Historický ústav SAV
 
Mgr. Erik Koncz English version

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: erik.koncz@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

aristokratická spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí na prípade rodu Balassa

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: história, 2021

Členstvo v redakčných radách:

Hont a jeho dejiny

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KONCZ, Erik. Hont: Od kniežatstva ku šľachtickej stolici. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 4-9. ISSN 2729-8833.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KONCZ, Erik. "O čom písala aristokracia?" Listy grófky Kataríny Zichy pre manžela, grófa Pavla II. Balassu. In Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. ročník VII. Zostavil Mišo Šesták. - Hradište : Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu, 2021, s. 52-54. ISBN 978-80-973704-6-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KONCZ, Erik. Spomienky na oberačku. In Hont a jeho dejiny : Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2021, roč. 1, č. 2, s. 32-33. ISSN 2729-8833.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=12738&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia