Historický ústav SAV
 
Dušan Segeš, PhD. English version
Mgr. Dušan Segeš, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: dusan.seges@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/Du%C5%A1anSege%C5%A1

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

dejiny 20. storočia - dejiny národov a štátov v stredovýchodnej Európe; dejiny diplomacie; poľsko-československé politické a spoločenské vzťahy; dejiny slovensko-poľského pohraničia; exil a emigrácia od 2. svetovej vojny; migrácie a rozhlasové vysielanie v období studenej vojny

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1995 - 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor história - germanistika (Mgr. 2001)
2002 - 2004 Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, študijý odbor Rusko - stredná Ázia - Kaukaz (M. A. 2006)
2001 - 2006 interné doktorandské štúdium v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (PhD. 2006)
Odborný asistent na Katedre dejín Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (2013 - 2014)

Študijné pobyty:

- Deutsches Historisches Institut Warschau/Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, marec - máj 2017
- Imre Kertész Kolleg Jena, Nemecko, január - august 2013
- Visegrad Scholarship at the Open Society Archives, Budapešť, apríl - máj 2011
- Muzeum Historii Polski, Varšava, apríl - máj 2009
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Varšava, Visegrad Post-Graduate Scholarship, október 2007 - júl 2008
- Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, Visegrad Scholarship, október 2005 - júl 2006
- Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava, Visegrad Scholarship, október 2004 - júl 2005
- štúdium na Varšavskej univerzite, Studium Europy Wschodniej, 2002 - 2004
- Universität Bremen, letný semester 2000

Ocenenia:

- cena Slovenskej historickej spoločnosti za odbornú literatúru za rok 2009 za monografiu Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Bratislava 2009
- prémia Literárneho fondu Slovenskej republiky za odbornú a vedeckú literatúru za rok 2009
- cena prezidenta Slovenskej republiky pre mladých vedeckých pracovníkov (2010)
- prvé miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied pre mladých vedeckých pracovníkov v kategórii spoločenské vedy (2010)

Členstvo v redakčných radách:

- člen redakčnej rady časopisu Historický časopis
- člen redakčnej rady časopisu Dzieje Najnowsze, Varšava
- člen redakčnej rady časopisu Czech Journal of Contemporary History, Praha
- člen redakčnej rady časopisu Polska 1944/45 - 1989, Varšava

Členstvo v komisiách:

- člen (od 2011) a predseda (od 2016) Slovenského národného komitétu historikov
- člen Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (od 2019)
- člen odborovej komisie doktorandského štúdia, študijný program všeobecné dejiny (od 2010)
- člen (od 2008) a predseda (od 2010-2020) Slovenskej sekcie Slovensko-poľskej komisie historikov
- člen Fóra britských, českých a slovenských historikov (od 2015)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

SEGEŠ, Dušan. "Záchrancovia slovenskej štátnosti" : politické iniciatívy Karola Sidora a Petra Prídavka počas 2. svetovej vojny a po jej skončení ["The Saviours of Slovak Independence" : Political Initiatives of Karol Sidor and Peter Prídavok during the World War II and after its End]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 103-152. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SEGEŠ, Dušan. Marksisci i "Czechoslowakisci" kontra "Narodowcy". Rok 1939 w "Polistopadowej" Slowackiej historiografii. In BARON, Roman - MADECKI, Roman - MALICKI, Jan. Czeskie badania nad Polska w kontekscie Europy srodkowej i wschodniej. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2016, s. 184-202. ISBN 978-80-7286-271-9.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SEGEŠ, Dušan. Éterické elity. Československé redakcie rozhlasových staníc vysielajúcich zo slobodného sveta do komunistického Československa v 50. rokoch 20. storočia [Ethereal elites. Czechoslovak broadcasting from the free world to communist Czechoslovakia]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 163-188. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

SEGEŠ, Dušan. Ladislav Szathmáry : Vyslanec, ktorý sa nebál povedať „nie“ [Ladislav Szathmáry. The Ambassador Who Was Not Afraid to Say No]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 192-243. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

SEGEŠ, Dušan. Chlopi, kolektywizacja, spóldzielnie : chlopi w województwie preszowskim wobec kolektywizacji - strategie nieposluszenstwa jako sposób tworzenia "wolnych przestrzeni" [The attitude of peasants in the Prešov Region to collectivisation - strategies of disobedience as a way to create "spaces of freedom"]. In Przegląd historyczny : pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, tom. CIX, zesz. 4, s. 711-738. ISSN 0033-2186.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SEGEŠ, Dušan. A Failed "Marriage": The Attitude of the Peasants and the Government Toward the First Stage of Collectivisation in the Prešov Region (1949-1953). Translated by Anna Kijak. In Rooms for Manoeuvre : Another Look at Negotiating Processes in the Socialist Bloc. - Göttingen : V&R unipress : Vienna University Press, 2021, p. 95-117. ISBN 978-3-8470-1336-5. ISSN 2198-5413. (2014/15/G/HS3/04344 : Room for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment)

SEGEŠ, Dušan. Truth Conquers ...Political Pamphlets of the Czech and Slovak Opposition versus Edvard Beneš and the Czechoslovak Government -in -Exile. In Exile in London : The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945. - Prague : Charles University Karolinum Press, 2017, s. 255-275. ISBN 9789-80-246-3701-3. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

SEGEŠ, Dušan. "Balónová aféra" v réžii komunistického Československa z roku 1956 a jej medzinárodné súvislosti ["The Balloon Affair" Misused by Communist Czechoslovakia in 1956 and Its International Contexts]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 369-390. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

SEGEŠ, Dušan. Internácia československých politikov vo Veľkej Británií v období druhej svetovej vojny ako prostriedok boja s opozíciou, alebo "...všichni musíme do jednotné fronty a intriky a malicherné pomluvy musí přestat" [Custody of Czechoslovak Politicians in Great Britain during the World War II as a Measure Against the Opposition or "... We Must Be All United in One Bloc and the Intrigues and the Petty Gossips Must Stop]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 231-246. ISBN 978-80-224-1503-3. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

SEGEŠ, Dušan. Ladislav Szathmáry. Vyslanec, ktorý sa Tisovi obrátil chrbtom : kapitola III [Ladislav Szathmáry. An Envoy Who Turned his Back on Tiso]. In Tisovi poza chrbát : príbehy odporu voči ľudáckemu režimu. - HADART Publishing s.r.o., 2020, s. 53-74. ISBN 978-80-99941-25-1.

SEGEŠ, Dušan. Variácie vzťahu komunistického režimu v Československu k utečencom a exilu do konca 50. rokov 20. storočia. In Politický exil zo Slovenska po februári 1948 v československom a východoeurópskom kontexte Studenej vojny. - Turany : Tlačiareň P+M, s.r.o., 2021, s. 229-251. ISBN 978-80-89694-99-0. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SEGEŠ, Dušan. Die magische Anziehungskraft des "Phantoms in Übersee": Die Amerika-Migration aus den nördlichen Komitaten Oberungarns an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert [The magical attraction of the „phantom overseas“. Migrations to America from the northern counties of Upper Hungary at the turn of the 19th and 20th Centuries]. In Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016, s. 39-113. ISBN 978-3-86688-512-7.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

SEGEŠ, Dušan. Bonviván v exile : tienisté stránky Hodžovej kariéry [A well-living exile. Shady aspects of Hodža’s career.]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2017, roč. 16, č. 5, s. 23-30. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SEGEŠ, Dušan. Dušan Segeš : Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w świecie. In Katyń Pro Memoria. - Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2021, s. 69-74. ISBN 978-83-66883-01-7.

SEGEŠ, Dušan. Remigrácia československých štátnych občanov do ČSR z Nemeckej spolkovej republiky v 50. rokoch 20. storočia: boj o srdcia a mysle" v praxi. In Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989. - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019, s. 219-243. ISBN 978-80-88304-04-3. (APVV- 0628-11 : Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte)

SEGEŠ, Dušan. Remigration tschechoslowakischen Staatsbürger aus der Bundesrepublik Deutschland in die ČSR in den 1950er- Jahren. In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 227-256. ISBN 978-3-8375-1905-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

SEGEŠ, Dušan. Exilové tam-tamy alebo pohľad do politickej „kuchyne“ československej emigrácie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 453-465. ISBN 978-80-8159-680-3.

SEGEŠ, Dušan. Rozhovory v tieni šibenice. In MOCZARSKI, Kazimierz. Rozhovory s katom. - Vydavateľstvo Absynt, 2017, s.429-445. ISBN 978-80-89876-41-9.

SEGEŠ, Dušan. „Benešovi väzni“ : českí a slovenskí politickí oponenti Edvarda Beneša v britskej internácii za 2. svetovej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 420-439. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

SEGEŠ, Dušan. Jan Němeček a kol. Československo- sovětská smlouva 1943. Praha, Historický ústav 2014, 212 s. ISBN 978-80-7286-237-5. In Slovanský přehled, 2017, roč. 103, č. 2, s. 443-454. ISSN 0037-6922. Recenzia na: Československo-sovětská smlouva / Jan Němeček a kol. - Praha : Historicky ústav, 2014

SEGEŠ, Dušan. LONDÁK, Miroslav. Šikova ekonomická reforma a Slovensko. Bratislava: VEDA, 2018. 224 s. ISBN 978-80-224-1687-0. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2019, roč. 23, č. 3, s. 204-207. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Šikova ekonomická reforma a Slovensko / Miroslav Londák. - Bratislava : VEDA, 2018. - ISBN 978-80-224-1687-0.

Roky 2012 - 2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Partnerzy czy petenci ? : Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej / Dušan Segeš [Partners or Suppliants? Slovaks and Slovakia in the Policy of the Polish Government in Exile during the Second World War]. - Gdansk : Wydawnictwo Oskar, 2012. - 568 s. - Slovenský originál publikácie vyšiel pod názvom : Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny, Bratislava 2009. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch, Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. - ISBN 978-83-63709-11-2

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - 218 s. - APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

AAB02 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ján Klinovský a jeho podpora poľskému odbojovému hnutiu za 2. svetovej vojny / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Ján Klinovský and his Support for the Resistance Movement in Poland during the World War II].
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 183-196.

ABD02 Orava: úvahy politických elít verzus realita sporného regiónu v rokoch 1918-1947 / Dušan Segeš [Orava : Considerations of the Political Elites Versus the Reality of the Disputed Region in the Years 1918 - 1947]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 108-138.

ABD03 Otázka Slovenska v kontexte poľských federačných plánov v exile za druhej svetovej vojny vo svetle memoránd a diplomatických rozhovorov / Dušan Segeš [Slovak question in context of Polish federation planes in exile during WWII from the ppoint of view of memoranda and diplomatic discussions]. - Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 189-207.

ABD04 Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania: problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Poles in Slovakia before the Uprising: the problem of resistance contacts, couriers and escapees].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 173-180.

ABD05 Slovakia as the subject of political contacts between Poland and Hungary in the neutral European states during world war II / Dušan Segeš.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 137-153.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 West is West and Centre is East. Cold War Broadcasting to East-Central Europe: Radio Free Europe and the B.B.C. in the 1950s and 1960s. / Dušan Segeš.
In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 195-213.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 The Slovak Question and its International Context in the Late 1930s and during the Second World War / Dušan Segeš.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S.236-251.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Konrad Adenauer: "Starý od Rýna" / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 189-195.

BBB02 Nemecko: V prvej línii studenej vojny / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 80-103.

BBB03 Veľká Británia: Upadajúca mocnosť v horúčke beatlemánie / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 114-129.

BBB04 Walter Ulbricht: Veľký politik alebo sivá piskľavá myš ? / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 196-203.

BDEA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDEA01 Trzeci agresor / Dušan Segeš.
In Tygodnik Powszechny [seriál]. - ISSN 0041-4808. - 21, nr. 38 (2014), s. 68-69.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Medzi mlynskými kameňmi : poľská zahraničná politika v medzivojnovom období / Dušan Segeš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25, č.9, (2014 ), s. 52-57.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4824&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia