Historický ústav SAV
 
Barbora Buzássyová, PhD. English version
Barbora Buzássyová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 902 832 380
E-mail: barbora.buzassyova@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Československá zahraničná politika voči krajinám tzv. globálneho Juhu v období Studenej vojny. Dejiny Studenej vojny, transnacionálne dejiny, expertné transfery, rozvojová politika, dejiny Afriky.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

07/09/2017 – 01/07/2021 doktorandské štúdium – odbor slovenské dejiny, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/Historický ústav SAV
Dizertačná práca: Socialist Internationalism in Practice: Shifting Patterns of Czechoslovak Educational Aid Programmes to sub-Saharan Africa (1960s-1980s)

09/2012 – 06/2017 magisterské štúdium – odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – histórie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijné pobyty:

01/09/2019 – 31/01/2020 Visegrad Scholarship, Central European University, Faculty of History, Budapest.
01/02/2019 – 31/05/2019 CEEPUS III mobilitný program, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Ústav českých dejín, Praha.
01/02/2018 – 31/05/2018 CEEPUS III mobilitný program, Filozofická fakulta Karlovej univerzity, Ústav českých dejín, Praha.

Iné:

Členka skupiny „Cold War Research Group“ na Karlovej univerzite

Od 26. mája 2022 predsedníčka Mladých vedeckých pracovníkov SAV

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Od internacionalistickej pomoci k pragmatickej spolupráci: priority československého „expertného poradenstva“ v oblasti vedy a vzdelávania pre krajiny Afriky v priebehu 60. a 70. rokov [From internationalist aid to pragmatic cooperation: the priorities of Czechoslovak “expert service” in the field of science and education provided to African countries during the 1960s and 1970s]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 119-145. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.6

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Back to Africa speaking Slovak?: "Third World" students at the Preparatory Language Centre in the city of Senec during the 1960s. In Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Building and Testing Trust Within a Socialist Dictatorship: The Case of Czechoslovak Experts in Africa Pre- and Post-1968. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 69-85. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2021.15.2.6 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Repositioning of Czechoslovak Educational Strategies to the "Least Developed Countries": The Rise and Decline of University of 17th November. In Socialist Educational Cooperation and the Global South. - Berlin : Peter Lang, 2020, 183-204. ISBN 978-3-631-82483-2. ISSN 2195-5158.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12727&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia