Historický ústav SAV
 
Diana Duchoňová, PhD. English version
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histdidi@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

- aristokratické dvory v období raného novoveku
- dejiny šľachtických rodov
- dejiny každodennosti v aristokratickom prostredí
- dejiny kriminality

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta UCM Trnava, odbor história (štúdium ukončené s vyznamenaním), 2005
PhD., Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, 2010

Študijné pobyty:

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest (máj 2007, apríl 2008, júl 2009, september 2009, október 2010, jún 2011, jún 2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron (august 2009)

Esztergomi Prímási Levéltár és Főkáptalani Levéltár, Esztergom (október 2013)

Ocenenia:

2017 – Cena SAV udelené za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti

2017 - Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii spoločenských vied za dielo Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti; Literárny fond

2015 - Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2015 - Cena primátora mesta Pezinok za rok 2014

2014 - 1. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2014

2014 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2013

2009 - 1. miesto v kategórii vedecko-popularizačná monografia obce v súťaži Kronika Slovenska 2009

2009 - 1. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku v kategórii A/4 Kniha o obci za rok 2009

2005 - Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu

Členstvo v komisiách:

Predseda Sekcie pre dejiny dvorskej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (od r. 2011)

Klub individualít pri Nadácii Intenda (funkcia: členka od r. 2009)

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru SHS, od r. 2008, hospodár SHS, od r. 2011)

Člen Komisie na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí (2019 – 2023)

Člen Stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 978-3-8382-1250-0 (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 320 s. ISBN 978-80-224-1538-5 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy : dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť [Palatine Nicolaus Esterhazy. Court society and aristocratic everyday life]. Recenzenti: Jiří Kubeš, Tünde Lengyelová. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 558 s. ISBN 978-80-224-1606-1 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Smútočné obrady žien a detí z rodu Esterházyovcov v 17. storočí [Funeral Rituals of Women and Children of the Esterházy Family in the 17th Century]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 167-190. ISBN 978-615-5615-35-1. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Az Esterházyak - út a magyar politika Csúcsára = Esterházyovci - cesta na výslnie uhorskej politiky [The Esterházys - a road to the revival of Hungarian politics]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 12-39. ISBN 978-80-972927-7-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zásobovanie hradných kuchýň na základe vybraných inštrukcií panských úradníkov v 17. storočí [The Supply of Castle Kitchens Based on the Selected Instructions of Aristocratic Officials in the 17th Century]. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 125-148. ISBN 978-80-224-1539-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana - MARTÍ, Tibor. K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí [On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 147-184. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.7 (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DUCHOŇ, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana. Katastrofy a pohromy v dejinách: perspektívy a súčasný stav bádania [Catastrophes and Disasters in History: Perspectives and the Current Status of the Research]. In Pohromy, katastrófy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 15-35. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇ, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana. Ľudia na okraji spoločnosti [People on the Margin of Society]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 290-311. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy) [What Should, May and Can by Done. Patterns of Behaviour of Zoung Hungarian Aristocrat on His Study Trips (the example of the Esterházy Family)]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 65-80. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dieťa v aristokratickom prostredí [A Child in an Aristocratic Environment]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 372-401. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Hospodárske pomery [Economic conditions]. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 349-364. ISBN 978-80-223-4210-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Mravnostné delikty žien v ranom novoveku (na príklade Pezinka v 17. storočí) [Moral Offences Committed by Women in Early Modern Times (As Demonstrated by Examples from the City of Pezinok in the 17th Century)]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 57-82. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nepochybujeme o Vašej usilovnej a vernej službe, ktorú ste nám sám odporúčali". Hospodárski úradníci na pálffyovských panstvách v 17. storočí ["We do not doubt your dilligent and loyal service as you have recommended to us". Economic officers on the Pállfy estates in the 17th century]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 73-91. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Ochrana sirôt a ich majetku v aristokratickom prostredí [The Protection of Orphans and Their Property in the Aristocratic Families]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 47-66. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Siroty ako nástroj rodovej politiky aristokracie v ranom novoveku [Orphans as a Tool in the Politics of Aristocratic Families in Early Modern Period]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 13-24. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Spiš v rokoch 1711 až 1769 [Spiš between 1711 and 1769]. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 332-348. ISBN 978-80-223-4210-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Šľachtic [A Nobleman]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 56-97. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana - HALLON, Ľudovít. „Od denára k euru“. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro” The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-20. ISBN 978-80-224-1922-2.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní mestských sídiel Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia [The Role of the estates in the supply of urban settlements of Esterházy family in the first half of the 17th century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 119-133. ISBN 978-83-8111-158-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní aristokratického dvora [The role of the estates in the supply of the aristocratic court]. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 11. ISBN 978-80-568-0185-7.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nie vždy treba nechať prírodu liečiť, niekedy jej treba dopomôcť ..." Prevencia a liečba chorôb na palatínskom dvore v Uhorsku v polovici 17. storočia [Prevention and treatment of diseases at the Palatine court in Uhorsk in the mid-17th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, s. 275-290. ISBN 978-83-7133-752--9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Női családi szerepek: menyasszony feleség, anya. A női kommunikáció színterei a nemesi családokban. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 47-58. ISBN 978-963-338-216-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Weibliche Familienrollen: Braut, Gemahlin und Mutter. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 268- 282. ISBN 978-3-7069-1092-7. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Druhá strana mince : odvrátená stránka manželského života aristokracie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 111-121. ISBN 978-80-8159-680-3.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské vojsko palatína Mikuláša Esterházyho. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 126-137. ISBN 978-80-89523-63-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Majstri kuchári a ich pomocníci. In HENISCHOVÁ, Bridget Ann. Kuchár v stredoveku. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2021, s. 261-283, 299-302. ISBN 978-80-85501-82-7.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Nevera po slovensky v ranom novoveku. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 160-173. ISBN 978-80-8159-892-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Nie príliš vydarená aristokratická svadba Márie Esterházyovej z roku 1651. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 122-131. ISBN 978-80-8159-999-6.

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Zostavil Martin Macejka. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Sexuálne trampoty sedmohradského aristokrata : zo študijných ciest Mikuláša Betlena. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 122-132. ISBN 978-80-8159-680-3.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest [Catastrophes, Disasters and Miseries in the History of our Cities]. Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie [Castles and Castle Estates in Slovakia History, Owners, Environment]. Editorky: Diana Duchoňová, Anna Fundárková ; recenzenti: Tünde Lengylová, Henrieta Žažová. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 239 s. ISBN 978-80-224-1539-2 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro: The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. Zostavili: Ľudovít Hallon, Diana Duchoňová ; recenzenti: Peter Mičko, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 371 s. ISBN 978-80-224-1922-2 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

DUCHOŇOVÁ, Diana. Detstvo bez detstva : keď boli deti malými dospelými. In Aktuality.sk, 2021, 23. 05., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/892892/detstvo-bez-detstva-ked-boli-deti-malymi-dospelymi/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Ars apodemica alebo umenie cestovať. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 757-758. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Juraj Jánošík : príbeh vraha? In Jánošík : príbeh vraha?. - Divadlo Aréna, 2020, s. 8-22.

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Res Pálffyana, príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 377-379. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Správa o hospodárení SHS za roky 2011-2015. In 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied a : Skalica 11. - 13. 5. 2016. - Bratislava ; Prešov : Universum, 2016, s. 21-24. ISBN 978-80-89046-94-2.

DUCHOŇOVÁ, Diana - HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-15. ISBN 978-80-224-1887-4.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Vianočné menu na šľachtickom dvore. In Fórum archivárov, 2019, roč. 28, č. 3-4, s. 97-98. ISSN 1339-8423 (online).

FILIPKO, Richard - DUCHOŇOVÁ, Diana. Pravda o Jánošíkovi : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, 21.9., s. 58-64. ISSN 2585-7843.

HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Úvod [Introduction]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1880-5.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy, rituály každodennosti / Diana Duchoňová [Der Palatin Nikolaus Esterházy und sein Hof-Gesellschaft, Normen und Rituale des Alltags]. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. - 346 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-80-89396-25-2

DUCHOŇOVÁ, Diana. Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - 569 s. - Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave. - ISBN 978-80-8082-850-9

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zločin v meste : kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [Straftat in der Stadt. Kriminalität und Alltag im frühneuzeitlichen Bösing]. - Bratislava : Pro História, Historický ústav SAV, 2014. - 197 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-971247-7-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Die Esterházy in Wien und Rom - Ein Beitrag zur Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S. 143-156.

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nur damit wir in unserem Ansehen und Werten nicht nachlassen ..." Die Hofordnung als Disziplienierungsmittel an den Höfen der ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDD), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 251-272.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské poriadky na thurzovskom a esterháziovskom dvore / Diana Duchoňová [The Court Orders at the Thurzo and Esterházy Courts].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 145-156.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorský poriadok ako nástroj disciplinizácie na dvoroch uhorských aristokratov v prvej polovici 17. storočia / Diana Duchoňová [Court Rules as an Instrument of Disciplinisation on the Courts of Hungarian Aristocracy in the 1st Half of the 17th Century]. - Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 61-72.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Obec v novoveku (1543-1848) / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [The Municipality in a Modern Period (1543-1884)].
In Plavecký Štvrtok : dejiny obce / Juraj Turcsány, Mária Nováková ; recenzovali: Ján Lukačka, Viliam Čičaj. - Vydal FO ART pre obec Plavecký Štvrtok, 2015. - ISBN 978-80-89664-28-3. - S. 43-63.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Uhorský aristokratický dvor v ranom novoveku / Diana Duchoňová [Der ungarische aristokratische Hof in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 169-185.

DUCHOŇOVÁ, Diana. V zlatej kolíske - tehotenstvo, pôrod a krst v uhorskom aristokratickom prostredí v 17. storočí / Diana Duchoňová [In the golden cradle - pregnancy, birth and baptism in Hungary's aristocratic environment in the 17th century]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 225-243.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterháziho (1625-1645) / Diana Duchoňová [Health Care in the Court of the Palatine Nicolaus Eszterházy (1625-1645)]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 165-188.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. " We are pleased to expect you on this joyfulday ..." Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), s.19-42.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí / Diana Duchoňová ["Care Throughly about Your Health". Prevention and Treatment of Diseases on the Esterházy Court in the 17th Century]. - VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s. 81-98.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. Komunikácia uhorskej aristokracie v rodinnom a dvorskom prostredí v ranom novoveku : "považujem za dôležité informovať Vás ..." / Diana Duchoňová [Communication of the Hungarian aristocracy in family and courtly environment in the early modern period. "I am considering for important to inform you..."]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 23-37.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Špecifiká komunikácie na aristokratických dvoroch v ranom novoveku / Diana Duchoňová [The Particularities of Communication in Aristocratic Residencies in Early Modern Times]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom syséme Uhorska v období novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 19-37.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

DUCHOŇOVÁ, Diana. Variácie na zachovanie stavu o uhorských krajinských snemoch 19. storoči / János Poór, preložila Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 27-46.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Prudentissimae dominae nobis honorandae... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / editori: Diana Duchoňová, Vladimír Rábik ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2015. - 597 s. - VEGA 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie v novovekej historiografie. VEGA 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať. VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-8082-850-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Archetypy maskulinity v ranom novoveku / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 589-590.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6904&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia