Historický ústav SAV
 
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. English version
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: histfere@savba.sk

WWW: https://sav.academia.edu/BohumilaFerenčuhová

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Špecializuje sa na všeobecné dejiny, dejiny medzinárodných vzťahov 19. a 20. storočia, vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou, problematiku medzinárodnej ochrany menšín, dejiny Slovenska a 1. ČSR v európskom kontexte. K predmetom jej vedeckého záujmu patrí Malá dohoda, kultúrne transfery medzi strednou, západnou a východnou Európou, historiografia a historické písanie biografií (M. R. Štefánik, Bohdan Pavlů a iní).

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1971
CSc. Ústav historických vied SAV Slovenská akadémia vied, VK SAV pre historické vedy, 1989
PhDr. 1987
DrSc. 2011
Akademička Učenej spoločnosti Slovenska, 2012

Pedagogická činnosť:

Université Robert Schuman Strasbourg, Centre d´études germaniques, poverená prednáškami o dejinách a súčasnosti Slovenska v rámci D. E. A. Connaissance de l´Europe centrale contemporaine, 10 h/ročne, 1994-2002.

Študijné pobyty:

Ecole normale supérieure des jeunes filles, Paris, bld. Jourdan; Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, november 1969 - marec 1971

Ecole des Hautes études en sciences sociales, Paris 1993, 6 týždňov

Université de Genève / Institut européen de l’Université de Genève, Bibliothèque et Archives de la Société des Nations, 1997 - 1998

Institut d’histoire du temps présent, CNRS Paris, 2000, 6 týždňov

Ocenenia:

Medaila M. R. Štefánika I, udelená r. 1999 Ústredným výborom slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, číslo matriky 1063.

Cena Slovenskej akadémie vied, 2013. Za dielo Slovensko v 20. storočí 3. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV 2012, ISBN 978-80-224-1199-8.

Francúzska republika, Ministerstvo vyučovania, vysokého školstva a vedy dekrétom predsedu vlády zo dňa 28. 7. 2006 menovalo Bohumilu Ferenčuhovú-Kušnierikovú Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques za služby poskytnuté francúzskej kultúre.

Francúzska republika, Ministerstvo vyučovania, vysokého školstva a vedy dekrétom predsedu vlády zo dňa 8. 1. 2014 povýšilo Bohumilu Ferenčuhovú–Kušnierikovú na Officier dans l’Ordre des Palmes académiques za jej angažovanosť v prospech slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce v spoločenských vedách.

Významná osobnosť SAV v roku 2017.

Prezident Francúzskej republiky, Veľmajster štátneho radi za zásluhy, menoval Bohumilu Ferenčuhovú-Kušnierikovú, vedúcu vedeckú pracovníčku Historického ústavu SAV, odborníčku na dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov 19. a 20. storočia Officier dans l’Ordre national du Mérite. (Dôstojník Štátneho radu Za zásluhy), 2021.

Cena Literárneho fondu, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii spoločenských a humanitných vied za dielo Bohdan Pavlů politická biografia 1883 – 1938.

Cena Milana Hodžu za bádanie o živote a diele osobností slovenskej politiky, za prínos vo výskume československej zahraničnej politiky a jeho medzinárodnú prezentáciu. Dňa 25. júna 2022 udelil predseda Organizačného výboru dní Milana Hodžu a predseda vlády SR.

Členstvo v redakčných radách:

Revue d´Europe centrale (Strasbourg,) členka redakčnej rady, 1994-2000.
Slovanské štúdie (Bratislava) – 1990-2000.

Členstvo v komisiách:

Slovenský národný komitét historikov, členka od r. 2001, predsedníčka 2011-2016.

Advisory Committee to the Framework Convention for the Protection of National Minorities, (ACFC), Council of Europe(Strasbourg), Member 2006 – 2010.

Francúzsko-česko-slovenská komisia historikov, od r. 1990 organizuje za slovenskú stranu pravidelné kolokviá francúzskych, českých a slovenských historikov, od r. 2001 menovaná za vedúcu slovenskej sekcie tejto spolupráce.

Commission of history of international relations, (Milano, Paris) členka od r. 1994, členka byra od 2000 doteraz.

Association de l´histoire contemporaine de l´Europe (Genève, Strasbourg), 1995-2010.

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 –1938 [Bohdan Pavlů. Political Biography (1883 –1938)]. Recenzenti: Dušan Kováč, Ľubica Harbuľová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 511 s. ISBN 978-80-224-1885-0 (Vnútroústavný projekt HÚ SAV : Funkcia Malej dohody medzi Balkánom a Baltom (1919 – 1940). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Qu´a signifié la naissance de la Tchécoslovaquie pour les Slovaques ? Historiens et opinion publique. In Mémoires et usages de 1918 dans´l Europe médiane. - Paris : Institut d´études Slaves, 2020, s. 195-212. ISBN 978-2-7204-0567-9. ISSN 0079-0001. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

FERENČUHOVÁ, Bohumila - KÁZMEROVÁ, Ľubica. La place de la langue et de la littérature françaises dans l´enseignement scondaire en Slovaquie (1918-1945) [French language and literature and it’s place in secondary education in Slovakia (1918-1945)]. In La France et l´Europe centrale : La construction des savoirs réciproques a travers l´enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-7560-110-0. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)).

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Saisir le terrain: les frontières de la Slovaquie après 1918 [To seize the terrain : boundaries of Slovakia after 1918]. In Saisir le terrain ou l´invention des sciences empiriques en Allemagne et en France. - Villeneuve d´Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2017, s. 217-230. ISBN 978-2-7574-1492-7. ISSN 1951-3526. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Neoslavistická epizóda v profesionálnom živote Bohdana Pavlů [The Neoslavic Episode in the Professional Life of Bohdan Pavlů]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 73-87. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte).

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů : Zrod československého diplomata [Bohdan Pavlů. Birth of a Czechoslovak Diplomat]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 64-107. ISBN 978-80-97-2016-54. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940).

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yougoslave et l´Italie: Raymond Poincaré et la première étape des pourparlers (1923-1924) [The French-Yougoslav Treaty and Italy: Raymond Poincaré qnd the first period of negociations]. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 78-102. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940):

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yugoslave et l´Italie: Aristide Briand et l´aboutissement des pourparlers (1925-1927) [The Franco-Yougoslav Treaty and Italy: Aristide Briand and outcome of negociations (1925-1927)]. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, s. 54-89. ISSN 2421-6240. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940).

ADNB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov [Exiting the Great War through the Rule of Law. Czechoslovakia, Its Minorities and Their Protection in the League of Nations]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 2, s. 50-73. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940).

FERENČUHOVÁ, Bohumila - MARÉS, Antoine - KŠIŇAN, Michal. Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu [Exiting Wars. From Napoleonic Wars to World War II.]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč.12, č. 2, s. 1-11. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/01_vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu.pdf

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů alebo čechoslovakizmus bojujúci a víťaziaci [Bohdan Pavlů or the Fighting and Victorious Czechoslovakism]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 255-277. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Funkcia Malej dohody v priestore medzi Balkánom a Baltom – predstavy a skutočnosť [The role of the Little Entente in the space between the Balkans and the Baltic region – ambitions and reality]. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 76-106. ISBN 978-80-224-1904-8. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Ernest Denis, Robert William Seton-Watson a slovenská otázka počas prvej svetovej vojny [Ernest Denis, Robert William Seton-Watson and the Problem of Slovakia during the First World War]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 385-396. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940).

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom v 20. rokoch 20. storočia (1920-1927) [Little Entente between France and Italy in twenties of the 20th century (1920-1927)]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 67-74. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958).

FERENČUHOVÁ, Bohumila. K vzťahom medzi Talianskom a ČSR v rokoch 1918-1920 vo svetle diplomatického archívu Ministerstva zahraničných vecí Talianska [To the Relations between Italy and Czechoslovakia in 1918-1920 According to the documents from the Diplomatic Archive of the Italian ministry of Foreign Affairs]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 181-188. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí).

AFA Príspevky na vedeckých konferenciách zahraničných

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le Remilitarisation de la Rhénanie, le 7 Mars 1936 et sa Réception en Europe de l´Est. In Acta : colloque international. La gestion des crises internationales depuis 1919. Bucurest 19.-23. 09. 2012. Edition by Dumitru Preda ; scientific Coordination of the Bucharest Conference: Mkhai Retegan, Costantin Hlihor. - Cavallioti : Commission Internationale D´Histoire des Relations Internationales, 2016, s. 45-65. ISBN 978-606-551-080-7. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte) Typ: AFA

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Leoncini, Francesco. Alternativa Mazziniana. Roma: LitEdizioni, 2018, 337 s. ISBN 978-88-328-230-80. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 345-349. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Alternativa Mazziana / Francesco Leoncini. - Roma : LitEdizioni, 2018. - ISBN 978-88-328-230-80.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu : Forum Historiae 2 (2018) [Exiting Wars. From Napoleonic Wars to World War II.]. Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová, Michal Kšiňan, Antoine Mares, Milena Lenderová. Bratislava : Historický ústav SAV, 2018. 120 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/sk/tema/vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu. ISSN 1337-6861 (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: FAI

GAI Vedecké príspevky

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov. In 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied a : Skalica 11. - 13. 5. 2016. - Bratislava ; Prešov : Universum, 2016, s. 57-62. ISBN 978-80-89046-94-2. Typ: GAI

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Správa o činnosti Slovenského národného komitétu historikov v rokoch 2011-2016 s odkazom na prehľad všetkých aktivít. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 737-741. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Typ: GAI

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

FERENČUHOVÁ, Bohumila - VYDRA, Anton. Toto by bola žena pre mňa : rozhovor. In .týždeň, 2019, roč. 16, č. 18, [nestr.]. ISSN 1336-5932. Typ: GII
VYDRA, Anton - FERENČUHOVÁ, Bohumila. Milenec a romantik : rozhovor s Bohumilou Ferenčuhovou. In Generál Štefánik, ktorá tvár je Vaša? : rozhovory Antona Vydru o svetovej osobnosti našich dejín. - Bratislava : Vydavateľstvo W PRESS, [2018], s. 54-77. ISBN 978-80-89879-11-3. Typ: GII

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Utváranie vzájomného poznania postredníctvom vzdelávania (19. a 20. storočie). Francúzsko-česko-slovenská konferencia 23. a 24. októbra 2015 Pardubice, zámok. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 171-173. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

FERENČUHOVÁ, Bohumila - HANULA, Matej - KOVÁČ, Dušan. 22. Medzinárodný kongres historických vied - Jinan 23.29. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 182-187. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

Rôzne odborné publikácie

FERENČUHOVÁ, Bohumila. La questione slovacca nella Grande Guerra nel contesto della politica internazionale. In Raccolta di studi " La legione Ceco - Slovacca in Italia e la grande guerra. - L´Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia : l´Istituto Storico Slovacco di Roma : l´Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, 2016, s. 41-50. ISBN 978-80-972303-0-2. (Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

FERENČUHOVÁ, Bohumila. List Bohumily Ferenčuhovej Rút Lichnerovej 23. 4. 2017. In LICHNEROVÁ, Rút. Hlbiny bezpečia. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017, s. 139-146.
Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920 : výstava Nadácie M.R. Štefánika. Výstavu autorsky pripravili: Bohumila Ferenčuhová, Ján Fuska, Samuel Jovankovič, Miroslav Pekník, Pavel Šesták, Ferdinand Vrábel. Nadácia M.R. Štefánika : Ústav politických vied SAV, 2016. 1 CD. ISBN 978-810-972465-0-1

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Helena Turcerová -Devečková, la famille d´Ernest Denis et Turčiansky sv. Martin comme lieux de médiation culturelle / Bohumila Ferenčuhová. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 203-222.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Československo v medzinárodnej politike 20. rokov. 2. kapitola / Bohumila Ferenčuhová [Czechoslovakia in the Field of International Affairs of the 1920s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD02 Lingvistický, geografický a mocenský rozmer stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918 / Bohumila Ferenčuhová [The Linguistic, geographical and power dimensions of the designation of Slovak borders after 1918]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 105-119.

ABD03 Medzinárodná politika v 30. rokoch a Mníchov. 10. kapitola / Bohumila Ferenčuhová [International Affairs in the 1930s and Munich].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Neznámy Bohdan Pavlů a jeho doba (3. marca 1883-12. mája 1938) / Bohumila Ferenčuhová [Unknown Bohdan Pavlů and his Time-period (March 3rd 1883 - May 12th 1938)]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 197-220.

ABD05 Občianska spoločnosť na medzivojnovom Slovensku medzi demokraciou, fašizmom a komunizmom: kultúrne tradície a zahraničné vplyvy / Bohumila Ferenčuhová [Civil Society in Slovakia during the Inter-war Period between Democracy, Fascism and Communism: Cultural Traditions and External Factors]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 11-32.

ABD06 Slovenská otázka počas Veľkej vojny v kontexte medzinárodnej politiky / Bohumila Ferenčuhová [Slovak Question during the Great War in the Context of International Affairs]. - vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 11-26.

ABD07 Vznik Československa a začlenenie Slovenska do nového štátu. 1. kapitola / Bohumila Ferenčuhová, Natália Krajčovičová [Formation of Czechoslovakia and the Incorporation of Slovakia into the New State].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe / Bohumila Ferenčuhová [The Re-Militarization of the Rhineland and on 7 March 1936: A Question of Frontiers and International Security (ALSO) in Central Europe]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s.39-59.

ADDB02 The Re-Militarization of the Rhineland and on 7 March 1936: A Question of Frontiers and International Security (ALSO) in Central Europe / Bohumila Ferenčuhová. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 877-899.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Sui rapporti tra l´Italia e la Repubblica ceco-slovacca tra il 1918 e il 1920 : Selezione di documenti dell´Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma / Bohumila Ferenčuhová [About relations between Italy and Czechoslovak Republic between 1918 and 1920 : Selection of Documents od the "Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", Roma]. - Vega 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s.180-191.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 L´Émigration des Russes 1918-1939 : La Premiere République Tchécoslovaque comme lieu de Transferts Culturels en Europe / Bohumila Ferenčuhová, Ľubica Harbuľová. - Projekt SK-FR 0027-09 La Slovaquie, paradigme de lémergence des identités européennes multiples: convergences entre Slovaquie, France et Allemagne, VEGA 1/0067/10 ČSR a Biele Rusko. K málo známym aspektom česko-slovensko-ruským vzťahov.
In Migrations, Cultural Transfers and International Relations / Edited by Alfredo Canavero, Mauro Elli, Rita Paolini, Hugues Tertrais. - Milano : Edizioni Unicopli, 2012. - ISBN 978-88-400-1602-3. - S. 219-230.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 M. R. Štefánik a československé vojsko v Rusku ( s dôrazom na roky 1916-1917) / Bohumila Ferenčuhová [M. R. Štefánik and the Czechoslovak Army in Russia (with the Emphasis on 1916 – 1917)]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 13-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Hahnová, Eva. Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemí. Praha: Academia 2014.723 s.ISBN 9788020023896.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 359-365.
Recenzia na: Od Palackého k Benešovi / Eva Hahnová. - Praha : Academia, 2014

EDI02 Hrabovec, Emília. Slovensko a Svätá Stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, 557 s. ISBN 9788022332279.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 541-543.
Recenzia na: Slovensko a Svätá Stolica 1918-1927 / Emília Hrabovec. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012

EDI03 Šuchová, Xénia. Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939. Protagonisti, nositelia, oponenti. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama 2011, 312 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 158-161.
Recenzia na: Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939 / Xénia Šuchová. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vydavateľstve Prodama, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Milan Rastislav Štefánik žije v národe : mohyla na Bradle, pamätníky doma i vo svete / Ján Fuska a kolektív. Preklad a recenzia Bohumila Ferenčuhová (francúzština). - Bratislava : Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 2013. - 253 s. : 1 CD. - ISBN 978-80-971449-6-8

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - 239 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické výxhodiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. VEGA 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Ceskoslovenskom a USA v rokoch 1948-1968. - ISBN 978-80-971247-2-4

FAI02 Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Milan Rastislav Štefánik and the Czech-Slovak Foreign Army (Legions). Chapters and Papers]. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - 140 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. - ISBN 978-80-971247-3-1

FAI03 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Editorka Bohumila Ferenčuhová [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska. VEGA 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). VEGA 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

FAI04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, v medzivojnovom Československu 1918-1939 / Editori Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, VEGA 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. VEGA 2/0122/9 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR. - ISBN 978-80-224-1199-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Bernard Michel : (Paríž 6.1. 1935 - Meaux 26. 7. 2013) / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 598-600.

GII02 Informácia Slovenského národného komitétu historikov o stave príprav na XXII. kongres CISH Jinan 2012 a zoznam prijatých tém / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 197-200.

GII03 Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi Francúzskom a strednou Európou / Bohumila Ferenčuhová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 375-377.

GII04 Recenzia / Bohumila Ferenčuhová.
In Šak to tašké časy bývali : 70 rokov od nového osídlenia obce Mischdorf / Oľga Reptová a kol. ; Recenzentka: Bohumila Ferenčuhová. - Dunajská Lužná : Vydala obec Dunajská Lužná, 2015. - S. 4-5.

GII05 Sto rokov od podpisu Clevelandskej dohody / Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Veľvyslanectvo USA v Bratislave, 2015. - ISBN [sine]

GII06 "Učila som sa na francúzskej historiografii ..." : hovoríme s PhDr. Bohumilou Ferenčuhovou, DrSc., ocenenou francúzskym vyznamenaním / Pripravil Emil Borčin.
In Správy Slovenskej akadémie vied [seriál]. - ISSN 0139-6307. - Roč. 50, č. 4, (2014), s.9-11.

GII07 Úvod / Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko.
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

GII08 Úvod [Introduction].
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 7-9.

GII09 Úvod / Bohumila Ferenčuhová [Introduction].
In Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad / Bohumila Ferenčuhová a kol. Preklady z francúzštiny : Martin Brtko, Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, preklady do angličtiny: Matej Hanula. - 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. - ISBN 978-80-971247-2-4. - S. 9-10.

GII10 Úvod / Bohumila Ferenčuhová [Introduction].
In Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013 / Editorka Bohumila Ferenčuhová. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. - ISBN 978-80-971247-3-1. - S. 5-6.

GII11 Za Milanom Zemkom : 7. júla 1944 Čierny Balog - 13. septembra 2013 Bratislava / Bohumila Ferenčuhová.
In Tvorba [seriál] : revue pre literatúru a kultúru. - ISSN 1336-2526. - Roč. 23 č. 3 (2013), s. 31-32.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1510&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia