Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. English version
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: eva.kowalska@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/evakowalska

Pracovná pozícia:
vedúca vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny raného novoveku – dejiny cirkvi (konfesionalizácia), školstva a kultúry

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

VŠ: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, história + filozofia, 1979
CSc.: Univerzita Komenského, 1987
PhDr. 1985
DrSc. 2001

Študijné pobyty (dlhšie ako jeden mesiac):

2005 Leipzig GWZO, 2 mesiace
2003 Marburg Herder Institut, 2 mesiace
2002 Mainz/Halle/Wolfebüttel, 1 mesiac
1992 Göttingen, 2 mesiace
Voltaire Foundation: 1 mesiac
1989 Berlin/Wolfebüttel

Ocenenia:

Členka Učenej spoločnosti SAV; 2 prémie Literárneho fondu; cena Ministra školstva SR (za kolektívnu monografiu My a tí druhí)

Členstvo v redakčných radách:

Historický časopis; CORNOVA; Historia ecclesiastica

Členstvo v komisiách:

Predsedníčka Komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc.) v historických vedách
Členka VR Univerzity Palackého v Olomouci (2014- )
Členka VR Prešovskej univerzity v Prešove (2011-2015)

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KOWALSKÁ, Eva. Konfessionelle Gewalt in Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts: Auslöser - Akteure - Auswirkungen [Confessional Violence in Hungary during the 17th and 18th Centuries: Causes - Participants - Effects]. In Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries). - Praha ; Stuttgart : Historický ústav Akademie věd České republiky : Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart, 2017, s. 277-292. ISBN 978-80-7286-305-1.

KOWALSKÁ, Eva. Vynuždennaja emigracija iz Vengrii po pričine veroispovedanija v XVII v. : meždunarodnij kontekst [The Forced Emigration from Hungary due to Religion in the Course of 17th Century: The International Context]. In Vzaimodejstvija i konflikty na konfessionaľno i etničeski smešannych territorijach Centraľnoj i Vostočnoj Evropy 1517-1918. - Moskva ; Sankt Peterburg : Nestor Istoria, 2016, s. 102-114. ISBN 9-785-4469-0832-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KOWALSKÁ, Eva. Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay [Drawbacks of Army Service for a Nobleman at the End of the 18th Century: The Case of Imrich Zay]. In Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie. - Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, 2017, s. 103- 119. ISBN 978-80-89910-01-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva. Business Directed by an Aristocrat: The Establishment and first, Years of the Textile Factory at Uhrovec (1845-1851). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 809-837. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.2

KOWALSKÁ, Eva - KANTEK, Karol. Ján Galbavý: Hedžra Štúrova aneb originálny a autenticky nástin Ludevita Štúra na jeho úteku r. 1848 [Ján Galbavý: Štúr’s Hijra or Ľudovít Štúr’s original, authentic Account of his Flight in 1848]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 713-734. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Podnikanie v réžii aristokrata: založenie a prvé roky súkenky v Uhrovci (1845-1851) [Business directed by an aristocrat: the establishment and first years of the textile factory at Uhrovec (1845-1851)]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 3, s. 429-456. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva. Problems with the Interpretation of the “Slovak Reformation”. In Journal of Early Modern Christianity, 2020, vol. 7, no. 2, p. 305-318. ISSN 2196-6648 (Print). Dostupné na: https://doi.org/10.1515/jemc-2020-2026 (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOWALSKÁ, Eva. Uhorské školské reformy - impulz pre sociálny vzostup učiteľov elementárnych škôl [The Hungarian Schoolo Reforms - an Impulse for a Social Advancement of Elementary School Teachers ?]. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2016, roč. 6, č. 1, s. 8-18. ISSN 1804-6983.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KOWALSKÁ, Eva - KANTEK, Karol. Listy Karola Štúra na obranu slovenčiny v modranskom gymnáziu [Letters of Karol Štúr on the Defense of the Slovak Language in the Grammar School in Modra]. In Slovenská archivistika, 2021, roč. 51, č. 2, s. 80-95. ISSN 0231-6722. Dostupné na internete: < https://www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1> (APVV 15-0554)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOWALSKÁ, Eva - GERSTMEIER, Markus. Evangelische Exulanten aus dem Königreich Ungarn und der frühe Pietismus : Migration, Krisenbewältigung und religiöser Wissentransfer zwischen ungarischen und deutschen Zentren des Luthertums im 17. Jahrhundert [The Lutheran Exiles from Hungarian Kingdom and the Early Pietism: Migration, Crises Management and Religious Cultural Transfer between Hungarian and German Centres of Lutheranism in 17th Century]. In Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen : Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. - Münster : Aschendorff Verlag, 2017, s. 277-318. ISBN 978-3-402-11599-2. ISSN 0171-3469.

KOWALSKÁ, Eva. Exulanten und Galeersklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. In Erinnerungsorte im Spannungsfeld Unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, s. 76-90. ISBN 978-963-318-617-6. ISSN 2064-549X. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

KOWALSKÁ, Eva. Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts [Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries]. In Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte - Kultur - Erinnerung. - Oldenbourg ; Berlin ; Boston : De Gruyter, 2017, s. 117-124. ISBN 978-3-11-050159-9. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii: Eva Kowalská: Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In The Luther Effect in Eastern Europe: History, Culture, memory. Edited by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber. Published by De Gruyter/Oldenburg, Berlin/Boston 2017, s.117-124

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

KOWALSKÁ, Eva. Az árvaházi iskola mint pedagógiai innovácios színtér = Škola pri sirotinci - miesto pedagogických inovácií [School at the orphanage - a place of educational innovations]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 384-401. ISBN 978-80-972927-7-5. (Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie)

KOWALSKÁ, Eva. Farár v prelomovom období raného novoveku [A Parish Priest in the Period of Change in the Early Modern Age]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 184-198. ISBN 978-80-224-1887-4.

KOWALSKÁ, Eva. Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay [Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Baroness Ludovica Amalia Zay "Piety, Dilligence and Cultivation of his Heart": Louise Amalie Baroness Zay]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 141-148. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva. Kľúčové otázky uhorského Luteranizmu na prelome 17. - 18. storočia: konfrontácia so štátnou mocou a neortodoxným hnutím pietizmu [Essential Issues of the Hungarian Lutheranism at the Turn of the 17th and 18th Centuries: Confrontation with the State Power and the Non-Orthodox Movement of Pietism]. In Reformácia v strednej Európe. II. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 72-85. ISBN 978-80-555-2266-1.

KOWALSKÁ, Eva. Prínos Franza Raffelspergera k rozvoju cestovania a komunikácie v habsburskej monarchii [The Contribution of Franz Raffelsperger to the Development of Travelling and Communication in the Habsburg Monarchy]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 139-149. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515.

KOWALSKÁ, Eva. Učiteľ v škole a dome v ranom novoveku [A Teacher at School and at Home in the Early Modern Period]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 199-211. ISBN 978-80-224-1887-4.

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti [Calisius Family and Bytčica: The Forgotten Center of Culture]. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 60-79. ISBN 978-80-89832-17-0.

KOWALSKÁ, Eva. Každodennosť interkonfesijnych vzťahov v období panovania Márie Therézie: svedectvo denníkov agentov [Everyday Inter-Confessional Relationships during the Reing of Maria Theresa: testimonies from the Dairies of Agents]. In "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016, s. 185-195. ISBN 978-80-224-1534-7. (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

KOWALSKÁ, Eva. List – kniha – knižnica: súpis knižnice baróna Calisia z roku 1724 ako svedectvo o vedeckých poznatkoch a záujmoch. In Vedecká komunikácia 1500 – 1800 III. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zostavovatelia: Eva Augustínová, Veronika Murgašová ; recenzenti: Marcela Domenová, Mária Bôbová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2020, s. 105-122. ISBN 978-80-89832-22-4. (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi)

KOWALSKÁ, Eva. Školský systém mesta Prešporok na prelome 18. a 19. storočia so zreteľom na Kráľovskú akadémiu [The Pressburg school system around 1800, with focus on the Royal Academy]. In Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy 2016. roč. 28. Zodpovedný redaktor: Peter Hyross. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2016, s. 63-80. ISBN 978-80-89636-20-4. ISSN 0524-2428.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOWALSKÁ, Eva. (E)migrácia a mentálne hranice: prípad konfesionálneho exilu z Uhorska [(E)migration and Mental Borders: The Case of Confessional Exile from Hungary]. In Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. Erika Brtáňová (ed.) ; recenzenti Eva Tkáčiková, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 114-127. ISBN 978-80-88746-24-9.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KOWALSKÁ, Eva. Jozef II. - ochranca či nepriateľ cirkvi? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 24-30. ISSN 1335-6550.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOWALSKÁ, Eva. Der Kampf um Toleranz : Die Lage der Lutheraner in Ungarn (1765-1780) [The Struggle for Toleration: The Suituation of Lutherens in Hungary (1765-1780)]. In "Die Habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus" : Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II., 1765-1780. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2018, s. 271-294. ISBN 978-963-631-272-5. ISSN 2073-3054.

KOWALSKÁ, Eva. Die erste slowakische Zeitung Presspůrské nowiny zwischen Journalismus und Patriotismus. In Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. - Budapest : Institute for Literary Studies of the Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, 2019, s. 55-67. ISBN 978-615-5478-70-3. Dostupné na internete: <http://reciti.hu/2019/5169> (APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity)

KOWALSKÁ, Eva. Die Frau als Objekt und Produkt der Bildung im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 303-316. ISBN 978-3-7069-1092-7. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva. Ein umstrittener Missionar und Prediger: Nicolaus Kellio SJ (1643–1684). In Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. - Münster : Aschendorf Verlag, 2019, s. 215-225. ISBN 978-3-402-11603-6. ISSN 0171-3469. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

KOWALSKÁ, Eva - HAARMANN, Daniela. Konfessionell bedingte Sprache. Die Situation des Slowakischen im 18. Jahrhundert. In Language and Society in 18th Century South Eastern Europe : Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South Eastern Europe. 3. - 2020, s. 67-83. ISSN 2707-6091.

KOWALSKÁ, Eva. Schulwesen als Chefsache. Die Bildungsreform Maria Theresias. In Maria Theresia 1717-1780 : Strategin Mutter Reformerin. - Wien : Amalthea Signum Verlag, 2017, s. 64-68. ISBN 978-3-99050-075-0.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

KOWALSKÁ, Eva. Interkonfesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-89523-63-4.

KOWALSKÁ, Eva. Spolužitie konfesií a riešenie problémov v období panovania Márie Terézie. In "Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 17. 06. 2016 v Holíči na Holíčskom zámku. Zostavila Katarína Turečková. - Holíč : Vydal: Mesto Holíč, 2016, nestránkované. ISBN 978-80-972401-9-6.

KOWALSKÁ, Eva. Vyčíňanie poltergeista pod Tatrami : dobová mentalita a zvládanie rekatolizácie na Spiši v polovici 17. storočia. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 139-146. ISBN 978-80-8159-892-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KOWALSKÁ, Eva. Bernát, Libor (zost.). Z korešpondencie Jána Kvačalu s priateľmi (Cyrilom Bodickým, Jurom Janoškom, Gustávom Klobušickým, Otakarom Koutskym). Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2019, 174 s. ISBN 9788097324810. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 4, s. 763. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. BERNÁT, Libor. JEZUITSKÉ GYMNÁZIUM V TRENČÍNE A JEHO ŽIACI. Trenčín: Trenčianske múzeum v Trenčíne, 2018, 419 s. ISBN 9788097296315. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č.4, s. 765. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Ivantyšynová, Tatiana - Podolan, Peter, Viršinská, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kolláíra. Bratislava: SDK SVE: Pro Historia 2015, 142 s. ISBN 9788097037666. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 367-368. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Mária Terézia. Panovníčka, matka, žena hodná obdivu. In Maria Theresia 300 : Frau Kaiserin, König und eine Stadt. Eine Ausstellung im Össterreichischen Kulturforum. - Bratislava : Rakúske kultúrne fórum, 2017, s. 26-29.

KOWALSKÁ, Eva. Slovo na úvod. In Neznámy Ľudovít Štúr : maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. - Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 7-8. ISBN 978-615-5615-23-8.

KOWALSKÁ, Eva. Švorc, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri. Od tolerančného patentu po prvú svetovú vojnu. Prešov: Universum, 2016, 241 s. ISBN 9788089044959. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 1, s. 168-169. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

KOWALSKÁ, Eva. Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Šurany: DMC 2017, 192 s. ISBN 978-80-972-963-08. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 371-372. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí / Eva Kowalská [On the long ways, in the foreign countries. The social, cultural and political context of the confessional exile from Hungary in the 17the Century]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-224-1367-1

Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie / Eva Kowalská [The School System in the Age of Enlightenment (1771-1815): A Tool of Education and Discipline]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. - 195 s. - (Slovenská historiografia). - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-3-5

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Probleme mit der städtischen Welt: Zur Frage des slowakischen "Nation Building" / Eva Kowalská.
In Provinz als Denk-und Lebensform : Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert / Harald Heppner, Mira Miladinović Zalaznik (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - ISBN 978-3631-66569-5. - S. 127-140.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Audiatur et altera pars. Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov / Eva Kowalská [Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 33-52.

Kosta Kostić - posledný Štúrov žiak / Karol Kantek, Eva Kowalská [Kosta Kostić – the last student of Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 86-99.

Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov / Eva Kowalská [Problems of urban world: Towns and their relevance on the threshold of the Slovaks national movement].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 30-40.

Sociálna disciplinizácia a sociálny vzostup učiteľov: dva aspekty školských reforiem v Habsburskej monarchii 18. storočia / Eva Kowalská [Social Disciplination and social Advancement of Teachers : two Aspects of school Reforms in the Habsburg Empire in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 103-114.

Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia / Eva Kowalská [The educational system as politicum: Enlightenment, elementary education and the Habsburg State at the turn of the 18th and 19th centuries].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 420-435.

Uhorský konfesionálny exil ako súčasť medzinárodnej politiky a kultúrneho transferu / Eva Kowalská [Hungarian Confessional Exile as a Part of International Relationships and Cultural Transfers].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 404-418.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli ... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu " národného prebúdzania" / Eva Kowalská [These small town people have still not matured to something like it. The casino in Modra - an unknown part of the casino movement and process of "national awaking"].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.23-32.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Daniel Hajnóczy und seine Bibliothek in Rust: Eine unbekannte Geschichte / Eva Kowalská.
In Burgenländische Heimat Blätter [seriál]. - ISSN 1018-6107. - Jahrgang 75, Heft 3 ( 2013), s.141-149.

Frühneuzeitliche Städte als Forschungsthema in der Slowakischen Historiographie der letzten zwei Jahrzehnte / Eva Kowalská.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s. 429-437.

Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija: vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma / Eva Kowalská [The Tradition of National Saints Cyril and Methodius: its Emergence and Use in Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In Slavjanovedeňje [seriál]. - ISSN 0132-1366. - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 68-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Dôstojník v armáde a spoločnosti na prelome 18. a 19. storočia: Imrich II. Zay a jeho kariéra (1765-1831) / Eva Kowalská [Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 - 1831)].
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), 147-160.

Exil ako forma (a miesto) komunikácie ? / Eva Kowalská [Exile as a Form and (Place) of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 79-88.

Konfesia ako motivácia migrácie: (vnútro)uhorská migrácia potestantov medzi prinútením a pozvaním / Eva Kowalská [Confession as a motivation of migration: (inside) Hungarian migration of Protestants between coercion and invitation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol.1-2 (2015), s. 64-82.

Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia [elektronický zdroj] / Eva Kowalská [Images from the History of Ethnicities in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 140-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Cirill és Metód mint nemzeti szentek a szlovák nacionalizmus politikai propagandájában / Eva Kowalská [Cyril and Methodius as National Saints in the Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 197-209.

Medzinárodno-politický rozmer kauzy uhorských exulantov / Eva Kowalská [International and Political Aspects of the Hungarian Exiles Affair]. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku / Editor: Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-1050-7. - S. 95-105.

Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania" / Eva Kowalská [The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening"].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 154-165.

Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu / Eva Kowalská [The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 128-138.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Bratislava - miesto inovácií v oblasti školstva na prelome 18.-19. storočia / Eva Kowalská [Bratislava – the Place for Innovations in the School System at the turn of the 19th Century]. - Bratislava : Agentura Pacis Posonium, 2013. - s.1-9. - Spôsob prístupu: http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Kowalska%20SK.pdf

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Taliansky modran Peter Stalis / Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 32-33.

Zamlčané súvisloti alebo kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom ? / Karol Kantek, Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Chvojka, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei - und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 416 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 730-731.
Recenzia na: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei-und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) / Michal Chvojka

Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 9788085501571.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč. 5 č.2 (2014), s.270-272.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013

Ragač, Radoslav - Fialová, Ivana. Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra 2011, 120 s.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47, č.2 (2012), s. 137-138.
Recenzia na: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč / Radoslav Ragač - Ivana Fialová. - Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy / István M. Szijártó, preložila Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 257-269.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s. ISBN 9788080791865 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 360.

Na úvod / Eva Kowalská.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S.7-8.

Petőczová, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV: Prešovský hudobný spolok, 2014, 383 s. ISBN 9788089188406 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s.369-370.

Szögi, László, Kónya, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387-1918 (Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918). Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest: Elte Könyvtára és Levéltara - centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 2012, 410 s. ISBN 9789632842974 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711.

Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2306&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia