Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Mannová, CSc. English version
PhDr. Elena Mannová, CSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: elena.mannova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

sociálne dejiny 19. a 20. storočia, spolkový život, historická pamäť

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo, 1974
PhDr. – FiFUK Bratislava, 1978
CSc. – SAV – Vedecké kolégium pre historické vedy, 1997

Študijné pobyty:

Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Wien, 3 mesiace 1994;
Štipendium DAAD, univerzita Bielefeld, Collegium Carolinum München, 2 mesiace 2003;
Imre Kertész Kolleg, Univerzita Friedricha Schillera Jena, 2 mesiace 2011

Ocenenia:

1991 Cena E. E. Kischa v oblasti literatúry faktu (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
1992 Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
2004 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Krátke dejiny Slovenska (zostavovateľka, spoluautorka)
2009 Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas (II. miesto v kategórii spoločenské vedy)
2010 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Slovensko v 20. storočí, 2. zväzok: Prvá svetová vojna 1914 – 1918 (spoluautorka)
2012 Cena SAV za spoluautorstvo knihy Gabriela Dudeková a kol.: Na ceste k modernej žene
2020 Cena SAV za vedeckú monografiu Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Členstvo v redakčných radách:

Bohemia (vyd. Collegium Carolinum, Mníchov)
Bratislava – Zborník Múzea mesta Bratislavy
Forum historiae
Marginalia historica (Pedagogická fakulta UK Praha)
Urbánní studia (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha)
Editorial Board of Book series European Remembrance and Solidarity (with Routledge, London)

Členstvo v komisiách:

Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MANNOVÁ, Elena. Minulosť ako supermarket? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The Past as a Supermarket? Ways of Representation and Actualisation of Slovak History]. Recenzenti: Dušan Škvarna, Gabriela Dudeková Kováčová, Ilona L. Juhász. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MANNOVÁ, Elena. "Éljen" kráľovi a "Trikrát sláva" prezidentovi : spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky ["Éljen" to the King and " Three Cheers" for the President. Military Veterans Associations in Bratislava under Monarchy and during Republic]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 363-396. ISBN 978-80-89910-01-4. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MANNOVÁ, Elena. Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku [Associations as an elite forming environment. Different conditions in Austria and Hungary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 486-513. ISBN 978-80-224-1778-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MANNOVÁ, Elena. "Stredoveká Matka Tereza" podoby svätej Alžbety Uhorskej v kolektívnom spomínaní ["Mother Teresa of the Middle Ages". Representations of Saint Elisabeth of Hungary in Collective Memories]. In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 11-31. ISBN 978-80-224-1575-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MANNOVÁ, Elena. „Liečba rakoviny morálneho rozvratu“ a záchrana najzraniteľnejších : spolky a starostlivosť o siroty na území Slovenska v 19. storočí [“Treating the Cancer of Moral Breakdown” and the Rescue of the Most Vulnerable. Voluntary Associations and Orphan Care in the Territory of Slovakia in the 19th Century]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 337-376. ISBN 978-80-224-1858-4. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

MANNOVÁ, Elena. „Malé dejiny“ Slovenska 1918 – 1938 v zrkadle spolkov [“Small History” of Slovakia from 1918 till 1938 Mirrored in the Club Activities]. In Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 205-225. ISBN 978-80-224-1921-5. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MANNOVÁ, Elena. Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie [The cultivation of historical memory and the cultural heritage from the perspective of historiography]. In Živá kultúra a pamiatky : Zborník príspevkov z konferencie Pochovaní pod pamiatkami. Zostavili: Magdaléna Vášáryová, Martin Katuščák, Jana Javorská ; recenzenti: Miloš Dudáš, Peter Maráky. - Bratislava : Via Cultura, Inštitút pre kultúrnu politiku, 2016, s. 45-61. ISBN 978-80-972562-2-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MANNOVÁ, Elena. Podoby Márie Terézie v kolektívnom spomínaní [The historical Image of Maria Theresa. The Image of Maria Theresa in the Collective Remembering]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 15-41. ISBN 978-80-224-1534-7. štúdia bola uverejnená aj v slovenskej jazykovej mutácii : MANNOVÁ, E. Mária Terézia v historickej pamäti. In. BOBOVÁ, M., CHALUPEKOVÁ, D., SKUBACHOVÁ, B. et al. Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami, jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s.65-78. Štúdia bola uverejnená aj v angl. jaz. mutácii. MANNOVÁ, E. Maria Theresa in historical Memory. In BOBOVÁ, M., CHALUPEKOVÁ, D., SKUBACHOVÁ, B. et al. Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami, jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia. Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017, s. 79-93 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

MANNOVÁ, Elena. Spoločenské elity Prešporka v 19. storočí : reprezentácie meštianstva v spolkovom živote a pri inscenovaní pohrebov [Social elites Pressburg in the 19th century. Representations of urban middle-classes in voluntary associations' life and in arranging of funerals]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2016. roč. 28. Zodpovedný redaktor: Peter Hyross. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016, s. 99-132. ISBN 978-80-89636-20-4. ISSN 0524-2428. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MANNOVÁ, Elena - TANCER, Jozef. Mehrsprachigkeit. In Habsburg neu Denken : Vielfalt und Ambivalenz in Zentraleuropa. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2016, s. 133-139. ISBN 978-3-205-20306-3.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

MANNOVÁ, Elena. Commemorations, festivals. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1352-1353. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-160890>

MANNOVÁ, Elena. Choral societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1355-1356. ISBN 978-94-6298-109-6.

MANNOVÁ, Elena. Scholarly and cultural societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1357-1359. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274702>

MANNOVÁ, Elena. Sports in Slovakia. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1351-1352. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-226260>

MANNOVÁ, Elena. Temperance societies. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1359-1360. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na internete: <http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-274520>

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MANNOVÁ, Elena. "Aby sa národ chopil zbrane" : spolkový život počas revolúcie 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 5, s. 44-48. ISSN 1335-6550. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MANNOVÁ, Elena. Ako sa spomínalo na revolúciu 1848/1849. In Historická revue, 2018, roč. 29, č. 3, s. 66-72. ISSN 1335-6550.

MANNOVÁ, Elena. Náročná cesta k samostatnému občanovi : spolkový život na Slovensku po roku 1918 [The demanding route to independent citizens. Voluntary associations in Slovakia after 1918]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 4, s. 9-17. ISSN 1335-8316. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

MANNOVÁ, Elena. Spolky ako fenomén 19. storočia : Uhorsko a Rakúsko za dualizmu - dva svety s rozdielnou občianskou kultúrou. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 48-53. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Die Musealisierung der Geschichte Bratislavas als einer multiethnischen Stadt. Konzeption und Wirklichkeit. In Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. - Essen : Klartext Verlag, 2017, s. 93-118. ISBN 978-3-8375-1689-0. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

KURINCOVÁ, Elena - MANNOVÁ, Elena. Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita. In Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu. - Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. 81-102. ISBN 978-80-87782-73-6. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí)

MANNOVÁ, Elena. Das Vereinswesen im Königreich Ungarn 1867–1914 : Homogenisierung und Hybridisierung. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. - Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 257-277. ISBN 978-3-7917-3035-6. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MANNOVÁ, Elena. Ako sa spomínalo na Máriu Teréziu. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

MANNOVÁ, Elena. Seriózni muži a ich bizarný svet prevrátených hodnôt : prečo boli veselí šlarafovia podozriví? In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 260-271. ISBN 978-80-8159-892-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MANNOVÁ, Elena. "Das Fluidum der Stadt ..." Urbane Lebenswelten in Kassa/Košice/Kaschau zwischen Sprachenvielfaltund Magyarisierung 1867-1918. By Frank Henschel (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 137). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 360 pp. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2017, vol. 6, no. 4, p. 915-918. ISSN 2063-8647. Recenzia na: "Das Fluidum der Stadt" / Frank Henschel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

MANNOVÁ, Elena. Heindl, Waltraud. Josephinische Mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich. Band 2: 1848-1914 (Studien zu Politik und Verwaltrung. Band 107). Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 2013, 322 s. ISBN 97832057895058. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2016, roč. 64, č. 1, s. 163-167. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Josephinische Mandarine / Waltraud Heindl. - Wien : Böhlau Verlag, 2013. - ISBN ISBN 97832057895058.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period]. Edt. Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945 ["Preventing the Cesspool of Moral Decay" Care for Orphans in the Kingdom of Hungary/Slovakia before 1945]. Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4 (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. In DUDEKOVÁ, Gabriela - MANNOVÁ, Elena. Záver. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 433-437. ISBN 978-80-89910-01-4.

MANNOVÁ, Elena - DUDEKOVÁ, Gabriela. Collegium carolinum 60-ročné a konferencia o habsburskej monarchii ako "kooperatívnom impériu". In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 2, s. 376-378. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

MANNOVÁ, Elena. Mnohonásobné kódovanie historickej pamäti : (úvod). In Historické štúdie 51 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 7-11. ISBN 978-80-224-1575-0.

MANNOVÁ, Elena. Predslov [Preface]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 9-11. ISBN 978-80-224-1858-4.

MANNOVÁ, Elena. Sme naprogramovaní mýtmi ? In Kód : konkrétne o divadle, 2017, roč. 11, č. 7, s. 2. ISSN 1337-1800.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

"Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Hornouhorské spolky v rokoch 1848-1867. Ambivalentný vzťah štátu a občana / Elena Mannová [Societies of the upper regions of the Kingdom of Hungary during 1848 – 1867: The ambivalent relationship between the state and the citizen].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 436-468.

"Meruôsmy" v médiách spomínania a zabúdania / Elena Mannová [“Springtime of the Peoples” in the Reflecting and Forgetting Media]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 11-34.

Namiesto úvodu : slávenie transcedentna alebo oslavovanie moci ? Sviatkovanie, slávnosti a oslavy očami historikov / Elena Mannová [Instead of Introduction : Celebrating Transcendental or Celebrating Power? Holidays, Festivals and Celebrations through the Eyes of Historians].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S.9-17.

Úvod. Komu patrí Bratislava ? : multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie / Elena Mannová, Gabriela Dudeková [Introduction. Whom does Bratislava belong to? A multiethnical city as a site of local, national and transnational representation].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 9-22.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie - vizualizácia moci - reprezentácia / Elena Mannová [Culture of Monuments in Bratislava Remembering – Visualisation of Power – Representation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč. 18 Vol.1-2 (2015), s. 236-257.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

Vereine als Medien des Kulturtransfers in Zentraleuropa. Das Beispiel der Slowakei / Elena Mannová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordeuropa : Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge / Jörg Hackmann (Hg.). - Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-412-20136-4. - S. 677-690.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Ako sa spomínalo na najstaršie dejiny Bratislavy / Elena Mannová [How the Remembering on the Oldest History of Bratislava Used to Be Like].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S. 509-519.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Csáky, Moritz. Das Gedächtnis der Städte. kulturelle Verflechtungen - Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa. Wien: Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2010, 417 s. ISBN 9783205785439.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 700-703.
Recenzia na: Das Gedächtnis der Städte / Moritz Csáky. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2010. - ISBN 9783205785439

Kováč, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 s. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 555-559.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

Kováč, Dušan et al. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. (Soudings into Slovak history in the long 19th century). Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 pages. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 147-151.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v slohom 19. storočí / Dušan Kováč et al. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Medzinárodná doktoranská konferencia o historických zlomoch / Elena Mannová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 371-372.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2318&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia