Historický ústav SAV
 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. English version

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: dusan.kovac@savba.sk

WWW: http://www.osobnosti.sk/osobnost/dusan-kovac-686

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Dejiny Slovenska a strednej Európy v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta; 1964
PhD., CSc. Ústav dejín európskych socialistických krajín; 1974
PhDr. Rok 1968
DrSc. Rok 1992

Študijné pobyty:

Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 1992 (sept. – nov.)
Cambridge University, Cambridge, 2004

Ocenenia:

Rakúska štátna cena Antona Gindeliho
Herderova cena
Palackého plaketa

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis
Český časopis historický
Časopis Matice moravské
Prague Papers for History of International Relations
Central Europe, Londýn
ENRS (European Network Remembrance and Solidarity), Varšava
Česko-slovenská historická ročenka, Praha, Bratislava

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

HUDEK, Adam - KOVÁČ, Dušan. Neue Wissenschaft für die neue Gesellschaft : Die Transformation der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1945-1967 [New Science for the New Society: Transformation of the Slovak Academy during the years 1945-1967]. In Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im kalten Krieg : Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 199-227. ISBN 978-3-7001-8189-9. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy)

KOVÁČ, Dušan. Die Flucht der Slowaken aus dem ungarischen Staatsverband [Break-away of the Slovaks from the Hungarian state bond]. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band XI/1/2.Die Habsburgermonarchie und der erste Weltkrieg. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, s. 735-765. ISBN 978-3-7001-7968-9.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KOVÁČ, Dušan. Elity v procese formovania moderného slovenského národa [Elites in the process of formation of the modern Slovak nation]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 412-426. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

KOVÁČ, Dušan. Idea demokracie a vstup „štvrtého stavu“ do spoločenského a politického života na Slovensku : socializmus, kresťanský socializmus a agrarizmus: Partneri a protivníci [The idea of democracy and an entry of the “fourth estate” into the public life in Slovakia : Socialism, Christian socialism and Agrarianism - partners and opponents]. In „S ľudom a pre ľud“ : cesty k demokracii na Slovensku za monarchie a prvej republiky. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 63-89. ISBN 978-80-224-1866-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

KOVÁČ, Dušan. Slovenskí vojaci v počiatočnej fáze prvej svetovej vojny : na základe hlásení, korešpondencie, spomienok a beletrie [Slovak Soldiers in the Initial Phase of the First World War. On the Basis of reports, Correspondence, Memories and Novels]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 149-162. ISBN 978-80-89910-01-4. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

KOVÁČ, Dušan. Vznik modernej metropoly. Bratislava 1901-1939 [Bratislava - The Emergence of a Modern Metropolis, 1901-1939]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 473-487. ISBN 978-80-224-1653-5. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOVÁČ, Dušan. How Europe went to War in 1914. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 5, s. 845-871. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOVÁČ, Dušan. Veda, historiografia a etika [Science, historiography and ethics]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 4, s. 579-586. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KOVÁČ, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Fridricha Naumanna a Milana Hodžu [The "New Central Europe" of Tomáš G. Masaryk, Friedrich Naumann and Milan Hodža]. In Studia historica Brunensia, 2017, vol. 64, no. 2, s. 45-61. ISSN 1803-7429. Číslo vyšlo 30. 11. 2018

KOVÁČ, Dušan. Zwischen Integration und Separation. Slowakische Geschichte und Politik 1918-2018 [Between Integration and Separation. Slovak History and Politics 1918-2018]. In Der Donauraum. 1918-2018 aus mitteleuropäischer Sicht : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, 2018, vol. 58, no. 1-2, p. 15-32. ISSN 0012-5415. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

KOVÁČ, Dušan. Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815 [The Illusion of Greatness. Austria and the "Sortie de la Guerre" 1812–1815]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2018, roč. 12, č. 2, s. 21-29. (2018 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl.obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/-/iluzia-velkosti-rakusko-a-sortie-de-la-guerre-1812-1815?redirect=http%3A%2F%2Fforumhistoriae.sk%2F02%2F2018-vystupenia-z-vojen-od-napoleonskych-vojen-po-druhu-svetovu-vojnu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DdGl3ThmxDLK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3>

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOVÁČ, Dušan. Propaganda and "Realpolitik". T.G. Masaryk and his Attitude towards Hungary and the Magyars during and after World War I. Dušan Kováč. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Re-thinking the meaning of Symbiosis-Past, Present and Future. III. - Tokyo : Waseda University Press, 2018, s. 7-20. ISBN 978-4-657-18003-2.

KOVÁČ, Dušan. Slováci, Česi a stredná Európa v revolúcii a po revolúcii 1848-1849 : protirečivé formovanie stredoeurópskej identity u českých a slovenských politických elít [Slovaks, Czechs and central Europe in the revolution and after the revolution of 1848-1849. Contrasting the formation of a Central European identity of Czech and Slovak political elites]. In Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. - Praha : Československé dokumentarní středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 118-127. ISBN 978-80-906181-0-7.

KOVÁČ, Dušan. Závěrem [Conclusion]. In Republika Československá 1918-1939. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 947-955. ISBN 978-80-7422-643-4.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOVÁČ, Dušan. Cesta od Novomestského k Meakulpínskému. Formovanie vedomia a postojov slovenského intelektuála v období fin de siècle [The Path from Novomestský to Meakulpínský. Shaping the Beliefs and Attitudes of Slovak Intellectuals at the Fin de Siècle]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 151-172. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KOVÁČ, Dušan. Historická pamäť a ideológia. T.G. Masaryk v slovenskej a českej historickej pamäti [Historical memory and Ideology. T.G. Masaryk in the Slovak and Czeh Historical Memories]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 161-171. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KOVÁČ, Dušan. Južná hranica Slovenska v zahraničnom odboji a na mierovej konferencii (1914 - 1920). Komentáre a otvorené otázky [The Southern Border of Slovakia in the Foreign Resistance and at the Peace Conference (1914-1920). Comments and Open Questions]. In Historické štúdie 55 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 27-46. ISBN 978-80-224-1906-2. ISSN 0440-9515.

KOVÁČ, Dušan. Nacionalizmus, národy a národnostné menšiny v stredoeurópskom priestore na prelome storočí [Nationalism, Nations and Ethnic Minorities in Central Europe at the Turn of the Century]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 57-72. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KOVÁČ, Dušan. Slovenský prevrat 1918: zvraty a obraty v jeho interpretácii [The Slovak coup of 1918: Turns and twists in its interpretation]. In Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2018, s. 47-63. ISBN 978-80-224-1712-9. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KOVÁČ, Dušan. Viedenský kongres a vývoj myšlienky národného štátu v strednej Európe [The Congress of Vienna and the Development of the National State Idea in Central Europe]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 327-336. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV- 0119-11 : Slovensko v 19. storočí. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

KOVÁČ, Dušan. Hrdina a nepriateľ : Masaryk a slovenská otázka [The hero and the enemy. Masaryk and the Slovak issue]. In Soudobé dějiny. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 338-347. ISSN 1210-7050. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KOVÁČ, Dušan. Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin : príbeh priateľstva [Milan Rastislav Štefánik and Maurice Janin : A Story of Friendship]. Druhé doplnené a upravené vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 224 s. ISBN 978-80-224-1805-8

KOVÁČ, Dušan. Milan Rastislav Štefánik : krátky životopis [Milan Rastislav Štefánik : Short Biography]. 2. rozšírené doplnené vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 167 s. ISBN 978-80-224-1828-7

KOVÁČ, Dušan - MICHELA, Miroslav. Na ceste k poznaniu : Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom. Zodpovedný redaktor: Jakub Drábik. Prvé vydanie. Bratislava : HADART Publishing s.r.o., 2020. 227 s. LÉGO, 2. zväzok. ISBN 978-80-99941-28-2 (VEGA 2/0099/20 : Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KOVÁČ, Dušan. Die Slowakei - Nationalgeschichte und nationalles Bewusstsein. In Geschichtsbuch Mitteleuropa : Vom Fin de Siecle bis zur Gegenwart. - Wien : New academic press, 2016, s. 190-228. ISBN 978-3-70003-1951-1.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

KOVÁČ, Dušan. Karol Plicka : etnograf - fotograf - filmár. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 402-403. ISBN 978-80-973061-1-3.

KOVÁČ, Dušan. Konštantín (Cyril) a Metod : misionári - učenci - cirkevní diplomati - zakladatelia slovanského písomníctva. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 18-19. ISBN 978-80-973061-1-3.

KOVÁČ, Dušan. Milan Hodža : politik - vydavateľ - publicista - stúpenec myšlienky federácie. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 314-315. ISBN 978-80-973061-1-3.

KOVÁČ, Dušan. Milan Rastislav Štefánik : generál - politik - diplomat - astronóm - cestovateľ - letec - etnograf. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 336-337. ISBN 978-80-973061-1-3.

KOVÁČ, Dušan. Svätopluk : veľkomoravský panovník. In Dejiny sebavedomia : československé osobnosti, ktoré dobyli svet. I. diel.815-1899. - Bratislava : ArtForum, 2018, s. 20-21. ISBN 978-80-973061-1-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KOVÁČ, Dušan. Bodka, ktorá neznamenala koniec : Versaillský mierový systém a jeho nepriatelia. In Historická revue, 2016, roč. 27, č. 6, s. 6-10. ISSN 1335-6550.

KOVÁČ, Dušan. "Mojou úlohou je chrániť moje národy pred ich politikmi" : František Jozef I.: úradník, vojak. In Historická revue, 2016, roč. 27, č.11, s. 18-23. ISSN 1335-6550.

KOVÁČ, Dušan. Od Compiegne po Versailles. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 6, s. 38-43. ISSN 1335-6550.

KOVÁČ, Dušan. "Uznávame národnostný princíp, ale ten nie je najvyšší" : hranice Slovenska v česko-slovenskom zahraničnom odboji a na mierovej konferencii v Paríži. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 12-17. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DEJMEK, Jindřich - KOVÁČ, Dušan. Zápas za československý stát v letech první světové války (1914-1918) [The struggle for the Czecoslovak state during the first world war (1914-1918)]. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 51-97. ISBN 978-80-7277-572-9.

KOVÁČ, Dušan. Der Friedensvertrag von Saint-Germain-en-Laye und die Slowakei [The Peace Treaty of Saint-Germain-en-Laye and Slovakia]. In 100 Jahre Staatsvertrag von St. Germain : Der Rest ist Österreich!. - Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2020, s. 117-126. ISBN 978-3-7089-2033-7. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

KOVÁČ, Dušan - SCHULZE WESSEL, Martin. Die Zeit zwischen den Weltkriegen [The Time Between World Wars]. In Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert : Materialien für den Geschichtsunterricht. - Frankfurt/M. : Wochenschau Verlag, 2020, s. 125-199. ISBN 978-3-7344-0852-6.

KOVÁČ, Dušan. Slováci v Uhrách v dlouhem devatenáctém století. In Československo. Dějiny státu. - Praha : Nakladatelství LIBRI, 2018, s. 37-50. ISBN 978-80-7277-572-9.

KOVÁČ, Dušan. Zwischen Staatsbewusstsein, regionaler und ethnischer Identität. Die Deutschen in Oberungarn im "langen 19. Jahrhundert" [Between the consciousness of state, regional and ethnic identity. The Germans in Upper Hungary during the „long 19th century]. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 263-272. ISBN 978-3-86688-512-7.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOVÁČ, Dušan. Bratislavská župa v politických plánoch Dohody a česko-slovenského zahraničného odboja. In Veľká vojna a Bratislavská župa : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014. Editori: Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Michal Škrovina, Helena Bakaljarová. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj : Academia Istropolitana Nova, 2016, s. 13-21. ISBN 978-80-972433-2-6. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KOVÁČ, Dušan. Päťkrát o priateľstve. In Kniha o priateľstve aneb přátelství. Editor: Peter Chalupa. - Bratislava : Petrus Publishers, 2020, s. 153-155. ISBN 978-80-89913-52-7.

KOVÁČ, Dušan. „Zúrivý“ maďarský revizionista ako konateľ Slovenskej rady v Ženeve. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 355-363. ISBN 978-80-8159-999-6.

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí

KOVÁČ, Dušan. Príbeh česko-slovenského štátu. Štyri kapitoly a epilóg. In Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava. - Praha ; Bratislava : Národní muzeum : Slovenské národné múzeum, 2018, s. 49-65. ISBN 978-80-7036-567-0. Preložené pod názvom: The State of Czecho_Slovakia: The Story. Four Chapters and epilogue / Dušan Kováč ; Czech-Slovak Exhibition National Museum/ Slovak-Czech Exhibition Slovak National Museum Praha-Bratislava 2018. - ISBN 978-80-8060-437-0.

KOVÁČ, Dušan. The Year 1918 and Slovakia = Rok 1918 a Slovensko. In Společné století : Česko-Slovensko 1918-2018. - Brno : Moravské zemské múzeum, 2018, s. 42-52. ISBN 978-80-7028-505-3. Preložené pod názvom: Rok 1918 a Slovensko / Dušan Kováč ; recenzovali:Jiří Malíř, Václav Štěpánek.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KOVÁČ, Dušan. Príbeh o tom, ako sa z "normálneho" človeka stal vojnový zločinec. In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 55, s. 39-45. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014.

KOVÁČ, Dušan. Three publications on the theme of Štefánik from the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences : Kšiňan, Michal. L’homme qui parlait avec les étoiles. Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre. Paris: Eur’ORBEM Éditions, Collectuioin Histoire(s) – Europe centrale sous la direction d’Antoine Marès, 2019. ISBN 979-10-96982-08-0 : Macho, Peter. Milan Rastislav Štefánik ako symbol. [Milan Rastislav Štefánik as a Symbol]. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV; Historický ústav SAV, 2019. ISBN 978-80-224-1785-3 : Michálek, Slavomír. Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him. Berlin: Peter Lang, Spectrum Slovakia Series Volume 23; Bratislava: VEDA, 2019. ISBN 978-3-631-80316-5; 978-80-224-1788-4. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 6, s. 1055-1059. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: L’homme qui parlait avec les étoiles. Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre / Michal Kšiňan. - Paris : Eur’ORBEM Éditions, 2019. - ISBN 979-10-96982-08-0. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik ako symbol / Peter Macho. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1785-3. Recenzia na: Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him / Slavomír Michálek. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, 2019. - ISBN 978-3-631-80316-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.6.8

KOVÁČ, Dušan. ZÜCKERT, Martin – SCHVARC, Michal – FIAMOVÁ, Martina. DIE EVAKUIERUNG DER DEUTSCHEN AUS DER SLOWAKEI 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen. Veröffentlicherungen des Collegium Carolinum, Band 139. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 341 pages. ISBN 9783525310755. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 911-915. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: DIE EVAKUIERUNG DER DEUTSCHEN AUS DER SLOWAKEI 1944/45. / Martin Zückert, Michal Schvarc, Martina Fiamová. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. - ISBN 9783525310755.

KOVÁČ, Dušan. Zückert, Martin - Schvarc, Michal - Fiamová, Martina.Die Evakuierung der Deutsche aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen. Veröffentlicherungen des Collegium Carolinum. Band 139. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 341 pages. ISBN 978-352-53-10-755. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 3, s. 564-567. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 / Martin Zückert, Michal Schvarc, Martina Fiamová. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. - ISBN 978-352-53-10-755. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2020.68.3.9

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Erinnern - Ausstellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum [Remembrance –exposition –depositing : musealisation of history in Czech - German – Slovak context]. Herausgegeben von Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel. Essen : Klartext Verlag, 2017. 248 s. Veröfentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Herausgegeben von Christoph Cornelissen, Band 21. ISBN 978-3-8375-1689-0

Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu [Remembrance –exposition –depositing : musealisation of history in Czech - German – Slovak context]. Eds.Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulz Wessel. Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 177 s. ISBN 978-80-87782-73-6

Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert : Materialien für den Geschichtsunterricht. Hg. Martin Schulze Wessel, Miloš Řezník, Dušan Kováč ; mitarbeit von Stefan Stadler. Frankfurt/M. : Wochenschau Verlag, 2020. 423 s. Geschichte Unterrichten. ISBN 978-3-7344-0852-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

FERENČUHOVÁ, Bohumila - HANULA, Matej - KOVÁČ, Dušan. 22. Medzinárodný kongres historických vied - Jinan 23.29. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 182-187. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOVÁČ, Dušan. Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates 1848-1867. III. Abteilung das Ministerium Buol-Schauenstein. Band 7, 4. Mai 1858-12. Mai 1859. Bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfer. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015, 408 s. ISBN 9783700177883. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 174-175. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

KOVÁČ, Dušan. Skalica 1918. In Skalica 1918 : spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko. - Skalica : Záhorské múzeum, 2018, s. 3-4. ISBN 978-80-85446-98-2. Upravená reedícia publikácie z r. 1968

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč [History of the Slovak Academy of Sciences]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2014. - 688 s. : 51 strán obrazových príloh. - ISBN 978-80-224-1316-9

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

Ladislav Novomestský - Meakulpínsky : a zápas o moderné Slovensko / Editor a autor úvodnej štúdie Dušan Kováč [Ladislav Novomestský - Meakulpínsky and the Struggle for the modern Slovakia]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 242 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-0-4

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj [Slovak History in European History. Selected Chapters]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 455 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414487

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. [Exploring the Slovak history in the "long 19th century"]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 341 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-1-1

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Anglicko a Francúzsko v slovenskom zahraničnopolitickom myslení / Dušan Kováč [England and France in the Slovak foreign political thought]. In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 70-85.

Bratislava v oficiálnej propagande Slovenského štátu (1939-1945) / Dušan Kováč [Bratislava in the propaganda of the Slovak state]. In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 181-189.

Charizma, triumfy a krok vedľa : súdne procesy Andreja Hlinku / Dušan Kováč [Charisma, Triumphs and a Step Aside : The Lawsuits with Andrej Hlinka]. In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 40-50.

Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v SAV v jednotlivých oblastiach vied / Kapitolu spracovali a redakčne upravili Adam Hudek a Dušan Kováč [The most Significant Outcomes of SAS Scientific Research in Individual Scientific Disciplines]. In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 243-284.

Rok 1918- kontinuita a diskontinuita v slovenskom národnom programe / Dušan Kováč [Year 1918 - continuity a discontinuity in the Slovak National Program]. In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.136-151.

Slovenská politika v období provizória a prípravy rakúsko-uhorského vyrovnania (1859-1867) / Dušan Kováč [Slovak politics during the Provisional period and the preparation of the Austro-Hungarian Compromise (1859 – 1867)]. In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 371-419.

Slovenské dejiny a "zrozumiteľná oblasť historického výskumu" / Dušan Kováč [Slovak History and the "Comprehensible Scope of Historical Research"]. In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 13-30.

Transformácia Slovenskej akadémie vied v rokoch 1989-1993 / Dušan kováč [Transformation of the Slovak Academy of Sciences from 1989 till 1993]. In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 199-215.

Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied / Adam Hudek, Dušan Kováč [Breaking points and continuities in the development of the Slovak Academy of Sciences]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 564-585.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Metamorfózy idey národného štátu (s dôrazom na vývoj v strednej a juhovýchodnej Európe) / Dušan Kováč [Metamorphoses of the idea of the nation state (with an emphasis on the developments in Central and South Eastern Europe)]. In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 141-154.

Vypuknutie prvej svetovej vojny: príčiny a zámienky / Dušan Kováč [Ausbruch des Ersten Weltkriegs: Ursachen und Vorwände]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 29-53.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Die Region an der Mittleren Donau in den Plänen und in der Kriegspolitik der Entente / Dušan Kováč. In Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront" : Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche 22. bis 26. September 2013 / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7- Landesmuseum, 2014. -ISBN 978-3-85405-202-9. - S. 481-498.

Historik Jan Rychlík / Dušan Kováč [Historian Jan Rychlík]. In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-87782-35-4. - S. 13-27.

Slowakische Geschichtsmythen / Dušan Kováč. In Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche - Slowaken - Tschechen / herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. - Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. - ISBN 978-3-8375-1008-9. - S.33-44.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Slovak National Narrative and Hungarian National Narrative as a Part of the Slovak-Hungarian Socio-political Discourse / Dušan Kováč. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí. In Transboundary Symbiosis over the Danube : Road to a Multidimensional Ethnic Symbiosis in the Mid.-Danube Region. Part II. / Edited by Osamu Ieda and Susumu Nagayo. - Sapporo : Slavic-Eurasian Research center Hokkaido University, 2015. - ISBN 9784938637804. - S. 1-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

A kisebbségi kérdés Közép-Európában. Kísérlet a szintézisre / Dušan Kováč [The Minority Issue in Central-Europe. An Attempt at Synthesis]. - Vega 2/0044/11. In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 97-108.

Medzi Prešporkom a Bratislavou. Premeny mesta v revolučných mesiacoch 1918-1919 = Zwischen Pressburg und Bratislava. Veränderungen der Stadt in den revolutionären Monaten 1918-1919 / Dušan Kováč. - Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. In Veľká doba v malom priestore : zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) = Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 1929) / Zostavili Peter Švorc a Harald Heppner. - Prešov ; Graz : UNIVERSUM, 2012. - ISBN 978-80-89046-74-4. - S. 131-145.

"Radetzky-Marsch" a idea národného štátu / Dušan Kováč ["Radetzky-Marsch" and the National State Idea]. In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 191-196.

Spoločensko-politická situácia = The socio-political situation / Dušan Kováč. In Košická moderna = Košice modernism / Editorka publikácie Lena Lešková. - Košice : Východoslovenská galéria, 2013. - ISBN 978-80-85745-65-8. - S. 32-45.

Úvod / Dušan Kováč [Introduction]. In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 7-10.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Nationalism, the Idea of the Nation-state and the Habsburg Monarchy / Dušan Kováč. - Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku. In Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. 10, L´Europe et les Europes 19 et 20 siècles = The Formation and Disintegration of European States in the 20th century / Antoine Fleury, Franz Knipping, Dušan Kováč, Tomasz Schramm (éds.). - Bruxelles/Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2012. - ISBN 978-90-5201-860-7. - ISSN 1422-9846. - S. 109-122.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)

Dejepis 9 : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pátrame po minulosti / Dušan Kováč, Viliam Kratochvíl, Ivan Kamenec, Herta Tkadlečková. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 127 s. - ISBN 978-80-8120-189-9

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Cesta z Prešporka do Bratislavy. Začlenenie mesta do Prvej ČSR / Dušan Kováč. In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3, (2015), s. 48-53.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Hitlerov komplot / Dušan Kováč. In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 12-17.

Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru na prax [elektronický zdroj] / Dušan Kováč. In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2013), s. 14-16.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Dejiny Slovenskej akadémie vied / Editor Dušan Kováč [History of the Slovak Academy of Sciences]. - Bratislava : VEDA, 2014. - 688 s.

Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. 10, L´Europe et les Europes 19 et 20 siècles = The Formation and Disintegration of European States in the 20th century / Antoine Fleury, Franz Knipping, Dušan Kováč, Tomasz Schramm (éds.). - Bruxelles/Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2012. - 287 s. - ISBN 978-90-5201-860-7. - ISSN 1422-9846

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / editori: Valerián Bystrický, Dušan Kováč [Key Questions of modern Slovak History]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD). - ISBN 978-80-224-1223-0

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / editor: Dušan Kováč ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj [Slovak History in European History. Selected Chapters]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 455 s. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). - ISBN 978-80-224-1448-7

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storoí / Editor Dušan Kováč [Exploring the Slovak history in the "long 19th century"]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2013. - 341 s. - APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-1-1

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Aigner, Clemens - Fritz, Gerhard - Staus-Rausch, Constantin (Hg.). Das Habsburger-Trauma. Das Schwierige Verhältnis der Republik Österreich zu ihrer Geschichte. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2014. 147 s. ISBN 9783205789178 / Dušan Kováč. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č.1 (2015), s. 180-181.

Brilantný stredopoliar Dušan Škvarna / Dušan Kováč. In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč. 18 Vol. 1-12 (2015), s. 7-9.

Dokument č. 34 / spracoval Dušan Kováč [Document No. 34]. In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 518-519.

Kontroverzná téma : je slovenský štát udalosťou, ktorá rozdeľuje slovenskú spoločnosť ? / Dušan Kováč. In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.98.

Nationalgeschichte als Artefakt. Zum Paradigma "Nationalstaat" in den Historiographien Deutschlands, Italiens und Österreichs. Herausgegeben von Hans Peter Hye, Brigitte Mazol, Jan Paul Niederkorn. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, 364 s. ISBN 97837001652553700165250 / Dušan Kováč. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 707-708.

Rozhovor s PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc., predsedom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV [elektronický zdroj] / Dušan Kováč, s PhDr. Dušanom Kováčom, drSc., sa zhováral Peter Kovaľ. In Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. - ISSN 1337-0707. - č. 1 (2014), s. 142-146.

Stauber, Reinhard. Der Wiener Kongress. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2014. 285 s. ISBN 9783825240950 / Dušan Kováč. In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 173-174.

Úvod / Dušan Kováč [Introduction]. In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 7-9.

Úvod / Dušan Kováč [Introduction]. In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 14-15.

Úvod / Dušan Kováč. In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 7-12.

Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface]. In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Víťazstvo nad nacizmom a súčasná Európa / Dušan Kováč. In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Roč. XXV. príloha Víkend (sobota 2. mája 2015), s.14-15.

Začalo sa to Mníchovom : bol slovenský štát slepou uličkou či vyvrcholením slovenských dejín ? / Dušan Kováč. In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.3.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2305&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia