Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. English version
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny 19. storočia, nacionalizmus, národné slávnosti, ženská otázka

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1982
PhD.- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015
PhDr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave, 1984
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1998-2003)

Ocenenia:

Cena SAV (2011) za spoluautorstvo v kolektívnej monografii: Na ceste k modernej žene...

Členstvo v redakčných radách:

Redakcia - Historické štúdie ( od r. 2012)

Členstvo v komisiách:

Tajomníčka - Slovenské-ruská komisia historikov (od r. 2001)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. Živena, spolok slovenských žien [Živena, association of slovak women]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 13-60. ISBN 978-80-556-4149-2. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. "Desatoro vojaka" v mieri a vo vojne : modlitebné knižky pre vojakov (1868-1918) ["Ten Commandments for a Soldier" during Peace and War. Prayer Books for Soldiers (1868-1918)]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 197-222. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Genéza inštitúcie kuráta a pohnuté osudy niektorých vojenských kňazov [Genesis of the Institution of Chaplain and the indeterminate fates of some military priests]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 140-164. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci, najznámejší kapitáň slovenských dobrovoľníkov [Janko Francisci, the best-know Captain of Slovak Volunteers]. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s. 38-54. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Život s perom, krížom a mečom [The life with a cross, pen and sword]. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 18-38. ISBN 978-80-224160-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KODAJOVÁ, Daniela. Jozef Miloslav Hurban v rodine a národe. Prepojenie súkromného života a verejných aktivít národovca [Jozef Miloslav Hurban in family and nation. Connection between private life and public activities of the patriot]. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 13-31. ISSN 1339-4908. Dostupné na internete: <http://sausba.sk/pdf_casopis/web/casopisy/slovencinar12_casopisSAUS.pdf> (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KODAJOVÁ, Daniela. Iz Londona v Konstantinopoľ: putevoj dnevnik anglickoj aristokratki ledi Meri Yortli Montegju [From London to Constantinople: The Travel Diary by the English Aristocrat Lady Mary Wortley Montagu]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2016, p. 45-57. ISSN 2227-6874. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Matica slovackaja v pamjati slovakov [Matica Slovenska in the memory of Slovaks]. In Zapad - Vostok : naučno-praktičeskij ježegodnik. - Joškar - Ola : Mariiskii Gosudarstvennyi Universitet, 2020, p. 38-55. ISSN 2227-6874. Dostupné na: https://doi.org/10.30914/2227-6874-2020-13-38-55 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KODAJOVÁ, Daniela. Božena Kutlíková. Vzor i antivzor ideálu národnej ženy [Božena Kutlíková. Role-model and Antirole-model of ideal Slovak woman]. In (ne)obyčajné príbehy žien. - Ružomberok : Society for human studies, 2019, s. 54-77. ISBN 978-80-972913-5-8. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Bratislavské evanjelické lýceum a formovanie elít v 19. storočí [The Bratislava Evangelical Lyceum and the Formation of Elites in the 19th Century]. In Rok 1918 a potom... : slovenská spoločnosť na prahu novej éry. - Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 25-42. ISBN 978-80-224-1932-1. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918))

KODAJOVÁ, Daniela. Cestovateľské zážitky z náboženských pútí v 19. storočí [Travellers´Experiences from Religious Pilgrimages in the 19th Century]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515.

KODAJOVÁ, Daniela. Drahotína Kardossová-Križková v spolkoch a pamäti [Drahotína Kardossová-Križková in Associations and Memories]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 205-221. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KODAJOVÁ, Daniela. Ľudovít Štúr v centre pozornosti: celoštátne oslavy v rokoch 1995, 2005, 2015 [Ľudovít Štúr - the Centre of Attention: State-wide Celebrations in 1995, 2005, 2015]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 173-189. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Osud sirôt v rodinách slovenských národovcov [The Fate of Orphans from the Families of Slovak Patriots]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 39-53. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KODAJOVÁ, Daniela. „Smutný je lós úbohej siroty“ : životné príbehy sirôt z rodín slovenských národovcov [“Sad is the Lottery Ticket of a Poor Orphan.” The Life Stories of Orphans from Families of Slovak National Activists]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 377-402. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KODAJOVÁ, Daniela. Človek v súkolí zlomových udalostí:Vladimír Krivoss - od studenta k šľachticovi, od šľachtica k trestancovi Nemaničovi. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.-14.9. 2018 Prešove. Editori: Miroslav Daniš, Ľubica Harbuľová ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Peter Švorc. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského,Katedra všeobecných dejín : Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : Slovensko-ruská komisia historikov, 2020, s. 110-125. ISBN 978-80-8127-306-3. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Druhý život Štefana Moyzesa - oslavy a rôzne kontexty pripomínania života a diela biskupa a národovca [The second Life of Stefan Moyzes - Celebrations and some contexts of commemoration of life and work of bishop and national activist]. In Štefan Moyzes : za života a v historickej pamäti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Štefan Moyzes - za života a v historickej pamäti, ktorá sa konala 24. 10. 2017 v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica. Zostavili Ján Golian, Alica Kurhajcová, Erika Maliniaková, Rastislav Molda ; recenzenti Ľuboš Kačírek, Peter Šoltés. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2018, s. 123-131. ISBN 978-80-969866-6-8. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Dunaj a iné rieky pri vymedzovaní národného územia [Danube and other rivers acting as borders of national territory]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-973527-0-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Dve posolstvá Ľudovíta Štúra : kultúrno-historický význam diel Slovanstvo a svet budúcnosti a O národních písních a pověstech plemen slovanských [Two messages of Ľudovít Štúr: cultural-historical meaning of works Slovanstvo a svet budúcnosti, and O národních písních a pověstech plemen slovanských]. In Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Peter Zajac (ed.) ; recenzenti Robert Kiss-Szemán, Fedor Matejov. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 203-228. ISBN 978-80-88746-32-4. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. GA ČR P406/12/0347 : Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu)

KODAJOVÁ, Daniela. Hana Gregorová a Anna Jesenská - manželky spisovateľov, legionárov, živeniarky [Hana Gregorová and Anna Jesenská - Wives of Writers, Legionnaires, Members of Živena]. In Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský : pramene - dimenzie - reflexie. Daniel Hupko (ed.) ; recenzenti Ladislav Čúzy, Roman Holec, Lukáš Krajčír. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 173-195. ISBN 978-80-89636-44-0. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KODAJOVÁ, Daniela. Ján Drahotín Makovický o úlohe a postavení učiteľa vo vzdelávacom procese "Najvýdatnejšiu pomoc vidím pre národ náš v dobre zriadených školách" [Ján Drahotín Makovický about the role and status of a teacher in the educational process. The greatest help for our nation is in well-established schools]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 29-47. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Kresťanský princíp "Miluj blížneho svojho" v podmienkach modernizácie spoločnosti = "Szeresd felebarátod" a kereszténység alapelve a társadalom modernizációs feltételeinek tükrében [Christian principle "Love the neighbour" in the times of society modernisation]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 28-40. ISBN 978-80-971528-7-1. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KODAJOVÁ, Daniela. Národný príbeh v diele J. M. Hurbana Slovensko a jeho život literárny [National narrative in the work Slovensko of J. M. Hurban, and his literary life]. In Biografické štúdie, 2018, č. 41, s. 16-30. ISSN 0067-8724. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Slovanský a germánsky svet v diele Ľudovíta Štúra [World of the Slavs and the Germans in the Works of Ľudovít Štúr]. In Studia Academica Slovaca : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. 45. Editori Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Jozef Mlacek, Slavomír Ondrejovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 168-193. ISBN 978-80-223-4141-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela. Svet Boženy Slančíkovej a tvorba Timravy [Life of Božena Slančíková and the literature works from Timrava]. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 8-17. ISBN 9789-80-972560-2-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou : veľká vojma v rodinnej pamäti (príklad rodiny Drahotíny Kárdossovej-Križkovej) = Tonkaja gran meždu političeskymi idealami i političeskim presledovaniem [Thin line between the political ideal and the political persecution: Great War in family memory (example of Drahotína Kárdossová-Križková’s family)]. In Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Zostavila Viera Kováčová ; recenzenti: Karol Fremal, Marian Uhrin. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania : Historický ústav SAV, 2016, s. 71-82, ruská jazyková mutácia na s. 81-94. ISBN 9789-80-89514-39-7. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť)

KODAJOVÁ, Daniela. Učiteľky- prvé akademické povolanie žien [Female Teachers - Women´s First Academic Profession]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 198-220. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KODAJOVÁ, Daniela. Svetozár Hurban Vajanský a ženské hnutie [Svetozár Hurban Vajanský and feminist movement]. In Biografické štúdie, 2017, č. 40, s. 35-52. ISSN 0067-8724. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

KODAJOVÁ, Daniela. Michal Baluďanský : právnik - ekonóm - poradca ruského cára. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 144-145. ISBN 978-80-973061-1-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KODAJOVÁ, Daniela. Cisárová manželka Alžbeta Bavorská: život, smrť a mýtus. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 11, s. 12-17. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Duch Slovanov má v sebe čosi grécke : slovenskí obrodenci hľadali odpovede na otázky o pôvode Slovanov v špekulatívnych teóriách. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 6, s. 46-51. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Janko Francisci : vysoko lietajúci sokol v revolúcii. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 47-53. ISSN 1335-6550. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Korunovácia uhorského apoštolského kráľovského páru. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s.12-17. ISSN 1335-6550.

KODAJOVÁ, Daniela. Ľudský rozmer našich národovcov : Štúrovci a ich "bratia", mýty verzus realita. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 3, s. 39-42. ISSN 1335-8316.

KODAJOVÁ, Daniela. Škandálne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha [The scandalous reverberations of the foundation of the Society of St. Vojtech. Attacks and counter-attacks]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 2, s. 16-23. ISSN 1335-8316.

KODAJOVÁ, Daniela. Uctievaný i kritizovaný: fakty o Vajanského živote a politike. In Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, 2016, roč. 26, č. 3, s.38-43. ISSN 1335-4515.

KODAJOVÁ, Daniela. Za leskom majestátu : súkromný život cisára a apoštolského kráľa Františka Jozefa I. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 11, s.6-11. ISSN 1335-6550.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KODAJOVÁ, Daniela. Celé Slovensko na jednej plti : dobrodružná cesta slovenských národovcov na sednicu Tatrína. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 186-194. ISBN 978-80-8159-680-3.

KODAJOVÁ, Daniela. Korešpondencia žien, nielen o ženách. Daniela Kodajová. In 17. Šoltésovej Martin : 30. september 2016, Martin. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2016, s.21-27. ISBN 978-80-972560-0-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KODAJOVÁ, Daniela. Pôsobenie vojenských duchovných v rakúsko-uhorskej armáde. In Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018], s. 29-39. ISBN 978-80-973022-9-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných [Glory to the big - hearted IV]. Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. ; recenzenti: Viliam Čičaj, Igor Kišš. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016. 286 s. ISBN 978-80-972016-2-3 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. Zodpovedný redaktor: Daniela Kodajová. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, [2018]. 231 s. ISBN 978-80-973022-9-0

Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii [Jozef Miloslav Hurban - A Personality in Society and in Reflection]. Editori: Daniela Kodajová, Peter Macho ; recenzenti: Miloslav Vojtech, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 448 s. ISBN 978-80-224160-78 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života [Glory to the big-hearted VI. A Good Teacher is a Window onto the World and Life]. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. 400 s. ISBN 978-80-972016-78 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien [Živena: 150 Years of the Association of Slovak Women]. Zostavila Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019. 303 s. ISBN 978-80-556-4149-2

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JURÁŠ, Ján - KODAJOVÁ, Daniela. Úvod. In Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016, s.8-11. ISBN 978-80-972016-2-3. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KODAJOVÁ, Daniela - MACHO, Peter. Úvod. In Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017, s. 11-16. ISBN 978-80-224160-78.

KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Úvod [Introduction]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 11-20. ISBN 978-80-972016-78.

KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Záver. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 347-352. ISBN 978-80-972016-78.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Augustové slávnosti - programová demonštrácia slovenskosti, životaschopnosti národa a forma politického protestu / Daniela Kodajová [August Festivals – a Planned Demonstration of Slovakness, Viability of the Nation and the Form of a Political Protest].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 92-108.

Cyrilo-Metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30.-60. roky 19. storočia) / Daniela Kodajová [Cyrillo-Methodian and Great Moravian Themes in Patriots' Works (1830s - 1860s)].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 79-89.

Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu : úvod / Daniela Kodajová [National Celebrations and Festivals as a Presentation of Nationalism : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 71-78.

Orava v 19. storočí / Daniela Kodajová [Orava in the 19th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 59-74.

Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 182-205.

Pohreby a spomienkové slávnosti národovcov - emocionálna forma inscenovania národnej identity / Daniela Kodajová [Funerals and commemorative ceremonies of Slovak patriots – a form of emotional staging of national identity].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 263-279.

Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918 / Daniela Kodajová [Revolution 1948/49 in the Memory of Slovaks till 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.143-164.

Vladimír Krivoš - most medzi martinskými rusofilmi a slovanofilmi v Petrohrade / Daniela Kodajová [Vladimir Krivoš – the bridge between rusophiles in Martin and slavophiles in Petrohrad]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy, historická pamäť.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 61-77.

Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským spolkom a službou národnému hnutiu. III.1. / Daniela Kodajová [Živena – the Association of Slovak Women. The Border between Iconic Women´s Association and the Service for National Movement]. - vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí , APVV -0628-11 Hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 101-119.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Az 1848-1849 es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig / Daniela Kodajová [The Revolution of 1848-1849 and its Slovak Memory up to 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v obobí modernizácie.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 20-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti / Daniela Kodajová [Ján Francisci - The Second Life. Life and Work in Memory]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 13-37.

Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými a novými časmi / Daniela Kodajová [Slovak Layers of the Memory on the Great War. War as a Border between Old and New Times]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách Slovenska.
In Eruditio -Educatio. - ISSN 1336-8893. - Roč. 9, č. 2(2014), s. 21-36.

Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti / Daniela Kodajová [National revivalists on the need to create institutions dedicated to collecting of artifacts related to national memory]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 2 (2013), s. 7-17.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

Michail Fedorovič Raevskij i jego dejateľnosť v pamjati Slovakov / Daniela Kodajová [M. F. Raevskii and His Activities in the Slovak Memory]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19.-20. stor.): mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Mežkonfessionaľnije, kuľturnyje i obščestvennyje svjazi Rossii s zarubežnymi Slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M.F. Raevskogo. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Rossijskaja akademija nauk Institut slavjanovedenija, 2013. - ISBN 10 5-7576-0283-X. - s. 64-81.

Rossija v Velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili slavjanskaja strana? / Daniela Kodajová [Russia in WWI in the Slovak Memory: the Enemy of the Slavic Country?]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie): mýty-stereotypy-historická pamäť.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 57-74.

Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová [Symbolic instrumentalization of Cyrill and Methodius in the context of creating of Slovak national narrative during 19th century]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storoči.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 83-101.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného príbehu / Daniela Kodajová [Tradition from the Times of St. Cyril and St. Methodius – Linchpin of the Slovak National Narrative]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 102-105.

Matica slovenská v pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [The Matica slovenská in the Memory of Slovaks]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Matica slovenská v národných dejinách 26.-27. 2. 2013 v Martine. - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-086-3. - s. 69-80.

Oslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv / Daniela Kodajová [Celebrating Karol Kuzmány a Štefan Moyses Forming the Image of a National Hero by Celebrations]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, na Historickom ústave SAV (2010-2012).
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S. 313-325.

Posmrtný život Ľudovíta Štúra. Štúrovské výročia v kontexte slovenských dejín / Daniela Kodajová [The Afterlife of Ľudovít Štúr].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 222-244.

Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu / Daniela Kodajová [Perception of Russian politics in Slovakia during the Dual Monarchy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách / Editori: Miroslav Daniš, Lukáš Rybár. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2014. - ISBN 978-80-8127-112-0. - S. 26-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma / Daniela Kodajová [The Country and the Artistic Monuments of Italy through the Eyes of Slovak Pilgrims to Rome]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In "Bella Italia". Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí / Eds. Dana Bořutová, Katarína Beňová ; recenzovali: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Katarína Chmelinová. - Bratislava : Stimul, 2015. - ISBN 978-80-8127-145-8. - s. 173-194.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

"Od Dunaja k Tatrám" - úvahy slovenských romantikov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi / Daniela Kodajová ["From Danube to Tatras" - reflections of Slovak romantics about the borders and country, where the Slovak lived]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 178-195.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová, Mária Tonková. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. - 223 s. - ISBN 978-80-10-02207-6

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

"Na bránach európskych" : zrod moderných nacionalizmov a myšlienka slovanstva v 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26, č. 10 (2015 ), s. 35-39.

"Prebúdzanie národa" Štúrovci v meste na Dunaji / Daniela Kodajová. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3 , (2015), s. 31-36.

Život v Prešporku v prvej polovici 19. storočia / Daniela Kodajová. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s.22-30.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Habsburská monarchia v dlhom 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.12-19.

Romanovovci na ruskom tróne / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 2 , (2013 ), s. 32-35.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

Keby tá prekliata vojna nebola prišla - bolo by to so mnou všetko inak / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska: procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, riešený v HÚ SAV.
In Timrava : tri vojnové novely Hrdinovia, V čas vojny, Záplava. - Spolok Martina Rázusa, 2015. - ISBN 9788097201616. - S. 135-162.

Vzdelávanie žien a dievčat - základný cieľ - prepojenie s národným hnutím / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In I. programová konferencia Živeny, spolku slovenských žien : 20. marec 2015, Banská Bystrica. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2015. - ISBN [sine]. - S. 23-32.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

Slávnosti ako mobilizačný prostriedok národnoidentifikačného procesu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová ; školiteľ: Elena Mannová. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. - 167 s.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Stal sa prirodzenou autoritou : rozhovor Daniela Kodajová / Vypracovala Soňa Gyarfášová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 10 (2015), s.40-41.

Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2303&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia