czechoslovak Republic]. In Česká a slovenská psychiatrie, 2016, roč. 112, č. 6, s. 287-297. (2015: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0383. Dostupné na internete: <http://www.cspsychiatr.cz/detail.php?stat=1118>

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

FALISOVÁ, Anna - OZOROVSKÝ, Vojtech. Stanislav Kostlivý a Konštantín Čársky – elity slovenskej chirurgie [Stanislav Kostlivý and Konštantín Čársky – the Elite of Slovak Surgery]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 1, s. 99-113. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3094940/07-falisova-ozorovsky-stanislav-kostlivy-a-konstantin-carsky-elity-slovenskej-chirurgie.pdf> (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna. Diftéria - objavenie očkovacej látky a začiatky boja proti diftérii na Slovensku [Diphteria - the discovery of the vaccine and the beginnings of the fight against diphteria in Slovakia]. In Studie z hospodářských a sociálních dějin 19. a 20. století v českých zemích a na Slovensku. - Technické muzeum v Brně : Brno, 2021, s. 133-143. ISBN 978-80-7685-002-6. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v organizácii zdravotno-sociálnej starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku po2. svetovej vojne a v 50. rokoch 20. storočia [Changes in Organization of Health and Social Care for Persons with Disabilities in Slovakia after the 2nd World War and during the 50. years of the 20th Century]. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác. - Trnava ; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, 2016, s. 7-23. ISBN 978-80-8082-990-2. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Aktivity Živeny v sociálno-zdravotnej oblasti 1918-1938 [Activities of Živena in social and health area in the period of 1918-1938]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 243-258. ISBN 978-80-556-4149-2. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

FALISOVÁ, Anna. Formovanie samaritánskej služby na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 [The Formation of Samaritan Service in Slovakia from 1918 till 1938]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 329-346. ISBN 978-80-224-1921-5. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna. K problematike lekárskych honorárov na Slovensku v rokoch 1919 – 1938 [On the Issue of the Physicians’ Honoraria in Slovakia in the Years 1919–1938]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 203-221. ISBN 978-80-224-1922-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Liečebné zariadenia na Slovensku v minulosti [Treatment facilities in Slovakia in history]. In Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta v martine : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 77-82. ISBN 978-80-89797-21-9. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Malarický problém na Slovensku (1918-1951) [Malarial Issues in Slovakia (1918-1951)]. In Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. - Bratislava : Univerzita Komenského Lekárska fakulta oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-8127-273-8.

FALISOVÁ, Anna. Oční lekári v Bratislave v minulosti [Eye doctors in Bratislava in the past]. In Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku. Vydanie prvé. - Bratislava : SAMOSATO, s.r.o., 2020, s. 114-123. ISBN 978–80–89464–39–5.

FALISOVÁ, Anna. Rozšírenie trachómu na Slovensku a protitrachómové opatrenia (1918-1945) [Spread of Trachome in Slovakia and Anti-trachome Measures (1918 – 1945)]. In Endémie, epidémie a pandémie v dejinách : zborník vydaný k životnému jubileu Vojtecha Ozorovského. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2021, s. 116-131. ISBN 978-80-89743-48-3. (Vega 2/0122/21 : Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968)

FALISOVÁ, Anna. Spolupráca v zdravotníctve medzi ČSR a socialistickými krajinami Ázie v rokoch 1956-1957 očami ministra Plojhara [Healthcare Cooperation between the CSR and the Socialist Countries of Asia between 1956 and 1957 theough the Eyes of Minister Plojhar]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 391-406. ISBN 978-80-224-1733-4. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v rokoch 1945-1968 a výstavba nemocnice [Health service in 1945-1968 and building of a hospital]. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 39-58. ISBN 978-80-88708-65-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v medzivojnovom období 1918-1945 [Health service in the interwar period 1918-1945]. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 27-37. ISBN 978-80-88708-65-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Zdravotníctvo v Detve v rokoch 1918-1989 [Health Care in Detva 1918-1989]. In Detva : monografia mesta. - Mesto Detva, 2018, s. 208-211. ISBN 978-80-9730011-2-5.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody v priemysle, infraštruktúre a v zdravotných pomeroch Slovenska [War damage in industry, infrastructure and health conditions in Slovakia]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 176-199. ISBN 978-80-89514-94-6. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of the Education of Physicians in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : drugi beogradski zbornik. Kongres istoričara medicine. Urednik Zoran Vacih. - Beograd : Srbsko lekarsko družstvo, 2018, s. 15-29. ISBN 978-86-6061-094-4. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Health care conditions in Slovakia after world war II. In 800 godina srpske medicine. Urednik: Zoran Vacih ; recenzenti: Jovan Maksimovič, Dragan Mikih, Vojtech Ozorovský. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2019, p. 287-300. ISBN 978-866061-105-7. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Ivan Stodola and his Contribution to the Modernization of the Health System in Slovakia. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova desetog kongresa istoričara medicine. Urednik: Zoran Vacih. - Beograd : Srpsko lekarsko društvo, 2020, p. 107-121. ISBN 978-86-6061-119-4. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

CAPÍKOVÁ, Silvia - OZOROVSKÝ, Vojtech - FALISOVÁ, Anna. Zmeny v postavení lekárov na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia [Changes in the Status of Physicians in Slovakia in the 60 Years of the 20th Century]. In Zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotníctva a v spoločnosti : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 9. decembra 2016 v Bratislave. Editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Kamil Kardis, Roman Kollár. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied : Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2017, s. 15-23. ISBN 978-80-85447-27-9. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966)

FALISOVÁ, Anna. Správa zdravotníckej organizácie Spoločnosti národov a Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy o verejnom zdravotníctve v Bratislave [Health Care in Bratislava in the Early 1930s.]. In Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky : 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Editori: Matej Gogola, Adam Meskiarkin, Ivana Vojteková ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Viera Štvrtinová. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava Lekárska fakulta : Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2018, s. 28-31. ISBN 978-80-8127-218-9. (Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti))

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Development of Education of Physicians in Slovakia. In Zbornik Sažetaka : VIII kongres 800 godina srpske medicine. Urednici: Jelena Jovanovih, Zoran Vacih. - Beograd : Srpsko lekarsko drustvo, 2017, s. 3. ISBN 978-86-6061-085-2.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

FALISOVÁ, Anna. Daniel Carleton Gajdusek : lekár - pedagóg - laureát Nobelovej ceny za medicínu. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 368-369. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Dionýz Blaškovič : lekár - bakteriológ - virológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 176-177. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Ján Adam Raymann : lekár - prírodovedec. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 100-101. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Karol Rayger st. : lekár - prírodovedec - entomológ. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 80-81. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Karol Šiška : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 80-81. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Konštantín Čársky : lekár - chirurg - pedagóg. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 444-445. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Kristián Paecken ml. : lekár - organizátor zdravotníctva v Rusku. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 118-119. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Ladislav Dérer : lekár - internista - akademik. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 436-437. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna. Michal Hubka : lekár - kardiochirurg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 242-243. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Mikuláš Hrubiško : lekár - hematológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 254-255. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Prónay Koloman. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 680-681. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Stanislav Kostlivý : lekár - chirurg - vysokoškolský pedagóg. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 310-311. ISBN 978-80-973061-1-3.

FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Štefan Siťaj : lekár - reumatológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 144-145. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna - ROVENSKÝ, Jozef. Viliam Thurzo : lekár - onkológ - vysokošloský pedagóg. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 174-175. ISBN 978-80-973061-2-0.

FALISOVÁ, Anna. Vojtech Bárdoš : lekár - virológ - epidemiológ. In Dejiny sebavedomia / Dějiny sebevědomí : diplomati bez pasu / diplomaté bez pasu. II. diel.1900-1927. - Bratislava : ArtForum, 2021, s. 212-213. ISBN 978-80-973061-2-0.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

FALISOVÁ, Anna. Školské lekárstvo : výchova k zdraviu [Health education]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 24-29. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FALISOVÁ, Anna. Protialkoholické opatrenia v minulosti (1918-1948). In Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum, 2016, s. 113-121. ISBN 978-80-87896-31-0. (VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna - MOROVICSOVÁ, Eva. Protitrachómová akcia na Slovensku a činnosť zdravotných sestier. In Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. - Brno : Technické muzeum, 2016, s. 137-146. ISBN 978-80-87896-31-0. (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

FALISOVÁ, Anna. Šarlatánstvo na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. In KANG, Lydia M.D. - PEDERSEN, Nate. Šarlatáni : stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2020, s. 381-399. ISBN 978-80-85501-77-3.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

FALISOVÁ, Anna. Hulákanie a fajčenie v letnej aréne zakázané! : Kúpele na Slovensku očami nespokojných návštevníkov. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 213-219. ISBN 978-80-8159-680-3.

FALISOVÁ, Anna. Zaujímavé príbehy sociálno-zdravotných sestier z práce v teréne. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 294-301. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

FALISOVÁ, Anna. Orolin Daniel. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 109. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Ottis Viliam. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 137. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Pastierik Ladislav. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 252. ISBN 978-80-8149-127-6.

FALISOVÁ, Anna. Poštolka Ivan. In Biografický lexikón Slovenska. VII.O-Q. - Martin : Slovenská národná knižnica : Národný biografický ústav, 2020, s. 614. ISBN 978-80-8149-127-6.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky) / Anna Falisová, Eva Morovicsová ; recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová [Midwives and Nurses in Slovakia between 1918 and 1938 (Probes into Issue)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 159 s. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-224-1468-5

Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Vznik Lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite a jej prínos pre zdravotníctvo na Slovensku / Anna Falisová, Erika Brtáňová [Entstehung der Medizinischen Fakultät an der Tyrnauer Universität und ihr Beitrag zum Gesundheitswesen in der Slowakei]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Trnavská univerzita vo svetle dejín / Alžbeta Hološová a kolektív. - Krakow ; Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystvo Slowakow w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S.106-126.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Kristán Paecken - organizátor zdravotníctva v Rusku / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Kristián Paecken – originator of health care in Russia]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 239-248.

Mária Dziaková-Böhmová. Životné osudy slovenskej lekárky / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Mária Dziaková-Böhmová. Life of a Slovak female doctor]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 249-263.

Otázka vzdelanosti a vzdelávania v oblasti zdravotníckych služieb obyvateľstvu (1918-1938) / Anna Falisová [Problems Related to Education in Healthcare Services for Population (1918-1938)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.101-114.

Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

Remeslo či milosrdenstvo? : kriminálne potraty v medzivojnovom období / Anna Falisová [A Craft or a Compassion]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 51-65.

Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová [The Development of care for the handicapped in Slovakia during the interwar period]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 247-258.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

Právne normy a činnosť Československého abstinentného zväzu v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Legislative Measures and the Activities of the Czechoslovak Abstinent Union in the Struggle against Alcoholism in the 1st Czechoslovak Republic].
In Alkoholizmus a drogové závislosti [seriál]. - Roč. 49, č. 2 (2014), s. 65-80.

Realita v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The reality of healthcare provision for children in interwar Slovakia].
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 19, č. 2 (2015), s.253-273.

Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1895-1905 / Anna Falisová [The question of healthcare in the journal "Obzor", 1895 - 1904]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 167-185.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Konsolidácia zdravotných pomerov na Slovensku po II. svetovej vojne / Anna Falisová [Consolidation of Health Conditions in Slovakia after World War II]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 73-78.

Realizácia zdravotno-sociálnych aktivít / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Implementation of Health-social Activities]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 82-85.

Spolok "Záchrana" a jeho podiel na likvidácii venerických ochorení / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The "Záchrana" Association and its Part in the Liquidation of Venereal Diseases].
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 152-157.

Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu generáciu / Anna Falisová [Beginnings of a Professional Health Service for the Youngest Generation]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 145-151

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Zubní technici a starostlivosť o chrup / Anna Falisová, Vojtech Ozorovský [Dental Technicians and Denture Care]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínsky, Pavla Stöhrová (eds.) ; recenzovali: Petr Svobodný, Vladimír Pažout. - Brno : Technické muzeum, 2015. - ISBN 9788087896174. - S. 58-65.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Alkoholizmus v časopisoch Obzor a Prúdy (koncom 19. a začiatkom 20. storočia) / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Alcoholism on the Pages of Obzor and Prúdy Magazines (the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century)].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 83-88.

Community Child Care in the first Czechoslovak Republic [elektronický zdroj] / Eva Morovicsová, Anna Falisová. - Popis urobený dňa 24. 10. 2013. - Názov z pretlače na CD, z obalu.
In Nursing of the 21 st Century in the Process of Changes : sympozium Proceedings 12-13 September 2013 / Editors:Miroslava Líšková, Mária Semanišinová, Dana Zrubcová. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Social Sciences and Health Care Department of Nursing, 2013. - S. 233-239.

Činnosť Spolku diplomovaných sestier v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Tätigkeit des Vereins der Diplomkrankenschwestern in der Ersten Tschechoslowakischen Republik]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 336-347.

Úradní lekári na Slovensku (v 20. rokoch minulého storočia) / Anna Falisová [Amtsärzte in der Slowakei (in 20. Jahren des letzten Jahrhunderts)].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 269-278.

Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR / Anna Falisová [Vavro Šrobár – Physician and the 1st Minister of Health of Czechoslovakia].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 375-383.

Z histórie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti prenosným chorobám / Silvia Capíková, Anna Falisová, Darina Heřmanová, Eva Chandogová, Andrea Čerňanová, Michaela Kostičová [From the History of International Cooperation in the Fight against Transmitted Diseases].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 45-51.

Začiatky penicilínovej liečby na Slovensku a pomoc UNRRA / Anna Falisová [The Beginnings of the Penicillin Treatment in Slovakia and the Help by UNRRA]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 79-82.

Zdravotná starostlivosť o študentov v Bratislave v rokoch 1919-1938 / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Healthcare for Students in Bratislava from 1919 till 1938]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch : (tradícia a súčasnosť) : publikácia vydaná k 60. výročiu začiatku výučby cudzích jazykov v nefilologických odboroch UK v Bratislave / Editorka: Anna Rollerová. - Bratislava : Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3506-5. - S. 123-132.

Zdravotníctvo a sociálne služby / Anna Falisová [Healthcare and Social Services].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 404-411, 439-440.

Zdravotno-sociálna starostlivosť vo Zvolene (1919-1989) / Anna Falisová [The Healthcare and the Social Care in Zvolen (1919-1989)].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 248-252, 434-435.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Ránhojičstvo - štítivé remeslo ? / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Barber Surgery – a Squeamish Craft?].
In Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska / Editorky: Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová ; Recenzenti: Vladimír Rábik, Róbert Letz, Martin Garek. - Bratislava : Vydal Slovenský národný archív, 2014. - ISBN 9788097176716. - S. 141-155.

Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti / Anna Falisová, Silvia Capíková [Hygiene and environment in the Kysuce region in the past]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 315-327.

Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné prostredie v historickej perspektíve / Silvia Capíková, Anna Falisová [Life Style, Social Determination of Health and the Environment from the Historical Perspective]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, APVV 14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Životný štýl a zdravie : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 5. decembra 2014 v Bratislave / editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Rastislav Bednárik, Vojtech Ozorovský. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2015. - ISBN 978-80-85447-25-5. - S. 134-154.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Organizácia protituberkulózneho boja na Slovensku v medzivojnovom období / Darina Heřmannová, Anna Falisová [The Management of the Fight against Tuberculosis in Slovakia in the Inter-war Period].
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S. 56-59.

Profesor Mudr. Karel Koch : a jeho miesto v dejinách zdravotníctva na Slovensku / Anna Falisová [Prof. Dr. Karel Koch and his Role in the History of Health Service in Slovakia]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S.84-86.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Služba chorým : začiatky profesionalizácie ošetrovateliek / Anna Falisová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s.44-49.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Antirabická liečba optikou histórie / Darina Heřmanová, Anna Falisová, Vojtech Ozorovský. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 79-81.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MUDr. Ivan Stodola a realizácia opatrení v oblasti prevencie a liečby tuberkulózy / Anna Falisová, Eva Morovicová. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starotlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 133-146.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1508&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia